Znaki akcyzy | Interpretacje podatkowe

Znaki akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to znaki akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie mo?liwooci oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy
Fragment:
Analiza przedstawionych we wniosku okolicznooci sprawy oraz obowi1zuj1cych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, ?e w niniejszym przypadku Wnioskodawca bedzie uprawniony do oznaczenia znakami akcyzy wyrobów winiarskich wytworzonych na terytorium kraju w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania przedmiotowych znaków akcyzy. Zgodnie z treoci1 art. 136 ust. 1 ustawy podmiot obowi1zany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowi1zany, w okresie 24 miesiecy od dnia otrzymania znaków, nanieoa je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie. Jednoczeonie w myol art. 136 ust. 2 ustawy po up3ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy trac1 wa?nooa dla podmiotu, który otrzyma3 je na podstawie decyzji w3aociwego naczelnika urzedu celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie mog1 bya nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie. Jak wynika z okolicznooci przedmiotowej sprawy Wnioskodawca otrzyma3 znaki akcyzy na wyroby winiarskie w dniu 7 grudnia 2015 r. W owietle powo3anych powy?ej przepisów ustawy Wnioskodawca zobowi1zany jest nanieoa przedmiotowe znaki akcyzy na wyroby winiarskie przed up3ywem 24 miesiecy od dnia ich otrzymania. Tym samym w niniejszym przypadku Wnioskodawca jest uprawniony do wykorzystania znaków akcyzy pobranych w dniu 7 grudnia 2015 r. w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy, tj. w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.
2017
26
sty

Istota:
Obowiązek oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w analizowanym przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy suplementu diety wyprodukowanego w Polsce z nabytego od dostawcy w Austrii substratu zawierającego alkohol etylowy. Ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, odsyła do załącznika nr 3 do ustawy, który enumeratywnie wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczania podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym wyroby, które nie zostały wymienione w załączniku nr 3 nie podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem skoro suplement diety wyprodukowany w Polsce z nabytego od dostawcy w Austrii substratu zawierającego alkohol etylowy jest oznaczony kodem CN 2106 90 20 00 (Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje go do kodu CN 2106 90 20 00) należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczania go znakami akcyzy gdyż nie jest on wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00 należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
5
gru

Istota:
Obowiązek oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w analizowanym przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy suplementu diety wyprodukowanego w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy. Ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, odsyła do załącznika nr 3 do ustawy, który enumeratywnie wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczania podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym wyroby, które nie zostały wymienione w załączniku nr 3 nie podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem skoro suplement diety wyprodukowany w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy jest oznaczony kodem CN 2106 90 20 00 (Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje go do kodu CN 2106 90 20 00) należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczania go znakami akcyzy gdyż nie jest on wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00 należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
5
gru

Istota:
Należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym wyroby, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.
Fragment:
Wzór wniosku o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do tego wniosku zostały określone w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Przed wydaniem decyzji w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy - wpłaca należność za te znaki (art. 126 ust. 3 ustawy). Wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy została określona w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. W rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określono również m.in.: szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych opakowania jednostkowe, wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy, szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy, sposób zwrotu znaków akcyzy oraz zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Z powyższych względów należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym wyroby, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.
2016
18
mar

Istota:
W zakresie oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. W pozycji 10 ww. załącznika zostały wymienione papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki - bez względu na kod CN. Stosownie do art. 117 ust. 1 ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych. Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy w zakresie wyrobów tytoniowych. Wnioskodawca posiada w magazynie w składzie podatkowym wyroby tytoniowe oznaczone znakami akcyzy z roku 2015. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.
2016
10
sty

Istota:
Usługowe krojenie arkuszy znaków akcyzy
Fragment:
Wnioskodawca zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie znaków akcyzy w formie całych arkuszy, które następnie powierzy wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu w celu ich pokrojenia na pojedyncze znaki akcyzy (banderole). Następnie pokrojone pojedyncze znaki akcyzy zostaną przez Wnioskodawcę naniesione w zakładach produkcyjnych Spółki na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić iż przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nie zabraniają zlecenia usługowego krojenia arkuszy znaków akcyzy. Poza ściśle określonymi przypadkami (art. 130 ust. 3-5 ustawy) ustawa zabrania zbywania, odstępowania lub przekazywania odpłatnego lub nieodpłatnego znaków akcyzy (art. 130 ust. 1). Z analizy tego przepisu wynika wprost, iż zakazowi podlegają przypadki mające na celu wykorzystanie znaków akcyzy przez inne podmioty niż przez ten podmiot, któremu znaki akcyzy zostały wydane w celu ich naniesienia. Zamierzeniem ustawodawcy wprowadzającego obowiązek oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych jest eliminacja nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi, ograniczanie tzw. „ szarej strefy ” i w konsekwencji ochronę podmiotów prowadzących działalność legalną ale i także samych końcowych konsumentów wyrobów akcyzowych.
2015
13
paź

