Zniszczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniszczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
19
gru

Istota:

Uznanie wycieku frakcji próżniowej (CN 2710 1963) za zniszczenie wyrobu akcyzowego

Fragment:

Z powyższych powodów, w świetle art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej opisywany wyciek frakcji próżniowej należy uznać za podlegający opodatkowaniu akcyzą jako jej „ całkowite zniszczenie ”, nie stanowiące „ ubytków wyrobów akcyzowych ” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. Jednocześnie również, jeżeli mimo starań Spółki, do podobnego zdarzenia doszłoby w przyszłości (a więc sytuacji, kiedy wskutek przyszłego zdarzenia dane wyroby nie będą mogły już zostać wykorzystane jako wyroby akcyzowe) - w świetle art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej, uzasadnione będzie uznanie tego rodzaju zdarzeń za podlegające opodatkowaniu akcyzą jako „ całkowite zniszczenie ” takich wyrobów akcyzowych - nie stanowiące „ ubytków wyrobów akcyzowych ” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwaną dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

2014
30
paź

Istota:

Uznanie wycieku frakcji próżniowej (CN 2710 1963) za zniszczenie wyrobu akcyzowego

Fragment:

Z powyższych powodów, w świetle art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej opisywany wyciek frakcji próżniowej należy uznać za podlegający opodatkowaniu akcyzą jako jej „ całkowite zniszczenie ”, nie stanowiące „ ubytków wyrobów akcyzowych ” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. Jednocześnie również, jeżeli mimo starań Spółki, do podobnego zdarzenia doszłoby w przyszłości (a więc sytuacji, kiedy wskutek przyszłego zdarzenia dane wyroby nie będą mogły już zostać wykorzystane jako wyroby akcyzowe) - w świetle art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej, uzasadnione będzie uznanie tego rodzaju zdarzeń za podlegające opodatkowaniu akcyzą jako „ całkowite zniszczenie ” takich wyrobów akcyzowych - nie stanowiące „ ubytków wyrobów akcyzowych ” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy akcyzowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwaną dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy w przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłacona akcyzą uznanej przez podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot ten może dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest zobowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów w przypadku zniszczenia tych wyrobów w składzie podatkowym?
2. Jak powinna wyglądać procedura niszczenia towarów akcyzowych (tytoni do palenia) w składzie podatkowym?
3. Czy w razie braku możliwości zniszczenia towaru reklamowanego w składzie podatkowym, może on być zniszczony przez wykwalifikowaną firmę zajmującą się takimi czynnościami poza skaldem podatkowym?
4. Czy o fakcie zniszczenia takich towarów podatnik powinien poinformować właściwy na miejsce działalności urząd celny, jeśli tak w oparciu o jakie przepisy?

Fragment:

W związku ze zwrotem do składu podatkowego reklamowanych wyrobów nie nadających się do sprzedaży Wnioskodawca planuje ich zniszczenie w składzie podatkowym. Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera definicji „ zniszczenia ” zatem w takiej sytuacji należy odwołać się do powszechnego znaczenia tego słowa. „ Zniszczyć ” w myśl Małego Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994) oznacza: spowodować zużycie czego; znosić podrzeć, zużyć; unicestwić, zgładzić, zniweczyć co, usunąć. Zgodnie z powyższym przez zniszczenie o którym mowa w przepisach dotyczących podatku akcyzowego należy rozumieć szereg czynności zmierzających do unicestwienia, zgładzenia, usunięcia czegoś. Zatem zniszczeniem wyrobu jest każda czynność, w wyniku której dany wyrób przestaje istnieć. Tym samym zniszczenie reklamowanych wyrobów (tytoniu do palenia) nie nadających się do sprzedaży poprzez ich spalenie spełnia definicję zniszczenia, umożliwiającą zastosowanie w przedmiotowej sprawie art. 83 ustawy o podatku akcyzowym. W miejscu tym zaznaczyć jednak należy, iż jeżeli zniszczenie wyrobów tytoniowych może zostać dokonane w wyniku innej czynności, to takie zniszczenie wyrobu (unicestwienie) jest również dopuszczalne. Przepisy art. 83 ustawy o podatku akcyzowym nie precyzją jak ma być zniszczony dany wyrobów, a jedynie odnoszą się do spełnienia odpowiedniego warunku polegającego na zniszczeniu reklamowanego wyrobu od którego akcyza została zapłaconą w składzie podatkowym.

2011
1
lut

Istota:

Ponieważ minęło 5 lat od zakończenia działalności handlowej i zakończenia rejestracji obrotów za pomocą kas, czy możemy w/w kasy fiskalne zniszczyć poprzez przekazanie ich na złom.

Fragment:

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA Zgodnie z obowiązującym na dzień zaprzestania użytkowania kas § 3 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 39, poz.178 z późn zm.) pamięć fiskalna kasy powinna być wystarczająca do zapisu i przechowywania danych dotyczących sprzedaży dobowej przez okres pięciu lat. Zgodnie natomiast z § 6 pkt.6 w/w rozporządzenia podatnicy stosujący kasy obowiązani są do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez czas określony w przepisach o zobowiązaniach podatkowych, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o rachunkowości. Stosownie natomiast do art.70§1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ponadto należy stwierdzić, że ani przepisy w/w rozporządzenia, ani przepisy obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. Nr 108, poz.948 z późn.zm.) nie konkretyzują terminu i sposobu zniszczenia urządzenia fiskalnego.

2011
1
sty

Istota:

Czy należy korygować podatek naliczony w związku ze zniszczeniem komputera służącego działalności podatnika?

Fragment:

Skoro zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego związane jest bezwzględnie z nabyciem towarów lub usług, mających związek ze sprzedażą opodatkowaną, to późniejsze zdarzenie losowe, jakim jest nieumyślne zniszczenie sprzętu komputerowego (towaru niehandlowego) w czasie remontu pomieszczeń zajmowanych przez Spółkę - nie ma wpływu na prawo odliczenia tego podatku. Wobec powyższego brak jest podstaw do korygowania deklaracji VAT-7, w której nastąpiło pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu sprzętu komputerowego.