IPPP3/4513-75/16-4/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązek oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2016 r. (data wpływu 3 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 8 września 2016 r. (data wpływu 9 września 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 30 sierpnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 1 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 7 września 2016 r., złożonym w dniu 8 września 2016 r. (data wpływu 9 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 30 sierpnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Z. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego produktami leczniczymi i suplementami diety. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane nabyciem wyprodukowanego w Austrii substratu do produkcji suplementu diety i sprzedażą wyprodukowanego z tego substratu w Polsce suplementu diety. Substrat do produkcji suplementu diety wytwarzany jest w Austrii i składa się z alkoholu etylowego (38%) oraz wyciągów z różnych ziół takich jak mirra, ostryż, mniszek, orzech włoski, goryczka, piołun, cynamon, kozłek lekarski, pięciornik, tatarak, szanta, kardamon oraz karmel. Substrat nie zawiera substancji wypełniających i cukru (z wyjątkiem naturalnie występujących cukrów). Będzie zamawiany w dużych pojemnikach, a następnie używany w Polsce (rozlewany) do produkcji płynnego suplementu diety w opakowaniach od 250 ml do 1000 ml. Substrat będzie nabywany od dostawcy w Polsce. Dostawca przed sprzedażą Wnioskodawcy odprowadzi podatek akcyzowy, a substrat będzie dostarczany do Wnioskodawcy w beczkach oznaczonych znakami akcyzy. Wnioskodawca zamierza rozlewać otrzymany substrat do odpowiednich buteleczek i dystrybuować jako suplement diety do aptek, punktów aptecznych, sklepów zielarsko- medycznych i sklepów ogólnodostępnych.

Powstały produkt, zgodnie z planowaną etykietą, nie będzie przeznaczony do konsumpcji jako napój. Zgodnie z planowaną etykietą produkt będzie oznaczony jako „suplement diety” oraz zalecane będzie spożywanie 1 łyżeczki (ok. 5 ml) 2 do 3 razy dziennie, rozcieńczonej w wodzie lub herbacie. Wyprodukowany suplement diety będzie miał silnie gorzki smak. Zostanie on zgłoszony do rejestru suplementów diety prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: „upa” lub „Ustawa”) wyrobami akcyzowymi są wyroby określone w załączniku nr 1 do ustawy. Legalna definicja napojów alkoholowych została natomiast zawarta w art. 92 u.p.a. Jest to jednak definicja ogólna i wyłącznie na jej podstawie nie jest możliwe określenie, czy konkretny wyrób jest napojem alkoholowym i w konsekwencji, czy objęty jest przepisami dotyczącymi wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, czy też nie. Dlatego też, w tym zakresie koniecznym jest odwołanie się do szczegółowych definicji wyrobów wymienionych enumeratywnie w przedmiotowym przepisie, tj. uznanych jako piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy. Definicja alkoholu etylowego została zawarta w art. 93. ust 1 upa i stosownie do jej treści alkoholem etylowym są, m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10,15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207. W omawianym przypadku wyrobem akcyzowym jest wyłącznie alkohol etylowy zawarty w substracie do produkcji suplementu diety. Wynika to wprost z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, w myśl którego za alkohol etylowy uznaje się w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2208 i 2207, a także alkohol etylowy zawarty (w ilości powyżej 1,2% objętości) w innych wyrobach, objętych innymi kodami CN niż wskazane powyżej (np. alkohol etylowy zawarty w wyrobach czekoladowych, lekach itp.).

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż nabycie wewnątrzwspólnotowe przedmiotowego substratu do produkcji suplementu diety przez dostawcę doprowadzi do powstania obowiązku zapłaty akcyzy.

W uzupełnieniu do wniosku na wezwanie Organu o jednoznaczne wskazanie dla produkowanego przez Wnioskodawcę suplementu diety właściwej klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodniej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09. 1987 r., str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydane specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.) Wnioskodawca wskazał jako właściwą klasyfikację CN dla przedmiotowego suplementu diety: 2106 90 20 00.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedsiębiorca jest zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy, suplementu diety wyprodukowanego w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy, zakładając, że dostawca ten będzie odprowadzał podatek akcyzowy od alkoholu etylowego zawartego w substracie, a substrat będzie dostarczany do wnioskodawcy w beczkach, oznaczonych znakami akcyzy, tj. Wnioskodawca otrzyma substrat z zapłaconym podatkiem akcyzowym i oznaczony znakami akcyzy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przedsiębiorca stoi na stanowisku, że wyprodukowany suplement diety nie będzie podlegał oznaczaniu znakami akcyzy. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza fakt, iż w myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) wprowadzonej w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Suplementy diety klasyfikowane są jako CN 2106 - Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w związku z czym wytworzony produkt Wnioskodawcy należy uznać pod taką właśnie klasyfikacją. Potwierdza to interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2015 r. (IPPP3/4513-85-15-2/MC) wydana na wniosek Wnioskodawcy z dnia 16 października 2015 r. Z kolei analiza załącznika nr 3 do ustawy nie zawiera w swoim wykazie produktów objętych tą klasyfikacją, jako produktów, które muszą być oznaczane znakami akcyzy a co za tym idzie, w ocenie Wnioskodawcy to również potwierdza jego stanowisko, iż suplement jest zwolniony z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (banderolowania). Powyższe stanowisko zostało wyrażone także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP4/443-403/14/LG.

W myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W przypadku zatem dokonania prawidłowego rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu dostawy wyrobu akcyzowego - substratu, to kolejne transakcje, których przedmiotem będą wyroby wytworzone z wyrobu akcyzowego - substratu, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a co więcej - poszczególne podmioty występujące w łańcuchu sprzedaży (hurtownik, detalista) nie są traktowane jako podatnicy podatku akcyzowego.

W myśl art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Wnioskodawca będzie otrzymywał substrat zawierający alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą do produkcji suplementu diety - kod CN 2106 90. W świetle powyższego stwierdzić należy, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność z wykorzystaniem alkoholu etylowego nie prowadzi do powstania innego wyrobu akcyzowego. Ponadto, skoro czynność produkcji suplementu diety o kodzie 2106 90 z użyciem alkoholu etylowego, otrzymanego z zapłaconą akcyzą, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy, to działalność Wnioskodawcy, w zakresie przedstawionym we wniosku, nie będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Innymi słowy, opisane we wniosku czynności związane z wykorzystaniem alkoholu etylowego, z akcyzą zapłaconą w należnej wysokości, do wyprodukowania przez Wnioskodawcę suplementu diety nie będą opodatkowane akcyzą.

Na podstawie art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Suplement diety wyprodukowany z otrzymanego od dostawcy substratu oznaczonego znakami akcyzy i po zapłaceniu przez dostawcę podatku akcyzowego nie jest wyrobem akcyzowym. Wnioskodawca będzie otrzymywał alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą oraz w beczkach oznaczonych znakami akcyzy do produkcji suplementu diety - kod CN 2106 90.

Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwolnione są, zgodnie z art. 118 upa, są m.in. produkty akcyzowe: całkowicie niezdatne do użytku, wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport, przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu prawa celnego i inne wyroby wskazane w ww. przepisie. Ustęp 2 artykułu wskazuje, iż z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy. Wyprodukowany z substratu suplement diety będzie zwolniony z obowiązku uiszczania akcyzy z racji uiszczenia podatku akcyzowego przez dostawcę. Tym samym będzie zwolniony z obowiązku banderolowania. W art. 118 u.p.a. wymienione zostały przypadki, kiedy określone wyroby akcyzowe zwolnione są z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, pomimo że co do zasady dany wyrób nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1533).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 114 ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego produktami leczniczymi i suplementami diety. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane nabyciem wyprodukowanego w Austrii substratu do produkcji suplementu diety i sprzedażą wyprodukowanego z tego substratu w Polsce suplementu diety. Substrat do produkcji suplementu diety wytwarzany jest w Austrii i składa się z alkoholu etylowego (38%) oraz wyciągów z różnych ziół takich jak mirra, ostryż, mniszek, orzech włoski, goryczka, piołun, cynamon, kozłek lekarski, pięciornik, tatarak, szanta, kardamon oraz karmel. Substrat nie zawiera substancji wypełniających i cukru (z wyjątkiem naturalnie występujących cukrów). Substrat będzie zamawiany w dużych pojemnikach, a następnie używany w Polsce (rozlewany) do produkcji płynnego suplementu diety w opakowaniach od 250 ml do 1000 ml. Substrat będzie nabywany od dostawcy w Polsce. Dostawca przed sprzedażą Wnioskodawcy odprowadzi podatek akcyzowy, a substrat będzie dostarczany do Wnioskodawcy w beczkach oznaczonych znakami akcyzy. Wnioskodawca zamierza rozlewać otrzymany substrat do odpowiednich buteleczek i dystrybuować jako suplement diety do aptek, punktów aptecznych, sklepów zielarsko-medycznych i sklepów ogólnodostępnych. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że właściwą klasyfikacją CN dla przedmiotowego suplementu diety jest 2106 90 20 00.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w analizowanym przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy suplementu diety wyprodukowanego w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy.

Ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, odsyła do załącznika nr 3 do ustawy, który enumeratywnie wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczania podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym wyroby, które nie zostały wymienione w załączniku nr 3 nie podlegają oznaczaniu znakami akcyzy.

Zatem skoro suplement diety wyprodukowany w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy jest oznaczony kodem CN 2106 90 20 00 (Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje go do kodu CN 2106 90 20 00) należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczania go znakami akcyzy gdyż nie jest on wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów.

W konsekwencji, tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobu, przyjmując klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Tym samym należy podkreślić, że w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Spółki w oparciu o wskazany przez Wnioskodawcę symbol CN 2106 90 20 00 dla wyrobu będącego przedmiotem wniosku.

Ponadto zauważyć należy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. podmioty mające wątpliwości co do klasyfikacji wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego posiadają uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

  1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
  2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej, wyznacza się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotowa interpretacja indywidualna rozstrzyga jedynie w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00, nie rozstrzyga natomiast w zakresie pozostałych kwestii podnoszonych przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku, gdyż zagadnienia te nie były przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.