IPPB4/4511-1506/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

1) Czy Wnioskodawczyni zapłaci podatek od sprzedaży tej nieruchomości?2) Która data jest wiążąca do naliczenia podatku od sprzedaży nieruchomości:- czy otrzymanie darowizny we współwłasności nieruchomości w 2010 r.,- czy zniesienie współwłasności tej nieruchomości w 2012 r.?
IPPB4/4511-1506/15-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż nieruchomości
 2. udział
 3. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. (data nadania 14 stycznia 2016 r., data wpływu 14 stycznia 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-1506/15-2/MS z dnia 7 stycznia 2016 r. (data nadania 7 stycznia 2016 r., data doręczenia 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1506/15-2/MS z dnia 7 stycznia 2016 r. (data nadania 7 stycznia 2016 r., data doręczenia 11 stycznia 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych, wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sformułowanego we wniosku pytania.

Pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. (data nadania 14 stycznia 2016 r., data wpływu 14 stycznia 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała darowiznę od mamy aktem notarialnym. Mama Wnioskodawczyni darowała Wnioskodawczyni cały należący do niej udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącą zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 604/2 o pow. 400 m2. Działka ta jest zabudowana murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i murowanym budynkiem gospodarczym. W dniu 28 sierpnia 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę zniesienia współwłasności tej nieruchomości. Zniesienia współwłasności dokonano bez żadnych wobec siebie dopłat oraz żadnych wobec siebie wzajemnych roszczeń z tytułu dotychczasowego współposiadania nieruchomości. Wchodząca w skład nieruchomości działka zabudowana jest murowanym budynkiem gospodarczym, który to po remoncie został przekształcony w budynek mieszkalny. Ww. nieruchomości Wnioskodawczyni zamierza sprzedać w 2016 r.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowała, że w dniu 16 kwietnia 2010 r. otrzymała darowiznę od mamy (Janiny Z. ), która darowała Jej cały udział należący do niej udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącą zabudowaną działkę gruntu oznaczoną Nr 604/2 o pow. 400m2. Darowiznę Wnioskodawczyni otrzymała aktem notarialnym. Działka ta jest zabudowana murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym parterowym z 1936 r. oraz drugim budynkiem murowanym gospodarczym parterowym 1950 r. W dniu 28 sierpnia 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę zniesienia współwłasności tej nieruchomości aktem notarialnym. Celem zniesienia współwłasności wspólną nieruchomości Nr 604/2 podzielono na dwie działki – Nr 604/3 i 604/4 za zgodą urzędu gminy. Jedna z działek ma Nr 604/3 jest o powierzchni 0,0135 ha. Stoi na niej murowany dom mieszkalny. Druga działka ma Nr 604/4 i jest o powierzchni 0,0258 ha. Stoi na niej murowany budynek gospodarczy. Każda z tych działek ma dostęp do drogi publicznej. Podziału dokonano bez żadnych dopłat i spłat, a wartość każdej ww. nieruchomości wraz z ich materialnymi składnikami mieści się w należnym im udziale sprzed zniesienia współwłasności. Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność działkę o Nr 604/4 o pow. 0,0258ha wraz z murowanym budynkiem gospodarczym. Wartość nieruchomości Wnioskodawczyni po zniesieniu współwłasności nie przekroczyła przysługującego Wnioskodawczyni wcześniej udziału. Majątek Wnioskodawczyni mieści się w udziale jaki Wnioskodawczyni przysługiwał z majątku wspólnym. Nieruchomości Wnioskodawczyni po zniesieniu współwłasności, zabudowaną budynkiem gospodarczym, który to po remoncie został przekształcony w budynek mieszkalny wnioskodawczyni zamierza sprzedać w 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawczyni zapłaci podatek od sprzedaży tej nieruchomości...
 2. Która data jest wiążąca do naliczenia podatku od sprzedaży nieruchomości:
  • czy otrzymanie darowizny we współwłasności nieruchomości w 2010 r.,
  • czy zniesienie współwłasności tej nieruchomości w 2012 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna zapłacić podatku od sprzedaży ww. nieruchomości. Data nabycia Jej własności liczy się od daty nabycia darowizny, tj. od 16 kwietnia 2010 r. Zniesienie współwłasności nie skutkowało zwiększeniem udziału Wnioskodawczyni w tej nieruchomości, więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w dniu 16 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała darowiznę od mamy, która darowała Wnioskodawczyni cały należący do niej udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącą zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 604/2. Działka ta jest zabudowana murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i murowanym budynkiem gospodarczym. W dniu 28 sierpnia 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę zniesienia współwłasności tej nieruchomości. Celem zniesienia współwłasności wspólną nieruchomość Nr 604/2 podzielono na dwie działki – Nr 604/3 i 604/4. Jedna z działek ma Nr 604/3. Stoi na niej murowany dom mieszkalny. Druga działka ma Nr 604/4. Stoi na niej murowany budynek gospodarczy. Podziału dokonano bez żadnych dopłat i spłat, a wartość każdej ww. nieruchomości wraz z ich materialnymi składnikami mieści się w należnym im udziale sprzed zniesienia współwłasności. Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność działkę o Nr 604/4 wraz z murowanym budynkiem gospodarczym. Wartość nieruchomości Wnioskodawczyni po zniesieniu współwłasności nie przekroczyła przysługującego Wnioskodawczyni wcześniej udziału. Majątek Wnioskodawczyni mieści się w udziale jaki Wnioskodawczyni przysługiwał z majątku wspólnym. Nieruchomości Wnioskodawczyni po zniesieniu współwłasności, zabudowaną budynkiem gospodarczym, który to po remoncie został przekształcony w budynek mieszkalny wnioskodawczyni zamierza sprzedać w 2016 r.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zatem Wnioskodawczyni bez wątpienia nabyła w drodze darowizny w 2010 r. udział w nieruchomości Nr 604/2, którą to nieruchomość w wyniku zniesienia współwłasności podzielono na dwie działki – Nr 604/3 i 604/4.

Należy wyjaśnić, że współwłasność jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu – współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu – każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. W wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Natomiast, gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Zatem, jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed zniesieniem współwłasności oznacza, to że dla części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Wobec powyższego wyjaśnienia dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla udziału w nieruchomości (nieruchomościach), nabytego ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności.

Wnioskodawczyni wskazała, że w wyniku zniesienia współwłasności otrzymała na wyłączną własność działkę o Nr 604/4 wraz z murowanym budynkiem gospodarczym. Wartość nieruchomości Wnioskodawczyni po zniesieniu współwłasności nie przekroczyła przysługującego Wnioskodawczyni wcześniej udziału. Majątek Wnioskodawczyni mieści się w udziale, jaki Wnioskodawczyni przysługiwał z majątku wspólnym. Nieruchomość Wnioskodawczyni zamierza sprzedać w 2016 r.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego uznać należy, że w sytuacji, gdy wartość nabytej nieruchomości jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w rzeczy wspólnej po dokonanym podziale nieruchomości i zniesieniu współwłasności nie uległ powiększeniu, a wartość otrzymanej nieruchomości mieściła się w wartości udziału jaki Wnioskodawczyni przysługiwał przed zniesieniem współwłasności, nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, za datę nabycia nieruchomości przyjąć należy datę nabycia darowizny, tj. 16 kwietnia 2010 r. Zatem jej sprzedaż dokonana w 2016 r. nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, bowiem zostanie dokonana po upływie okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż nieruchomości
ITPP2/4512-1132/15/AGW | Interpretacja indywidualna

udział
IPTPB3/4511-307/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

zniesienie współwłasności
IBPB-2-1/4514-360/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.