0112-KDIL3-2.4011.263.2017.1.DJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2017 r. (data wpływu 13 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Chronologia nabycia spadku przez Wnioskodawczynię i zmiany dot. przedmiotowej nieruchomości:

Pkt 1.

25 kwietnia 1995 r. – data śmierci matki Wnioskodawczyni – spadkodawcy opisywanej nieruchomości.

Po śmierci matki, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 1 grudnia 1998 r., opisywaną nieruchomość Z odziedziczyli:

 • Wnioskodawczyni 1/3 części;
 • Siostra Wnioskodawczyni 1/3 części;
 • Brat Wnioskodawczyni 1/3 części.

Pkt 2.

Brak Wnioskodawczyni w dniu 28 stycznia 1999 r. aktem notarialnym sprzedał udział w spadku Panu (...).

Pkt 3.

Ugoda sądowa z dnia 27 stycznia 2000 r. potwierdziła, jako współwłaścicieli opisywanej nieruchomości, o powierzchni 2,2333 ha

 • Wnioskodawczynię w udziałach po 125/500 części; tj. 5 583,25 m2;
 • siostra Wnioskodawczyni w udziałach po 125/500 części;
 • brat Wnioskodawczyni w udziale 26/500 części;
 • Pan (...) w udziale 224/500 części.

Pkt 4.

Umowa darowizny z dnia 10 marca 2003 r., akt notarialny - udział brata Wnioskodawczyni w wysokości 26/500 części przypadł siostrze Wnioskodawczyni.

Pkt 5.

Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 9 lipca 2010 r. działka nr E/1, stanowiąca część opisywanej nieruchomości i będąca współwłasnością Wnioskodawczyni (w udziale 125/500, siostra Wnioskodawczyni w udziale 151/500 oraz Pan (...) w udziale 224/500) o powierzchni 427 m2 stała się z mocy prawa własnością Gminy – wytyczenie drogi. Udział Wnioskodawczyni przejęty przez Miasto wyniósł 106,75 m2.

22 333 m2 – 427 m2 = 21 906 m2

Pkt 6.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych sporządzony na dzień 28 sierpnia 2011 r. zawiera sprostowanie powierzchni działki E/2 z powierzchni 21 906,00 m2 na powierzchnię 21 885,00 m22 – korekta spowodowała zmniejszenie powierzchni nieruchomości o 21 m2.

21 906 m2 - 21 m2 = 21 885 m2 – podstawa do projektu podziału nieruchomości.

Pkt 7.

Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 11 sierpnia 2011 r. zatwierdzono projekt podziału nieruchomości w ten sposób, że wyodrębniono następujące działki:

E/3 - 3 819,00 m2

E/4 - 1 724,00 m2

E/5 - 1 344,00 m2

E/6 - 687,00 m2

E/7 - 199,00 m2 (1/2 Wnioskodawczyni tj. 99,5 m2 ) - droga wewnętrzna

E/8 - 750,00 m2

E/9 - 1 784,00 m2

E/10 - 4 322,00 m2

E/11 - 805,00 m2

E/12 - 818,00 m2

E/13 - 1 015,00 m2

E/14 - 1 008,00 m2

E/15 - 1 004,00 m2

E/16 - 870,00 m2

E/17 - 872,00 m2

E/18 - 864,00 m2

ŁĄCZNIE 21 885,00 m2

Jednocześnie tą samą decyzją, działka nr E/9 o powierzchni 1 784 m2 (przeznaczona pod drogę publiczną) z mocy prawa przeszła na własność Gminy (udziały w drodze poszczególnych właścicieli: Wnioskodawczyni 125/500, siostra 151/500, Pan (...) 254/500). Udział Wnioskodawczyni przejęty przez Miasto wyniósł 446 m2.

21 885 m2 – 1 784 m2 = 20 101 m2.

Pkt 8.

Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 1 sierpnia 2012 r. część działki E/5 o powierzchni 70 m2 została wywłaszczona i przejęta na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo Wodne. Obecna powierzchnia działki E/5 to 1 274 m2. Z uwagi na fakt, że działka E/5 wskutek zniesienia współwłasności, ostatecznie przypadła Wnioskodawczyni, do wyliczenia udziału, po zniesieniu współwłasności przyjęto jej powierzchnię pierwotną, czyli 1 344 m2. W momencie zniesienia współwłasności niniejsza decyzja nie była uwidoczniona w KW.

