Zobowiązanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zobowiązanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
11
lut

Istota:

Ustalenie czy wydany weksel w ramach odnowienia przewidzianego przepisami art. 506 Kodeksu cywilnego, stanowi formę uregulowania nadwyżki wobec zbywcy i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku VAT naliczonego w oparciu o art. 89b u.p.t.u. po upływie 150 dni od dnia terminu płatności

Fragment:

Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie). Oznacza to, że wręczenie weksla wierzycielowi przez dłużnika będzie stanowiło odnowienie, gdy ten zamiar jest wyraźny. Innymi słowy aby wręczenie weksla spowoduje wygaśnięcie zobowiązania, np. z tytułu umowy sprzedaży, wyłącznie wtedy, gdy strony umówią się, że następuję odnowienie zobowiązania, tzn., dotychczasowe zobowiązanie wygasa i powstaje nowe abstrakcyjne zobowiązanie wekslowe (zob.: M. Czarnecki, L. Bagińska; Prawo wekslowe i czekowe, Komentarz, wyd. 6 C.H. Beck, Warszawa 2013, str. 26-27) . Z powyższego wynika zatem, że wręczenie weksla własnego zgodnie z poświadczeniem stron co do jego funkcji, jest formą uregulowania zobowiązania handlowego. Wierzytelność z tytułu należności handlowej przestaje istnieć, a w jej miejsce powstaje zobowiązanie wekslowe. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wydanie weksla jest formą uregulowania należności z tytułu zawartych pomiędzy stronami transakcji gospodarczych, co implikuje, że wręczenie weksla spowoduje wygaśnięcie zobowiązań finansowych. Wystawienie weksla powoduje bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej sumy w przyszłości, która widnieje na wystawionym wekslu.

2016
10
lut

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku z przeprowadzoną transakcją w tym z powodu otrzymania środków na zakup Nieruchomości od syna lub z tytułu przeniesienia Nieruchomości na syna w wykonaniu umowy powierniczej?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku z przeprowadzoną transakcją w tym z powodu otrzymania środków na zakup Nieruchomości od syna lub z tytułu przeniesienia Nieruchomości na syna w wykonaniu umowy powierniczej... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z opisaną transakcją Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego jedynie w związku z otrzymaniem wynagrodzenia od syna za wyświadczoną usługę. Nie będzie więc zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku z otrzymaniem środków od syna, czy też przeniesieniem na niego Nieruchomości. Stosownie do art. 9 ust. 1, la i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ Ustawa PIT ”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

2016
10
lut

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w związku z przeprowadzoną transakcją w tym z powodu otrzymania środków na zakup Nieruchomości od syna lub z tytułu przeniesienia Nieruchomości na syna w wykonaniu umowy powierniczej?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w związku z przeprowadzoną transakcją w tym z powodu otrzymania środków na zakup Nieruchomości od syna lub z tytułu przeniesienia Nieruchomości na syna w wykonaniu umowy powierniczej... Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z opisaną transakcją Wnioskodawca będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego jedynie w związku z otrzymaniem wynagrodzenia od syna za wyświadczoną usługę. Nie będzie więc zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w związku z otrzymaniem środków od syna, czy też przeniesieniem na niego Nieruchomości. Stosownie do art. 9 ust. 1, la i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ Ustawa PIT ”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

2015
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.

Fragment:

Wspomniana różnica będzie określała wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy, Wraz z wierzytelnościami na Spółkę będą przechodzić wszelkie prawa z nimi związane, w szczególności prawo do otrzymania zapłaty od dłużnika, W przypadku dokonania zapłaty przez dłużnika na konto Gminy, Gmina zobowiązana będzie do poinformowania Spółki o każdej wpłacie dotyczącej przedmiotowej wierzytelności dokonanej na rachunek bankowy Gminy oraz do przekazania Spółce całości uiszczonych na jej rachunek środków, Gmina będzie zobowiązana do zawiadomienia dłużnika o przejściu wierzytelności na rzecz Spółki, Jeżeli wierzytelności, o których mowa okażą się być dotknięte w całości lub w części wadą prawną, Spółka będzie mogła odstąpić od umowy. W takim przypadku Gmina będzie zobowiązana zwrócić kwoty wypłacone jej przez Spółkę tytułem ceny nabycia wierzytelności. Niezależnie od tego zwrotu, Gmina będzie zobowiązana do zapłaty Spółce odszkodowania. Przez wadę prawną wierzytelności, o której mowa powyżej, rozumie się w szczególności sytuacje, w której wierzytelność będąca przedmiotem umowy, nie powstała, bądź powstała w niższej aniżeli wskazana w umowie wysokości, jest sporna, jak również jeśli osoby trzecie zgłaszają swoje roszczenia do tej wierzytelności, Do chwili pełnej zapłaty przez dłużnika kwot jego zobowiązania, Gmina będzie przyjmowała na siebie odpowiedzialność o charakterze gwarancyjnym, że wierzytelności powstaną w kwocie co najmniej równej do tej, którą określono w umowie ze Spółką oraz, że zostaną we wskazanym terminie w całości zapłacone przez dłużnika na konto Spółki, zgodnie z wartościami i terminami określonymi w umowie.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych konwersji zobowiązań handlowych na zobowiązanie pożyczkowe

