IPPP1/4512-704/15-4/JL | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zniesienia współwłasności nieruchomości.
IPPP1/4512-704/15-4/JLinterpretacja indywidualna
 1. pierwsze zasiedlenie
 2. teren budowlany
 3. zniesienie współwłasności
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) - uzupełnionym w dniu 24 września 2015 r. pismem z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 18 września 2015 r. (doręczone 21 września 2015 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zniesienia współwłasności nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zniesienia współwłasności nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony w dniu 24 września 2015 r. pismem z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 18 września 2015 r. (doręczone 21 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowana w Polsce dla celów VAT jako podatnik VAT czynny. Do 27 lutego 2015 r. Wnioskodawca był współwłaścicielem zabudowanej nieruchomości, (dalej jako: „Nieruchomość”). Nieruchomość składa się z kilku działek, które są wyodrębnione ewidencyjnie, natomiast cała Nieruchomość objęta jest jedną księgą wieczystą KW prowadzoną przez Sąd Rejonowy.

Nieruchomość obejmuje działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi:

 • 116/1 (dalej jako: „Działka 1”),
 • 116/2 (dalej jako: „Działka 2”),
 • 116/3 (dalej jako: „Działka 3”),
 • 116/4 (dalej jako: „Działka 4”),
 • 116/5 (dalej jako: „Działka 5”),
 • 116/6 (dalej jako: „Działka 6”),
 • 115/1 (dalej jako: „Działka 7”),
 • 115/3 (dalej jako: „Działka 8”).

Wszystkie wskazane powyżej działki wchodzące w skład Nieruchomości będą dalej łącznie zwane „Działkami”.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 6 czerwca 2014 r. Działki 1-6 wskazane powyżej powstały z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116, która wcześniej powstała z połączenia działek o nr ewidencyjnych 55/1, 55/2, 56 i 115/4.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wszystkie Działki położone są na terenie aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz usługami.

Spośród Działek wchodzących w skład Nieruchomości, Działki 1, 2, 4, 5 i 6 są zabudowane budynkami lub budowlami, natomiast Działki 3, 7 i 8 są niezabudowane.

Na Działkach znajdują się następujące budynki, stanowiące hale magazynowe:

 • budynek posadowiony na Działce 4 (dalej jako: „Budynek 1”),
 • budynek posadowiony na Działce 5 (dalej jako: „Budynek 2”),
 • budynek posadowiony na Działce 2 (dalej jako: „Budynek 3”),
 • budynek posadowiony na Działce 1 (dalej jako: „Budynek 4”),
 • budynek posadowiony na Działce 6 (dalej jako: „Budynek 5”), który nie został jeszcze ukończony.

Wszystkie wyżej wymienione budynki określane dalej będą łącznie jako „Budynki”.

Udział Wnioskodawcy we współwłasności Nieruchomości (dalej: „Udział A”) wynosił 29797/ 218037. Drugim współwłaścicielem Nieruchomości była spółka P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III spółka komandytowo-akcyjna (wcześniejsza nazwa spółki obowiązująca w dacie czynności zniesienia współwłasności to R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Spółka komandytowo-akcyjna, dalej: „R.”), której udział wynosił 188240/218037 (dalej: „Udział B”).

P nabył Nieruchomość od spółki L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu 31 maja 2011 roku. Natomiast Wnioskodawca nabył udział w Nieruchomości od R.na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Po nabyciu Udziału A oraz Udziału B, Wnioskodawca oraz R.w dniu 20 grudnia 2012 r. zawarli umowę guoad usum, której celem było określenie sposobu korzystania, zarządzania, podziału zysków oraz innych aspektów dotyczących wspólnej Nieruchomości (dalej jako: „Umowa współwłaścicieli”). Na mocy Umowy współwłaścicieli Wnioskodawca otrzymał do wyłącznego korzystania Budynek 1 wraz z gruntem znajdującym się pod jego obrysem. Z kolei R.zgodnie z Umową współwłaścicieli otrzymał do wyłącznego korzystania Budynek 2, Budynek 3, Budynek 4, Budynek 5 wraz z gruntem znajdującym się pod jego obrysem. Dodatkowo każdy z ówczesnych współwłaścicieli otrzymał do wyłącznego korzystania infrastrukturę towarzyszącą każdemu z budynków (np. rampy, podjazdy, place manewrowe, parkingi, odcinki dróg). Jednocześnie Umowa współwłaścicieli określiła sposób korzystania z części wspólnej (np. dróg, chodników, placów manewrowych, parkingów oraz pozostałej infrastruktury służącej zarówno Wnioskodawcy, jak i R.).

