IBPBII/2/415-1147/13/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w 2005 r. i 2006 r. w spadku w sytuacji, gdy w 2012 r. miało miejsce zniesienie współwłasności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 listopada 2013 r. (data otrzymania 25 listopada 2013 r.), uzupełnionym 20 stycznia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:

  • zniesienia współwłasności nieruchomości – jest prawidłowe,
  • sprzedaży udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2013 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości i sprzedaży udziału w nieruchomości.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 13 stycznia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-1147/13/MW, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 20 stycznia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 18 kwietnia 2002 r. dokonano podziału własności gospodarstwa rolnego o powierzchni 6,53 ha, w skład którego wchodziły zarówno użytki rolne jak i lasy, w taki sposób, że właścicielami udziału w wysokości 5/8 gospodarstwa została H. (babka Wnioskodawcy) oraz jej dzieci – A. (ojciec Wnioskodawcy), J. i D. – w udziałach po 1/8 każdy. Postanowieniem Sądu Rejonowego z 7 sierpnia 2006 r. część należącą do zmarłego 16 marca 2005 r. ojca Wnioskodawcy nabyli w częściach po 1/3 żona, Wnioskodawca oraz córka. Orzeczeniem Sądu Rejonowego z 13 grudnia 2007 r. zostało stwierdzone nabycie spadku po zmarłej 30 maja 2006 r. babce Wnioskodawcy w taki sposób, że po 1/3 jej udziału w gospodarstwie rolnym nabyli córka D. oraz syn J., natomiast Wnioskodawca wraz z siostrą jako wnuki zmarłej nabyli po 1/6 udziału. W dniu 21 czerwca 2010 r. udziały należące do D. i J. nabył w drodze umowy darowizny syn D. – K. W efekcie udziały w ww. gospodarstwie rolnym przedstawiały się następująco: K. – 2/3, Wnioskodawca oraz jego siostra po 7/48 każdy oraz matka Wnioskodawcy – 2/48. W dniu 16 lipca 2012 r. umową nieodpłatnego zniesienia współwłasności sporządzoną w formie aktu notarialnego została zniesiona współwłasność opisanego wyżej gospodarstwa rolnego. Zniesienie współwłasności nastąpiło bez dopłat żadnego z dotychczasowych współwłaścicieli. W wyniku tej umowy Wnioskodawca wraz z siostrą i matką nabyli na współwłasność część gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,85 ha i wartości poniżej wartości udziału we współwłasności gospodarstwa jaki przysługiwał im przed jej zniesieniem. Wnioskodawca podkreślił, że w wyniku wspomnianej umowy wysokość udziału Wnioskodawcy względem pozostałych współwłaścicieli gospodarstwa o powierzchni 1,85 ha nie uległa zmianie, tj. udziały w części należącej wspólnie do Wnioskodawcy, jego matki i siostry nadal wynosiły odpowiednio: matka – 2/16 oraz Wnioskodawca i siostra po 7/16 każdy. Tak więc zarówno Wnioskodawca jak i pozostali współwłaściciele nabyli własność w nieruchomości rolnej o powierzchni 1,85 ha w wartości poniżej wartości udziału jaki przysługiwał im przed zniesieniem współwłasności. W skład nabytej nieruchomości wchodziły grunty rolne (1,36 ha) oraz las (0,49 ha). W dniu 18 lutego 2013 r. wszyscy współwłaściciele, tj. Wnioskodawca, jego matka i siostra sprzedali nabytą w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomość, przy czym nabywca włączył tę nieruchomość w całości w skład gospodarstwa rolnego, którego jest właścicielem a grunty te nie utraciły przy tym swego charakteru rolnego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że rynkowa wartość całego gospodarstwa rolnego o powierzchni 6,53 ha na dzień zniesienia współwłasności wynosiła 146.520,00 zł, natomiast rynkowa wartość części gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,85 ha otrzymanej przez Wnioskodawcę, jego matkę i siostrę w wyniku zniesienia współwłasności na dzień dokonania tej czynności wynosiła 19.454,39 zł.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

