Zobowiązanie podatkowe | Interpretacje podatkowe

Zobowiązanie podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zobowiązanie podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obniżenie kwoty podatku naliczonego w przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
Fragment:
(...) zobowiązanie podatkowe, ani zmniejszające zobowiązanie podatkowe. Zatem ani sprzedawca nie może obniżyć podatku należnego w odniesieniu do okresu, za który zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, ani nabywca nie jest zobowiązany do obniżenia podatku naliczonego w odniesieniu do okresu, za który zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż uprawnienie do skorygowania wystawionych przez Wnioskodawcę faktur pierwotnych wygasa po upływie okresu przedawnienia, ponieważ po tym okresie nie ma już czego korygować - zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej wygasa samo zobowiązanie podatkowe ”. Tym samym, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zwrócił szczególną uwagę na brak obowiązku jakichkolwiek korekt podatku naliczonego także po stronie nabywcy (z uwagi na upływ okresu przedawnienia). Podkreślił on również, iż przepisy ustawy o VAT w zakresie możliwości dokonania korekty faktur nie mogą funkcjonować w oderwaniu od zasad ogólnych określających prawo do skorygowania rozliczeń podatkowych określonych cyt. przepisem art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa. Zbliżone stanowiska zajęli także m.in.
2015
18
lis

Istota:
Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu PCC wygasło w całości na skutek zapłaty przez Spółkę PCC pomimo tego, że zobowiązanym do zapłaty PCC był notariusz?
Fragment:
Z kolei zobowiązaniem podatkowym – stosownie do art. 5 Ordynacji podatkowej – jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Natomiast podatkiem, według art. 6 analizowanej ustawy jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. W myśl art. 7 § 1 ww. ustawy podatnik to: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Zobowiązanie podatkowe może powstać z mocy prawa, tj. z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania albo z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania – stanowi o tym art. 21 § 1 ww. ustawy. W sytuacji gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa a przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, podatek wykazany w deklaracji, co do zasady, jest podatkiem do zapłaty – art. 21 § 2.
2015
10
lis

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.
Fragment:
Z tego względu, zgodnie z § 7 ust. 13 ww. rozporządzenia, właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego odpowiednio, w całości lub części, na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe w całości lub części wygasło lub nie może już powstać, i po przedłożeniu przez ten podmiot oryginału karty do saldowania, na której dokonano obciążenia tego zabezpieczenia generalnego. Z art. 59 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że zobowiązanie podatkowe wygasa m.in. wskutek zapłaty, przy czym zobowiązanie to wygasa w całości lub części, w zależności od wysokości zapłaconej kwoty. Zatem zapłata wpłaty dziennej, o której mowa w art. 23 ustawy, powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, którego dotyczy: całkowite – w przypadku zapłaty kwoty zobowiązania podatkowego w pełnej wysokości, albo częściowe – w przypadku zapłaty części kwoty tego zobowiązania. Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli zobowiązanie podatkowe wygaśnie częściowo lub nie będzie mogło już powstać do części zabezpieczonej kwoty, złożone zabezpieczenie zostaje niezwłocznie częściowo zwrócone podmiotowi, który je złożył, na jego wniosek. Na podstawie cytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że zwolnienie zabezpieczenia akcyzowego, które zostało obciążone kwotą powstałego zobowiązania podatkowego (...)
2013
21
gru

Istota:
Wewnątrzwspólnotowe nabycia wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę
Fragment:
W związku z czym „ zwolnienie zabezpieczenia ” zanim zobowiązanie podatkowe wygaśnie nie pozwoliłoby na ustalenie rzeczywistej kwoty wolnej zabezpieczenia i mogłoby prowadzić, w sytuacji niewypłacalności podatnika, do pozostania części jego zobowiązań podatkowych bez pokrycia. Z tego względu, naczelnik urzędu celnego zwalnia zabezpieczenie generalne po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe wygasło lub nie może już powstać. Z art. 59 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że zobowiązanie podatkowe wygasa m.in. wskutek zapłaty, przy czym zobowiązanie to wygasa w całości lub części, w zależności od wysokości zapłaconej kwoty. Zatem zapłata wpłaty dziennej, o której mowa w art. 23 ww. ustawy o podatku akcyzowym, powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, którego dotyczy: całkowite – w przypadku zapłaty kwoty zobowiązania podatkowego w pełnej wysokości, albo częściowe – w przypadku zapłaty części kwoty tego zobowiązania. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca jest zarejestrowanym odbiorcą dokonującym nabycia olejów napędowych i w celu pokrycia zobowiązań podatkowych złożył zabezpieczenie generalne w wysokości 110000 zł. W sytuacji gdy Wnioskodawca dokona wpłat dziennych z tytułu nabywanego oleju napędowego, powoduje to wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, w należytej wysokości, co skutkuje zwolnieniem zabezpieczenia generalnego w wysokości wpłaconych wpłat dziennych.
2013
18
kwi