Pkt 9.

Ostatecznie stan prawny na dzień zniesienia współwłasności w dniu 4 kwietnia 2013 r. przedstawiał się następująco: w skład majątku wspólnego, stanowiącego współwłasność Wnioskodawczyni (udział 125/500), siostry (udział 151/500) oraz Pana (...) (224/500) wchodziła działka nr E/2.

Wnioskodawczyni oraz siostra i Pan (...) Postanowieniem Sądu Rejonowego, w dniu 4 kwietnia 2013 r. (orzeczenie prawomocne z dniem 12 kwietnia 2013 r.), zgodnie dokonali zniesienia współwłasności nieruchomości w ten sposób, że:

 1. na wyłączną własność Wnioskodawczyni przyznano działki: E/17, E/14, E/13, E/6, E/5;
 2. na wyłączną własność siostry Wnioskodawczyni przyznano działki: E/16, E/15, E/12, E/11, E/8, E/4;
 3. na wyłączną własność Pana (...) przyznano działki: E/18, E/10, E/3;
 4. na współwłasność Wnioskodawczyni i siostry Wnioskodawczyni w udziałach wynoszących po 1/2 części przyznano działkę nr E/7.

Jednocześnie Wnioskodawczyni oraz uczestnicy postępowania nie ustalili obowiązku spłat ani dopłat i oświadczyli, że niniejsza ugoda wyczerpała wszelkie wzajemne roszczenia związane z dokonanym zniesieniem współwłasności nieruchomości.

Wydzielone działki, jakie przypadły Wnioskodawczyni:

E/5 - 1 344,00 m2

E/6 - 687,00 m2

E/7 - 99,50 m2

E/13 - 1 015,00 m2

E/14 - 1 008,00 m2

E/17 - 872,00 m2

Łącznie: 5025,50 m2

Nabycie przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości nastąpiło 25 kwietnia 1995 r., tzn. że minęło już 5 lat od jej nabycia.

Przypadająca współwłaścicielom powierzchnia działek, przed zniesieniem współwłasności:

 • Łączna powierzchnia (udział 500/500) – 20 101 m2,
 • Wnioskodawczyni (udział 125/500) – 5 025,25 m2,
 • siostra Wnioskodawczyni (udział 151/500) – 6 070,50 m2,
 • Pan (...) (udział 224/500) – 9 050,25 m2.

Wartość nieruchomości, po podziale, przed zniesieniem jej współwłasności wynosiła 2 009 700 złotych netto (bez podatku VAT). Wartość tą podano na podstawie opłaty adiacenckiej (wyliczonej po podziale nieruchomości w wysokości proporcjonalnej do udziałów Wnioskodawczyni 125/500; siostra 151/500; Pan (...) 224/500) ustalonej przez Prezydenta Miasta Decyzją z dnia 16 sierpnia 2013 r. Wartość określona została w wycenie, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby wyliczenia opłaty adiacenckiej, w dniu 6 czerwca 2013 r. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość nieruchomości według stanu przed jej podziałem na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, tj. 11 sierpnia 2011 r. (2 007 000 zł) oraz według stanu po podziale – na dzień, w którym decyzja stała się ostateczna, tj. 13 września 2011 r. (2 009 700 zł). W związku z tym, że łączna wartość wydzielonych działek została określona na kwotę 2 009 700 zł, daje to średnią cenę l m2 w wysokości 99,98 zł, przy powierzchni 20 101 m2. Taką wartość przyjęto do wyliczeń. W związku z tym, wartość udziału Wnioskodawczyni przed zniesieniem współwłasności (udział 125/500 w powierzchni 20 101 m2, co stanowi 5 025,25 m2) wynosiła 502 425 zł.

W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni przypadły:

 • działka nr E/17 - powierzchnia 872 m2,
 • działka nr E/14 - powierzchnia 1 004 m2,
 • działka nr E/13 - powierzchnia 1 015 m2,
 • działka nr E/6 - powierzchnia 687 m2,
 • działka nr E/5 - powierzchnia 1 344 m2,
 • działka nr E/7 - udział 1/2 o powierzchni 99,50 m2

Łączna powierzchnia działek, przypadająca Wnioskodawczyni po zniesieniu współwłasności, wynosi 5 025,50 m2, co stanowi udział w wysokości 125,00622/500.