  1. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym w postaci zniesienia współwłasności nieruchomości 16 lipca 2012 r., w wyniku którego Wnioskodawca nabył udział o wartości niższej niż mu przysługiwał przed zniesieniem współwłasności, po stronie Wnioskodawcy wystąpił przychód...
  2. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej 16 lipca 2012 r. w drodze umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności czy też taka sprzedaż będzie zwolniona z podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności to fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Wnioskodawca wskazał, że tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-1614/12/MW. W tej sytuacji nabycie 16 lipca 2012 r. przez Wnioskodawcę udziału w wysokości niższej niż przysługujący mu dotychczas udział we współwłasności nieruchomości, nie powoduje po jego stronie powstania przychodu i jest zdarzeniem pozostającym poza zakresem regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Wnioskodawca uważa, że w przypadku pierwszego z pytań objętym niniejszym wnioskiem, Wnioskodawca w wyniku przeprowadzonego zniesienia współwłasności nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko w przypadku, gdy zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli sprzedaż nieruchomości lub prawa podlega opodatkowaniu z uwagi na brak upływu wymaganego okresu czasu, sprzedaż taka może nadal korzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei zgodnie z art. art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnione są od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Od 1 stycznia 2009 r. zwolnienie to ma zastosowanie jedynie do sytuacji sprzedaży gruntów rolnych, ale już nie leśnych. Oznacza to, że aby skorzystać ze wskazanego zwolnienia sprzedana nieruchomość rolna musi spełniać następujące warunki: 1) jest zakwalifikowana jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 2) stanowi gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, 3) w wyniku sprzedaży nie traci charakteru rolnego. Spełnienie trzech powyższych warunków umożliwia skorzystanie ze wskazanego zwolnienia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera własnej definicji gospodarstwa rolnego, jednakże odsyła w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tejże ustawy – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Zgodnie natomiast z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy. Zgodnie z § 68 ust. 2 rozporządzenia – grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na: lasy a także na grunty zadrzewione i zakrzewione.

W tym miejscu należy wskazać na wyrok NSA z 13 grudnia 1993 r. (sygn. akt III SA 445/93, cyt. za A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT Komentarz, Warszawa 2010, s. 498), zgodnie z którym, za gospodarstwo rolne można uznać również udział we współwłasności gruntów rolnych.

W przypadku pierwszego ze wskazanych powyżej warunków, warunek ten został spełniony, ponieważ przez cały czas grunty wchodziły w skład gospodarstwa rolnego i były wykorzystywane na potrzeby rolne. Drugi ze wskazanych powyżej warunków również jest spełniony, ponieważ sprzedawana nieruchomość w części stanowiącej grunty rolne przekracza 1 ha. Trzeci warunek również został spełniony, ponieważ po dokonanej sprzedaży grunty nie utraciły charakteru rolnego. Z utratą charakteru rolnego mamy do czynienia w przypadku zmian w stanie faktycznym, tj. gdy grunt został przeznaczony pod działalność gospodarczą lub pod budownictwo, czego wyrazem może być złożenie przez nabywcę wniosku o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Takie też stanowisko zajmuje orzecznictwo sądowe (por. wyrok NSA z 11 grudnia 1996 r., sygn. akt III SA 1025/95, cyt. za A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT Komentarz, Warszawa 2010, s. 499), przy czym fakt, że na gruncie rolnym dopuszczalna jest zabudowa (co może wynikać m.in. ze studium planu miejscowego), nie stanowi samo przez się o utracie charakteru rolnego lub leśnego przez grunt (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 23 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 959/09).

Mając na uwadze przytoczone przepisy oraz fakt, że sprzedawana wspólnie nieruchomość w części stanowiącej grunty rolne przekracza powierzchnię 1 ha (dokładnie 1,36 ha) oraz wchodzi w skład gospodarstwa rolnego nabywcy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż części rolnej nieruchomości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei z uwagi na zmiany przepisów podatkowych dokonane po 1 stycznia 2009 r. (związane ze zmianą definicji „gospodarstwa rolnego” w ustawach niepodatkowych) skutkujące wyłączeniem z definicji gospodarstwa rolnego gruntów leśnych, powoduje że sprzedawane grunty leśne (0,49 ha) nie korzystają z powyższego zwolnienia. W tej sytuacji sprzedaż gruntów leśnych zawsze należy oceniać zgodnie z regułami ogólnymi art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym faktem Wnioskodawca zauważa, że również w przypadku gruntów leśnych ich zbycie nie spowodowało powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ od nabycia prawa współwłasności gruntów leśnych przez Wnioskodawcę upłynęło więcej niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego prawa w drodze spadkobrania. W ocenie Wnioskodawcy, nieruchomość została nabyta w dwóch datach, tj. w części z chwilą otwarcia spadku po zmarłym ojcu oraz w części z chwilą otwarcia spadku po zmarłej babce. Warto przy tym podkreślić, że w obu przypadkach upłynęło już 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła śmierć spadkodawców. Konstrukcja nabycia części prawa do spadku polegająca na wejściu w ogół praw i obowiązków, które miał spadkodawca, zakłada ich nabycie z momentem śmierci spadkodawcy i jest z tym momentem skuteczna, chyba że nastąpi odrzucenie spadku.

