IBPP4/4513-12/15/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 3 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy – jest:

 • prawidłowe w przedmiocie zastosowania zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy gdy są rozdawana na targach, wystawach i salonach,
 • nieprawidłowe w przedmiocie uznania imprez takich jak O. F. lub M.G. za imprezy podobne do targów, wystaw i salonów,
 • nieprawidłowe w przedmiocie zastosowania zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, które są rozdawane na imprezach takich jak O. F. lub M.G.,
 • nieprawidłowe w przedmiocie określenia podmiotu zobowiązanego do zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo i wprowadzać na rynek nowy rodzaj wyrobu akcyzowego - cydr - wyprodukowany poza terytorium kraju i oznaczony kodem Taryfy Celnej CN 2206 00. Nabycie wewnątrzwspólnotowe cydru nastąpi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do jednego ze składów podatkowych Wnioskodawcy.

Cydr będzie nabywany w opakowaniach typu butelka lub puszka o pojemności 0,4l i 0,331 oraz 0,151 i generalnie co do zasady będzie podlegać obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Tylko cydr w opakowaniach typu puszka 0,151 będzie nabywany wewnątrzwspólnotowo nieodpłatnie wyłącznie w celu bezpłatnego rozdania na imprezach. Produkt nie zostanie wprowadzony do sprzedaży.

Wnioskodawca zamierza za pomocą Agencji: artystycznej, marketingowej lub eventowej rozdawać bezpłatnie produkt w najmniejszych opakowaniach typu puszka o pojemności 0,151 wśród publiczności wyłącznie w celu reklamy i degustacji na cyklicznych imprezach takich jak O. F. lub M.G. będących festiwalami muzyki i sztuki. Imprezy są organizowane corocznie.

Wnioskodawca występuje jako sponsor ww. imprez i wystawca, więc zamierza wydać i przekazać do rozdania nieodpłatnie cydr Agencji, która jest organizatorem ww. imprez ale współpracuje za Spółką na podstawie umowy. Agencja w imieniu i na rzecz Spółki rozda publiczności opakowania z cydrem o pojemności 0,151 podczas trwania imprezy wyłącznie w celu reklamy i do degustacji oraz promocji produktu. W momencie rozdania do spożycia nastąpi również zapoznanie publiczności, uczestników z ofertą Wnioskodawcy.

Rozdawane opakowania będą miały niską wartość jednostkową i pod względem ich całkowitej wartości i liczby będą odpowiadać charakterowi imprezy, liczbie zgromadzonej publiczności i wielkości udziału wystawcy. W opisanej sytuacji i rozumieniu treści przepisu wystawcą będzie Wnioskodawca, ponieważ będzie on wyłącznym dystrybutorem rozdawanego cydru, a produkt ten będzie na rynku wyłącznie w ofercie Spółki. Akcja będzie miała na celu zaprezentowanie nowego produktu, zaznajomienie potencjalnych nabywców z ofertą Spółki -oraz zaprezentowanie jego walorów smakowych, zapachowych i odżywczych.

