Zniszczenie | Interpretacje podatkowe

Zniszczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniszczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie wycieku frakcji próżniowej (CN 2710 1963) za zniszczenie wyrobu akcyzowego
Fragment:
Z powyższych powodów, w świetle art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej opisywany wyciek frakcji próżniowej należy uznać za podlegający opodatkowaniu akcyzą jako jej „ całkowite zniszczenie ”, nie stanowiące „ ubytków wyrobów akcyzowych ” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. Jednocześnie również, jeżeli mimo starań Spółki, do podobnego zdarzenia doszłoby w przyszłości (a więc sytuacji, kiedy wskutek przyszłego zdarzenia dane wyroby nie będą mogły już zostać wykorzystane jako wyroby akcyzowe) - w świetle art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej, uzasadnione będzie uznanie tego rodzaju zdarzeń za podlegające opodatkowaniu akcyzą jako „ całkowite zniszczenie ” takich wyrobów akcyzowych - nie stanowiące „ ubytków wyrobów akcyzowych ” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwaną dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.
2014
19
gru

Istota:
Uznanie wycieku frakcji próżniowej (CN 2710 1963) za zniszczenie wyrobu akcyzowego
Fragment:
Z powyższych powodów, w świetle art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej opisywany wyciek frakcji próżniowej należy uznać za podlegający opodatkowaniu akcyzą jako jej „ całkowite zniszczenie ”, nie stanowiące „ ubytków wyrobów akcyzowych ” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. Jednocześnie również, jeżeli mimo starań Spółki, do podobnego zdarzenia doszłoby w przyszłości (a więc sytuacji, kiedy wskutek przyszłego zdarzenia dane wyroby nie będą mogły już zostać wykorzystane jako wyroby akcyzowe) - w świetle art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej, uzasadnione będzie uznanie tego rodzaju zdarzeń za podlegające opodatkowaniu akcyzą jako „ całkowite zniszczenie ” takich wyrobów akcyzowych - nie stanowiące „ ubytków wyrobów akcyzowych ” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwaną dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.
2014
30
paź

Istota:
1. Czy w przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłacona akcyzą uznanej przez podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot ten może dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów w przypadku zniszczenia tych wyrobów w składzie podatkowym?
2. Jak powinna wyglądać procedura niszczenia towarów akcyzowych (tytoni do palenia) w składzie podatkowym?
3. Czy w razie braku możliwości zniszczenia towaru reklamowanego w składzie podatkowym, może on być zniszczony przez wykwalifikowaną firmę zajmującą się takimi czynnościami poza skaldem podatkowym?
4. Czy o fakcie zniszczenia takich towarów podatnik powinien poinformować właściwy na miejsce działalności urząd celny, jeśli tak w oparciu o jakie przepisy?
Fragment:
W związku ze zwrotem do składu podatkowego reklamowanych wyrobów nie nadających się do sprzedaży Wnioskodawca planuje ich zniszczenie w składzie podatkowym. Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera definicji „ zniszczenia ” zatem w takiej sytuacji należy odwołać się do powszechnego znaczenia tego słowa. „ Zniszczyć ” w myśl Małego Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994) oznacza: spowodować zużycie czego; znosić podrzeć, zużyć; unicestwić, zgładzić, zniweczyć co, usunąć. Zgodnie z powyższym przez zniszczenie o którym mowa w przepisach dotyczących podatku akcyzowego należy rozumieć szereg czynności zmierzających do unicestwienia, zgładzenia, usunięcia czegoś. Zatem zniszczeniem wyrobu jest każda czynność, w wyniku której dany wyrób przestaje istnieć. Tym samym zniszczenie reklamowanych wyrobów (tytoniu do palenia) nie nadających się do sprzedaży poprzez ich spalenie spełnia definicję zniszczenia, umożliwiającą zastosowanie w przedmiotowej sprawie art. 83 ustawy o podatku akcyzowym. W miejscu tym zaznaczyć jednak należy, iż jeżeli zniszczenie wyrobów tytoniowych może zostać dokonane w wyniku innej czynności, to takie zniszczenie wyrobu (unicestwienie) jest również dopuszczalne. Przepisy art. 83 ustawy o podatku akcyzowym nie precyzją jak ma być zniszczony dany wyrobów, a jedynie odnoszą się do spełnienia odpowiedniego warunku polegającego na zniszczeniu reklamowanego wyrobu od którego akcyza została zapłaconą w składzie podatkowym.
2011
1
wrz

Istota:
Ponieważ minęło 5 lat od zakończenia działalności handlowej i zakończenia rejestracji obrotów za pomocą kas, czy możemy w/w kasy fiskalne zniszczyć poprzez przekazanie ich na złom.
Fragment:
OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA Zgodnie z obowiązującym na dzień zaprzestania użytkowania kas § 3 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 39, poz.178 z późn zm.) pamięć fiskalna kasy powinna być wystarczająca do zapisu i przechowywania danych dotyczących sprzedaży dobowej przez okres pięciu lat. Zgodnie natomiast z § 6 pkt.6 w/w rozporządzenia podatnicy stosujący kasy obowiązani są do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez czas określony w przepisach o zobowiązaniach podatkowych, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o rachunkowości. Stosownie natomiast do art.70§1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ponadto należy stwierdzić, że ani przepisy w/w rozporządzenia, ani przepisy obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 108, poz.948 z późn.zm.) nie konkretyzują terminu i sposobu zniszczenia urządzenia fiskalnego.
2011
1
lut

Istota:
Czy należy korygować podatek naliczony w związku ze zniszczeniem komputera służącego działalności podatnika?
Fragment:
Skoro zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego związane jest bezwzględnie z nabyciem towarów lub usług, mających związek ze sprzedażą opodatkowaną, to późniejsze zdarzenie losowe, jakim jest nieumyślne zniszczenie sprzętu komputerowego (towaru niehandlowego) w czasie remontu pomieszczeń zajmowanych przez Spółkę - nie ma wpływu na prawo odliczenia tego podatku. Wobec powyższego brak jest podstaw do korygowania deklaracji VAT-7, w której nastąpiło pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu sprzętu komputerowego.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zniszczenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.