Znaki akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to znaki akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
paź

Istota:

Określenie sposobu nanoszenia znaku akcyzy na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe. Na podstawie powyższej delegacji ustawowej wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2283, ze zm.; dalej jako: „ rozporządzenie ”). Rozporządzenie określa szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich opakowania jednostkowe (§ 1 pkt 3 rozporządzenia). Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, wprowadza się postacie znaków akcyzy: podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych; legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o banderolach bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć banderole podatkowe i legalizacyjne - § 2 ust. 2 rozporządzenia. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, banderole są nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2017
30
sie

Istota:

Sposób postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi

Fragment:

W przypadku ponownego rozlewu alkoholu w miejscu sprzedaży detalicznej, od którego na wcześniejszym etapie obrotu zapłacono akcyzę w należnej wysokości z opakowań (detalicznych ogólnie stosowanych o pojemności max. do 5 litrów) zawierających podatkowe znaki akcyzy do innych opakowań jednostkowych (ozdobnych butelek) przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, Wnioskodawca jest zobowiązany, w myśl art. 16 ust. 3 ustawy zakupić legalizacyjne znaki akcyzy i oznaczyć nimi wprowadzane do sprzedaży wyroby. Jednocześnie Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia spisu wyrobów przeznaczonych do dalszej sprzedaży (rozlewnych nalewek) i przedstawienia go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z postanowieniami art. 116 ust. 6 ustawy. Zatem stanowisko wnioskodawcy w zakresie obowiązku oznaczenia wyrobów (nalewek) legalizacyjnymi znakami akcyzy, oraz obowiązku sporządzania spisu wyrobów przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest prawidłowe. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, oceniane całościowo należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

2017
23
cze

Istota:

W zakresie sposobu postępowania z rozlewanymi napojami alkoholowymi.

Fragment:

Zatem Spółka, posiadając poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (rozlane do butelek wybranych przez klienta likiery o kodzie CN 2208), które są przeznaczone do sprzedaży na terytorium kraju, ma obowiązek stosować (oznaczać je) legalizacyjnymi znakami akcyzy. Stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe. W zakresie obowiązku dołączania do wniosku w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy lub o wydanie upoważnienia do odbioru banderol kopii wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną należy zauważyć, że zgodnie z 125 ust. 2 pkt 1 ustawy, legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi. Stosownie do art. 126 ust. 1 ww. ustawy, decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy, składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca (...)

2017
26
sty

Istota:

W zakresie mo?liwooci oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy

Fragment:

Analiza przedstawionych we wniosku okolicznooci sprawy oraz obowi1zuj1cych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, ?e w niniejszym przypadku Wnioskodawca bedzie uprawniony do oznaczenia znakami akcyzy wyrobów winiarskich wytworzonych na terytorium kraju w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania przedmiotowych znaków akcyzy. Zgodnie z treoci1 art. 136 ust. 1 ustawy podmiot obowi1zany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowi1zany, w okresie 24 miesiecy od dnia otrzymania znaków, nanieoa je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie. Jednoczeonie w myol art. 136 ust. 2 ustawy po up3ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy trac1 wa?nooa dla podmiotu, który otrzyma3 je na podstawie decyzji w3aociwego naczelnika urzedu celnego w sprawach znaków akcyzy, i nie mog1 bya nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie. Jak wynika z okolicznooci przedmiotowej sprawy Wnioskodawca otrzyma3 znaki akcyzy na wyroby winiarskie w dniu 7 grudnia 2015 r. W owietle powo3anych powy?ej przepisów ustawy Wnioskodawca zobowi1zany jest nanieoa przedmiotowe znaki akcyzy na wyroby winiarskie przed up3ywem 24 miesiecy od dnia ich otrzymania. Tym samym w niniejszym przypadku Wnioskodawca jest uprawniony do wykorzystania znaków akcyzy pobranych w dniu 7 grudnia 2015 r. w terminie 24 miesiecy od dnia otrzymania tych znaków akcyzy, tj. w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.

