1462-IPPP3.4513.3.2017.2.SM | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi.
1462-IPPP3.4513.3.2017.2.SMinterpretacja indywidualna
 1. alkohol
 2. alkohol etylowy
 3. banderola
 4. banderole legalizacyjne
 5. produkcja
 6. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 9 stycznia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 6 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr 1462-IPPP3.4513.3.2017.1.SM z dnia 25 stycznia 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 31 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi.

Wniosek został uzupełniony w dniu 6 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

D. s.c. chce kupować napoje alkoholowe etylowe typu likiery, są to wyroby niskoprocentowe z zawartością alkoholu do 18%, objęte kodem CN 2008. Wyroby te nabywać chce od zarejestrowanego handlowca, który importuje je od producenta z Republiki Federalnej Niemiec w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Po zakończeniu procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego importer odprowadza podatek w odpowiedniej wysokości na rzecz Skarbu Państwa. Spółka chce kupować alkohol w 5 litrowych kanistrach oznaczonych banderolami podatkowymi, czyli już z zapłaconą akcyzą. D. s.c. posiada jeden punkt handlowy i tam sprzedaje likiery klientom detalicznym. Spółka posiada koncesję na sprzedaż alkoholu. W sklepie likiery będą przelewane z kanistrów 5 litrowych do umieszczonych wewnątrz sklepu, wielorazowych, szklanych, niemobilnych pojemników opatrzonych kranikiem umożliwiającym nalewanie wyrobów bezpośrednio do butelek wybranych przez klienta. Klient detaliczny wybiera pustą butelkę, kształt i pojemność. Spółka posiadać będzie butelki z oznaczoną pojemnością i do wybranej przez klienta butelki leje się poprzez kranik z dużego pojemnika szklanego taką ilość likieru, jakie jest oznaczenie pojemności na butelce. Podkreślić należy, iż nie dochodzi do żadnego mieszania likierów czy dolewania innych substancji. Spółka będzie w tym zakresie związana umową z producentem, który odpowiada za jakość wyrobu. Po napełnieniu butelki wybranym przez klienta likierem naklejana będzie banderola legalizacyjna S/BL/1 lub S/BL/2 w zależności od pojemności butelki.

Spółka D. prowadzi w tym sklepie tylko sprzedaż detaliczną. W żadnym wypadku nie dochodzi do sytuacji napełniania przez wnioskodawcę butelek alkoholem i wystawienia ich
w ofercie kierowanej do klientów. Specyfika sklepu i umowa z producentem wymaga, aby to klient wybierał alkohol w żądanej przez siebie ilości i w odpowiedniej butelce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nalanie napoju alkoholowego oznaczonego kodem CN 2008, od którego akcyza została zapłacona na wcześniejszym etapie obrotu, z pojemnika wielorazowego do jednorazowej butelki w miejscu sprzedaży detalicznej celem sprzedaży klientowi detalicznemu do konsumpcji, należy interpretować jako produkcję alkoholu zdefiniowaną w art. 93 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym?
 2. Czy na takiej butelce służącej sprzedaży alkoholu klientowi detalicznemu w punkcie sprzedaży detalicznej należy naklejać banderole legalizacyjne?
 3. Czy składając wniosek o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy należy załączać kopie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, o którym mowa w paragrafie 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z dnia 25 grudnia 2015 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Spółka stoi na stanowisku, iż nalanie napoju alkoholowego oznaczonego kodem CN 2008 z pojemnika wielorazowego do jednorazowej butelki w miejscu sprzedaży detalicznej celem sprzedaży klientowi detalicznemu do konsumpcji nie należy interpretować jako produkcji zdefiniowanej w art. 93 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca uważa, że przez pojęcie rozlewu nie należy traktować wszystkich procesów przelania alkoholu. Przez rozlew alkoholi zdefiniowany w ustawie należy rozumieć sytuację rozlewu przemysłowego wymaganego do sprzedaży indywidualnych opakowań z alkoholem, a nie zastosowanie przelewu jako sprzedaż klientowi w ramach sklepu określonej części alkoholu z wielolitrowego opakowania. Rozlew w rozumieniu prawa prawa akcyzowego jest zdefiniowany jako rodzaj produkcji. Przelanie likieru do opakowania jednostkowego w sklepie jest integralną częścią transakcji sprzedaży wybranej przez klienta ilości alkoholu. Istotnym elementem jest wydanie klientowi żądanego towaru, a nie przygotowanie towaru do dalszej odsprzedaży. Nalanie wyrobu alkoholowego do butelki ozdobnej w miejscu sprzedaży detalicznej nie jest produkcją w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Stanowisko wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w oparciu o podobny stan faktyczny przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach np. z 31 lipca 2009 r. IBPP3/443-412/09/MM czy 31 stycznia 2012 r. IBPP3/443-1139/11/DG.

Ad 2. Spółka stoi na stanowisku, że na butelce służącej sprzedaży alkoholu klientowi detalicznemu w punkcie sprzedaży detalicznej należy nakleić banderole legalizacyjne.

