IBPP4/443-403/14/LG | Interpretacja indywidualna

Obowiązek oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90.
IBPP4/443-403/14/LGinterpretacja indywidualna
 1. alkohol etylowy
 2. banderola
 3. obowiązek znakowania
 4. produkcja
 5. produkt leczniczy
 6. suplement diety
 7. wyroby akcyzowe
 8. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Przepisy szczegółowe -> Napoje alkoholowe
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku oznaczania suplementu diety o kodzie CN 2106 90 znakami akcyzy,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania suplementu diety o kodzie CN 2106 90 za wyrób akcyzowy.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oznaczania suplementu diety znakami akcyzy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 listopada 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 października 2014 r. znak IBPP4/443-403/14/LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się wyrobem produktów leczniczych i suplementów diety. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane produkcją suplementu diety o nazwie A (dalej: „suplement”), który ma być przeznaczony dla osób starszych. Suplement będzie składać się z syropu glukozowo-fruktozowego, wody oczyszczonej, wyciągu etanolowego z kwiatostanu głogu 1:10, miodu wielokwiatowego, cytrynianu magnezu, koncentratu soku z czarnej porzeczki, koncentratu soku z granatu, aromatu porzeczkowego płynnego, suchego wyciągu ze skórek winogron Vitis vinifera (60% polifenoli), kwasu cytrynowego jednowodnego, mleczka pszczelego liofilizowanego, gumy ksantanowej, witamin: niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), ryboflawina (witamina B2), tiamina (monoazotan tiaminy), biotyna (D-biotyna), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6). Suplement ma być sprzedawany w szklanych buteleczkach o pojemności 120ml/250ml/500ml. W swojej zawartości będzie zawierał ok 14% alkoholu, a ze względu na swoje właściwości, jego sprzedaż będzie odbywała się w aptekach. Wyciąg z głogu i tiaminia pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu serca i układu naczyń krwionośnych. Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego. Formuła jest stworzona dla ludzi starszych pragnących utrzymać swój organizm w dobrej kondycji. Zgodnie z założeniami Spółka przy planowanym procesie produkcyjnym przedmiotowego wyrobu będzie używać wyciągu etanolowego z kwiatostanu głogu w proporcji 1:10, który to będzie nabywany od dostawcy Spółki prowadzącego skład podatkowy. Kontrahent Wnioskodawcy prowadzący skład podatkowy w momencie sprzedaży wyciągu alkoholowego będzie odprowadzał do Skarbu Państwa podatek akcyzowy, a wyciąg będzie dostarczony do Spółki w beczkach, oznaczonych znakami akcyzy. Kolejno, Wnioskodawca zamierza mieszać otrzymany wyciąg etanolowy z pozostałymi składnikami suplementów zgodnie z przygotowaną recepturą, przelewać do odpowiednich buteleczek i dystrybuować do dostawców.

Ponadto w piśmie z 6 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że kod CN suplementu diety o nazwie A to CN 2106 90.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym Spółka jest zobowiązana oznaczania znakami akcyzy przedmiotowego suplementu...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Aktem generalnym normującym podstawowe zasady harmonizacji podatku akcyzowego jest obowiązująca od 1 kwietnia 2010 r. Dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca Dyrektywę Rady 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L9) zwana dalej Dyrektywą Horyzontalną, która stanowi podstawę wspólnotowego systemu opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych do których należą, m.in napoje alkoholowe.

Dyrektywa w ogólny sposób wskazuje katalog wyrobów akcyzowych, których uszczegółowienie, m.in. poprzez wskazanie kodów taryfy celnej, znajduje się w dyrektywach dotyczących wyrobów danej kategorii. Zasady opodatkowania akcyzą alkoholu oraz napojów alkoholowych zostały zawarte w Dyrektywie Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Artykuł 20 tego aktu prawnego zawiera definicję alkoholu etylowego, zgodnie z którą alkoholem tym są, m.in. wszelkie produkty o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2207 i 2208, nawet jeśli są to produkty stanowiące część produktu należącego do innego kodu Taryfy Celnej. Dokonując klasyfikacji produktu suplementu w świetle przytoczonego powyżej przepisu dyrektywy należy przyznać słuszność tezie, iż będzie on spełniał definicję alkoholu etylowego. W swoim składzie będzie zawierał 14% alkoholu czyli ponad 1,2% - jak wskazuje dyrektywa. Tym samym produkt, którego produkcją Spółka jest zainteresowana, jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.