Fragment:

Nowacja, podobnie jak potrącenie, stanowi formę umorzenia (wygaśnięcia) zobowiązania i podobnie jak potrącenie nie kreuje powstania przychodu po stronie podmiotu, którego zobowiązanie zostało umorzone. Wskutek nowacji, osoba, na której ciąży zobowiązanie (czyli dłużnik), zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, a zobowiązanie dotychczasowe tego dłużnika wygasa. Wobec powyższego dochodzi do „ zamiany ” jednego zobowiązania innym i nie dochodzi w związku z tym do żadnego definitywnego przysporzenia majątkowego po stronie dłużnika - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (w miejsce pierwotnego zobowiązania, które wygasa, powstanie nowe zobowiązanie) ani po stronie wierzyciela. Podobne stanowisko reprezentuje W. Dmoch w Komentarzu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rok wydania 2013, C.H. Beck wyd. 4. Przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) updop powstanie dopiero w skutek umorzenia zobowiązania poprzez zwolnienie z długu. Przychód ten powstanie w wysokości zobowiązania, z wykonania którego dłużnik został zwolniony. Wskutek zwolnienia z długu w majątku dłużnika powstaje przysporzenie, gdyż nie musi on spełniać określonego świadczenia (zobowiązanie dłużnika wygasa). Uregulowaną w art. 506 Kodeksu cywilnego instytucję nowacji należy odróżnić od tzw. datio in solutum, które uregulowane jest w art. 453 tego kodeksu.

2015
13
lis

Istota:

Czy uregulowanie ceny za nabyte towary w drodze nowacji zobowiązania w rozumieniu art. 506 §1 Kodeksu cywilnego, poprzez zawarcie Transz Porozumienia, stanowi uregulowanie zobowiązań w rozumieniu art. 15b ustawy CIT, a tym samym skutkuje po stronie Spółki brakiem obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o koszty wynikające ze zobowiązań handlowych objętych daną Transzą Porozumienia (w zakresie tych zobowiązań, których termin płatności wskazany na fakturze nie został przekroczony o więcej niż 30 dni licząc od ostatniego dnia przewidzianego dla zapłaty)

Fragment:

Zgodnie z art. 506 § 1 KC, jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie). Należy wskazać, iż odnowienie może wystąpić w dwóch postaciach: jako umowa, mocą której dłużnik zobowiązuje się spełnić inne świadczenie, przy czym może ono wystąpić w postaci alternatywnej lub jako umowa zobowiązująca dłużnika do spełnienia tego samego, co dotychczas świadczenia, z tym że z innej już podstawy prawnej. W każdym z obu wskazanych wypadków dotychczas istniejące zobowiązanie wygasa, natomiast obciążająca dłużnika powinność spełnienia świadczenia wynika z nowego zobowiązania, którego treść różni je od poprzedniego. Z powyższego wynika zatem, iż do wygaśnięcia zobowiązania (uregulowania kwoty zobowiązania) prowadzi nie tylko spełnienie świadczenia, ale również jego odnowienie (nowacja). Zatem, w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, przekształcenie w drodze nowacji (odnowienia) dotychczasowych zobowiązań Spółki względem Wierzyciela, tj. wierzytelności o zapłatę ceny za towary oraz naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania faktur, w zobowiązanie finansowe z Transzy Porozumienia, należy uznać za formę ich zapłaty. Takie zdarzenie rodzi jednocześnie skutek w postaci „ uregulowania ” pierwotnego zobowiązania na gruncie ustawy CIT.

2015
3
wrz

Istota:

Czy potrącenie zobowiązania z tytułu zakupu Udziałów z zobowiązaniem Pożyczkodawcy do wydania przedmiotu Pożyczki będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania na gruncie art. 24d ustawy o PDOF, a w konsekwencji w przypadku dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania dla celów podatkowych całości wydatków na nabycie Udziałów jako kosztu podatkowego?

Fragment:

W związku z tym, po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowiązanie względem Sprzedawcy z tytułu obowiązku zapłaty ceny nabycia Udziałów. Następnie Wnioskodawca zawrze umowę pożyczki (dalej: „ Pożyczka ”) ze Sprzedawcą lub jego następcą prawnym („ dalej: Pożyczkodawca ”). Na podstawie umowy Pożyczki Pożyczkodawca zobowiązany będzie do przelania na rachunek Wnioskodawcy kwoty Pożyczki. W dalszej kolejności dojdzie do potrącenia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu nabycia Udziałów ze zobowiązaniem Pożyczkodawcy do przelania kwoty Pożyczki. W przypadku jeżeli potrącenie nie obejmie całej kwoty zobowiązania z tytułu sprzedaży Udziałów, pozostała część tego zobowiązania zostanie uregulowana na rachunek Pożyczkodawcy w gotówce. W przyszłości, po dokonaniu potrącenia, dojdzie do sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów. W tym drugim przypadku Wnioskodawca dokona zbycia Udziałów, z zaznaczeniem iż zbycie następuje w celu umorzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy potrącenie zobowiązania z tytułu zakupu Udziałów z zobowiązaniem Pożyczkodawcy do wydania przedmiotu Pożyczki będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania na gruncie art. 24d ustawy o PDOF, a w konsekwencji w przypadku dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania dla celów podatkowych całości wydatków na nabycie Udziałów jako kosztu podatkowego...

