Zobowiązanie dodatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zobowiązanie dodatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Stan faktyczny, który posłużył Sądowi do dokonania ustalenia, że organy podatkowe naruszyły przepis prawa materialnego � art. 27 ust. 6 w zw. z art. 21 ust. 5a ustawy o VAT w stopniu, który mógł mieć wpływ na wynik sprawy - odbiegał od okoliczności wynikających z akt sprawy, jak również od przedstawionego przez Sąd w innej części uzasadnienia, co doprowadziło do naruszenia art. 141 § 4 P.p.s.a. w sposób, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13.01.2005 r. sygn. akt SA/Rz 1624/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa "P." spółka jawna w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 7.10.2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2003 r., na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej w skrócie "P.p.s.a.", uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 11.07.2003 r. w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego. Natomiast w pozostałej części, na podstawie art. 151 P.p.s.a. skargę oddalił. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji przedstawił stan sprawy. Podał, że podatnik złożył w dniu 15.05.2003 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach wniosek o dokonanie w trybie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy grożą Spółce sankcje z tytulu wcześniejszego rozliczenia podatku VAT niż wynika to z przepisów?

Fragment:

(...) W związku z art. 109 ust.7 pkt 2 i art.109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 2002r. o rachunkowości /tj. z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie konsekwencji z tytułu wcześniejszego wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7 niż wynika to z obowiązku podatkowego. Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spólkę w w/w wniosku jest prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi komunalne w zakresie m.in. dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości. Zgodnie z zawartymi umowami z poszczególnymi odbiorcami usług termin płatności za wykonaną usługę wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktury wystawiane do (...)

2011
1
mar

Istota:


1. Naczelny Sąd Administracyjny, biorąc pod uwagę treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., Nr K 17/97, oraz obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podzielił stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, że Sąd w zaskarżonym wyroku naruszył art. 27 ust. 6 ww. ustawy. Przywołany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy wyłącznie osób fizycznych a nie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółek cywilnych. Mając na uwadze treść art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, słusznie zauważył organ podatkowy, że spółka cywilna, na gruncie prawa podatkowego, jest zaliczana do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ustawa o podatku od towarów oraz o podatku akcyzowym jednoznacznie określała, że podatnikami są jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, do których zalicza się spółki cywilne. Na gruncie tego podatku spółce cywilnej jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom, przyznano podmiotowość podatkowo - prawną.
2. W związku z tym organ podatkowy, nakładając na spółkę cywilną dodatkowe zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie naruszył prawa.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt SA/Sz 2197/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2002 r., Nr PP. 2.27- 4408/126/2002, w przedmiocie określenia P spółce cywilnej Tomasza S i Henryka S podatku od towarów i usług za listopad 2001 r. Uzasadniając rozstrzygnięcie, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zasadniczym problemem w rozpatrywanej sprawie było stwierdzenie, kiedy został wydany nabyty przez skarżącą spółkę samochód ciężarowy marki Ford Focus. Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważył, że art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wprowadził dodatkowy warunek, zgodnie z którym obniżenie kwoty podatku należnego nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru lub wykonania usługi. Sąd wskazał, że dopiero z chwilą (...)