IPPP3/4513-100/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy
IPPP3/4513-100/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. utrata
 2. wyroby tytoniowe
 3. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Moment oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma P. Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna prowadzi skład podatkowy w zakresie wyrobów tytoniowych. Wnioskodawca jest producentem oraz dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wnioskodawca obecnie posiada w magazynie w składzie podatkowym wyroby tytoniowe oznaczone znakami akcyzy z roku 2015.

W myśl art. 136 ustawy o podatku akcyzowym, znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Firma P. Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna planuje wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów tytoniowych oznaczonych banderolami z roku 2015 dopiero po 1 marca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na te wyroby należy nanieść drugą banderolę podatkową odpowiadającą rokowi kalendarzowemu, w którym wyrób będzie wyprowadzany ze składu podatkowego, a co za tym idzie rokiem, w którym na wyrób ten zostanie naliczony podatek akcyzowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sytuacja, w której wyrób tytoniowy będzie opuszczał w innym roku niż miało miejsce jego wyprodukowanie ze składu podatkowego, wymaga nałożenia drugiej banderoli podatkowej. Wyprowadzenie takiego wyrobu ze składu podatkowego z banderolą z roku poprzedniego jest niemożliwe, ponieważ traci ona ważność.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym tym rokiem wytworzenia. Tak więc, kolejna banderola podatkowa zostanie nałożona w analogiczny sposób jak banderole legalizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do Dz.U. z dnia 23 stycznia 2015 roku poz. 129 w sposób następujący: dla opakowań jednostkowych papierosów w twardym opakowaniu zostanie naniesiona na istniejący stan opakowania (na celofanie), u góry z tyłu i z boku opakowania jednostkowego papierosów, w kształcie litery „L” położonej poziomo do wysokości opakowania, natomiast dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych banderola zostanie nałożona w kształcie litery ”I”, pionowo na zamkniętym opakowaniu, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie.

Nieuzasadnione byłoby również nakładanie banderoli legalizacyjnej, gdyż takie banderole stosuje się na wyroby, które już zostały dopuszczone do obrotu. Ponadto usunięcie „starych” banderol z wyrobów będzie niemożliwe, ponieważ są one nakładane w sposób uniemożliwiający ich zdjęcie bez uszkodzenia wyrobu.

Z kolei art. 116 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że obowiązek oznaczenia wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Należy dodać, że możliwość usunięcia znaków akcyzy z wyrobów akcyzowych przewiduje art. 123 ustawy.

W myśl art. 123 ust. 1, znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą sprzedawane na terytorium kraju.

W świetle ww. przepisu, przesłanką zdjęcia banderol jest ich przeznaczenie do sprzedaży poza Polską natomiast w omawianej sytuacji magazynowane przez firmę P. wyroby tytoniowe przeznaczone są wyłącznie na rynek krajowy.

Jednocześnie, w odniesieniu do opisanej powyżej sytuacji, nie zachodzi konieczność oznaczania wyrobów tytoniowych legalizacyjnymi znakami akcyzy, zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Należy bowiem wskazać, że powołany przepis odnosi się wyłącznie do wyrobów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a tym samym nie dotyczy opisanego w niniejszym wniosku stanu faktycznego.

Reasumując, przepisy ustawy o podatku akcyzowym dopuszczają możliwość oznaczania wyrobów tytoniowych podatkowymi znakami akcyzy w sytuacji, gdy wcześniej na te same wyroby nałożone zostały podatkowe znaki akcyzy według uprzednio obowiązującego wzoru, pod warunkiem, że oznaczenie wyrobów tytoniowych nowymi banderolami akcyzowymi z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym następnemu rokowi kalendarzowemu, zostanie dokonane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (tj. przed dniem wyprowadzenia wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego).

Powyższe stanowisko firmy znajduje swoje potwierdzenie w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na wniosek z dnia 1 października 2009 r. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie znaków akcyzy - sygnatura: ILPP3/443-155/09-2/TW (kopia w załączniku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

W pozycji 10 ww. załącznika zostały wymienione papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki - bez względu na kod CN.

