IBPB-1-2/4510-943/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy zbycie Znaku spowoduje, że Spółka typu S.á.r.l. stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną, o której jest mowa w art. 24a ust. 3 ustawy o CIT?
IBPB-1-2/4510-943/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. spółka zagraniczna
 3. udział
 4. udział w zyskach
 5. zbycie
 6. znak
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zbycie Znaku spowoduje, że Spółka z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca posiada udziały zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, o której mowa w art. 24a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zbycie Znaku spowoduje, że Spółka z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca posiada udziały zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, o której mowa w art. 24a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) - spółka matka Grupy I (dalej: „Grupa”) - jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca posiada udziały i zarządza spółkami z Grupy, które prowadzą działalność operacyjną w zakresie tzw. outsourcingu usług, np. księgowości, bezpieczeństwa, IT, ochrony. Jednym z członków Grupy jest Spółka typu S.á.r.l. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga (dalej: „WKL”), rezydent podatkowy WKL, w której Wnioskodawca posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni 100% udziałów w kapitale. Warunek ten będzie zachowany również w okresie, w którym dokonana zostanie transakcja zbycia przez Spółkę typu S.á.r.l. znaku towarowego Wnioskodawcy (dalej: „Znak”), o której mowa poniżej.

Spółka typu S.á.r.l. jest właścicielem praw do Znaku, z którego w ramach prowadzonej działalności korzystają spółki należące do Grupy.

Spółka typu S.á.r.l. podlega w WKL opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Obecnie Spółka typu S.á.r.l. rozważa sprzedaż całości praw do Znaku na rzecz Wnioskodawcy lub innego podmiotu z Grupy, przy czym nabywcą Znaku będzie polski rezydent podatkowy. Cena sprzedaży Znaku zostanie ustalona na poziomie jego wartości rynkowej. Planowane jest, że transakcja zbycia Znaku będzie mieć miejsce w 2016 r.

Wynik podatkowy z tytułu sprzedaży Znaku zostanie ustalony przez Spółkę typu S.á.r.l. zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w WKL. W szczególności dochód z tytułu zbycia Znaku zostanie obliczony przez Spółkę typu S.á.r.l., jako przychody należne pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Dla celów opodatkowania w WKL przychody z tytułu zbycia Znaku zostaną rozpoznane w wartości rynkowej Znaku. Jako koszty uzyskania przychodów ze zbycia Znaku zostaną rozpoznane wydatki poniesione na nabycie Znaku oraz rozpoznana w księgach podatkowych w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, wartość firmy - goodwill. Spółka nie wyklucza, że w ramach zbycia Znaku inne wydatki (np. opłaty skarbowe) także będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z prawem podatkowym WKL.

Przychód podatkowy oraz koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem Znaku określne zgodnie z powyższym opisem będą stanowiły elementy kalkulacji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym Spółki typu S.á.r.l. w WKL.

Dochód Spółki typu S.á.r.l., uwzględniający w całości przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia Znaku, będzie opodatkowany stawką podatku dochodowego obowiązującą w tym kraju, która wynosi na dzień złożenia wniosku 29,22%. Na stawkę podatku dochodowego w WKL składają się:

 • bazowy podatek dochodowy od osób prawnych (impót sur le revenu des collectivités) w wysokości 21%,
 • tzw. podatek solidarnościowy w wysokości 1,47% (contribution au fonds pour lemploi),
 • tzw. komunalny podatek handlowy (impót commercial communal), którego stawka w mieście Luksemburg wynosi 6,75% (wysokość podatku komunalnego jest uzależniona od miejsca siedziby spółki).

W konsekwencji, osoby prawne, mające siedzibę w mieście Luksemburg podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według całkowitej nominalnej stawki w wysokości 29,22%.

Przepisy podatkowe obowiązujące w WKL nie przewidują zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania przychodów, dochodów, ani ich części, w przypadku transakcji zbycia Znaku. Przychody ze zbycia Znaku będą stanowiły co najmniej 50% przychodów podatkowych Spółki typu S.á.r.l. osiągniętych w danym roku podatkowym. Wszystkie pozostałe przychody Spółki typu S.á.r.l. kwalifikujące się do kategorii tzw. przychodów pasywnych, o których jest mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT, nie będą podlegać zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania, ani też nie będą opodatkowane w WKL stawką podatku dochodowego od osób prawnych równą lub niższą od 14,25%. W 2016 r. Spółka typu S.á.r.l. może także osiągać przychody niekwalifikujące się do kategorii tzw. przychodów pasywnych, o których jest mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT. WKL nie znajduje się w wykazie krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o CIT. Ponadto Rzeczpospolita Polska zawarła z WKL umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych WKL informacji podatkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbycie Znaku spowoduje, że Spółka typu S.á.r.l. stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną, o której jest mowa w art. 24a ust. 3 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie Znaku nie spowoduje, że Spółka typu S.á.r.l. stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną, o której jest mowa w art. 24a ust. 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o CIT. Spółka typu S.á.r.l. posiada siedzibę w WKL, które to państwo nie znajduje się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, o których jest mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o CIT. W konsekwencji Spółka typu S.á.r.l. nie może stać się zagraniczną spółką kontrolowaną na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:

 1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
 2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

-stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Rzeczpospolita Polska zawarła z WKL umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych WKL informacji podatkowych. W konsekwencji, Spółka typu S.á.r.l. nie może stać się zagraniczną spółką kontrolowaną na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT zagraniczną spółką kontrolowaną jest „zagraniczna spółka” spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29 grudnia 2011 r., str. 8, z późn. zm.).