Istota:
Nieuznanie za wyrób akcyzowy aromatyzowanej masy i brak obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 114 ww. ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Zgodnie z brzmieniem poz. 10 załącznika nr 3 do ww. ustawy, obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęto wyroby bez względu na kod CN dotyczące wyrobu (grupy wyrobów) określonych jako: papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy masa aromatyzowana jest wyrobem akcyzowym oraz czy ma obowiązek oznaczania tego produktu znakami akcyzy. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza importować do Polski spoza obszaru Unii Europejskiej lub nabywać wewnątrzwspólnotowo produkty będące masą aromatyzowaną. Masa ta składać się będzie z następujących składników: trzcina cukrowa, melasa, naturalne aromaty, fruktoza, gliceryna (glikol propylenowy), kawałki owoców i lub kwiatów lub innych elementów roślin będących źródłem naturalnych aromatów roślinnych. Masa nie zawiera tytoniu ani nikotyny. Produkt może znaleźć bardzo szerokie zastosowanie - począwszy od możliwości odparowywania w kominkach aromaterapeutycznych w celu uzyskiwania przyjemnego aromatu, poprzez stosowanie jako źródło pary (dymu aromatyzowanego), jak i przez użytkowników fajek wodnych tradycyjnych lub waporyzerów elektronicznych, w których to przedmiotach podczas ogrzewania dochodzić będzie do odparowania gliceryny i wytworzenia aromatyzowanego dymu (pary glikolowej).
2015
19
sie

Istota:
W zakresie postępowania z uszkodzonymi lub niewłaściwie nałożonymi znakami akcyzy.
Fragment:
Zatem Spółka może zdejmować uszkodzone, zniszczone lub źle nałożone znaki akcyzy z opakowań jednostkowych napojów alkoholowych objetych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym bez uzyskiwania zogdy właściwego naczelnika urzędu. Ponadto, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółka powinna zdjęte znaki akcyzy zwracać podmiotowi, który je wydał albo niszczyć pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu. Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy znaki akcyzy są zwracane: właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, od którego odebrano te znaki; wytwórcy znaków akcyzy. Stosownie do art. 131 ust. 5 ustawy w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia, wydania lub zwrotu znaków akcyzy na terytorium kraju, a także zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy na terytorium kraju, sporządza się protokół stwierdzający nastąpienie takiego zdarzenia. W myśl § 11 ust. 1 ustawy utrata, zniszczenie lub uszkodzenie oraz zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych banderol jest potwierdzane protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2015
10
cze

Istota:
Zwolnienie wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Fragment:
Zgodnie z brzmieniem poz. 4 załącznika nr 3 do ww. ustawy, obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęto wyroby o kodzie CN 2206 00 dotyczące wyrobu (grupy wyrobów) określonych jako: pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani nie włączone. Na mocy z art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego. Zgodnie z art. 117 ust. 1 i 2 ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy: importowane, (...)
2015
17
kwi

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty wpłaty dziennej o wartość naniesionych znaków akcyzy.
Fragment:
(...) znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży. ” Stosownie do art. 123 u.p.a. „ znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nią będą sprzedawane na terytorium kraju. ” Natomiast art. 126 ust. 3 pkt 1 ustawy stanowi, że „ Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o wydanie podatkowych znaków akcyzy wpłaca kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy ”. Obniżenie podatku akcyzowego - przesłanka „ prawidłowego ” naniesienia znaku akcyzy Spółka, jako podmiot prowadzący skład podatkowy, stosownie do brzmienia art. 23 ust. 1 ustawy akcyzowej jest zobowiązana do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne.
2015
8
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Znaki akcyzy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.