ILPB2/436-392/14-4/WM | Interpretacja indywidualna

Zbycie nieruchomości.
Zniesienie współwłasności.
ILPB2/436-392/14-4/WMinterpretacja indywidualna
 1. brak
 2. dopłata
 3. obowiązek podatkowy
 4. spłata
 5. zniesienie współwłasności
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu: 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży działek.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14f § 1 i 2, art. 14b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. nr ILPB2/415-1054/14-2/WM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – braków formalnych wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano 15 stycznia 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło: 20 stycznia 2015 r.), zaś dniach 22 oraz 23 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (daty odpowiednio: uiszczenia brakującej opłaty od wniosku oraz wpływu do tut. Organu pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2006 r. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem oraz sześcioma, nie spokrewnionymi ze sobą, osobami nabyli grunt o powierzchni 3,5 ha.

W ciągu kilku lat wyżej wymienionym udało się uzyskać warunki zabudowy oraz przeprowadzić podział części tego gruntu na 12 działek budowlanych o powierzchni około 1 000 m2. Obecnie w księdze wieczystej działek wszyscy widnieją jako współwłaściciele w częściach ułamkowych. W najbliższym czasie współwłaściciele chcą zgodnie ustalić między sobą, które działki będą do kogo należały, zgodnie z poniesionym wkładem pieniężnym, jaki każdy z nich poniósł przy zakupie tego gruntu oraz znieść sądownie, bądź notarialnie współwłasność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zniesienie współwłasności nieruchomości, dokonane bez spłat i dopłat pieniężnych, spowoduje wymiar podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy jeśli po dokonanym zniesieniu współwłasności ktoś ze współwłaścicieli zdecyduje się na sprzedaż swojej działki pod upływem pięciu lat (licząc od momentu zniesienia współwłasności) zostanie naliczony podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze, natomiast w zakresie kwestii dotyczącej pytania drugiego wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do pytania pierwszego – skoro nie ma spłat lub dopłat pieniężnych to nie zostaje naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z dnia 17 maja 2010 r.; Dz. U. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), podatkowi podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie zaś do art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży – przy umowie o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we współwłasności.

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Po myśli art. 6 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, podstawę opodatkowania – przy umowie o zniesienie współwłasności – jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności.

Jak wskazano we wniosku przedmiotowe zniesienie współwłasności zostanie dokonane bez spłat i dopłat. Każdy ze współwłaścicieli otrzyma w jego wyniku działkę odpowiadającą wartością wysokości poniesionego wkładu pieniężnego, jaki został poczyniony w związku z nabyciem działki.

Reasumując, stwierdzić należy, że planowane zniesienie współwłasności nieruchomości nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na fakt, iż ma ono nastąpić bez spłat i dopłat. Z kolei, stosownie do treści przywołanego wyżej przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa o zniesienie współwłasności podlega temu podatkowy wyłącznie w części dotyczącej spłat i dopłat.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że stanowisko Zainteresowanej w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, że z uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych został złożony przez Zainteresowaną – mającą być jednym z uczestników planowego zniesienia współwłasności – zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych uczestników tego postępowania.

Pozostali współwłaściciele, chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinni, każdy odrębnie, wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej wydanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.