1462-IPPP3.4513.116.2016.1.MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie mo?liwooci oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy
1462-IPPP3.4513.116.2016.1.MCinterpretacja indywidualna
 1. termin
 2. wyroby winiarskie
 3. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2016 r. (data wp3ywu 21 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku akcyzowego w zakresie mo?liwooci oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku akcyzowego w zakresie mo?liwooci oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny:

W dniu 4 grudnia 2015 r. na mocy decyzji Naczelnika Urzedu Celnego postanowiono o wydaniu upowa?nienia do pobrania od Polskiej Wytwórni Papierów Wartoociowych banderol podatkowych na wytworzone na terytorium kraju wyroby winiarskie wed3ug zg3oszonego przez Dominike K. prowadz1c1 dzia3alnooa gospodarcz1 pod firm1 C. (dale jako: „C.”) zapotrzebowania. Nastepnie w dniu 7 grudnia 2015 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartoociowych wyda3a uprawnionemu oznaczon1 ilooa znaków akcyzy.

W chwili wydania, decyzji oraz w chwili pobrania znaków akcyzy art. 136 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym pozostawa3 w nastepuj1cym brzmieniu:

„ Art. 136.

 1. Podmiot obowi1zany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowi1zany, w okresie 12 miesiecy od dnia otrzymania znaków, nanieoa je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia wewn1trzwspólnotowego - sprowadzia na terytorium kraju wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi znakami.
 2. Po up3ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy trac1 wa?nooa dla podmiotu, który otrzyma3 je na podstawie decyzji w3aociwego naczelnika urzedu celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie mog1 bya nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie.”.

Powo3ane brzmienie art. 136 ust. 1 i 2 ustawy wskazuje na obowi1zek oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w okresie 12 miesiecy.

W dniu 1 stycznia 2016 r. nast1pi3a zmiana przepisu art. 136 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którego brzmieniem:

 1. „Podmiot obowi1zany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowi1zany, w okresie 24 miesiecy od dnia otrzymania znaków, nanieoa je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia wewn1trzwspólnotowego - sprowadzia na terytorium kraju wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi znakami.
 2. Po up3ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy trac1 wa?nooa dla podmiotu, który otrzyma3 je na podstawie decyzji w3aociwego naczelnika urzedu celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie mog1 bya nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie.”

Co za tym idzie, wraz z nowelizacj1 ustawy o podatku akcyzowym wyd3u?ono termin do na3o?enia otrzymanych znaków akcyzy do 24 miesiecy od dnia otrzymania znaków.

C. nie wykorzysta3 wszystkich pobranych znaków akcyzy w terminie 12 miesiecy od dnia ich otrzymania, tj. terminie obowi1zuj1cym przed nowelizacj1. Ustawa wprowadzaj1ca zmiane, tj. ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw nie reguluje kwestii okresów przejociowych w stosowaniu zmiany przepisu art. 136 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym C. bedzie uprawiony do wykorzystania przedmiotowych znaków akcyzy pobranych w dniu 7 grudniu 2015 r. tj. pod rz1dami poprzednio obowi1zuj1cego brzmienia art. 136 ustawy o podatku akcyzowym, w wyd3u?onym terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania znaków akcyzy, tj. w terminie do dnia 7 grudnia 2017 roku?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pomimo braku przepisów przejociowych, C. bedzie uprawiony do wykorzystania przedmiotowych znaków akcyzy pobranych w dniu 7 grudniu 2015 r., tj. pod rz1dami poprzednio obowi1zuj1cego brzmienia art. 136 ustawy o podatku akcyzowym, w wyd3u?onym terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania znaków akcyzy, tj. w terminie do dnia 7 grudnia 2017 roku.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, okreolone w za31czniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 114 ustawy obowi1zkowi oznaczania znakami akcyzy podlegaj1 wyroby akcyzowe okreolone w za31czniku nr 3 do ustawy.