W opisanej sytuacji Spółka nie zamierza nanosić banderoli na opakowania 0,15 litra od momentu wydania ze składu podatkowego do momentu rozdania przez Agencję w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka jest sponsorem i nabywcą wewnątrzwspólnotowym cydru, podatnikiem akcyzy, wystawcą na imprezach ale nie jest organizatorem ww. imprez. Organizacją na rynku medialnym tego typu imprez zajmują się w kraju profesjonalne Agencje. Agencja nie jest zarejestrowana jako podatnik akcyzy i nie ma możliwości nabywania w procedurze zawieszenia akcyzy wyrobów. Generalnie w Polsce, Agencja jako podmiot profesjonalny zajmuje się organizacją wystaw, targów, salonów lub imprez o podobnym charakterze typu festiwal muzyki i sztuki. Natomiast Spółka uważa, że festiwale O. F. oraz M.G. są imprezami o podobnym charakterze jak te wymienione w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Wnioskodawca uważa, że w opisanej sytuacji będzie mogła być uznana za „wystawcę” w rozumieniu ww. przepisów, ponieważ będzie on jedynym dystrybutorem produktu na rynku polskim i to właśnie on będzie wystawiać produkt i prezentować, reklamować jego walory smakowe w celu dotarcia do potencjalnych odbiorców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca jako dystrybutor, wystawca cydru i sponsor imprezy będzie miał prawo zastosować zwolnienie z oznaczania znakami akcyzy wynikające z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy dla nabywanego cydru w opakowaniach typu puszka o pojemności 0,15 litra, które to opakowania zostaną przekazane bezpłatnie ze składu podatkowego do profesjonalnej Agencji w celu bezpłatnego rozdania podczas imprez będących festiwalami muzyki i sztuki takich jak O. F. oraz M.G., jak również na imprezach podobnego typu jak wystawy, targi salony...
 2. Czy Wnioskodawca jako podmiot sprowadzający cydr w opakowaniach 0,15 litra i przekazujący go Bezpłatnie Agencji w celu rozdania, a zarazem występujący jako sponsor i wystawca produktu na imprezach O. F. oraz M.G. i imprezach podobnego typu jak wystawy, targi salony, będzie zobligowany złożyć 14 dni przed sprowadzeniem wyrobów - pisemne zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzonych na imprezy, do właściwego dla siedziby Spółki Naczelnika Urzędu Celnego tj. Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej...

Zdaniem Wnioskodawcy może zastosować zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wynikające z § 3 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Spółka spełni wszystkie wymogi wynikające z przepisów:

 • wyrób akcyzowy - cydr w puszkach o pojemności 0,15 litra będzie wyprodukowany poza terytorium kraju, a następnie bezpłatnie nabyty wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju;
 • wyroby będą przeznaczone do zużycia na imprezach o podobnym charakterze jak targi, salony, wystawy, ponieważ festiwale H. O. oraz M.G. są imprezami promującymi muzykę i sztukę skierowanymi dla określonej publiczności. Wnioskodawca nie jest formalnie organizatorem tylko sponsorem imprezy, ponieważ w Polsce tego typu przedsięwzięcia artystyczne są organizowane i realizowane przez wyspecjalizowane podmioty takie jak Agencje: artystyczne, marketingowe lub eventowe na podstawie zawartych określonych umów cywilnoprawnych. Natomiast nie ma powodu, aby Wnioskodawcę nie uznać za wystawcę w rozumieniu § 3 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych. W świetle potocznej definicji wystawca jest to podmiot prezentujący wystawiający swoją ofertę w określonym miejscu do zgromadzonej publiczności, uczestników lub odbiorców, odwiedzających.

Wnioskodawca będzie prezentować, reklamować, wystawiać na imprezach będących festiwalami muzyki i sztuki typu O. F. oraz M.G. produkt - wyrób akcyzowy, który będzie dostępny na rynku wyłącznie w jej ofercie.

-wyrób akcyzowy - cydr będzie przekazany nieodpłatnie jednej z ww. Agencji w celu rozdania wśród publiczności podczas imprezy w celu zaprezentowania produktu i jego reklamy. Pojedyncze opakowania będą miały niską wartość jednostkową i nie zostaną wprowadzone do sprzedaży z uwagi na znikomą wartość handlową. Pod względem ich całkowitej wartości i liczby będą odpowiadać charakterowi imprezy i liczbie odwiedzających, zgromadzonej publiczności i wielkości udziału wystawcy. W praktyce oznacza to, że na tego typu koncertach, festiwalach zgromadzona publiczność, uczestnicy mają możliwość degustacji różnych napojów alkoholowych i jest to nieodłącznym i powszechnym elementem tego typu imprezy. Na wystawach, targach, salonach itp. są podawane lub serwowane wśród uczestników w celach degustacji i reklamy napoje alkoholowe w postaci np: szampana lub wina itp. Również na targach uczestniczący w nich wystawcy - najczęściej producenci lub dystrybutorzy prezentują swoje produkty niejdnokrotnie częstując odwiedzających uczestników i informując o walorach smakowych, zapachowych itp., a jednocześnie zapoznają uczestników z określoną ofertą firmy. W świetle powyższego Spółka stwierdza, że będąc sponsorem na imprezach typu O. F. oraz M.G. promujących muzykę i sztukę będzie jednocześnie wyłącznym wystawcą i promotorem swoich produktów. Podkreślić należy, że opakowania cydru zostaną rozdane tylko osobom, które wyrażą wolę ich przyjęcia. Zatem nie wszyscy uczestnicy otrzymają opakowania cydru tym samym całkowita liczba i wartość rozdanych opakowań będzie ograniczona.