Odwołując się do polskich przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: „upa” lub „Ustawa”) wyrobami akcyzowymi są wyroby określone w załączniku nr 1 do ustawy. Legalna definicja napojów alkoholowych została natomiast zawarta w art. 92 u.p.a. Jest to jednak definicja ogólna i wyłącznie na jej podstawie nie jest możliwe określenie, czy konkretny wyrób jest napojem alkoholowym i w konsekwencji, czy objęty jest przepisami dotyczącymi wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, czy też nie. Dlatego też, w tym zakresie koniecznym jest odwołanie się do szczegółowych definicji wyrobów wymienionych enumeratywnie w przedmiotowym przepisie, tj. uznanych jako piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy. Definicja alkoholu etylowego została zawarta w art. 93. ust 1 upa i stosownie do jej treści alkoholem etylowym są, m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207. Polski ustawodawca oparł więc treść definicji alkoholu etylowego na regulacjach wspólnotowych. Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż suplement, którego produkcja jest planowana przez Wnioskodawcę spełnia przesłanki do uznania za alkohol etylowy w świetle przepisów upa.

Kolejno, Wnioskodawca wskazuje, iż suplement miałby być produkowany z wykorzystaniem wyrobów opodatkowanych akcyzą na wcześniejszym etapie obrotu, w momencie wyprowadzenia ich ze składu podatkowego kontrahenta Spółki. Podatek akcyzowy jest natomiast podatkiem jednofazowym, co oznacza, że opodatkowaniu podlega pierwsza czynność, z którą wiąże się powstanie obowiązku podatkowego (w tym przypadku, powstanie u kontrahentów Spółki w związku ze sprzedażą poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy alkoholu wykorzystywanego do planowanych przez Spółkę procesów produkcyjnych). Każda następna czynność mająca miejsce po czynności, w stosunku do której kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej w wysokości nie podlega opodatkowaniu akcyzą (art. 8 ust. 6 upa). Warto także dodać, iż w zakresie jednofazowości opodatkowania akcyzą wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 27 czerwca 2006 r. (sygn. I SA/Bk 164/06) stwierdzając: "Podstawową cechą, elementem konstrukcyjnym podatku akcyzowego, odróżniającą ten podatek od innych podatków pośrednich, w tym przede wszystkim od podatku VAT, jest jednofazowy charakter opodatkowania. Oznacza to, że podatek ten powinien być pobierany na pierwszym szczeblu obrotu, a każda kolejna transakcja, której przedmiotem są wyroby akcyzowe, nie powinna podlegać opodatkowaniu, a podmiot dokonujący danej transakcji nie powinien być traktowany jako podatnik akcyzy.” Dodatkowo, w uzasadnieniu uchwały sygn.. akt I FPS 6/07 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał: „podatek akcyzowy jest co do zasady podatkiem jednofazowym. Taki jego charakter skutkuje tym, że winien być pobierany tylko raz (por.: R. Mastalski, „Prawo podatkowe”, Wyd. C.H. Beck W- wa 2000 r., str. 463 i nast.). Tym samym za sprzeczne z elementarną konstrukcją podatku akcyzowego uznać trzeba przypadki podwójnego opodatkowania tego samego przedmiotu. Zresztą ujawnienie się takich przypadków należałoby uznać za sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej <Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.>), na co zwrócono uwagę w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 stycznia 2006 r., sygn. I FSK 401/05 (Lex nr 187607).”

Zasada jednokrotnego opodatkowania podatkiem akcyzowym została wyrażona w art. 8 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym obowiązek podatkowy w akcyzie nie powstaje, jeżeli obowiązek podatkowy powstał w związku z wykonaniem innej czynności dokonanej na wcześniejszym etapie obrotu, przy czym warunkiem nieopodatkowania kolejno następujących transakcji jest prawidłowe rozliczenie kwoty należnej akcyzy (zadeklarowanie i zapłacenie) w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Należy więc przyznać słuszność tezie, iż produkcja suplementu nie wiązałaby się z powstaniem u Spółki obowiązku podatkowego w akcyzie, gdyż podatek ten od zużywanego przez nią alkoholu etylowego byłby odprowadzony do Skarbu Państwa przez jego dostawcę na wcześniejszym etapie obrotu.