Odnosząc się do przepisów art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, należy podkreślić, że wskazane w nich warunki dla uznania zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną muszą być spełnione łącznie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku o interpretację spełniona zostanie przesłanka, o której jest mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit a) ustawy o CIT, gdyż na moment planowanej transakcji zbycia Znaku Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przed okres dłuższy niż 30 dni ponad 25% udziałów w kapitale Spółki typu S.á.r.l. Ponadto, w wyniku zbycia Znaku co najmniej 50% przychodów podatkowych Spółki typu S.á.r.l. osiągniętych w danym roku podatkowym będzie pochodzić z tytułu zbycia praw własności przemysłowej. W konsekwencji przesłanka, o której jest mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b) ustawy o CIT, również zostanie spełniona.

Jednakże, aby zbycie Znaku bezpośrednio powodowało, że Spółka typu S.á.r.l. stanie się zagraniczną spółką kontrolowaną, transakcja ta musiałaby spełniać także warunek, o którym jest mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, poprzez pojęcie stawki podatku dochodowego obowiązującej w danym państwie należy rozumieć stawkę nominalną, tj. stawkę wskazaną bezpośrednio w przepisach ustawowych prawa podatkowego państwa siedziby lub zarządu zagranicznej spółki. Wniosek taki można wyciągnąć z odwołania się przez ustawodawcę, w ramach omawianego przepisu do stawki wskazanej w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT, która jest stawką obowiązującą (nominalną).

Ponadto, sam projekt ustawy, która wprowadziła do ustawy o CIT przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych zawiera odpowiedź na pytanie, co rozumieć poprzez stawkę obowiązującą: „Kolejnym warunkiem, przyjętym w systemach odnoszących się do opodatkowania typu CFC, jest zlokalizowanie spółki CFC w państwie stosującym niższy niż krajowy poziom opodatkowania podatkiem dochodowym. W projekcie ustawy przyjęto, iż istotnie niższe opodatkowanie występuje, gdy ustawowa stawka podatku dochodowego (stawka nominalna) jest niższa o co najmniej 25% od stawki krajowej lub w sytuacji, gdy osiągane zagraniczne przychody są w państwie źródła zwolnione albo wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. Odniesienie się do stawki przewidzianej w przepisach podatkowych zapewni przejrzystość w identyfikacji stanów faktycznych, które wprowadzana regulacja ma obejmować”.

W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się, że traktowanie obowiązującej stawki podatku dochodowego w ramach omawianego przepisu, jako stawki nominalnej, wyznaczonej bezpośrednio przepisami danego państwa jest prawidłowe. Potwierdzeniem tego toku rozumowania jest między innymi następująca teza: „w ustawie przyjęto, że istotnie niższe opodatkowanie występuje, gdy ustawowa stawka podatku dochodowego (stawka nominalna) jest niższa o co najmniej 25% od stawki krajowej, lub w sytuacji, gdy osiągane zagraniczne przychody są w państwie źródła zwolnione albo wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym” (por. Małecki P., Mazurkiewicz M. CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz. 2015).

Powyższe stanowisko w zakresie uznania, że przez stawkę podatku dochodowego obowiązującą w państwie siedziby lub zarządu zagranicznej spółki, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT, należy rozumieć nominalną (ustawową) stawkę podatku dochodowego, według której podlegają opodatkowaniu przychody, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT, znajduje potwierdzenie między innymi w następujących indywidualnych interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-488/15/AK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2015 r., nr IPPB5/423-1079/14-2/AM.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, osoby prawne mające siedzibę w WKL, w mieście Luksemburg podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według całkowitej nominalnej stawki w wysokości 29,22%. Stawką tą w przypadku sprzedaży Znaku przez Spółkę typu S.á.r.l. byłyby objęte dochody (przychody podatkowe, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia Znaku), uzyskane w ramach wspomnianej transakcji. Przychody podatkowe, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia Znaku będą zatem w całości uwzględniane w podstawie opodatkowania Spółki typu S.á.r.l., która jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 29,22% i nie będą one podlegały zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania w WKL w całości ani w części.

W związku z powyższym należy uznać, że osiągane przez Spółkę typu S.á.r.l. przychody ze zbycia Znaku, które są tzw. źródłem pasywnym przychodów, o których jest mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT, będą podlegać w WKL opodatkowaniu stawką podatku dochodowego wyższą niż 19%. Tym samym, przychody te nie będą podlegały opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT, lub zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że w wyniku zbycia Znaku warunek określony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT dla uznania Spółki typu S.á.r.l. za zagraniczną spółkę kontrolowaną nie zostanie spełniony.

