IPPB2/4514-351/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie umowy sprzedaży Znaków Towarowych
IPPB2/4514-351/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. umowa sprzedaży
 3. wkłady niepieniężne
 4. wyłączenie
 5. znak
 6. znak towarowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży Znaków Towarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży Znaków Towarowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością B. spółka komandytowa (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie działalność związana z zarządzaniem znakami towarowymi, w ramach grupy A. W związku z powyższym Wnioskodawca planuje transakcję (dalej: „Transakcja”) kupna od podmiotu powiązanego (dalej: „Sprzedawca”) praw ochronnych na znaki towarowe oraz autorskich praw majątkowych do warstwy graficznej znaków towarowych (dalej: „Znaki”). Cena za Znaki zostanie ustalona na warunkach rynkowych.

Transakcja dotyczyć będzie wyłącznie Znaków. Żadne inne rzeczowe składniki majątku, ani też zobowiązania czy należności Sprzedawcy, nie zostaną przeniesione pomiędzy Sprzedawcą a Wnioskodawcą w związku z planowaną Transakcją. W szczególności planowana sprzedaż Znaków przez Sprzedawcę na rzecz Wnioskodawcy nie będzie skutkowała zbyciem:

 • oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo Sprzedawcy,
 • wierzytelności Sprzedawcy,
 • ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,
 • zobowiązań Sprzedawcy.

Zgodnie z informacjami od Sprzedawcy, na moment sprzedaży Transakcji, aktywa majątku Sprzedawcy składać się będą głównie ze:

 • Znaków (będących przedmiotem Transakcji),
 • wierzytelności z tytułu opłat licencyjnych, jeżeli będą istniały na moment sprzedaży,
 • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

a głównymi zobowiązaniami Sprzedawcy będą zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. zobowiązania wynikające z umów o pracę, z umowy najmu lokalu).

Zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, na moment zawarcia Transakcji:

 • Znaki nie będą stanowiły wyodrębnionego organizacyjnie w przedsiębiorstwie Sprzedawcy (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu o podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa, na którego czele stałby kierownik, czy dyrektor,
 • nie będzie odrębnego zakładowego planu kont przyporządkowanego do Znaków,
 • zakładowy plan kont Sprzedawcy nie będzie zawierał odrębnych kont ewidencyjnych dotyczących wyłącznie gospodarki finansowej Znaków,
 • nie będzie odrębnych planów finansowych, budżetów etc. dotyczących Znaków,
 • nie będzie odrębnego rachunku (subrachunku) bankowego, na który wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z wykorzystywaniem Znaków w przedsiębiorstwie Sprzedawcy,
 • w ramach Transakcji nie dojdzie do przeniesienia zakładu pracy w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: „KP”).

Obecnie, jeden ze Znaków jest przedmiotem umów licencyjnych zawartych z podmiotem powiązanym i podmiotami niepowiązanymi. Dodatkowo, w związku z umową licencyjną, Sprzedawca zawarł z podmiotem powiązanym porozumienie regulujące zasady refakturowania na Sprzedawcę przez podmiot powiązany kosztów bezpośredniego promowania i budowania wartości znaku towarowego. Ze względu na zakup Znaków przez Wnioskodawcę, powyższe umowy i porozumienie zostaną rozwiązane przez Sprzedawcę. Nie będą one przedmiotem Transakcji. Przedmiotem transakcji nie będą również wierzytelności i zobowiązania wynikające z umów i ww. porozumienia, jeżeli będą istniały na moment Transakcji.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, Transakcja zostanie uznana przez Sprzedawcę za podlegającą VAT i udokumentowana fakturą / fakturami VAT, wystawioną / wystawionymi przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę.

Nabyte w drodze Transakcji Znaki będą służyły wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT według stawki 23% (usługi w zakresie licencjonowania znaków towarowych). Po Transakcji Wnioskodawca zawrze umowę licencyjną z podmiotem powiązanym lub podmiotami powiązanymi lub podmiotem niepowiązanym lub podmiotami niepowiązanymi zainteresowanymi uzyskaniem licencji na korzystanie ze Znaków. Nie jest również wykluczona możliwość licencjonowania znaków na rzecz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą, co będzie stanowiło czynność opodatkowaną według stawki 0%,

Obecnie Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, niemniej jednak zamierza dokonać przedmiotowej rejestracji w najbliższej przyszłości. Stąd, Wnioskodawca informuje, że będące przedmiotem wniosku pytania przedstawione poniżej, dotyczą zdarzenia przyszłego, na moment którego Wnioskodawca będzie już posiadać statut zarejestrowanego podatnika VAT.

Sprzedawca jest i w momencie sprzedaży będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury / faktur dokumentującej Transakcję oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 30 września 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/4512-838/15-2/MK.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży praw majątkowych, do których zaliczane są również znaki towarowe. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 lit a) ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż Znaków przez Sprzedawcę, będzie opodatkowana VAT, a na moment Transakcji zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedawca będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.

Konsekwentnie, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC.

W związku z powyższym Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Natomiast, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Na tle powyższego zauważyć należy, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa sprzedaży jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z kolei według definicji zawartej w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei stosownie do art. 1a pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „państwo członkowskie” to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jednakże o wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Spółki dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży Znaków Towarowych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa transakcja podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy. Zatem w przypadku nie objęcia powyższej czynności zakresem ustawy o podatku od towarów i usług powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2015 r. Nr IPPP1/4512-838/15-2/MK dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „ (...) sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Wnioskodawcy Znaku towarowego będzie stanowić odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 23%.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie postanowienia art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na objęcie czynności sprzedaży podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, opisana we wniosku umowa sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.