Ad 3. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym składając wniosek o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy nie jest zobowiązany załączać kopii wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, bowiem nie podlega wpisowi do tego rejestru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 43, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” wynika, że określa ona opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
  z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Stosownie do art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętości mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

W myśl art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka chce kupować napoje alkoholowe etylowe (likiery), tj. wyroby niskoprocentowe z zawartością alkoholu do 18%, objęte kodem CN 2008. Wyroby te Spółka chce nabywać od zarejestrowanego handlowca, który importuje je od producenta z Republiki Federalnej Niemiec w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Po zakończeniu procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego importer odprowadza podatek w odpowiedniej wysokości. Spółka chce kupować alkohol w 5 litrowych kanistrach oznaczonych banderolami podatkowymi, czyli już z zapłaconą akcyzą. Spółka posiada jeden punkt handlowy i tam sprzedaje likiery klientom detalicznym. Spółka posiada koncesję na sprzedaż alkoholu. W sklepie likiery będą przelewane z kanistrów 5 litrowych do umieszczonych wewnątrz sklepu, wielorazowych, szklanych, niemobilnych pojemników opatrzonych kranikiem umożliwiającym nalewanie wyrobów bezpośrednio do butelek wybranych przez klienta. Klient detaliczny wybiera pustą butelkę, kształt i pojemność. Spółka posiadać będzie butelki z oznaczoną pojemnością i do wybranej przez klienta butelki leje taką ilość likieru, jakie jest oznaczenie pojemności na butelce. Nie dochodzi do żadnego mieszania likierów czy dolewania innych substancji. Spółka będzie w tym zakresie związana umową z producentem, który odpowiada za jakość wyrobu. Po napełnieniu butelki wybranym przez klienta likierem naklejana będzie banderola legalizacyjna S/BL/1 lub S/BL/2 w zależności od pojemności butelki.

Spółka prowadzi w tym sklepie tylko sprzedaż detaliczną. W żadnym wypadku nie dochodzi do sytuacji napełniania przez wnioskodawcę butelek alkoholem i wystawienia ich w ofercie kierowanej do klientów. Specyfika sklepu i umowa z producentem wymaga, aby to klient wybierał alkohol w żądanej przez siebie ilości i w odpowiedniej butelce.

Wątpliwości Spółki dotyczą m.in. uznania opisanej powyżej czynności nalewania napoju alkoholowego – likieru, ze szklanego pojemnika wielorazowego opatrzonego kranikiem bezpośrednio do jednorazowych butelek wybranych przez klienta, za produkcję wyrobów akcyzowych.

Z ww. przepisów wynika, że przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. produkcja wyrobów akcyzowych (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy). Wyrobem akcyzowym są napoje alkoholowe, do których zalicza się alkohol etylowy, tj. m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208 (art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 92, art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Zatem opisany we wniosku likier o kodzie CN 2208 jest napojem alkoholowym.

Z art. 93 ust. 2 ustawy wynika natomiast, że produkcją alkoholu etylowego jest również jego rozlew.

W opisanej sytuacji nie można jednak uznać, że dochodzi do produkcji alkoholu etylowego w myśl ww. przepisów. Spółka będzie bowiem nalewać ten sam produkt (nie dochodzi do żadnego mieszania likieru, czy dolewania innych substancji) do innych pojemników – jednorazowych butelek wybranych przez klienta. Rozlew będzie następować w sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną i będzie dotyczyć alkoholu nabywanego w 5 litrowych kanistrach oznaczonych banderolami podatkowym (z zapłaconą akcyzą). Czynności powyższe należy zatem rozpatrywać jedynie w kategorii formy (sposobu) oferowania tych produktów do sprzedaży.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest zatem prawidłowe.

Wątpliwości Spółki dotyczą również obowiązku umieszczania banderol legalizacyjnych na ww. butelkach nabywanych przez klientów.

W tej sytuacji należy mieć na uwadze, że w myśl uregulowań art. 114 ww. ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

W załączniku tym pod poz. 6 mieszczą się wyroby o kodzie CN 2208: Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.

Zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Stosownie do art. 117 ust. 3 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Zatem Spółka, posiadając poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (rozlane do butelek wybranych przez klienta likiery o kodzie CN 2208), które są przeznaczone do sprzedaży na terytorium kraju, ma obowiązek stosować (oznaczać je) legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

W zakresie obowiązku dołączania do wniosku w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy lub o wydanie upoważnienia do odbioru banderol kopii wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną należy zauważyć, że zgodnie z 125 ust. 2 pkt 1 ustawy, legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi.

Stosownie do art. 126 ust. 1 ww. ustawy, decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy, składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza odpowiednio dokumenty o:

 1. zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich braku;
 2. rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 3. rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16;
 4. zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1;5) złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych;
 5. złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych;
 6. uprawnieniu do:
  1. prowadzenia składu podatkowego,
  2. nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
  3. (uchylona),
  4. wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
  5. wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3,
  6. wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7;
 7. posiadanych wyrobach akcyzowych.

W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U z 2015 r., poz. 2283, z późn. zm.), wnioskodawca, składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, załącza odpowiednio:

 1. zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów
 2. kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 3. kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;
 4. kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) lub kopię zezwolenia na obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia;
 5. kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;
 6. kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;
 7. kopię zezwolenia na:
  1. prowadzenie składu podatkowego,
  2. nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
  3. jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
  4. wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
  5. wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy;
 8. kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.), użyte w ustawie określenia oznaczają: działalność regulowana - działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.

Działalnością regulowaną jest m.in. działalność określona w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 206).

Spółka nie prowadzi działalności, o której mowa w ww. ustawie o wyrobie alkoholu etylowego tj. działalności np. w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego.

Tym samym nie ma ona obowiązku, w przypadku składania wniosku w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy czy wniosku o wydanie upoważnienia do odbioru banderol, dołączania dokumentów o uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Stanowisko w zakresie pytania nr 3 jest również prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.