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w konsekwencji zbycia Znaku przez Spółkę typu S.á.r.l. nie zostanie spełnione kryterium wskazane w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT i tym samym zbycie Znaku nie spowoduje, że Spółka typu S.á.r.l. stanie się dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną, o której mowa w art. 24a ust. 3 ustawy o CIT.

Dodatkowo, na potwierdzenie swojego stanowiska, Wnioskodawca zwraca uwagę na interpretację indywidualną wydaną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której wskazano, że: „spółka typu S.á.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca jest udziałowcem nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania jej jako CFC na gruncie ustawy o PIT. W szczególności, osiągane przez spółkę dochody pasywne podlegają w Luksemburgu opodatkowaniu według nominalnej stawki wyższej niż 19%. Tym samym spółka luksemburska nie spełnia łącznie warunków do zakwalifikowania jej jako CFC wskazanych w art. 30f ust. 3 pkt 3) ustawy o PIT” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2015 r., nr IPPB2/4511-328/15-2/MK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328 ze zm.) wprowadzono przez art. 1 pkt 22 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 24a ustawy o CIT).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd – przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 24a ust. 2 ustawy o CIT. Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka – oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

-nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 24a ust. 3 ustawy o CIT. Zgodnie z tym artykułem, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

1.zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo

2.zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:

 1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
 2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

-stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

3.zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną decydują następujące kryteria:

 • kraj (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopień i czas powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikający z udziału w jej kapitale, w prawach głosu, w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawka podatku dochodowego obowiązująca w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaj uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów.

Samodzielną podstawę uznania takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną stanowi sytuacja, w której zagraniczna spółka:

 1. posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 600).
 2. posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym ww. rozporządzeniu, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że Spółka typu S.á.r.l., w której Wnioskodawca posiada udziały ma siedzibę w Luksemburgu, który nie został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto między Rzecząpospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga została zawarta konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 110, poz. 527), w której – w art. 27 – zawarto postanowienia o wzajemnej wymianie informacji. Zatem, w przedstawionych okolicznościach nie będą miały zastosowania regulacje przepisu art. 24a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o CIT.

W przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w art. 24a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej.

Udział w spółce zagranicznej ustalany jest poprzez odwołanie do udziału w kapitale spółki zagranicznej, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących spółki zagranicznej, jak również praw do uczestnictwa w zyskach tej spółki.

Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% jej przychodów pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym).

Trzecim warunkiem zastosowania przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej jest zlokalizowanie zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe o co najmniej 25% od nominalnej stawki określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT, bądź w państwie tym przychody, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania. Warunek ten nie dotyczy jednakże zwolnień, których źródłem są przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z dnia 29 grudnia 2011 r., str. 8, z późn. zm.), przewidujące wyłączenie z opodatkowania określonych dochodów z uwagi na fakt, że uzyskującym przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie należącym do UE i EOG (por. art. 20 ust. 3 ustawy o CIT).

Jak wskazano powyżej dla uznania zagranicznej spółki, posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 24a, za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest łączne spełnienie przesłanek wynikających z art. 24a ust. 3 pkt 3.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym i podlegającą na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca zarządza, a także posiada udziały w spółkach z Grupy, które prowadzą działalność w zakresie outsorcingu usług. Jednym z członków Grupy jest Spółka typu S.á.r.l. mająca siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga, będąca rezydentem podatkowym tego kraju. Przy czym Wnioskodawca zaznacza, że w świetle przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT, Spółka posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni 100% udziałów w kapitale Spółki z siedziba w Luksemburgu. Spółka typu S.á.r.l. jest właścicielem praw do Znaku, z którego w ramach prowadzonej działalności korzystają spółki należące do Grupy. W przyszłości planowana jest sprzedaż całości praw do Znaku na rzecz Wnioskodawcy lub innego podmiotu z Grupy, przy czym nabywcą Znaku ma być polski rezydent podatkowy.

W związku z powyższym, z ww. przepisów oraz danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni 100% udziałów w kapitale Spółki luksemburskiej, a ponadto przychody ze zbycia Znaku będą stanowiły co najmniej 50% przychodów podatkowych (przychody pasywne) Spółki typu S.á.r.l. osiągniętych w danym roku podatkowym. Natomiast niespełniony zostanie warunek wynikający z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT, gdyż stawka opodatkowania podatkiem dochodowym w Wielkim Księstwie Luksemburga jest wyższa niż stawka wskazana w ww. artykule. Zaznaczyć należy, że osoby prawne mające siedzibę w Luksemburgu (jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 29,22%. Zatem nie zostanie spełniony warunek wskazany w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT.

Wobec powyższego, z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT, opisana we wniosku transakcja zbycia Znaku, nie spowoduje uzyskania przez Spółkę typu S.á.r.l. statusu zagranicznej spółki kontrolowanej.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.