W związku z powyższym, przyjmując wartość 1 m2 nieruchomości w kwocie 99,98 zł, wartość nabytych przez Wnioskodawczynię nieruchomości, po zniesieniu współwłasności wyniosła 502 450,00 zł, a zatem przekroczyła ona wartość przysługującego Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności o kwotę 25 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, w związku z planowaną sprzedażą działki nr E/17, nabytej tytułem zniesienia współwłasności z 4 kwietnia 2013 r. przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności, dochód uzyskany tytułem tego zbycia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, dlatego że nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w dacie 25 kwietnia 1995 r., natomiast dokonanie zniesienia współwłasności spowodowało, że po stronie Wnioskodawczyni nastąpiło nabycie w wysokości 25 zł, co stanowi 0,25 m2 i jest wynikiem spowodowanym tylko i wyłącznie podziałem geodezyjnym z roku 2011, wobec powyższych ustaleń, planowana sprzedaż działki nr E/17 stanowić będzie dla Wnioskodawczyni źródło przychodu w wysokości odpowiadającej wartości sprzedaży 0,25 m2 i będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych tylko od wartości sprzedaży 0,25 m2 nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności uwarunkowanej podziałem geodezyjnym.

Inne zdarzenia, zaistniałe po zniesieniu współwłasności: w dniu 4 maja 2015 r. (akt notarialny) Wnioskodawczyni darowała synowi A działkę nr E/13 o powierzchni 1 015 m2 oraz synowi B działkę nr E/5 o powierzchni 1 274 m2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

‒ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 1995 r. zmarła matka Wnioskodawczyni, po której Wnioskodawczyni wraz z siostrą i bratem odziedziczyli spadek w postaci nieruchomości po 1/3 części każdy. Brat Wnioskodawczyni w 1999 r. sprzedał część udziału w spadku Panu (...), a pozostałą odziedziczoną część darował w 2003 r. siostrze. Decyzją Prezydenta Miasta z 2010 roku działka nr E/1 o powierzchni 427 m2, stanowiąca część przedmiotowej nieruchomości stała się z mocy prawa własnością Gminy – wytyczenie drogi. W wykazie zmian ewidencyjnych z 2011 roku zawarto sprostowanie powierzchni działki E/2 z powierzchni 21 906 m2 na powierzchnię 21 885 m2 (korekta spowodowała zmniejszenie powierzchni nieruchomości o 21 m2). W 2011 roku Decyzją Prezydenta Miasta zatwierdzono projekt podziału nieruchomości, w wyniku którego z odziedziczonej nieruchomości wyodrębniono działki nr: E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8, E/9, E/10, E/11, E/12, E/13, E/14, E/15, E/16, E/17, E/18. Jednocześnie tą samą decyzją, działka nr E/9 o powierzchni 1 784 m2 (przeznaczona pod drogę publiczną) z mocy prawa przeszła na własność Gminy (łączna powierzchnia nieruchomości wszystkich współwłaścicieli zmniejszyła się do 20 101 m2). Następnie, Decyzją Prezydenta Miasta z 2012 r. część działki E/5 o powierzchni 70 m2 została wywłaszczona i przejęta na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo Wodne. Jednakże należy nadmienić, że w dniu 4 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni oraz jej siostra i Pan (...) Postanowieniem Sądu Rejonowego (orzeczenie prawomocne z dniem 12 kwietnia 2013 r.), zgodnie dokonali zniesienia współwłasności nieruchomości i w momencie zniesienia współwłasności decyzja o wywłaszczeniu z 2012 r. nie była uwidoczniona w KW. Zniesienie współwłasności nieruchomości zostało przeprowadzone w ten sposób, że:

 1. na wyłączną własność Wnioskodawczyni przyznano działki: E/17, E/14, E/13, E/6, E/5;
 2. na wyłączną własność siostry Wnioskodawczyni przyznano działki: E/16, E/15, E/12, E/11, E/8, E/4;
 3. na wyłączną własność Pana (...) przyznano działki: E/18, E/10, E/3;
 4. na współwłasność Wnioskodawczyni i siostry w udziałach wynoszących po 1/2 części przyznano działkę nr E/7.