2015
3
wrz

Istota:

Czy potrącenie zobowiązania z tytułu zakupu Udziałów z zobowiązaniem Pożyczkodawcy do wydania przedmiotu Pożyczki będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania na gruncie art. 24d ustawy o PDOF, a w konsekwencji w przypadku dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania dla celów podatkowych całości wydatków na nabycie Udziałów jako kosztu podatkowego?

Fragment:

W związku z tym, po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowiązanie względem Sprzedawcy z tytułu obowiązku zapłaty ceny nabycia Udziałów. Następnie Wnioskodawca zawrze umowę pożyczki (dalej: „ Pożyczka ”) ze Sprzedawcą lub jego następcą prawnym („ dalej: Pożyczkodawca ”). Na podstawie umowy Pożyczki Pożyczkodawca zobowiązany będzie do przelania na rachunek Wnioskodawcy kwoty Pożyczki. W dalszej kolejności dojdzie do potrącenia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu nabycia Udziałów ze zobowiązaniem Pożyczkodawcy do przelania kwoty Pożyczki. W przypadku jeżeli potrącenie nie obejmie całej kwoty zobowiązania z tytułu sprzedaży Udziałów, pozostała część tego zobowiązania zostanie uregulowana na rachunek Pożyczkodawcy w gotówce. W przyszłości, po dokonaniu potrącenia, dojdzie do sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów. W tym drugim przypadku Wnioskodawca dokona zbycia Udziałów, z zaznaczeniem iż zbycie następuje w celu umorzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy potrącenie zobowiązania z tytułu zakupu Udziałów z zobowiązaniem Pożyczkodawcy do wydania przedmiotu Pożyczki będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania na gruncie art. 24d ustawy o PDOF, a w konsekwencji w przypadku dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania dla celów podatkowych całości wydatków na nabycie Udziałów jako kosztu podatkowego...

2014
14
paź

Istota:

Czy w świetle art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zm.: dalej: „ustawa o CIT”), rozliczenie wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i Uczestników poprzez potrącenie dokonywane w wyniku uznań i obciążeń rachunków technicznych w ramach konta IHC, w sytuacji gdy nadwyżki przelewane będą przez LuxCo na rzecz i w imieniu Wnioskodawcy i Uczestników, należy uznać za uregulowanie zobowiązania w dacie potrącenia?

Fragment:

Zatem, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu podatnik będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia tych kosztów, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu terminu jego płatności. Natomiast, w sytuacji ustalenia przez strony terminu płatności dłuższego niż 60 dni, podatnik będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia kosztów podatkowych o kwotę wynikającą z faktury lub innego dokumentu z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w tym terminie kwota ta nie zostanie uregulowana. Zmniejszenia kosztów podatkowych (ewentualnie zwiększenia przychodów podatkowych) należy więc dokonać w odniesieniu do tej kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, która została uprzednio zaliczona do kosztów podatkowych, a która nie została zapłacona w terminie 30 dni od upływu terminu płatności lub 90 dni od zaliczenia jej do kosztów podatkowych, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni. Jednocześnie, odnosząc się do kryterium celowości wprowadzonych zmian należy podnieść, że zasadniczym celem wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań było przeciwdziałanie zjawisku tzw. „ zatorów płatniczych ”. Używane przez ustawodawcę w art. l5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcie „ uregulowanie ” nie zostało zdefiniowane w ustawie, dlatego też, w pierwszej kolejności należy odwołać się do wykładni językowej tego pojęcia.

2011
29
lis

Istota:

CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa

Fragment:

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest fakt, iż w przypadku P występują oba aspekty niezbędne do uznania, iż w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej istnieje przedsiębiorstwo w rozumieniu powyższych przepisów (tj. aspekt funkcjonalny „przeznaczenie do prowadzenia działalności gospodarczej„ oraz aspekt organizacyjny „zorganizowany jako całość zespół składników majątkowych „). Bezsprzecznym jest bowiem fakt, iż Sprzedawca w sposób ciągły i zorganizowany przy pomocy składników majątkowych, które mają być zbyte na rzecz Spółki, prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu, osiąga przychody. W związku z faktem, iż przedmiotem umowy sprzedaży będzie zespół wszystkich składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) związanych z działalnością prowadzoną dotychczas przez Sprzedawcę w ramach P, bez wątpienia sprzedaż ta powinna zostać uznane za sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT. Jednocześnie, możliwe wyłącznie z transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa P przejęcia (i) zobowiązań Sprzedawcy z tytułu kredytów/pożyczek (które stanowią wartościowo około 53% sumy bilansowej, według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.) czy (ii) zobowiązań Sprzedawcy z tytułu dostaw, nie spowoduje zaklasyfikowania transakcji jako nie stanowiącej sprzedaży przedsiębiorstwa.