PA2.8011.6.2015.KWG | Interpretacja indywidualna

Należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym wyroby, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.
PA2.8011.6.2015.KWGinterpretacja indywidualna
 1. banderola
 2. import (przywóz)
 3. podatek akcyzowy
 4. wyroby tytoniowe
 5. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe -> Wyroby tytoniowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 8 oraz art. 98 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (w dniu złożenia wniosku Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm., obecnie Dz. U. Z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualną z dnia 14 lipca 2011 r. sygnatura IPPP3/443-531/11-4/JK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Sp. z o.o., stwierdzając, że:

 1. nie jest prawidłowe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2011 r. sygnatura IPPP3/443-531/11-4/JK, wydanej w imieniu Ministra Finansów, zgodnie z którym w związku z uiszczeniem podatku akcyzowego w momencie importu wyrobów akcyzowych, które spełniały wówczas ustawową definicję cygar Wnioskodawca może legalnie dokonywać dalszego obrotu tymi wyrobami mimo, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nie spełniają one kryteriów określonych dla cygar ze względu na parametry fizyczne; jednocześnie skoro sprowadzone wyroby korzystały ze zwolnienia z obowiązku oznaczania ich znakami akcyzy, Wnioskodawca nie jest zobligowany do oznaczenia ich znakami akcyzy;
 2. nie jest prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 6 kwietnia 2011 r., zgodnie z którym towary, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych oraz obowiązku naniesienia na te wyroby znaków akcyzy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w branży tytoniowej, m.in. w zakresie sprowadzania na rynek polski wyrobów tytoniowych. W latach 2009-2010 Wnioskodawca importował na rynek krajowy wyroby tytoniowe, które ze względu na swoje właściwości i parametry były klasyfikowane jako cygara w świetle przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Za powyższe towary uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości według stawki akcyzy określonej dla cygar i cygaretek. Ze względu na tak dokonaną klasyfikację sprowadzone wyroby korzystały ze zwolnienia z obowiązku oznaczania ich znakami akcyzy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (poz. 8 załącznika).

W dniu 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zmieniła definicje zawarte w jej art. 98, odnoszące się do cygar i cygaretek. W obecnym stanie prawnym towary sprowadzone przez Spółkę nie spełniają kryteriów określonych dla cygar ze względu na parametry fizyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy sprowadzone przez Wnioskodawcę towary mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP...

Czy opisane towary objęte są obowiązkiem oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi...

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyżej postawione pytanie – w jaki sposób powinno nastąpić wykonanie obowiązku znakowania wyrobów znakami akcyzy...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy towary, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku, i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzane do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.

W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w której dokonano zmiany art. 98 ustawy w zakresie definicji wyrobów tytoniowych nie wprowadzono przepisów przejściowych. Należy wobec tego uznać, że do klasyfikacji wyrobów tytoniowych nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej należy stosować dotychczasowe przepisy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy). Z kolei w myśl art. 2 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy, zawierającym „wykaz wyrobów akcyzowych” wymieniono w pozycji 42 - bez względu na kod CN - papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca podnosi, iż w latach 2009-2010 importował na rynek krajowy wyroby tytoniowe, które ze względu na swoje właściwości i parametry były klasyfikowane jako cygara w świetle przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Za powyższe towary Wnioskodawca uiścił podatek akcyzowy w należnej wysokości według stawki akcyzy określonej dla cygar i cygaretek. Przy tym ze względu na tak dokonaną klasyfikację sprowadzone wyroby korzystały ze zwolnienia z obowiązku oznaczania ich znakami akcyzy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Jednak – jak wskazuje Wnioskodawca - w obecnym stanie prawnym, ze względu na zmianę definicji cygar i cygaretek, sprowadzone towary nie spełniają kryteriów określonych dla cygar ze względu na parametry fizyczne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości obrotu tymi towarami na terytorium RP oraz obowiązku oznaczania ich znakami akcyzy.

Stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Przy czym w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.08.2010 r., przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Natomiast na podstawie niniejszego przepisu w brzmieniu obowiązującym od 01.09.2010 r., przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Powołany wyżej przepis art. 8 ust. 6 ustawy ustanawia generalną zasadę, obowiązującą na gruncie przepisów o podatku akcyzowym od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej (tj. od dnia 1 maja 2004 r.), jaką jest jednokrotny pobór podatku akcyzowego w momencie dopuszczenia wyrobów akcyzowych do tzw. konsumpcji, w związku z czym następuje ich wprowadzenie do powszechnego obrotu na terytorium kraju lub na terytorium innego państwa członkowskiego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że analizując przedstawione okoliczności sprawy należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca w związku z dokonanym importem wyrobów, które - w świetle przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. - ze względu na swoje właściwości i parametry były klasyfikowane jako cygara, uiścił podatek akcyzowy w należnej wysokości według stawki akcyzy określonej dla cygar i cygaretek. Zatem w wyniku uregulowania należnej akcyzy z tytułu importu przedmiotowych wyrobów zostały one dopuszczone do wolnego obrotu, tzw. konsumpcji. W konsekwencji, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, dalszy obrót przedmiotowymi wyrobami, od których akcyza została uiszczona w należnej wysokości nie będzie skutkował konsekwencjami na gruncie podatku akcyzowego.

Tak więc, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w efekcie uiszczenia podatku akcyzowego w momencie importu wyrobów, które spełniały wówczas ustawową definicję cygar Wnioskodawca może legalnie dokonywać dalszego obrotu niniejszymi wyrobami mimo, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nie spełniają one kryteriów określonych dla cygar ze względu na parametry fizyczne. Jednocześnie skoro sprowadzone wyroby korzystały ze zwolnienia z obowiązku oznaczania ich znakami akcyzy, Wnioskodawca nie jest zobligowany do oznaczania ich znakami akcyzy.

Równocześnie z uwagi na to, iż w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nie będzie zobligowany do oznaczania przedmiotowych wyrobów znakami akcyzy, pytanie nr 3 dotyczące sposobu wykonania obowiązku znakowania wyrobów znakami akcyzy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za bezprzedmiotowe.

Po zapoznaniu się z materiałami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest import wyrobów akcyzowych. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej powstał obowiązek podatkowy w stosunku do importowanych wyrobów akcyzowych, które w momencie dokonania importu spełniały definicję cygar określoną w art. 98 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W związku z określoną w powyższym przepisie zasadą jednokrotnego opodatkowania akcyzą, jeżeli w stosunku do cygar powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu i została zadeklarowana kwota należnej akcyzy, to nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do tych cygar na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że pojęcie „innej czynności opodatkowanej akcyzą” użyte w art. 8 ust. 6 ustawy odnosi się tylko i wyłącznie do czynności, których przedmiotem są te same wyroby, w stosunku do których powstał wcześniej obowiązek podatkowy.

W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstał w stosunku do cygar, a nie do tytoniu do palenia, który ma zostać wprowadzony do obrotu. To cygara zostały dopuszczone do tzw. konsumpcji, a nie tytoń do palenia. Po zmianie ustawowej definicji cygar importowane wyroby akcyzowe nie są cygarami, ale tytoniem do palenia i mogą zostać wprowadzone do obrotu tylko i wyłącznie jako tytoń do palenia. W związku z tym zasada jednokrotnego opodatkowania akcyzą nie znajdzie zastosowania w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym. W związku z tym wprowadzenie do obrotu importowanych wyrobów wymaga zapłaty podatku akcyzowego według stawki akcyzy właściwej dla tytoniu do palenia.

Tytoń do palenia podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (art. 114 ustawy). W przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy, które przeznaczone są do dalszej sprzedaży powstaje obowiązek oznaczania tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy (art. 116 ust. 3 ustawy). Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy (art. 117 ust. 3 ustawy).

Posiadacz takich wyrobów jest obowiązany zakupić legalizacyjne znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. Z czynności oznaczania sporządza się protokół (art. 116 ust. 4 ustawy). Posiadacz tych wyrobów obowiązany jest również sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (art. 116 ust. 5 ustawy).

W związku z powyższym, w stanie faktycznym opisanym we wniosku o wydanie interpretacji, importowane wyroby akcyzowe będą mogły być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju, jeżeli zostaną oznaczone przez ich posiadacza odpowiednimi legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Odnośnie odpowiedzi na zadane przez Wnioskodawcę pytanie w jaki sposób powinno nastąpić wykonanie obowiązku znakowania wyrobów znakami akcyzy, należy wyjaśnić, co następuje.

Posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy sprzedawane są legalizacyjne znaki akcyzy (art. 125 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2283), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy”.

Decyzję w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (art. 126 ust. 1 ustawy). Wzór wniosku o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do tego wniosku zostały określone w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Przed wydaniem decyzji w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy - wpłaca należność za te znaki (art. 126 ust. 3 ustawy). Wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy została określona w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

W rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określono również m.in.: szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych opakowania jednostkowe, wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy, szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy, sposób zwrotu znaków akcyzy oraz zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Z powyższych względów należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym wyroby, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.