Zobowiązanie przedawnione | Interpretacje podatkowe

Zobowiązanie przedawnione | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zobowiązanie przedawnione. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Natomiast w orzeczeniu z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 1062/10, NSA potwierdził, że: „Wymienione (w art. 55 1 Kodeksu cywilnego) składniki przedsiębiorstwa zostały wskazane w sposób przykładowy a nie enumeratywny, czego dowodzi użyty w przepisie zwrot „ w szczególności ”. Z przywołanej definicji wynika istotna cecha wskazanego zespołu składników – muszą one stanowić zorganizowany kompleks majątkowy przeznaczony do prowadzenia określonej działalności. Poszczególne składniki majątkowe nie stanowią przypadkowego zbioru rzeczy i praw, lecz pozostają ze sobą w relacjach funkcjonalnych i organizacyjnych, które czynią z nich całość zdolną do realizacji określonej działalności”. Biorąc zatem pod uwagę, że: wymienione w art. 55 1 Kodeksu cywilnego składniki przedsiębiorstwa nie mają charakteru obligatoryjnego a jedynie przykładowy, charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności powoduje, że własność nieruchomości lub prawo do użytkowania nieruchomości dla potrzeb tej działalności ma znaczenie drugorzędne, po otrzymaniu wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy – działalności gospodarczej (w skład którego (...)
2017
15
wrz

Istota:
Czy Spółka powinna określić wysokość przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania w wysokości zobowiązań walutowych przeliczonych według kursu historycznego, to jest średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych?
Fragment:
Natomiast, zgodnie z treścią przepisu art. 15a ust. 3 pkt 2 UoCIT, cyt.: „ Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia ”. W myśl ust. 6 cytowanego artykułu, cyt.: „ Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu ”. Z kolei, w myśl art. 15a ust. 7 UoCIT, cyt.: „ Za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności ”. W ocenie Spółki, przedawnienie zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, nie może być utożsamiane z ich uregulowaniem w jakiejkolwiek formie. Wobec czego, w związku z faktem, iż nie dochodzi do uregulowania zobowiązania, nie powstaną również dodatnie bądź ujemne różnice kursowe, w rozumieniu art. 15a ust. 2 i 3 UoCIT.
2012
2
paź

Istota:
Czy przychód z tytułu zobowiązań przedawnionych powstały w związku z nie wypłaceniem przez organizację pracodawców refundacji, będzie wolny od podatku, w przypadku przeznaczenia na cele oświatowe?
Fragment:
W uzupełnieniu z dnia 08.05.2006 r. poinformowano, że podatnik jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.)- zgodnie ze statutem. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a przychody osiąga z działalności statutowej (składki cechowe, dobrowolne wpłaty, wpłaty na cele oświatowe), które są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż są przeznaczone wyłącznie na działalność statutową. W Organizacji wystąpiły zobowiązania w stosunku, do których minął 3-letni okres dochodzenia roszczeń. Zobowiązania te wynikły z tytułu niewypłaconych refundacji w roku 2000 na kwotę 14.722,73 zł. Pod datą 31.12.2005 r. decyzją Zarządu Organizacji zostały one wyksięgowane na konto pozostałych przychodów. Stanowisko podatnika jest prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku przedawnienia w/w należności, na Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
Wymieniając w art. 11 ust. 1 i art.20 ust. l w/w ustawy nieodpłatne świadczenia jako przychód kształtujący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez " nieodpłatne świadczenie " ograniczając się jedynie do wskazania w art. 11 ust. 2a sposobu i kryteriów ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń. W świetle przepisów prawa cywilnego przez pojęcie świadczenia rozumie się zachowanie podmiotu zobowiązaniowego polegające na działaniu i zaniechaniu, które odpowiada treści zobowiązania i polegające na zadośćuczynieniu godnego ochrony interesu wierzyciela, co wynika z art. 353 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Aby więc w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można było zaliczyć określone świadczenie do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu musi dojść do stosunku prawnego , w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody objęte opodatkowaniem. Natomiast w sytuacji gdy dłużnik w ogóle nie spełni świadczenia, a wierzyciel przez zaniechanie dochodzenia go na właściwej drodze prawnej doprowadzi do jego przedawnienia to świadczenie takie nie jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.