Zniszczenie dokumentów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniszczenie dokumentów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy dokumenty księgowe opatrzone kategorią archiwalną B-5 dotyczące roku obrotowego 1999 mogą ulec brakowaniu w 2005 r. ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. zapytanie, informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy kwestii: 1) Czy dokumenty księgowe opatrzone kategorią archiwalną B-5 dotyczące roku obrotowego 1999 mogą ulec brakowaniu w 2005 r. ? Na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest według zasad unormowanych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ustawa ta reguluje w art. 74 między innymi okres przechowywania ksiąg rachunkowych, wynoszący 5 lat, (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak prawidłowo postąpić w przypadku omyłkowego zniszczenia dokumentów?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) - w części dotyczącej podatku dochodowego - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie, udokumentowane dowodem księgowym stwierdzającym dokonanie operacji. W myśl art. 74 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy dowody księgowe muszą być przechowywane co najmniej przez okres 5 lat. Zatem słuszne jest Pana stanowisko, iż firma powinna uzyskać duplikaty utraconych dokumentów. (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 14.04.2003 r. znak: PP-1/44315/2003 w sprawie odtworzenia dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru w części dotyczącej podatku dochodowego, po ponownej analizie problemu, poniżej przedstawia skorygowane stanowisko w tej kwestii. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2004 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 166, poz. 1222 ze zm.) nie określają zasad postępowania przy prowadzeniu ksiąg podatkowych w sytuacji, kiedy uległy one trwałemu zniszczeniu np. na skutek pożaru. Jednak w Pana interesie powinno być odtworzenie w miarę możliwości jak największej ilości dokumentów źródłowych od swoich kontrahentów, dla których dokonuje Pan sprzedaży swoich usług oraz od których zakupuje sprzęt i materiały potrzebne do prowadzonej działalności (...)