W myol art. 116 ust. 1 ustawy obowi1zek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrze?eniem ust. 1a, ci1?y na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie bed1cym:

 1. podmiotem prowadz1cym sk3ad podatkowy, z zastrze?eniem pkt 6 i 7;
 2. importerem;
 3. podmiotem dokonuj1cym nabycia wewn1trzwspólnotowego;
 4. przedstawicielem podatkowym;
 5. podmiotem dokonuj1cym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
 6. w3aocicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 7. podmiotem zamierzaj1cym nabya wyroby akcyzowe i posiadaj1cym zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy podmiot obowi1zany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowi1zany, w okresie 24 miesiecy od dnia otrzymania znaków, nanieoa je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia wewn1trzwspólnotowego - sprowadzia na terytorium kraju wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi znakami.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy po up3ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy trac1 wa?nooa dla podmiotu, który otrzyma3 je na podstawie decyzji w3aociwego naczelnika urzedu celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie mog1 bya nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie.

Stosowanie do art. 136 ust. 3 ustawy znaki, o których mowa w ust. 2, podlegaj1 zwrotowi w terminie 60 dni od dnia utraty ich wa?nooci podmiotowi, który je wyda3.

Z okolicznooci przedmiotowej sprawy wynika, ?e w dniu 4 grudnia 2015 r. na mocy decyzji Naczelnika Urzedu Celnego postanowiono o wydaniu upowa?nienia do pobrania od Polskiej Wytwórni Papierów Wartoociowych banderol podatkowych na wytworzone na terytorium kraju wyroby winiarskie wed3ug zg3oszonego Wnioskodawce zapotrzebowania. Nastepnie w dniu 7 grudnia 2015 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartoociowych wyda3a uprawnionemu oznaczon1 ilooa znaków akcyzy. Wnioskodawca nie wykorzysta3 wszystkich pobranych znaków akcyzy w terminie 12 miesiecy od dnia ich otrzymania.

W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 ustalenia czy w analizowanej sprawie Wnioskodawca bedzie uprawniony do wykorzystania znaków akcyzy pobranych w dniu 7 grudnia 2015 r. w wyd3u?onym terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy, tj. w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.

Analiza przedstawionych we wniosku okolicznooci sprawy oraz obowi1zuj1cych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, ?e w niniejszym przypadku Wnioskodawca bedzie uprawniony do oznaczenia znakami akcyzy wyrobów winiarskich wytworzonych na terytorium kraju w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania przedmiotowych znaków akcyzy. Zgodnie z treoci1 art. 136 ust. 1 ustawy podmiot obowi1zany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowi1zany, w okresie 24 miesiecy od dnia otrzymania znaków, nanieoa je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie. Jednoczeonie w myol art. 136 ust. 2 ustawy po up3ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy trac1 wa?nooa dla podmiotu, który otrzyma3 je na podstawie decyzji w3aociwego naczelnika urzedu celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie mog1 bya nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie. Jak wynika z okolicznooci przedmiotowej sprawy Wnioskodawca otrzyma3 znaki akcyzy na wyroby winiarskie w dniu 7 grudnia 2015 r. W owietle powo3anych powy?ej przepisów ustawy Wnioskodawca zobowi1zany jest nanieoa przedmiotowe znaki akcyzy na wyroby winiarskie przed up3ywem 24 miesiecy od dnia ich otrzymania. Tym samym w niniejszym przypadku Wnioskodawca jest uprawniony do wykorzystania znaków akcyzy pobranych w dniu 7 grudnia 2015 r. w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy, tj. w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa za prawid3owe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecie naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynia zadooa wymaganiom pisma w postepowaniu s1dowym, a ponadto zawieraa: wskazanie zaskar?onej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynnooci, oznaczenie organu, którego dzia3ania, bezczynnooci lub przewlek3ego prowadzenia postepowania skarga dotyczy, okreolenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, ?e skar?1cy wezwa3 w3aociwy organ do usuniecia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.