Zobowiązanie przedawnione | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zobowiązanie przedawnione. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
15
wrz

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

Natomiast w orzeczeniu z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 1062/10, NSA potwierdził, że: „Wymienione (w art. 55 1 Kodeksu cywilnego) składniki przedsiębiorstwa zostały wskazane w sposób przykładowy a nie enumeratywny, czego dowodzi użyty w przepisie zwrot „ w szczególności ”. Z przywołanej definicji wynika istotna cecha wskazanego zespołu składników – muszą one stanowić zorganizowany kompleks majątkowy przeznaczony do prowadzenia określonej działalności. Poszczególne składniki majątkowe nie stanowią przypadkowego zbioru rzeczy i praw, lecz pozostają ze sobą w relacjach funkcjonalnych i organizacyjnych, które czynią z nich całość zdolną do realizacji określonej działalności”. Biorąc zatem pod uwagę, że: wymienione w art. 55 1 Kodeksu cywilnego składniki przedsiębiorstwa nie mają charakteru obligatoryjnego a jedynie przykładowy, charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności powoduje, że własność nieruchomości lub prawo do użytkowania nieruchomości dla potrzeb tej działalności ma znaczenie drugorzędne, po otrzymaniu wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – działalności gospodarczej (w skład którego (...)

2012
2
paź

Istota:

Czy Spółka powinna określić wysokość przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania w wysokości zobowiązań walutowych przeliczonych według kursu historycznego, to jest średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych?

Fragment:

Natomiast, zgodnie z treścią przepisu art. 15a ust. 3 pkt 2 UoCIT, cyt.: „ Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia ”. W myśl ust. 6 cytowanego artykułu, cyt.: „ Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu ”. Z kolei, w myśl art. 15a ust. 7 UoCIT, cyt.: „ Za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności ”. W ocenie Spółki, przedawnienie zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, nie może być utożsamiane z ich uregulowaniem w jakiejkolwiek formie. Wobec czego, w związku z faktem, iż nie dochodzi do uregulowania zobowiązania, nie powstaną również dodatnie bądź ujemne różnice kursowe, w rozumieniu art. 15a ust. 2 i 3 UoCIT.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychód z tytułu zobowiązań przedawnionych powstały w związku z nie wypłaceniem przez organizację pracodawców refundacji, będzie wolny od podatku, w przypadku przeznaczenia na cele oświatowe?

Fragment:

W uzupełnieniu z dnia 08.05.2006 r. poinformowano, że podatnik jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.)- zgodnie ze statutem. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a przychody osiąga z działalności statutowej (składki cechowe, dobrowolne wpłaty, wpłaty na cele oświatowe), które są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową. W Organizacji wystąpiły zobowiązania w stosunku, do których minął 3-letni okres dochodzenia roszczeń. Zobowiązania te wynikły z tytułu niewypłaconych refundacji w roku 2000 na kwotę 14.722,73 zł. Pod datą 31.12.2005 r. decyzją Zarządu Organizacji zostały one wyksięgowane na konto pozostałych przychodów. Stanowisko podatnika jest prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku przedawnienia w/w należności, na Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

Wymieniając w art. 11 ust. 1 i art.20 ust. l w/w ustawy nieodpłatne świadczenia jako przychód kształtujący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez " nieodpłatne świadczenie " ograniczając się jedynie do wskazania w art. 11 ust. 2a sposobu i kryteriów ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń. W świetle przepisów prawa cywilnego przez pojęcie świadczenia rozumie się zachowanie podmiotu zobowiązaniowego polegające na działaniu i zaniechaniu, które odpowiada treści zobowiązania i polegające na zadośćuczynieniu godnego ochrony interesu wierzyciela, co wynika z art. 353 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Aby więc w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można było zaliczyć określone świadczenie do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu musi dojść do stosunku prawnego , w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody objęte opodatkowaniem. Natomiast w sytuacji gdy dłużnik w ogóle nie spełni świadczenia, a wierzyciel przez zaniechanie dochodzenia go na właściwej drodze prawnej doprowadzi do jego przedawnienia to świadczenie takie nie jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.