W dniu 27 lutego 2015 r. Wnioskodawca i R.zawarli umowę zniesienia współwłasności. Na mocy tej umowy Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem Działki 3 i Działki 4 wraz z posadowionymi na nich budynkami. Natomiast R.stał się wyłącznym właścicielem Działki 1, Działki 2, Działki 5, Działki 6, Działki 7 i Działki 8 wraz z posadowionymi na nich budynkami.

W konsekwencji Spółka dokonała zbycia Udziału A w Działkach 1, 2, 5, 6, 7 i 8 na rzecz R., natomiast R.dokonał zbycia na rzecz Wnioskodawcy Udziału B w Działkach 3 i 4.

Wartość netto nabytego przez Wnioskodawcę udziału w Działkach przyznanych Wnioskodawcy pozostałego po odłączeniu Działek przyznanych R.była niższa od wartości netto udziału nabytego przez R.w przyznanych mu Działkach. W związku z powyższym, strony tej transakcji postanowiły, iż zniesienie współwłasności w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz R.dokonane zostało ze spłatą dodatkowej kwoty, odpowiednio podzielonej w odniesieniu do poszczególnych Działek (zniesienie współwłasności w tym zakresie jest przedmiotem niniejszego wniosku).

Wnioskodawca i R.dokonali kalkulacji wartości poszczególnych Działek wchodzących w skład Nieruchomości za pomocą iloczynu powierzchni poszczególnych Działek oraz stawki za 1 m2 powierzchni przyjętej na podstawie cen rynkowych. W oparciu o tak ustaloną wartość poszczególnych Działek wchodzących w skład Nieruchomości, Wnioskodawca i R.postanowili, iż spłatą objęte będą wyłącznie Działki 2, 5, 7 i 8, gdyż wartość netto pozostałych Działek się kompensuje.

Następnie, uwzględniając wartość netto udziałów Wnioskodawcy w Działkach 2, 5, 7 i 8, ustalono proporcjonalną alokację wartości spłaty do poszczególnych działek, do jakiej zobowiązany był R.na rzecz Wnioskodawcy, bazując na udziale procentowym wartości poszczególnych Działek 2, 5, 7 i 8 w łącznej wartości tych działek, które podlegają spłacie.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż wskazana powyżej kalkulacja spłaty została dokonana jedynie w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8. W przypadku pozostałych Działek 1, 3, 4 oraz 6 zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat.

Rozliczenie spłaty nastąpiło w drodze kompensaty ze zobowiązaniem Wnioskodawcy do zapłaty wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej ustanowionej przez R.na rzecz Wnioskodawcy.

Zniesienie współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 1 i 6 przenoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz R.oraz Działek 3 i 4 przenoszonych przez R.na rzecz Wnioskodawcy dokonane zostało bez spłat i dopłat (kwestia ta jest przedmiotem odrębnego wniosku).

Budynki przyznane wcześniejszym współwłaścicielom są i będą wykorzystywane przez Spółkę oraz R.do działalności opodatkowanej VAT polegającej na świadczeniu usług odpłatnego najmu powierzchni Budynków.

Ponadto Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż w przypadku Budynku 1, od momentu wydania tego Budynku najemcom do dnia podpisania umowy znoszącej współwłasność upłynął okres 2 lat. Natomiast w przypadku Budynku 2, Budynku 3 i Budynku 4 nie upłynął jeszcze ww. 2-letni okres. Budynek 5 nie został jeszcze ukończony i jest oddany do użytkowania częściowo (w tej części jest on wykorzystywany do działalności opodatkowanej), jednakże w jego przypadku do dnia podpisania umowy znoszącej współwłasność także nie upłynął ww. 2-letni okres od momentu wydania tego budynku pierwszemu najemcy.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie wskazać, iż wszelkie koszty związane z budową Budynków 2 i 3 posadowionych odpowiednio na Działkach 5 i 2 ponosił R.. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie Budynków 2 i 3.

Wnioskodawca dodatkowo zaznacza, iż R.również jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT jako podatnik czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, czynność umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez R.dopłatą na rzecz Wnioskodawcy, stanowiła dla Wnioskodawcy czynność podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT według stawki 23% i niepodlegającą zwolnieniu z VAT w zakresie Działek 7 i 8, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu, natomiast w zakresie Działek 2 i 5 stanowiła czynność zwolnioną z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, czynność umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez R.dopłatą na rzecz Wnioskodawcy, stanowiła dla Wnioskodawcy czynność podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT według stawki 23% i niepodlegającą zwolnieniu z VAT w zakresie Działek 7 i 8, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu, natomiast w zakresie Działek 2 i 5 stanowiła czynność zwolnioną z VAT.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy

  1. Uwagi ogólne

W celu rozstrzygnięcia o skutkach umownego zniesienia współwłasności w VAT należy przeanalizować, czy umowne zniesienie współwłasności mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, a także czy do tej czynności stosować się będzie którekolwiek ze zwolnień przewidzianych w przepisach regulujących zasady opodatkowania VAT.