Z wniosku wynika, że wartość nabytych przez Wnioskodawczynię nieruchomości, po zniesieniu współwłasności przekroczyła wartość przysługującego Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności. Jednocześnie Wnioskodawczyni oraz uczestnicy postępowania nie ustalili obowiązku spłat ani dopłat i oświadczyli, że niniejsza ugoda wyczerpała wszelkie wzajemne roszczenia, związane z dokonanym zniesieniem współwłasności nieruchomości.

Wnioskodawczyni planuje sprzedaż działki nr E/17 przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Wątpliwość Zainteresowanej budzi kwestia, czy dochód uzyskany tytułem tego zbycia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Stosownie do art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). W świetle art. 196 § 1 współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

Art. 210 ww. ustawy stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Natomiast, zgodnie z art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy – w wyniku tego zniesienia – podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału, jaki pierwotnie mu przysługiwał.

Podobne wnioski wynikają z ukształtowanej już linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, który twierdzi, że nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku dokonanego zniesienia współwłasności, jeśli:

 1. podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty, lub
 2. wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki przysługiwał tej osobie we współwłasności.

Zatem zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału, jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Za datę nabycia nieruchomości – w przypadku jej sprzedaży, która przypadła danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy zatem przyjąć datę jej pierwotnego nabycia, ale tylko w sytuacji, gdy wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej przed dokonaniem tej czynności oraz zniesienie współwłasności nastąpiło bez spłat i dopłat. Natomiast, jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) – jak to ma miejsce w przypadku Wnioskodawczyni w analizowanej sprawie – to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby na rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość (udział w nieruchomości), której (którego) wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro w wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni stała się wyłącznym właścicielem nieruchomości (działki E/17), udział w której nabyła wcześniej w drodze spadku, a – jak wynika z wniosku – wartość nabytych przez Wnioskodawczynię nieruchomości po zniesieniu współwłasności przekroczyła wartość przysługującego Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności, dojdzie do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nabycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości, której sprzedaży zamierza dokonać przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zniesienia współwłasności, nastąpiło zarówno w dacie śmierci matki w części nabytej w spadku, jak też w 2013 r. w wyniku zniesienia współwłasności.

Dokonując więc oceny skutków prawnych przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że odpłatne zbycie działki nr E/17 przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w dacie śmierci matki Wnioskodawczyni, tj. w dniu 25 kwietnia 1995 r., nie będzie stanowiło źródła przychodu, ponieważ zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, zbycie przez Wnioskodawczynię tego udziału dokonane zostanie po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Natomiast odpłatne zbycie udziału w powyższej nieruchomości, który Wnioskodawczyni nabyła w 2013 r. w wyniku zniesienia współwłasności będzie źródłem przychodu, w rozumieniu przywołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przechodząc do kosztów uzyskania przychodów należy stwierdzić, że ich ustalenie odbywa się zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie.

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie nieruchomość została nabyta nieodpłatnie - w drodze spadku, zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d przywołanej ustawy, w myśl którego za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z kolei w świetle art. 30e ust. 4 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że nieruchomość (działka gruntu nr E/17), którą Wnioskodawczyni zamierza sprzedać przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności, została nabyta przez Wnioskodawczynię w dwóch datach:

 • w 1995 roku - w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku po matce, wobec czego przychód uzyskany ze sprzedaży w tej części nie podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, do dnia sprzedaży upłynie pięć lat;
 • w 2013 roku – w odniesieniu do części nieruchomości stanowiącej nadwyżkę w stosunku do udziału nabytego w spadku, którą należy traktować w kategorii przysporzenia, a w konsekwencji przychód ze zbycia nieruchomości w tej części będzie stanowił dla Zainteresowanej źródło przychodu w rozumieniu cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, dochód ze sprzedaży tej części nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Końcowo, w odniesieniu do przedstawionych kwot podanych we wniosku, należy wskazać, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. organu. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa, a więc istotą interpretacji indywidualnej jest rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca prawidłowo postrzega, jakie skutki prawne na gruncie określonych przepisów prawa podatkowego wywołuje przedstawiony przez niego stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe. Podkreślenia wymaga, że organ interpretacyjny nie jest uprawniony do dokonywania obliczenia podstawy opodatkowania oraz zobowiązania podatkowego. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. Wydanie interpretacji indywidualnej nie zwalnia podatnika z obowiązku obliczenia zobowiązania podatkowego. Stąd też organ interpretacyjny nie analizował i nie może odnieść się do wskazanych przez Wnioskodawczynię kwot.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.