Odnosząc się do pytania Wnioskodawcy w przedmiocie konieczności banderolowania suplementu diety, zgodnie z art. 114 ustawy o podatku akcyzowym obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwolnione są, zgodnie z art. 118 upa, są m.in. produkty akcyzowe: całkowicie niezdatne do użytku, wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport, przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu prawa celnego i inne wyroby wskazane w ww. przepisie. Ustęp 2 rzeczonego artykułu wskazuje, iż z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy. Mając na względzie wcześniej wskazane wywody Wnioskodawcy w przedmiocie zwolnienia suplementu z obowiązku uiszczania akcyzy z racji uiszczenia podatku akcyzowego przez posiadacza składu podatkowego oraz w związku z brzmieniem art. 118 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym w ocenie Wnioskodawcy suplement będzie zwolniony z obowiązku banderolowania.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również fakt, iż w myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) wprowadzonej w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1006/2011 z dnia 27.09.2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Suplementy diety klasyfikowane są jako CN 2106 - Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani nie wyłączone, w związku z czym produkt Wnioskodawcy należy uznać pod taką właśnie klasyfikacją. Z kolei analiza załącznika nr 3 do ustawy nie zawiera w swoim wykazie produktów objętych tą klasyfikacją, jak produktów, które muszą być oznaczane znakami akcyzy a co za tym idzie, w ocenie Wnioskodawcy to również potwierdza jego stanowisko, iż suplement jest zwolniony z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (banderolowania).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku oznaczania suplementu diety o kodzie CN 2106 90 znakami akcyzy,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania suplementu diety o kodzie CN 2106 90 za wyrób akcyzowy.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca zamierza produkować suplement diety o kodzie CN 21 06 90. Suplement tej w swojej zawartości będzie zawierał ok. 14% alkoholu. Wnioskodawca będzie używał wyciągu etanolowego z kwiatostanu głogu w proporcji 1:10, który będzie nabywany od dostawcy prowadzącego skład podatkowy. Kontrahent ten będzie odprowadzał podatek akcyzowy, a wyciąg będzie dostarczany do Wnioskodawcy w beczkach, oznaczonych znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwaną dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie (art. 92 ustawy).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew (art. 93 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W myśl art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Na podstawie art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Zgodnie z wykazem w powyższym załączniku obowiązek oznaczania znakami akcyzy dotyczy:

1.Piwa otrzymywanego ze słodu - kod CN 2203 00,

2.Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 - kod CN 2204,

3.Wermutu i pozostałych win ze świeżych winogron aromatyzowanych roślinami lub substancjami aromatycznymi - kod CN 2205,

4.Pozostałych napojów fermentowanych (na przykład cydru (cidr), perry i miodu pitnego); mieszanek napojów fermentowanych oraz mieszanek napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych - kod CN 2206 00,

5.Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej mocy, skażonych - kod CN 2207,

6.Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódek, likierów i pozostałe napojów spirytusowych - kod CN 2208,

7.Olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, innych niż surowe; preparatów gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych, zawierających 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; olejów odpadowych - kod CN 2710,

8.Gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych - kod CN 2711,

9.Preparatów smarowych (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatów przeciwrdzewnych i antykorozyjnych, preparatów zapobiegających przyleganiu do formy opartych na smarach) oraz preparatów w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych - kod CN 3403,

10.Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki - bez względu na kod CN,

11.Susz tytoniowy - bez względu na kod CN.

Z opisu wniosku wynika, że Wnioskodawca nabywa alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą do produkcji suplementu diety – kod CN 2106 90.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność z wykorzystaniem alkoholu etylowego nie prowadzi do powstania innego wyrobu akcyzowego. Ponadto, skoro czynność produkcji suplementu diety o kodzie 2106 90 z użyciem alkoholu etylowego, nabytego z zapłaconą akcyzą, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy, to działalność Wnioskodawcy, w zakresie przedstawionym we wniosku, nie będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Innymi słowy, opisane we wniosku czynności związane z wykorzystaniem alkoholu etylowego, z akcyzą zapłaconą w należnej wysokości, do wyprodukowania przez Wnioskodawcę wyrobu nieakcyzowego nie będą opodatkowane akcyzą.

W tym miejscu należy zauważyć, że Wnioskodawca niezasadnie stoi na stanowisku, że produkt o kodzie CN 2106 90 zawierający w swoim składzie 14% alkoholu etylowego jest wyrobem akcyzowym. Wyrób taki nie został wymieniony w załączniku nr 1, 2 i 3 do ustawy, w związku z czym nie podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym. W omawianym przypadku wyrobem akcyzowym jest wyłącznie alkohol etylowy zawarty w produkowanym suplemencie diety, który Wnioskodawca nabył z zapłaconym podatkiem akcyzowym. Wynika to wprost z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy w myśl którego za alkohol etylowy uznaje się w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2208 i 2207, a także alkohol etylowy zawarty (w ilości powyżej 1,2% objętości) w innych wyrobach, objętych innymi kodami CN niż wskazane powyżej (np. alkohol etylowy zawarty w wyrobach czekoladowych, lekach itp.).

Odnosząc się jednak do kwestii kluczowej niniejszej interpretacji wskazać należy, że ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, odsyła do załącznika nr 3 do ustawy, który enumeratywnie, w sposób zupełny wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Przedmiotowy załącznik oprócz wskazania listy wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy wskazuje kody CN, pod którymi są zaklasyfikowane wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczania podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym wyroby nie będące wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 3 nie podlegają oznaczaniu znakami akcyzy.

Reasumując na przedmiotowym suplemencie diety o kodzie CN 2106 90 Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku umieszczania znaków akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za:

 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku oznaczania suplementu diety o kodzie CN 2106 90 znakami akcyzy,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania suplementu diety o kodzie CN 2106 90 za wyrób akcyzowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.