Istota:
1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego – w okresie 2005 r. – do chwili obecnej, wystąpił u Wnioskodawczyni obowiązek opodatkowywania swoich usług podatkiem od towarów i usług, a jeśli nie – to czy ma ona prawo do złożenia korekt za wyżej wymieniony okres?
2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujących regulacji prawnych – za podany wyżej okres – świadczone usługi podlegały na terytorium RP podatkowi od towarów i usług, czy przeciwnie – taki obowiązek nie występował i nie występuje na gruncie obecnie obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług?
3. W jaki sposób – w sytuacji kiedy organ podatkowy stwierdzi prawo do korekty – Zainteresowana musi jej dokonać: czy należy dokonać korekt wszystkich poprzednich ewidencji podatku należnego, na tej podstawie korekt wszystkich deklaracji VAT-7, sporządzić faktury korygujące dla nabywcy (zleceniodawcy) za poszczególne okresy i po ich podpisaniu i otrzymaniu od nabywcy – skorygować podatek należny za miesiąc, w którym te faktury otrzymała?
4. Czy art. 108 ustawy o VAT stanowi przeszkodę w skorzystaniu z prawa do korekty podatku należnego?
Fragment:
Stosownie do art. 21 § 1 cyt. ustawy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3 (art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej). Zobowiązanie podatkowe jest stosunkiem zobowiązaniowym powstałym wyłącznie na gruncie przepisów prawa podatkowego, odmiennie kształtowanym od zobowiązań cywilnych, mimo występowania istotnych podobieństw. Określenie konkretnego momentu powstania zobowiązania podatkowego, z dokładnością co do dnia, ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności podatkowej. Podstawową formą realizacji zobowiązania podatkowego jest zapłata podatku przez podatnika. Zobowiązanie podatkowe wówczas wygasa. Zobowiązanie podatkowe, na podstawie art. 70 § 1 ww. ustawy, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
2012
24
paź

Istota:
Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni z tytułu ustanowienia na jej rzecz użytkowania wieczystego gruntu w całości, nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłych rodzicach. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku po rodzicach powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, tj. w 1989 r., w myśl powołanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Natomiast przeniesienie przez Urząd Miasta na rzecz Wnioskodawczyni własności budynku mieszkalnego na podstawie umowy sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) reguluje sposób powstawania zobowiązań podatkowych i określa moment powstania takiego zobowiązania. Zobowiązanie podatkowe powstaje więc z dniem: zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. § 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3. § 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. § 3a.
2012
10
paź

Istota:
Wnioskodawca w zakresie braku obowiązku zapłaty akcyzy wywodzi prawidłowy skutek ekonomiczny, lecz nieprawidłowy skutek prawny, gdyż stanowisko Wnioskodawcy, polegające na stwierdzeniu, że benzyna rozpuszczalnikowa wykorzystana do celów własnych, tzn. do przepłukania instalacji winna być opodatkowana stawką 0 zł. (zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy) jest nieprawidłowe, gdyż jak wskazano powyżej w zaistniałym stanie faktycznym, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, a obowiązek podatkowy, który powstał uprzednio, w momencie wyprodukowania ww. benzyny rozpuszczalnikowej wygasł w zakresie, w jakim zużyto tą benzynę do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu.
Fragment:
Natomiast w myśl ogólnej zasady, określonej w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu (...). Wprawdzie, jak wynika z powołanego wyżej przepisu, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, a obowiązek podatkowy (powstały uprzednio na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy) wygasa w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, które faktycznie zostały zużyte do produkcji innych wyrobów akcyzowych, niemniej jednak w omawianym przypadku uznać należy, że również w stosunku do benzyny rozpuszczalnikowej, wykorzystanej do przepłukania instalacji następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przytoczone powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie przepis art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi podstawę do odstąpienia od poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych zużywanych do produkcji innych wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Końcowo należy zauważyć, że Wnioskodawca w zakresie braku obowiązku zapłaty akcyzy wywodzi prawidłowy skutek (...)
2012
18
lip