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy odwołać się do prawnego i ekonomicznego charakteru instytucji zniesienia współwłasności.

  2. Kwalifikacja umownego zniesienia współwłasności na gruncie Kodeksu cywilnego

Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm., dalej: „Kodeks cywilny”), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). W tym miejscu należy zauważyć, iż współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę prawa własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Trzeba także podkreślić, że każdemu ze współuprawnionych przysługuje to samo prawo współwłasności, którego zakres (w szczególności prawa do rozporządzania nim) może być różny ze względu na wielkość udziału w nim.

W myśl art. 210 Kodeksu cywilnego każdemu ze współwłaścicieli przysługuje roszczenie o zniesienie współwłasności. Zaspokojenie tego żądania może nastąpić w trybie umownego zniesienia współwłasności lub na drodze orzeczenia sądowego. Natomiast stosownie do art. 212 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Jednocześnie należy uznać, iż instytucja spłat oraz dopłat, choć nie zostało to wprost wskazane w Kodeksie cywilnym, może mieć także zastosowanie w sytuacji, gdy do zniesienia współwłasności dochodzi w drodze umowy. W przypadku, gdy na skutek zniesienia współwłasności poprzez podział rzeczy wspólnej powstaje różnica między wartością udziału, a wartością rzeczy nabytej na własność, może dojść do sądowego lub umownego wyrównania udziałów w formie dopłaty pieniężnej.

  3. Czynność zniesienia współwłasności nieruchomości jako dostawa towarów na gruncie podatku VAT

3.1. Uwagi ogólne

W świetle przedstawionej powyżej argumentacji należy zauważyć, iż możliwa jest sytuacja, gdy wartość nieruchomości, która w wyniku podziału przypadłaby danemu współwłaścicielowi różniłaby się od wartości jego udziału w całości nieruchomości (dzielonej). W tym scenariuszu, z perspektywy ekonomicznej, współwłaściciel ten zmniejszył swój stan ekonomicznego posiadania (gdy wartość przypadającej mu po podziale nieruchomości jest niższa niż wartość udziału w dzielonej nieruchomości) lub zwiększył swój stan ekonomicznego posiadania (gdy wartość przypadającej mu po podziale nieruchomości jest wyższa niż wartość udziału w dzielonej nieruchomości). Wówczas, w celu wyrównania tych wartości, współwłaściciel, któremu przypadłaby nieruchomość o wartości wyższej niż jego udział w całości nieruchomości (dzielonej), zobowiązany byłby do dokonania dopłaty na rzecz współwłaściciela, któremu przypadnie nieruchomość o wartości niższej od jego udziału w całości nieruchomości (dzielonej).

W konsekwencji należy uznać, iż w powyższym scenariuszu dojdzie do sytuacji analogicznej jak w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, gdy jeden podmiot (tj. współwłaściciel) zbywa na rzecz drugiego określony udział w nieruchomości otrzymując wynagrodzenie w postaci ceny sprzedaży. Podobnie bowiem, jak w przypadku zbycia udziału, w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości, jeden ze współwłaścicieli zmniejszy ekonomiczny zakres prawa do rozporządzania rzeczą (nieruchomością) mierzony wartością tego prawa (wartość nieruchomości przypadającej w wyniku podziału będzie bowiem mniejsza niż wartość udziału w nieruchomości przed podziałem), za co otrzymuje swego rodzaju rekompensatę w postaci dopłaty pieniężnej. Tym samym zniesienie współwłasności nieruchomości, zarówno umowne, jak i sądowe, wywołuje w kontekście ekonomicznym skutki analogiczne, jak sprzedaż udziału w nieruchomości. W związku z czym na gruncie VAT zniesienie współwłasności - gdy dokonywane są między współwłaścicielami dopłaty - należy traktować jako równoważne sprzedaży udziału. Wskazać należy, iż zbycie udziału w nieruchomości prowadzi do przeniesienia na nabywcę takiego udziału prawa do rozporządzania towarem (nieruchomością) tak jak właściciel, w związku z czym stanowi dostawę towarów.

