IPPP3/443-95/14-4/KB | Interpretacja indywidualna

Które banderole do oznakowania butelek z nalewkami, powinny obowiązywać Spółkę, „legalizacyjne” czy „podatkowe”?
IPPP3/443-95/14-4/KBinterpretacja indywidualna
  1. alkohol etylowy
  2. produkcja
  3. znaki akcyzy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Moment oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.) uzupełnionym w dniu 7 maja 2014 r. (data wpływu 9 maja 2014 r.) na wezwanie Nr IPPP3/443-95/14-2/KB z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data odbioru 30 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania wyrobów podatkowymi znakami akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania wyrobów podatkowymi znakami akcyzy.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 maja 2014 r. (data nadania 7 maja 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data odbioru 30 kwietnia 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. - rejestracja w I Urzędzie Celnym w dniu 20 stycznia 2014 r.

Działalność – Mieszanie i rozlew spirytusu etylowego z owocami, miodem i kwiatami.

Surowce:

  • spirytus 0,5 w obanderolowanych butelkach z X.
  • owoce od sadowników i rolników oraz z targowisk

W wyniku powstaje wyrób akcyzowy, poza składem podatkowym i poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że: wniosek dotyczy wyrobów o kodzie CN 2208, z zał. nr 3 do Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – Wnioskodawca projektuje mieszanie zakupionego alkoholu z owocami i ziołami. Planowana moc alkoholu, w założeniu realizacyjnym, wynosić będzie 25, 30 i 40% vol., przy tradycyjnej (hand made) produkcji rocznej 2000 litrów nalewki. Kupowany alkohol prod. X. w opakowaniach jednostkowych, posiada już opłaconą akcyzę i stosowne banderole, wliczone w cenę sprzedaży.

Dla Wnioskodawcy istnieje niejasność, jakiego rodzaju banderole ma obowiązek umieszczać na produkowanych nalewkach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Które banderole do oznakowania butelek z nalewkami, powinny obowiązywać Spółkę, „legalizacyjne” czy „podatkowe”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca zgadza się ze stanowiskiem KIP udzielonym telefonicznie, że Spółka powinna oznaczyć wyroby podatkowymi znakami akcyzy, ale różnica kosztów i różnica zdań zmusiła Spółkę do wystąpienia do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w celu ostatecznego sformalizowania stanowiska i zlikwidowania wątpliwości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 18 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe.

Jednocześnie kod CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe wymieniono w poz. 18 załącznika nr 2 ustawy, który to załącznik stanowi „Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie rady 92/12/EWG” .

Stosownie do art. 47 ust. 1 pkt 1 produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

  1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
  2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
  3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Produkcją alkoholu etylowego, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy, jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Zgodnie art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, gdzie w pozycji 6 wymieniono alkohol etylowy o kodzie CN 2208.

Na podstawie art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na zarejestrowanym zgodnie z art. 16, podmiocie będącym podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5.

Natomiast stosownie do art. 116 ust. 3 ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

W myśl art. 117. ust. 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy (art. 117 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 5 ustawy podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zarejestrowała się dla celów akcyzy w urzędzie celnym. Działalność Wnioskodawcy polega na mieszanie i rozlewie spirytusu etylowego z owocami, miodem, kwiatami i ziołami. Surowce to spirytus 0,5 w obanderolowanych butelkach z X., a także owoce od sadowników i rolników oraz z targowisk. W wyniku powstaje wyrób akcyzowy o kodzie CN 2208, dla którego planowana moc alkoholu wynosić będzie 25, 30 i 40%. Kupowany na potrzeby produkcji alkohol prod. X. w opakowaniach jednostkowych, posiada już opłaconą akcyzę i stosowne banderole, wliczone w cenę sprzedaży. Produkcja bedzię odbywać się poza składem podatkowym i poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy na produkowane nalewki powinien nakładać podatkowe znaki akcyzy czy legalizacyjne znaki akcyzy.

Z uwagi na przedstawione okoliczności należy stwierdzić, że produkcja (wytwarzanie) nalewek alkoholowych o kodzie CN 2208 z wykorzystaniem alkoholu etylowego, od którego akcyza została zapłacona na wcześniejszym etapie obrotu, dokonywana przez Wnioskodawcę, w myśl art. 47 ust.1 pkt 1 ustawy, nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Co nie zmienia jednak faktu, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek oznaczenia wyprodukowanych wyrobów podatkowymi znakami akcyzy. Należy bowiem zauważyć, że wyroby o kodzie CN 2208 zostały wymienione w pozycji 6 załącznika nr 3 zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Ponadto, w przedstawionej sytuacji zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym obowiązek oznacznia wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na podmiocie zarejestrowanym dla celów akcyzy, dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Natomiast odnośnie obowiązku oznaczania wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy należy zauważyć, że obowiązek ten powstaje tylko w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

A zatem, Wnioskodawca produkując wyroby akcyzowe o kodzie CN 2208 i objętościowej mocy alkoholu od 25% do 40% z wykorzystaniem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą jest obowiązany do oznaczania wyprodukowanych wyrobów podatkowymi znakami akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.