Wnioskodawca podkreślił, że w jego ocenie dzień nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie może być traktowany jako data nabycia nieruchomości, ponieważ w wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca nabył udział w nieruchomości w wartości niższej niż wartość jaka przysługiwała mu przed jej zniesieniem.

W świetle wskazanych okoliczności Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż części nieruchomości stanowiącej grunty leśne jest wyłączona od opodatkowania zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż opisanej nieruchomości o powierzchni 1,85 ha w całości korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, że przychód osiągnięty ze sprzedaży części stanowiącej użytki rolne (o powierzchni 1,36 ha) gospodarstwa rolnego korzysta w całości ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast sprzedaż użytków leśnych (o powierzchni 0,49 ha) nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, ponieważ od chwili nabycia prawa współwłasności do nich upłynęło więcej niż 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło otwarcie spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego uregulowania, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W omawianej sprawie istotne jest więc ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawcę sprzedanego w 2013 r. udziału w nieruchomości o powierzchni 1,85 ha. Oceniając skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) w pierwszej kolejności należy bowiem rozważyć czy sprzedaż ta jest dokonywana przed upływem, czy po upływie terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, której przychód ze sprzedaży mógłby podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Może się bowiem okazać, że sprzedaż nieruchomości została dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto i w ogóle nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu. Tym samym nie ma potrzeby rozpatrywania zwolnienia z opodatkowania. Dopiero w następnej kolejności, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość nabyto, a więc zbycie to stanowi źródło przychodu, to można rozpatrywać możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu).

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Stosownie do treści art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy – o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy.

Zgodnie z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności to m.in. fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej na własność lub współwłasność, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. O tym zaś czy udział uległ powiększeniu nie decyduje subiektywne odczucie dotychczasowego współwłaściciela, lecz obiektywne kryteria odwołujące się do cen rynkowych udziałów przed i po zniesieniu współwłasności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wartość udziału 7/48 Wnioskodawcy w całym gospodarstwie rolnym o powierzchni 6,53 ha na dzień zniesienia współwłasności wynosiła 21.367,50 zł (7/48 × 146.520,00 zł). Natomiast wartość udziału 7/16 Wnioskodawcy w części gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,85 ha otrzymanego przez niego, jego matkę i siostrę w wyniku zniesienia współwłasności na dzień dokonania tej czynności prawnej wynosiła 8.511,30 zł (7/16 × 19.454,39 zł). Jeżeli zatem w istocie wartość udziału 7/16 w nieruchomości otrzymanego przez Wnioskodawcę w wyniku zniesienia współwłasności jest mniejsza niż łączna wartość udziału 7/48 nabytego w 2005 r. w spadku po ojcu oraz w 2006 r. w spadku po babce, to w dacie zniesienia współwłasności (2012 r.) nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Czynność ta nie rodzi zatem przychodu do opodatkowania i pozostawała poza regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dlatego w świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę sprzedanego w 2013 r. udziału 7/16 w nieruchomości o powierzchni 1,85 ha (a więc zarówno w części stanowiącej użytki rolne jak i las) nastąpiło w 2005 r. i 2006 r. (w datach śmierci spadkodawców), co oznacza, że pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął odpowiednio z końcem 2010 r. i 2011 r. Tym samym sprzedaż tego udziału w nieruchomości o powierzchni 1,85 ha w 2013 r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zauważyć należy, że ma on rację twierdząc, że w wyniku zniesienia współwłasności nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a czynność zniesienia współwłasności pozostawała poza zakresem regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosku takiego nie sposób jednak doszukać się w przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-1614/12/MW. W interpretacji tej stwierdzono, że w dacie zniesienia współwłasności nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a nie, że w wyniku zniesienia współwłasności podatnik nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 wyjaśnić należy, że za bezprzedmiotowe uznać należy rozstrzyganie czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, gdyż jak wykazano powyżej sprzedaż przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości o powierzchni 1,85 ha (a więc zarówno w części stanowiącej użytki rolne jak również las) nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Podsumowując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży 18 lutego 2013 r. udziału w nieruchomości z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, bez względu na to czy zbywaną nieruchomość tworzą użytki rolne, czy las.

Stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać w całości za prawidłowe z uwagi na przedstawiony przez niego sposób argumentacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.