Reasumując, skoro zniesienie współwłasności Nieruchomości, w wyniku którego następuje dopłata przez jednego współwłaściciela na rzecz drugiego należy uznać za równoważne zbyciu udziału za wynagrodzeniem, które stanowi odpłatną dostawę towarów, to również takie zniesienie współwłasności należy uznać za odpłatną dostawę towarów. Stanowisko to znajduje oparcie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z dnia 24 października 2011, sygn. akt I FPS 2/11. W szczególności, NSA w powyższej uchwale stwierdził, iż „sprzedaż udziału we współwłasności budynku, tak jak i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu prowadzi do przeniesienia na nabywcę takiego udziału prawa do rozporządzania tymi towarami tak jak właściciel”. Ponadto, stanowisko, że zniesienie współwłasności uznać należy za dostawę towarów znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe np.:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. ILPP2/443-1090/13-2/MR),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2014 r. (sygn. IBPP2/443-830/14/JJ),
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-562/14-2/AW).

Wnioskodawca chciałby zaznaczyć, iż podobnie jak w przypadku sprzedaży udziału we współwłasności, dokonującym dostawy jest podmiot, który wyzbywa się (zmniejsza zakres) ekonomicznych praw do rzeczy (innymi słowy prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel) będącej przedmiotem dostawy w zamian za wynagrodzenie. Oznacza to, iż współwłaściciel, któremu w wyniku podziału przypadnie rzecz o wartości niższej niż wartość udziału we współwłasności (zmniejszy swój zakres rozporządzania jak właściciel) otrzyma od drugiego współwłaściciela dopłatę („wynagrodzenie”). Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe np.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. ILPP2/443-1090/13-2/MR),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2011 r. (sygn.. ITPP2/443-761/11/MD),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2011 r. (sygn. ILPP1/443-8/11-4/NS).

Odnosząc powyższe uwagi do opisanego we wniosku stanu faktycznego należy zauważyć, że przed zniesieniem współwłasności udział we własności każdej części Nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem, tj. zarówno w Działkach 2, 5, 7 i 8 oraz w Budynkach 2 i 3, przypadał zarówno Wnioskodawcy, jak i R.. Natomiast po zniesieniu współwłasności, R.stał się ich wyłącznym właścicielem. Z kolei w przypadku części Nieruchomości nieobjętej niniejszym wnioskiem (tj. w odniesieniu do Działek 1, 3, 4 i 6 oraz w Budynków 1, 4 i 5), po zniesieniu współwłasności, R.stał się wyłącznym właścicielem Działek 1 i 6 oraz Budynków 4 i 5, a Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem Działek 3 i 4 oraz Budynku 1.

W przypadku części Nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem, wartość Działek i Budynków, które w wyniku podziału przypadły R.była wyższa od wartości jego udziału w całości Nieruchomości (dzielonej). W tej sytuacji z perspektywy ekonomicznej, doszło do zwiększenia ekonomicznego posiadania po stronie R.(gdyż wartość przypadającej mu po podziale nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w dzielonej Nieruchomości). Wobec powyższego umowne zniesienie współwłasności Nieruchomości w zakresie Działek 2, 5, 7 i 8 oraz posadowionych na nich Budynków (będących przedmiotem niniejszego wniosku) przeprowadzone zostało ze spłatą przez R.na rzecz Wnioskodawcy określonej kwoty obliczonej w oparciu o przedstawioną w stanie faktycznym metodologię.

W konsekwencji, należy stwierdzić, iż w opisanym stanie faktycznym zaistniała sytuacja analogiczna jak w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, gdy jeden podmiot tj. (współwłaściciel) zbywa na rzecz drugiego określony udział w nieruchomości otrzymując wynagrodzenie w postaci ceny sprzedaży. W przedmiotowym stanie faktycznym doszło do zwiększenia ekonomicznego zakresu prawa do rozporządzania rzeczą (nieruchomością) mierzonego wartością tego prawa, w wyniku umownego zniesienia współwłasności, po stronie R.. Odpowiednio po stronie Wnioskodawcy doszło do zmniejszenia ekonomicznego zakresu prawa do rozporządzania rzeczą (nieruchomością) w wyniku umownego zniesienia współwłasności. W efekcie Wnioskodawca otrzymał świadczenie w postaci dopłaty pieniężnej.

Tym samym, zakładając, iż zniesienie współwłasności nieruchomości wywołuje w kontekście ekonomicznym skutki analogiczne, jak sprzedaż udziału w nieruchomości, należy uznać, iż na gruncie VAT zniesienie współwłasności, które następuje z koniecznością uiszczenia spłat lub dopłat, w istocie stanowić będzie sprzedaż udziału. W konsekwencji, z uwagi na stwierdzenie, iż wystąpiła czynność równoważna w skutkach ze sprzedażą udziału w nieruchomości, uznać należy, iż miała miejsca dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu VAT.