Również nie będzie możliwe rozlewanie lub przelewanie cydru z puszki 0,15 litra do pojedynczych naczyń z uwagi na niewielką ilość napoju i jego niską wartość jednostkową.

Przepis § 3 ust 2 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych przewiduje również obowiązek wobec organizatora imprezy polegający na pisemnym zawiadomieniu właściwego Naczelnika Urzędu Celnego o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy w terminie co najmniej 14 dni przed sprowadzeniem tych wyrobów.

Zdaniem Spółki powyższy przepis jest nieprecyzyjny ponieważ nakłada powyższy obowiązek tylko na organizatora imprezy pomijając wystawcę. Pominięcie wystawcy jest niczym nie uzasadnione i pozbawione logicznego i prawnego sensu. Skoro dla uzyskania zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z § 3 ust 1 ww. rozporządzenia zarówno organizator imprezy jak i wystawca muszą spełnić identyczne wymogi prawne to zupełnie nie uzasadnione byłoby, aby tylko organizator imprezy musiał składać zawiadomienie przewidziane w § 3 ust 2 do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego.

Zdaniem Spółki - działającej jako wystawca w opisywanym stanie faktycznym również będzie musiała złożyć pisemne zawiadomienie do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego. Ze względu na adres siedziby Spółki organem tym będzie Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku Białej.

Podsumowując: W opisywanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca działając jako sponsor i wystawca w rozumieniu przepisu § 3 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych i będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy dla opakowań cydru o pojemności 0,15 litra. Wnioskodawca jako wystawca na imprezach typu O. F. oraz M.G. oraz podobnych typu wystawy targi salony, będzie również zobligowany do złożenia pisemnego zawiadomienia w terminie 14 dni przed sprowadzeniem wyrobów o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzonych na imprezy, do właściwego dla siedziby Spółki Naczelnika Urzędu Celnego tj. Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe w przedmiocie zastosowania zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy gdy są rozdawana na targach, wystawach i salonach,
 • nieprawidłowe w przedmiocie uznania imprez takich jak O. F. lub M.G. za imprezy podobne do targów, wystaw i salonów,
 • nieprawidłowe w przedmiocie zastosowania zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, które są rozdawane na imprezach takich jak O. F. lub M.G.,
 • nieprawidłowe w przedmiocie określenia podmiotu zobowiązanego do zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

W myśl art. 96 ust. 1 pkt ustawy napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są m.in. niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:

 1. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo
 2. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości

-pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

Jak stanowi art. 114 ww. ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Zgodnie z brzmieniem poz. 4 załącznika nr 3 do ww. ustawy, obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęto wyroby o kodzie CN 2206 00 dotyczące wyrobu (grupy wyrobów) określonych jako: pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani nie włączone.

Na mocy z art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i 2 ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy:

 1. importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, albo objęte procedurą składu celnego i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 2. przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 3. przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę.

Na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 733 ze zm.) zwalnia się do dnia 31 grudnia 2016 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju, przeznaczone do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, zwanych dalej „imprezami”, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

 1. organizator imprezy lub wystawca otrzymał je bezpłatnie;
 2. zostaną przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;
 3. będą zużyte wyłącznie w celu reklamy i będą miały niską wartość jednostkową;
 4. pod względem ich całkowitej wartości i liczby będą odpowiadać charakterowi imprezy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy;
 5. nie zostaną wprowadzone do sprzedaży.