Stosownie do art. 117 ust. 1 ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy w zakresie wyrobów tytoniowych. Wnioskodawca posiada w magazynie w składzie podatkowym wyroby tytoniowe oznaczone znakami akcyzy z roku 2015. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Wnioskodawca planuje wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów tytoniowych oznaczonych banderolami z roku 2015 dopiero po 1 marca.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest oznaczanie w składzie podatkowym wyrobów tytoniowych oznaczonych znakami akcyzy z roku 2015, nową banderolą podatkową odpowiadającą rokowi kalendarzowemu, w którym wyrób będzie wyprowadzony z składu podatkowego.

Wyjaśnić zatem należy, że w myśl art. 136 ust. 5 ustawy, od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu. Zgodnie natomiast z ust. 6 i 7 tego przepisu znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał. Zatem, od dnia 1 stycznia 2016 r. na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym tym rokiem wytworzenia.

Analizując problematykę związaną z oznaczaniem wyrobów akcyzowych przytoczyć w szczególności należy treść przepisu art. 116 ust. 1 ustawy, który stanowi, że obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

 1. podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Z kolei art. 116 ust. 3 ustawy stanowi, że obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Jak wynika z powyższego, przepis art. 116 ust. 3 ustawy dotyczy sytuacji, w której wyroby akcyzowe nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy znajdują się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zauważyć należy, że uregulowanie stanu prawnego takich wyrobów akcyzowych, które nie czynią zadość wymogom określonym w art. 117 ust. 1 ustawy, następuje wyłącznie poprzez naniesienie na te wyroby legalizacyjnych znaków akcyzy.

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, że obowiązujące przepisy akcyzowe nie przewidują możliwości usunięcia z wyrobów akcyzowych przeznaczonych do sprzedaży na rynku krajowym (zarówno znajdujących się pod procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jak również poza tą procedurą) naniesionych na nie pierwotnie znaków akcyzy i zastąpienia ich banderolami według nowego wzoru w sytuacji wprowadzenia stosownej zmiany w tym zakresie na podstawie przepisu art. 136 ust. 5 ustawy.

Możliwość usunięcia znaków akcyzy z wyrobów akcyzowych przewiduje art. 123 ustawy. Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy, znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą sprzedawane na terytorium kraju.

W świetle ww. przepisu, przesłanką zdjęcia banderol jest ich przeznaczenie do sprzedaży poza Polską, natomiast w omawianej sytuacji magazynowane przez Wnioskodawcę wyroby przeznaczone są na rynek krajowy.

W związku z powyższym stwierdzić trzeba, że zasadniczo przepisy ustawy akcyzowej nie zawierają normy prawnej, która wyłączałaby możliwość naniesienia na wyroby tytoniowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz oznaczone podatkowymi znakami akcyzy obowiązującymi w danym roku kalendarzowym, legalnie otrzymanych banderol z mocą wiążącą od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. W odniesieniu do wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przepisy akcyzowe wskazują wprost, że w takiej sytuacji uregulowanie stanu prawnego wyrobów (i dopuszczenie ich do obrotu) nie może nastąpić w inny sposób niż poprzez naniesienie na nie legalizacyjnych znaków akcyzy.

Prawodawca dopuszcza więc generalną możliwość oznaczania wyrobów tytoniowych nowymi znakami akcyzy także w przypadku, gdy uprzednio na te same wyroby nałożone zostały banderole według wzoru obowiązującego poprzednio. Jednocześnie, w odniesieniu do opisanej powyżej sytuacji, nie zachodzi konieczność oznaczania wyrobów tytoniowych legalizacyjnymi znakami akcyzy, zgodnie z normą wynikającą z art. 116 ust. 3 ustawy. Wnioskodawca bowiem trafnie wskazał, że powołany przepis odnosi się wyłącznie do produktów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a tym samym nie dotyczy opisanego w niniejszym wniosku stanu faktycznego.

Zatem przepisy ustawy o podatku akcyzowym dopuszczają możliwość oznaczania wyrobów tytoniowych podatkowymi znakami akcyzy w sytuacji, gdy wcześniej na te same wyroby nałożone zostały podatkowe znaki akcyzy według uprzednio obowiązującego wzoru i oznaczenie wyrobów tytoniowych nowymi banderolami akcyzowymi z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym następnemu rokowi kalendarzowemu, zostanie dokonane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (tj. przed dniem wyprowadzenia wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.