Podsumowując powyższy wywód, w ocenie Wnioskodawcy czynność umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości dokonana w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 za dopłatą, stanowi dla Wnioskodawcy czynność podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu.

3.2. Zastosowanie podstawowej stawki VAT

Jak już wskazano powyżej, w ocenie Wnioskodawcy, czynność zniesienia współwłasności Nieruchomości (w zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku) będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi, co do zasady, 22%. Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zasadniczo dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W treści Ustawy o VAT ustawodawca przewidział również sytuacje, w których dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT.

Mając na uwadze powyższe, w kontekście pytań postawionych przez Wnioskodawcę, należy przeanalizować, czy przedmiotowa czynność zniesienia współwłasności nie będzie podlegać zwolnieniu z VAT.

3.3. Brak zastosowania zwolnienia VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT w odniesieniu do przedmiotowej czynności zniesienia współwłasności

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Tereny budowlane zdefiniowane zostały w art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT jako grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze, iż zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wszystkie Działki wchodzące w skład Nieruchomości (także niezabudowane Działki 7 i 8), położone są na terenie aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz usługami, nie ma wątpliwości, że czynność umownego zniesienia współwłasności w odniesieniu do tych Działek nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

3.4. Brak możliwości zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT w odniesieniu do przedmiotowej czynności zniesienia współwłasności

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z podatku VAT, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub;
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu musi dojść do wydania budynku (budowli lub ich części) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Językowa wykładnia analizowanego art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT wskazuje, że pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności opodatkowanej, przy której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Spośród czynności opodatkowanych VAT, wymienionych w art. 5 Ustawy o VAT może to być zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, przesłanek zwolnienia z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, nie spełnia czynność zniesienia współwłasności w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, gdyż na moment zniesienia współwłasności (tj. czynności, której skutki odpowiadają dostawie towarów) w odniesieniu do Budynków 2 i 3 posadowionych na Działkach 2 i 5 od momentu pierwszego zasiedlenia nie upłynął jeszcze okres 2 lat. Wynika to faktu, iż od momentu wydania Budynków 2 i 3 najemcom do dnia podpisania umowy znoszącej współwłasność upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W związku z powyższym czynność zniesienia współwłasności nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

3.5. Możliwość zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a Ustawy o VAT w odniesieniu do czynności zniesienia współwłasności w części dotyczącej Działek 2 i 5 oraz posadowionych na nich Budynków 2 i 3

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w zakresie czynności zniesienia współwłasności w odniesieniu do zabudowanych Działek 2, 5 oraz posadowionych na nich Budynków 2 i 3 zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt l0a Ustawy o VAT.

Aby możliwe było zastosowanie zwolnienia z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części na podstawie wskazanego przepisu, spełnione muszą być kumulatywnie następujące warunki:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku VAT;
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do odliczenia VAT, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy wskazać, iż R.nabył Nieruchomość od L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu 31 maja 2011 roku. Wnioskodawca nabył udział w Nieruchomości od R.na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu 20 grudnia 2012 roku. Jednocześnie, koszty związane z budową Budynków 2 i 3 posadowionych odpowiednio na Działkach 5 i 2 ponosił R.. Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na budowę i ulepszenie Budynków 2 i 3.

W konsekwencji, czynność zniesienia współwłasności w zakresie zabudowanych Działek 2 i 5 oraz posadowionych na nich Budynków 2 i 3 korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT, ponieważ:

 • Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w odniesieniu do Budynków 2 i 3 oraz;
 • Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie Budynków 2 i 3.

3.6. Podsumowanie argumentacji dotyczącej zniesienia współwłasności nieruchomości jako dostawy towarów na gruncie VAT

Podsumowując, w opisanym stanie faktycznym, czynność umownego zniesienia współwłasności Nieruchomości w odniesieniu do Działek 2, 5, 7 i 8 z dokonaną przez R.dopłatą na rzecz Wnioskodawcy, stanowiła dla Wnioskodawcy czynność podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT według stawki 23% i niepodlegającą zwolnieniu z VAT w zakresie Działek 7 i 8, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy VAT z tego tytułu, natomiast w zakresie Działek 2 i 5 stanowiła czynność zwolnioną z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać również należy, że zgodnie z 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności nie wynika, aby działki 7 i 8 były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT – Spółka i R.wykonują działalność opodatkowaną w zakresie najmu nieruchomości. W świetle powyższych okoliczności, do planowanej transakcji zbycia udziału w działkach 7 i 8 nie znajdzie również zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.