Ww. przepis zwalnia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy - wymienione w nim -wyroby akcyzowe które są przeznaczone na cele marketingowe w ramach imprez o określonym charakterze. Prawodawca w przepisie tym wymienił trzy imprezy przykładowe (wystawy, targi, salony) równocześnie dopuszczając inne imprezy podobne do tych wymienionych na których użyte wyroby akcyzowe korzystały by ze zwolnienia oznakowania znakami akcyzowymi.

Zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku nałożenia znaków akcyzy na wyroby akcyzowe, które są rozdawana na imprezach będących festiwalami muzyki i sztuki takich jak O. F. oraz M.G., jak również na imprezach takich jak wystawy, targi i salony.

Odpowiedź na pytanie Wnioskodawcy należy podzielić na dwie części. Mianowicie, w sytuacji gdy wyroby akcyzowe będą rozdawana na wystawach, targach i salonach - czyli na imprezach wprost wymienionymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia - Wnioskodawca jako organizator lub wystawca, który będzie promował swe wyroby będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku nałożenia znaków akcyzy na wyroby akcyzowe, które zostaną rozdane na tych imprezach.

Odrębnie natomiast należy rozpatrzyć kwestię zastosowania ww. zwolnienia na imprez będących festiwalami muzyki i sztuki takich jak O. F. oraz M.G., w tych bowiem przypadka w pierwszej kolejności należy ustalić czy imprezy te są imprezami podobnymi do tych wymienionymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Zatem aby ocenić, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on obowiązku nakładania znaków akcyzy na sprowadzany nieodpłatnie przez niego cydr z zagranicy który jest przeznaczony na cele promocyjne w ramach imprez, które sponsoruje należy ustalić czy imprezy które sponsoruje są imprezami podobnymi do tych wymienionych w § 3 ust. 1 rozporządzenia.

W przepisie tym wymieniono:

 • wystawy przez które potocznie rozumie się miejsce lub też wydarzenie służące do prezentowania towarów,
 • targi czyli wydarzenie służąca ekspozycji towarów na arenie międzynarodowej lub krajowej, połączonej ze sprzedażą lub służące budowaniu relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami
 • salon - impreza o charakterze wystawienniczo-kulturalnym, np. salon literacki, salon motoryzacyjny

Należy zauważyć, że ww. imprezy mają wspólny mianownik, mianowicie maja charakter marketingowy, najogólniej mówiąc imprezy te służą wynajdowaniu, pobudzaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów. Trzeba zauważyć, że imprezy wprost wymienione w rozporządzeniu mają na celu skojarzenie dostawców (usługodawców) z nabywcami (usługobiorcami), którzy co do zasady mają świadomość charakteru tych imprez i odwiedzają te imprezy w celu zapoznania się z dana ofertą oraz potencjalnego zawarcia transakcji handlowej - na miejscu lub w przyszłości. Konsekwencją powyższego jest to, że napoje alkoholowe które są rozdawana na imprezach wymienionych w ww. rozporządzeniu co do zasady - mając na uwadze wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia warunki - maja mieć charakter próbki czyli niewielkiej ilości towaru -dawanej nieodpłatnie (potencjalnemu) klientowi do przetestowania - które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci czyli pełnią rolę elementu oferty handlowej.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca sponsoruje imprezy będącymi festiwalami muzyki i sztuki. Zgodnie z potocznym znaczeniem pojęcia „festiwal” jest to szereg imprez artystycznych, przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą. Można zatem powiedzieć, że charakter tych imprez jest rozrywko - kulturalny lecz nie marketingowy. Niewątpliwie Wnioskodawca sponsorując te dwie imprezy chcę wzmocnić swoją pozycje na rynku co jednak nie zmienia charakteru samej imprezy, a co najważniejsze nie nadaje im znaczenia podobnego do tego jakie mają imprezy wprost wymienione w rozporządzeniu. Mianowicie nie sposób uznać, że osoby odwiedzające te imprezy uczestniczą w nich w celu zapoznania się z ofertą Wnioskodawcy, a z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że odwiedzając ww. festiwale kierują się celem rozrywkowym, a otrzymanie - rozdawanego w imieniu Wnioskodawcy - napoju alkoholowego traktują jako towar konsumpcyjny, pewien element składowy tej rozrywki, a nie jako element oferty.

