Zniżka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniżka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu udzielenia procentowej zniżki na zakup usług przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla dzieci pracownika, współmałżonka/partnera życiowego/rodzica dziecka (dzieci).

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako pracodawca umożliwia swoim pracownikom (w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zakup wytwarzanych przez siebie usług z procentową zniżką (procent zniżki uzależniony jest od stażu pracy pracownika u Płatnika). Możliwość korzystania ze zniżek regulowana jest w wewnętrznym dokumencie zwanym „ Regulamin udzielania zniżek pracowniczych ”. Z „ Regulaminu zniżek pracowniczych ” wynika m.in., że osobami uprawnionymi do korzystania ze zniżek na imprezy turystyczne są pracownicy zgodnie z definicją zawartą w art. 2 kodeksu pracy z zastrzeżeniem punktu 3), którzy zatrudnieni są u pracodawcy co najmniej 12 miesięcy, którzy nieprzerwanie świadczą pracę (z każdego tytułu) przez okres dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy (30 dni). Zniżka może obejmować pracownika, jedną osobę towarzyszącą (nieuprawnioną do zniżek u Pracodawcy) oraz dzieci. Jeden raz w roku ze zniżki mogą skorzystać dzieci oraz współmałżonek/partner życiowy/rodzic dziecka Pracownika razem z dziećmi. Jeżeli uczestnikami rezerwacji są dwie osoby mające prawo do zniżki, to ich prawa do zniżki nie sumują się, natomiast każda z nich ma prawo do objęcia zniżką jednej osoby towarzyszącej. Aby skorzystać ze zniżki pracowniczej Pracownik musi mieć w dniu wyjazdu status „ zatrudniony ”. Ze zniżki pracowniczej nie może skorzystać Pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia (jeśli stroną wypowiadającą jest Pracownik).

2014
30
lip

Istota:

Skutki podatkowe wprowadzenia ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Fragment:

Posiadacz Karty Dużej Rodziny byłby uprawniony do korzystania z: 50% zniżki na bilety rodzinne i wakacyjne na basenie M. w R., 50% zniżki na biletowane imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminne jednostki organizacyjne Wnioskodawcy i samorządowe instytucje kultury, innych zniżek wynikających z wniosków przedsiębiorców przystępujących do programu „ R. Karta Dużej Rodziny ”. Powyższe wskazuje, iż przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej będzie aktem powszechnie obowiązującym na terenie gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane będą do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki. W konsekwencji osoby, które spełnią określone w uchwale przesłanki będą mogły korzystać z przyznanych na jej podstawie ulg, tj. 50% zniżki na bilety rodzinne i wakacyjne na basenie M., imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminne jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury oraz innych zniżek wynikających z wniosków przedsiębiorców przystępujących do programu „ R. Karta Dużej Rodziny ”. Tym samym, świadczenia te nie będą miały charakteru indywidualnego i nie będą powodowały powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do korzystania z tych ulg.

2013
12
lip

Istota:

Czy uzyskane zniżki i ulgi z tytułu udziału w Programie stanowią przychód dla osób uprawnionych i czy w związku z powyższym należy wystawiać tym rodzinom (osobom) PIT-8C?

Fragment:

Przewidziane jest również wprowadzenie 50% zniżki dla osób objętych Programem na zajęcia organizowane w placówce. Centrum Kultury - Teatr (...) w J. oferuje: 50 % zniżki na wszystkie biletowane imprezy i przedsięwzięcia organizowane przez Centrum Kultury -Teatr (...), trzecie i kolejne dziecko - bezpłatny udział w zajęciach proponowanych przez koła i pracownie artystyczne. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w J. oferuje: 50 % zniżki na zajęcia taneczne, plastyczne i ceramiczne prowadzone w placówkach MCKiS, 50 % zniżki na bilety wstępu na wskazane imprezy, 50 % ulgi na bilety wstępu na spektakle dla dzieci + cena biletu dla jednego rodzica/opiekuna 1 zł, bilet rodzinny (dla minimum 5 osób) na wybrane spektakle i koncerty z rabatem 70% od ceny podstawowej. Orkiestra Rozrywkowa Miasta J. „ (...) ” oferuje 50% zniżki do biletu ulgowego dla JRW. Zniżka ta nie obowiązuje gdy koncert jest organizowany przez inną instytucję. Orkiestra Kameralna Miasta J. „ (...) ” oferuje 50% zniżki do biletu ulgowego dla JRW. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych oferuje dla JRW niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata kształtować się będzie na poziomie 8 zł od osoby, zamiast obowiązującej obecnie stawki 11 zł.

2012
13
paź

Istota:

Skutki podatkowe udzielania pracownikom zniżek.

Fragment:

Aby móc skorzystać z przedmiotowej zniżki, w/w osoby muszą również spełnić dodatkowe warunki, w tym w szczególności: pracownicy (współmałżonkowie) nabywają prawo do skorzystania ze zniżki po upływie określonego czasu pracy w jednej lub kilku spośród wymienionych w tym przepisie Spółek, w przypadku pracowników Spółek zagranicznych P., zniżka może być udzielona pod warunkiem, że przedmiot ubezpieczenia jest zarejestrowany (pojazd mechaniczny) lub znajduje się (nieruchomość) na terytorium RP, agenci nabywają prawo do skorzystania ze zniżki po upływie określonego czasu współpracy agencyjnej z P. SA albo P. SA, w przypadku współwłasności przedmiotu ubezpieczenia, osobie uprawnionej do zniżki przysługuje zniżka w wysokości proporcjonalnej do udziału tej osoby we współwłasności przedmiotu ubezpieczenia. Zasada ta nie dotyczy małżeńskiej wspólności majątkowej (wspólność ustawowa), okresy pracy i współpracy agencyjnej, o których mowa powyżej, liczone są łącznie. Podkreślić ponadto należy, że podobnie jak w przypadku innych kategorii zniżek, również w tym przypadku, maksymalna wysokość zniżki udzielona danej osobie jest limitowana, tj. ograniczona poziomem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód uzyskany w 2004 r. przez emerytkę w związku z ulgą w odpłatności za energię elektryczną przyznaną przez zakład pracy, z którego podatniczka przeszła na świadczenia emerytalne korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Tutejszy organ podatkowy przed wydaniem niniejszej interpretacji dokonał szczegółowej analizy przedstawionego w piśmie z dnia 29.04.2005 r. stanu faktycznego oraz dokonał oceny prawnej stanowiska podatnika i stwierdził, co następuje: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przyznanie przez zakład pracy emerytowi lub renciście przedmiotowej ulgi z tytułu odpłatności za energię elektryczną stanowi jego przychód w miesiącu przyznania (postawienia do dyspozycji) przedmiotowego świadczenia i podlega opodatkowaniu. Jednakże z uwagi na postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł., ta część wartości przyznanych emerytom i rencistom świadczeń rzeczowych, która łącznie nie przekracza w roku podatkowym 2.280,00 zł. nie podlega opodatkowaniu.