Zniszczenie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniszczenie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
14
sie

Istota:

Wydatki poniesione ze zniszczeniem towarów oraz materiałów niewykorzystanych do ich produkcji mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku stosownie do ww. art. 86 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Tego rodzaju koszty mają bowiem bezpośredni związek z całością działalności gospodarczej podatnika. ” Analiza przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych wyżej przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że wydatki poniesione w związku ze zniszczeniem towarów oraz materiałów niewykorzystanych do ich produkcji są w sposób pośredni związane ze sprzedażą opodatkowaną i w konsekwencji będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W analizowanej sprawie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane ze zniszczeniem towarów oraz materiałów niewykorzystanych do ich produkcji, o których mowa we wniosku, nie mają bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Jednakże poprzez przyjętą praktykę obowiązującą w Grupie, szczegółowo opisaną w stanie faktycznym - pośrednio ma związek z uzyskaniem przez Spółkę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Jak wskazuje sama Spółka, w związku z tym, że zgodnie z wytycznymi Grupy Spółka musi określić swoje zapotrzebowanie dużo wcześniej, zdarza się, że już po wyprodukowaniu towarów okazuje się, że zapotrzebowanie Spółki uległo zmianie np. ze względu na zmniejszenie popytu na te towary lub ze względu na zmianę norm / wskazań, jakie muszą spełniać wyroby kosmetyczne / farmaceutyczne będące przedmiotem obrotu w Polsce, i Spółka nie będzie w stanie sprzedać zamówionych towarów ostatecznym klientom.

2011
16
gru

Istota:

1. Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, zniszczenie towarów dokonane na zlecenie kontrahenta stanowi usługę w rozumieniu ustawy o VAT, na wartość której, w zależności od momentu rezygnacji z zamówienia przez kontrahenta, składają się koszty produkcji wyrobów gotowych, wydatki poniesione na nabycia komponentów, wydatki poniesione w związku z wykonaniem innych czynności niezbędnych do realizacji zlecenia oraz koszt wykonanego zniszczenia towarów?2. Czy zastosowanie znajdzie art. 28b ustawy o VAT, jeśli usługa jest wykonywana na rzecz kontrahentów posiadających siedzibę na terytorium UE i zidentyfikowanych dla celów podatku od wartości dodanej?

Fragment:

W takich przypadkach kontrahent zleca Wnioskodawcy zniszczenie towarów (tzw. scraping). W efekcie, nigdy nie dochodzi do dostawy wyrobów gotowych, bądź samych komponentów. Przyczynami powyższego zlecenia mogą być: zbyt duże zamówienie – pomyłka po stronie kontrahenta, spadek popytu na dany produkt, więc kontrahent zmniejsza zamówienie, błędnie zreplikowane płyty, bowiem kontrahent przekazał niewłaściwe dane do replikacji, zmiana wzoru opakowań, okładek lub ulotek (komponentów). Wnioskodawca traktuje zniszczenie towarów wykonane na zlecenie kontrahenta, jako usługę wykonaną na jego rzecz. Wnioskodawca w związku z wykonaną usługą, obciąża kontrahenta kosztami jej wykonania wystawiając fakturę VAT. Wynagrodzenie za wykonaną usługę niszczenia towarów obejmuje, w zależności od momentu rezygnacji z zamówienia, całkowity koszt produkcji wyrobów gotowych, wydatki poniesione na nabycie komponentów, wydatki poniesione w związku z wykonaniem innych czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również koszt zniszczenia powyższych towarów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, zniszczenie towarów dokonane na zlecenie kontrahenta stanowi usługę w rozumieniu ustawy o VAT, na wartość której, w zależności od momentu rezygnacji z zamówienia przez kontrahenta, składają się koszty produkcji wyrobów gotowych, wydatki poniesione na nabycia komponentów, wydatki poniesione w związku z wykonaniem innych czynności niezbędnych do realizacji zlecenia oraz koszt wykonanego zniszczenia towarów...