Mając na uwadze opis sponsorowanych przez Wnioskodawcę imprez oraz przytoczoną powyżej charakterystykę wystaw, targów i salonów należy uznać, że imprezy przez niego sponsorowane tj. O. F. oraz M.G. nie są imprezami podobnymi do tych wprost wymienionymi w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Dlatego też w przypadku napojów alkoholowych rozdawanych na imprezach O. F. oraz M.G. zwolnienie z obowiązku nakładania znaków akcyzy na te napoje nie znajdzie zastosowania.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia organizator imprezy składa pisemne zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie co najmniej 14 dni przed sprowadzeniem tych wyrobów.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że złożenie ww. zawiadomienia nie jest warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa § 3 ust. 1 rozporządzenia. Natomiast jest to obowiązek informacyjny narzucony na organizatora imprezy mający na celu umożliwienia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego sprawdzenie czy w trakcie imprezy są zachowane warunki uzależniające zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Przy czym co najistotniejsze - z punktu widzenia zapytania Wnioskodawcy - w przepisie tym jednoznacznie jako podmiot zobowiązany do złożenia tego zawiadomią wskazano organizatora imprezy (wystawy) i nikogo więcej. Oczywiście brak jest przeciwskazań aby Wnioskodawca jako wystawca poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy, co jednak nie zwalnia organizatora imprezy od tego obowiązku.

Należy tutaj zaznaczyć że brak jest wskazań na podstawie, których należałoby dokonać innej niż językowa wykładni tego przepisu. W orzecznictwie wypracowano kryteria stosowania różnych dyrektyw wykładni, przyznając pierwszeństwo zasadzie wykładni językowej i traktując pozostałe zasady wykładni, w tym wykładnię systemową i funkcjonalną, a także historyczną, jako subsydiarne. Myśl tę wyrażono w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2000r. (FPS 14/99, ONSA z 2000r. Nr 3, poz. 92) stwierdzającej, że wykładnia językowa jest punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni prawa i zakreśla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym. Pogląd ten rozwinięto i uzupełniono w wielu późniejszych orzeczeniach, odnoszących się do wykładni prawa podatkowego, spośród których można wymienić wyrok z dnia 9 sierpnia 2004r. (SA/Rz 1824/03), w którym Naczelny Sąd Administracyjny wywiódł, że z uwagi na charakter prawa podatkowego szczególne znaczenie w tej dziedzinie prawa należy przypisać wykładni językowej, jednakże w sytuacji, gdy wykładnia językowa nie prowadzi do jednoznacznych wyników, może być przydatna wykładnia systemowa, historyczna lub funkcjonalna (por. uchwałę NSA z 17 stycznia 2011r. sygn. akt II FPS 2/10).

Mając na uwadze, że wykładnia językowa § 3 ust. 2 rozporządzenia prowadzi do jednoznacznych wyników - tj. wprost z niej wynika, że tylko organizator imprezy jest zobowiązany do złożenia zawiadomienie - to brak jest podstaw do zastosowania innej wykładni która rozszerzałaby krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia zawiadomienia na inne podmioty niż wymieniony w tym przepisie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za:

 • prawidłowe w przedmiocie zastosowania zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy gdy są rozdawana na targach, wystawach i salonach,
 • nieprawidłowe w przedmiocie uznania imprez takich jak O. F. lub M.G. za imprezy podobne do targów, wystaw i salonów,
 • nieprawidłowe w przedmiocie zastosowania zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy które są rozdawana imprezach takich jak O. F. lub M.G.,
 • nieprawidłowe w przedmiocie określenia podmiotu zobowiązanego do zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.