2016
5
gru

Istota:

Obowiązek oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w analizowanym przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy suplementu diety wyprodukowanego w Polsce z nabytego od dostawcy w Austrii substratu zawierającego alkohol etylowy. Ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, odsyła do załącznika nr 3 do ustawy, który enumeratywnie wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczania podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym wyroby, które nie zostały wymienione w załączniku nr 3 nie podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem skoro suplement diety wyprodukowany w Polsce z nabytego od dostawcy w Austrii substratu zawierającego alkohol etylowy jest oznaczony kodem CN 2106 90 20 00 (Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje go do kodu CN 2106 90 20 00) należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczania go znakami akcyzy gdyż nie jest on wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00 należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2016
5
gru

Istota:

Obowiązek oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w analizowanym przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy suplementu diety wyprodukowanego w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy. Ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, odsyła do załącznika nr 3 do ustawy, który enumeratywnie wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczania podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym wyroby, które nie zostały wymienione w załączniku nr 3 nie podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Zatem skoro suplement diety wyprodukowany w Polsce z nabytego od dostawcy w Polsce substratu zawierającego alkohol etylowy jest oznaczony kodem CN 2106 90 20 00 (Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje go do kodu CN 2106 90 20 00) należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczania go znakami akcyzy gdyż nie jest on wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy suplementu diety o kodzie CN 2106 90 20 00 należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2016
18
mar

Istota:

Należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym wyroby, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.

Fragment:

Wzór wniosku o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do tego wniosku zostały określone w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Przed wydaniem decyzji w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy - wpłaca należność za te znaki (art. 126 ust. 3 ustawy). Wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy została określona w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. W rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określono również m.in.: szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych opakowania jednostkowe, wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy, szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy, sposób zwrotu znaków akcyzy oraz zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Z powyższych względów należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym wyroby, które w chwili importu na terytorium RP spełniały definicję cygar w świetle art. 98 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., i za które uiszczono podatek akcyzowy w należnej wysokości, mogą być legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP bez konieczności oznaczania ich znakami akcyzy lub znakami legalizacyjnymi.

2016
10
sty

Istota:

W zakresie oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. W pozycji 10 ww. załącznika zostały wymienione papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki - bez względu na kod CN. Stosownie do art. 117 ust. 1 ustawy wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych. Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy w zakresie wyrobów tytoniowych. Wnioskodawca posiada w magazynie w składzie podatkowym wyroby tytoniowe oznaczone znakami akcyzy z roku 2015. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

2015
13
paź

Istota:

Usługowe krojenie arkuszy znaków akcyzy

Fragment:

Wnioskodawca zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie znaków akcyzy w formie całych arkuszy, które następnie powierzy wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu w celu ich pokrojenia na pojedyncze znaki akcyzy (banderole). Następnie pokrojone pojedyncze znaki akcyzy zostaną przez Wnioskodawcę naniesione w zakładach produkcyjnych Spółki na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić iż przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy nie zabraniają zlecenia usługowego krojenia arkuszy znaków akcyzy. Poza ściśle określonymi przypadkami (art. 130 ust. 3-5 ustawy) ustawa zabrania zbywania, odstępowania lub przekazywania odpłatnego lub nieodpłatnego znaków akcyzy (art. 130 ust. 1). Z analizy tego przepisu wynika wprost, iż zakazowi podlegają przypadki mające na celu wykorzystanie znaków akcyzy przez inne podmioty niż przez ten podmiot, któremu znaki akcyzy zostały wydane w celu ich naniesienia. Zamierzeniem ustawodawcy wprowadzającego obowiązek oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych jest eliminacja nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi, ograniczanie tzw. „ szarej strefy ” i w konsekwencji ochronę podmiotów prowadzących działalność legalną ale i także samych końcowych konsumentów wyrobów akcyzowych.

2015
19
sie

Istota:

Nieuznanie za wyrób akcyzowy aromatyzowanej masy i brak obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 114 ww. ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Zgodnie z brzmieniem poz. 10 załącznika nr 3 do ww. ustawy, obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęto wyroby bez względu na kod CN dotyczące wyrobu (grupy wyrobów) określonych jako: papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy masa aromatyzowana jest wyrobem akcyzowym oraz czy ma obowiązek oznaczania tego produktu znakami akcyzy. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza importować do Polski spoza obszaru Unii Europejskiej lub nabywać wewnątrzwspólnotowo produkty będące masą aromatyzowaną. Masa ta składać się będzie z następujących składników: trzcina cukrowa, melasa, naturalne aromaty, fruktoza, gliceryna (glikol propylenowy), kawałki owoców i lub kwiatów lub innych elementów roślin będących źródłem naturalnych aromatów roślinnych. Masa nie zawiera tytoniu ani nikotyny. Produkt może znaleźć bardzo szerokie zastosowanie - począwszy od możliwości odparowywania w kominkach aromaterapeutycznych w celu uzyskiwania przyjemnego aromatu, poprzez stosowanie jako źródło pary (dymu aromatyzowanego), jak i przez użytkowników fajek wodnych tradycyjnych lub waporyzerów elektronicznych, w których to przedmiotach podczas ogrzewania dochodzić będzie do odparowania gliceryny i wytworzenia aromatyzowanego dymu (pary glikolowej).