2011
1
lip

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji podatnik powinien skorygować VAT naliczony, odliczony przy zakupie towaru handlowego, który później został zniszczony?
Czy w zaistniałej sytuacji należało wraz ze zniszczeniem towaru odprowadzić VAT należny?

Fragment:

A zatem opisane zniszczenie towarów nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów, powodującej obowiązek odprowadzenia należnego podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca wykorzystując przedmiotowe elementy deskowań do czynności opodatkowanych ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu ww. towarów, pod warunkiem, że towary te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

Fragment:

U. z 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Oznacza to, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdy istnieje związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Jednakże stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wydzierżawia od swojego kontrahenta systemowe elementy deskowań (szalunków, rusztowań), które są wykorzystywane przez Wnioskodawcę przy realizacji robót budowlanych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik uzyskał przychód ze sprzedaży utraconych w trakcie transportu wyrobów, jeżeli nie doszło do realizacji dostawy?

Fragment:

Pytanie dotyczy kwestii, czy podatnik uzyskał przychód ze sprzedaży utraconych w trakcie transportu wyrobów, jeżeli nie doszło do realizacji dostawy. Zdaniem podatnika nie wystąpił u niego przychód ze sprzedaży utraconych w trakcie transportu wyrobów z uwagi na fakt, iż kontrahent do którego wysłano transportem wyroby nie odebrał ich, ponieważ nie było to fizycznie możliwe z powodu całkowitego zniszczenia towaru. Kontrahenta nie obciążono więc tą dostawą. W celu realizacji zamówienia złożonego przez kontrahenta dokonano po raz kolejny wysyłki zamówionego towaru, uznając ją w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega skorygowaniu podatek naliczony w przypadku likwidacji samochodu marki LUBLIN 3352?

Fragment:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca odliczył podatek naliczony zawarty w fakturze zakupu samochodu marki LUBLIN 3352, na podstawie cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwagi na to, iż samochód ten był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Likwidacja towarów, w tym również środków trwałych na skutek zdarzenia losowego, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego za zakupem tego towaru. Zatem w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu. Ponadto tut. Organ informuje, że Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, winien transakcję sprzedaży pozostałości samochodu, który był zakupiony do prowadzonej działalności gospodarczej, udokumentować faktura VAT na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego przy nabyciu towarów handlowych, które ulegają zniszczeniu ?

Fragment:

Jak wynika z pisma z dnia 02.11.2004 roku w wyniku codziennych czynności dochodzi do zniszczeń towarów handlowych np. stłuczeń butelek, zgnieceń puszek. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 roku z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jeżeli zatem towary uległy zniszczeniu a poniesione na nie wydatki mogłyby być zaliczone kosztów uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym to nie traci Pani prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tym zakupem. Interpretacji udzielono wg. stanu na dzień jej wydania.

2011
1
lut

Istota:

Czy Podatnik nadal zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy należy skorygować uprzednio odliczony podatek naliczony od dokonanych zakupów, które uległy zniszczeniu wskutek zdarzeń od niego niezależnych.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W związku z powyższymi uregulowaniami Podatnik nie musi sporządzać korekty podatku naliczonego od zakupionego towaru, który następnie uległ zniszczeniu wskutek zdarzeń losowych bowiem w takich okolicznościach istotnym jest czy towar, który uległ zniszczeniu, przeznaczony był do wykonywania czynności opodatkowanych jak również to, czy wydatki na jego nabycie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu towar poddany likwidacji z powodu przeterminowania?

Fragment:

Nr 54, poz. 535) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w artykule 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jeżeli przepisy podatku dochodowego nie wskazują, że podatnik nie miałby prawa zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wówczas ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów. Ubytki naturalne powstałe przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powstałe na skutek ich właściwości naturalnych np. zepsucia, przeterminowania mogą być odnoszone w koszty uzyskania przychodów, przy czym nie powinny być one skutkiem niewłaściwych działań człowieka.