Istota:
Brak jest podstaw do zaliczenia wpłaty dokonanej po zakończeniu roku podatkowego na poczet wygasłych zaliczek na podatek dochodowy. Wskazana wyżej wpłata – jako dotycząca zobowiązania podatkowego za rok podatkowy – powinna zostać rozliczona po złożeniu przez podatnika zeznania rocznego. W przypadku gdy dokonana wpłata pokrywa w całości podatek do zapłaty wynikający z zeznania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę od nieuregulowanych zaliczek na podatek dochodowy, naliczonych do dnia wpłaty bądź – w przypadku gdy podatek do zapłaty nie wystąpił – samą kwotę odsetek, to w takim przypadku odsetki od nieuiszczonej w terminie zaliczki na podatek dochodowy winny być naliczane do dnia dokonania wpłaty.
Fragment:
W myśl art. 5 ordynacji podatkowej zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Terminy zapłaty i wysokość zaliczek określa art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 44 ust.3 ustawy zobowiązanie podatkowe z tytułu zaliczki na podatek powstaje wskutek osiągnięcia przez podatnika dochodu w wysokości przekraczającej kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje więc wskutek złożenia tej czy innej deklaracji podatkowej czy wskutek zakończenia roku podatkowego ale wskutek zajścia pewnych zdarzeń gospodarczych powodujących powstanie u podatnika dochodu podlegającego opodatkowaniu. Zgodnie z art. 21 § 1 punkt 1 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Zaliczka jest instytucją prawnopodatkową, która w swej istocie ma zapewnić stopniowy wpływ należności podatkowych w czasie trwania roku podatkowego, w proporcji do powstającego z tego tytułu zobowiązania podatkowego.
2011
26
gru

Istota:
W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Wnioskodawca jako notariusz może dokonać swoich czynności dotyczących sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
Fragment:
(...) zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Z analizy art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że notariusz może dokonać swoich czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Ustawodawca nałożył na notariuszy obowiązki, które umożliwiają sprawny wymiar podatku od spadków i darowizn. Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1, notariusz może dokonać tych czynności tylko po przedłożeniu jednego z dokumentów wskazanych w ust. 6: pisemnej zgody naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
2011
9
gru

Istota:
Wnioskodawca nie ma obowiązku w chwili obecnej składania zeznania podatkowego po zmarłej. Taki obowiązek powstanie dopiero z chwilą uzyskania i uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po matce lub poświadczenia dziedziczenia spadku u notariusza. Wówczas organ podatkowy naliczy podatek od spadku na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po odjęciu kwoty wolnej w I grupie podatkowej, tj, 9.637 zł. Nadmienia się, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi zawartej w art. 16 ustawy, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Ponadto należy stwierdzić, iż w powyższej sprawie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadku nie mogło ulec przedawnieniu, gdyż jeszcze nie powstało. Zobowiązanie takie powstanie zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa na skutek doręczenia Wnioskodawcy decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. A zatem, należy stwierdzić, iż jeżeli Wnioskodawca do końca swego życia nie uzyska stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej, wówczas nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku: kiedy to od końca roku śmierci matki upłynęło 5 lat, oraz jeżeli Wnioskodawca do końca życia nie uzyska stwierdzenia nabycia spadku po matce to oznacza, że nie powstało zobowiązanie podatkowe i nastąpiło przedawnienie możliwości tego zobowiązania na podstawie art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej. Należy zauważyć, iż zobowiązanie podatkowe nie powstanie ze względu na to, iż od śmierci matki upłynęło 5 lat, ale z uwagi na fakt, iż nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie uzyskano stwierdzenia nabycia spadku. Bowiem zobowiązanie podatkowe zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 w podatku od spadków i darowizn powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie uzyskał stwierdzenia nabycia spadku i nie złożył zeznania podatkowego. Nie ma tutaj także zastosowania przepis art. 68 § 2 bowiem przepis ten stanowi: Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli podatnik: nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
2011
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.