IPPP3/443-938/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Wykorzystanie nabytych znaków akcyzy na podstawie zgłoszenia planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku zmiany statusu podmiotu.
IPPP3/443-938/14-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 3. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Procedura otrzymywania znaków akcyzy -> Podmioty uprawnione do otrzymania podatkowych znaków akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do wykorzystania podatkowych znaków akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do wykorzystania podatkowych znaków akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. na podstawie wymaganych prawem dokumentów oraz po dokonaniu stosownych opłat i wniesieniu stosownych zabezpieczeń, decyzją z dnia 10 kwietnia 2014 r. uzyskała upoważnienie do pobrania w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. odpowiedniej ilości banderol o wymiarach 160x16mm na opakowania jednostkowe nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich o pojemności powyżej 0,5 l. Transakcja ta została zabezpieczona w kwocie 235 zł na karcie do saldowania zabezpieczenia generalnego. Ww. wyroby winiarskie miały być nabyte wewnątrzwspólnotowo z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (Włoch).

Sprzedawca wyrobów winiarskich, A., Włochy, po otrzymaniu zapłaty za fakturę pro-forma oraz otrzymaniu banderol podatkowych, naniósł otrzymane banderole na opakowania wyrobów winiarskich, co potwierdza stosownym dokumentem.

Jednakże pismem z dnia 12 maja 2014 r. sprzedawca poinformował Spółkę, że A. może rozliczać się tylko za pomocą dokumentu e-AD (system EMCS), tzn. może działać tylko w trybie zawieszenia poboru akcyzy.

Ponieważ wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy firma W. Sp. z o.o. nie jest ani zarejestrowanym odbiorcą ani nie posiada zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, nie ma możliwości realizacji ww. transakcji, została ona wstrzymana przez Strony do momentu wyjaśnienia sprawy, a zabezpieczenie akcyzowe związane z ww. transakcją zostało na wniosek Spółki zwrócone na konto bankowe firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy podatnik może wykorzystać prawidłowo naniesione na wyroby winiarskie banderole podatkowe pozyskane na podstawie zgłoszenia planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego (art. 126 pkt 2 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym), do przeprowadzenia nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów winiarskich jako:

 1. zarejestrowany odbiorca (art. 126 pkt 2 ust. 6 podpunkt b) ustawy o podatku akcyzowym) lub
 2. do przeprowadzenia nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów winiarskich na podstawie zezwolenia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego (art. 126 pkt 2 ust. 6 podpunkt e) ustawy o podatku akcyzowym),

po dokonaniu stosownych zgłoszeń (art. 57 ustawy o podatku akcyzowym lub art. 54 ustawy o podatku akcyzowym, odpowiednio).

Spółka nadmienia, że w każdym z ww. przypadków chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie dokładnie tych samych wyrobów winiarskich, dla których banderole podatkowe pozyskano na podstawie ww. planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego. Ww. banderole zostały już naklejone na przedmiotowe wyroby winiarskie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka może wykorzystać znaki akcyzy pozyskane na podstawie zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (art. 126 pkt 2 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym):

 1. do przeprowadzenia nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów winiarskich jako zarejestrowany odbiorca (art. 126 pkt 2 ust. 6 podpunkt b) ustawy o podatku akcyzowym) lub
 2. do przeprowadzenia nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów winiarskich na podstawie zezwolenia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego (art. 126 pkt 2 ust. 6 podpunkt e) ustawy o podatku akcyzowym),

po dokonaniu stosownych zgłoszeń (art. 57 ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 54 ustawy o podatku akcyzowym, odpowiednio), ponieważ zdaniem Spółki z art. 126 ustawy o podatku akcyzowym nie wynika, aby ustawodawca czynił rozróżnienie co do rodzaju banderol ze względu na status prawny wnioskodawcy (art. 57 ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 54 ustawy o podatku akcyzowym, odpowiednio).

Spółka nadmienia, że każdym z ww. przypadków chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie dokładnie tych samych wyrobów winiarskich, dla których banderole podatkowe pozyskano na podstawie ww. planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego. Ww. banderole zostały już naklejone na przedmiotowe wyroby winiarskie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), dalej zwana ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

 1. podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
 2. legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

W myśl art. 116 ust. 1 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

 1. podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Stosownie do art. 117 ust. 2 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy:

 1. importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, albo objęte procedurą składu celnego i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 2. przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 3. przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę.

