ITPB2/415-791/14/MN | Interpretacja indywidualna

Czy od sprzedaży działek w 2014 r., czyli przed upływem 5 lat od zniesienia współwłasności, Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek i w jakiej wysokości?
ITPB2/415-791/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. spadek
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 4 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek nabytych w spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 4 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek nabytych w spadku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W wyniku postanowienia sądu z dnia 26 kwietnia 1991 r., matka Wnioskodawcy wspólnie ze swoim bratem nabyli po połowie spadek po ich matce (babci Wnioskodawcy) składający się z gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,77 ha wraz z domem mieszkalnym. Matka Wnioskodawcy oraz jej brat nigdy nie dokonali zniesienia współwłasności do tego spadku.

Matka Wnioskodawcy zmarła w dniu 12 stycznia 2000 r. W wyniku postanowienia sądu z dnia 2 listopada 2000 r. Wnioskodawca i jego siostra (jako jej dzieci) stali się spadkobiercami po połowie jej udziału ww. gospodarstwie rolnym. W związku z powyższym od dnia 2 listopada 2000 r. posiadłość, o której mowa wyżej stała się współwłasnością trzech osób:

 • brata matki Wnioskodawcy w 1/2 części,
 • siostry Wnioskodawcy w 1/4 części
 • Wnioskodawcy w 1/4 części.

Na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 27 października 2010 r. została zniesiona współwłasność ww. posiadłości pomiędzy bratem matki Wnioskodawcy z jednej strony a siostrą Wnioskodawcy i Wnioskodawcą z drugiej strony. Zniesienie współwłasności odbyło się bez jakichkolwiek spłat i dopłat. Zniesienie współwłasności nastąpiło proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Wartość wszystkich składników majątkowych jakie Wnioskodawca otrzymał w wyniku zniesienia współwłasności, w szczególności udział w prawie własności działek nr X, Y, Z, A, B, C, odpowiada udziałowi nabytemu w spadku po zmarłej w dniu 12 stycznia 2000 r. matce.

W wyniku zniesienia wzmiankowanej współwłasności, Wnioskodawca oraz jego siostra posiadają współwłasność po 1/2 części działek rolniczych o numerach X, Y, Z, A, B, C. W 2014 r. planują sprzedaż działek A i B o powierzchni ok. 0.5 ha.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od sprzedaży działek A i B w 2014 r., czyli przed upływem 5 lat od zniesienia współwłasności, Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek i w jakiej wysokości...

Wnioskodawca uważa, że podatek dochodowy go nie obowiązuje, ponieważ moment, w którym faktycznie odziedziczył majątek po matce, miał miejsce w styczniu 2000 r., a więc 5 lat już dawno minęło. W wyniku zniesienia współwłasności w październiku 2010 r. ani Wnioskodawca ani jego siostra niczego nie otrzymali. Działki o numerach A i B, których sprzedażą są wspólnie z siostrą zainteresowani przypadła im w wyniku transakcji zniesienia współwłasności, także do ich majątku nie doszło nic do czego wcześniej nie mieliby prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w wyniku postanowienia sądu z dnia 26 kwietnia 1991 r., matka Wnioskodawcy wspólnie ze swoim bratem nabyli po połowie spadek po ich matce (babci Wnioskodawcy) składający się z gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,77 ha wraz z domem mieszkalnym. Matka Wnioskodawcy oraz jej brat nigdy nie dokonali zniesienia współwłasności do tego spadku.

Matka Wnioskodawcy zmarła w dniu 12 stycznia 2000 r. W wyniku postanowienia sądu z dnia 2 listopada 2000 r. Wnioskodawca i jego siostra (jako jej dzieci) stali się spadkobiercami po połowie jej udziału ww. gospodarstwie rolnym. W związku z powyższym od dnia 2 listopada 2000 r. posiadłość, o której mowa wyżej stała się współwłasnością trzech osób:

 • brata matki Wnioskodawcy w 1/2 części,
 • siostry Wnioskodawcy w 1/4 części
 • Wnioskodawcy w 1/4 części.

Na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 27 października 2010 r. została zniesiona współwłasność ww. posiadłości pomiędzy bratem matki Wnioskodawcy z jednej strony a siostrą Wnioskodawcy i Wnioskodawcą z drugiej strony. Zniesienie współwłasności odbyło się bez jakichkolwiek spłat i dopłat. Zniesienie współwłasności nastąpiło proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Wartość wszystkich składników majątkowych jakie Wnioskodawca otrzymał w wyniku zniesienia współwłasności, w szczególności udział w prawie własności działek nr X, Y, Z, A, B, C, odpowiada udziałowi nabytemu w spadku po zmarłej w dniu 12 stycznia 2000 r. matce.

W wyniku zniesienia wzmiankowanej współwłasności, Wnioskodawca oraz jego siostra posiadają współwłasność po 1/2 części działek rolniczych o numerach X, Y, Z, A, B, C. W 2014 r. planują sprzedaż działek 453/2 i 454 o powierzchni ok. 0.5 ha.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 cytowanej ustawy spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 ww. ustawy). Natomiast postanowienie sądu potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Zatem dla podatku dochodowego istotna z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będących przedmiotem spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, iż własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 ustawy Kodeks cywilny). W myśl art. 196 § 1 cytowanej ustawy, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu, o czym stanowi art. 196 § 2 tej ustawy.

Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Natomiast na podstawie art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Za datę nabycia nieruchomości – w przypadku jej sprzedaży, która przypadła danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy zatem przyjąć datę jej pierwotnego nabycia, ale tylko wówczas gdy wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej przed dokonaniem tej czynności oraz zniesienie współwłasności nastąpiło bez spłat i dopłat. Natomiast, jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby na rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

Skoro zatem, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w działkach nie przekroczyła wartości udziału, jaki przysługiwał mu w nieruchomości przed dokonanym podziałem i w wyniku zniesienia współwłasności, udział Wnioskodawcy nie uległ powiększeniu, nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Oznacza to, iż nabycie przedmiotowych udziałów w działkach nastąpiło w dniu 12 stycznia 2000 r., czyli w dacie pierwotnego nabycia w drodze spadku. Zatem 5 letni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony od końca 2000 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 2005 r.

W związku z tym, że planowana sprzedaż w 2014 r. udziałów w działkach numer A i B o powierzchni ok. 0.5 ha zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od tej sprzedaży.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (tj. siostry). Siostra Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.