W myśl art. 125 ust. 1 ustawy, podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący:

 1. podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy, znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru znaków akcyzy nie można zbywać lub na jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać odpłatnie albo nieodpłatnie innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 3-5.

W myśl art. 130 ust. 3 i 4 ustawy, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy mogą przekazać znaki akcyzy podmiotowi mającemu siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, będące przedmiotem importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może przekazywać znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe stanowiące jego własność podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy albo podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa trzeciego.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka na podstawie wymaganych dokumentów oraz po dokonaniu stosownych opłat i wniesieniu stosownych zabezpieczeń, decyzją z dnia 10 kwietnia 2014 r. uzyskała upoważnienie do pobrania w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. odpowiedniej ilości banderol na opakowania jednostkowe nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich. Ww. wyroby winiarskie miały być nabyte wewnątrzwspólnotowo z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (Włoch).

Sprzedawca wyrobów winiarskich, po otrzymaniu zapłaty za fakturę pro-forma oraz otrzymaniu banderol podatkowych, naniósł otrzymane banderole na opakowania wyrobów winiarskich.

Jednakże pismem z dnia 12 maja 2014 r. sprzedawca poinformował Spółkę, że może rozliczać się tylko za pomocą dokumentu e-AD (system EMCS), tzn. może działać tylko w trybie zawieszenia poboru akcyzy.

Ponieważ Spółka na dzień sporządzenia wniosku nie jest ani zarejestrowanym odbiorcą ani nie posiada zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, nie ma możliwości realizacji ww. transakcji, została ona wstrzymana przez strony.

Wątpliwości Spółki dotyczą faktu, czy podatnik może wykorzystać prawidłowo naniesione na wyroby winiarskie banderole podatkowe uzyskane na podstawie zgłoszenia planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego (jako wyroby z zapłaconą akcyzą) i nabyć te wyroby jako zarejestrowany odbiorca lub na podstawie zezwolenia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, po dokonaniu stosownych zgłoszeń (art. 57 lub art. 54 ustawy).

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy, decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

W myśl art. 126 ust. 2 ustawy, składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza odpowiednio dokumenty o:

 1. zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich braku;
 2. rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 3. rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16;
 4. zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1;
 5. złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych;
 6. uprawnieniu do:
  1. prowadzenia składu podatkowego,
  2. nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
  3. (uchylona),
  4. wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
  5. wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 7. posiadanych wyrobach akcyzowych.

W art. 127 ustawy uregulowano zasady odmowy wydania lub sprzedaży znaków akcyzy, w przepisach art. 132-138 określono natomiast zasady zwrotu znaków akcyzy.

Analiza ww. przepisów na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że w momencie złożenia wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy Spółka wypełniała wszystkie prawne wymogi (m.in. miała ona obowiązek złożenia dokumentu o zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego jako nabywca wyrobów z zapłaconą akcyzą). Naczelnik urzędu celnego na podstawie posiadanych danych, popartych złożonymi dokumentami (potwierdzających stan faktyczny na dzień ich złożenia wniosku) wydał więc stosowną decyzję zezwalającą na wydanie podatkowych znaków akcyzy. Spółka nabyła zatem te znaki i przekazała je sprzedawcy, które naniósł je na wyroby winiarskie.

Należy zauważyć, że w przypadku zmiany statusu nabywcy i nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub jako podmiot wyprowadzający wyroby akcyzowego z obcego składu podatkowego, dla których to wyrobów podatkowe znaki akcyzy zostały nabyte przez podmiot wnioskujący o nie jako nabywca wewnątrzwspólnotowy wyrobów z zapłaconą akcyzą, przepisy ustawy i rozporządzeń wykonawczych nie przewidują obowiązku aktualizacji wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy, czy np. zwrotu tych znaków. Jak zauważa Spółka, w sytuacji opisanej we wniosku, nabywane wewnątrzwspólnotowo będą te same wyroby winiarskie, na które nałożono odpowiednie dla tych wyrobów znaki akcyzy.

Zatem Spółka po dokonaniu odpowiednich zgłoszeń i otrzymania zezwoleń (nabywania wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca czy wyprowadzania wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) będzie mogła wykorzystać znaki akcyzy nałożone na nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby winiarskie, które to znaki zostały nabyte na podstawie zgłoszenia nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.