ITPB3/4511-106/15/MKo | Interpretacja indywidualna

Czy w dacie dokonania przez Wnioskodawcę darowizny znaków towarowych (praw do znaków towarowych) powstanie u niego przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB3/4511-106/15/MKointerpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. przychód
  3. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu – 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny znaków towarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny znaków towarowych.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi od kilkudziesięciu lat jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz powiązanych towarów (ościeżnice, naświetla, akcesoria do drzwi). W trakcie działalności zostały opracowane słowno-graficzne oraz słowne oznaczenia odróżniające, które chronią markę pod jaką działa oraz slogany handlowe związane z tą marką, które wykorzystuje w prowadzonej działalności. Są to znaki towarowe objęte ochroną prawną lub zgłoszone do takiej ochrony, ale ze względu na fakt, że zostały wytworzone we własnym zakresie, nie są wykazywane jako wartości niematerialne i prawne i nie podlegają odpisom amortyzacyjnych. Część znaków towarowych została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP, część oczekuje na rejestrację przez ten organ. Kilka znaków zostało zarejestrowanych Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) jako wspólnotowe znaki towarowe, chronione prawem z rejestracji na zasadach wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L z 24 marca 2009 r., Nr 78, str. 1) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410). Wnioskodawca jest uprawniony również z rejestracji międzynarodowej jednego ze wspólnotowych znaków towarowych.

W najbliższym czasie znaki towarowe zostaną wycenione przez rzeczoznawcę i na tej podstawie zostanie ustalona ich wartość rynkowa. Następnie Wnioskodawca zamierza je wycofać z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i przekazać w formie darowizny swojemu synowi. Z tytułu przekazania znaków oraz prawa do znaków nie uzyska żadnego przychodu - przekaże je bez wynagrodzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w dacie dokonania przez Wnioskodawcę darowizny znaków towarowych (praw do znaków towarowych) powstanie u niego przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna znaków towarowych (prawa do znaków towarowych) nie spowoduje powstania u niego przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przekazanie znaków oraz prawa do znaków towarowych nastąpi nieodpłatnie. Wnioskodawca nie uzyska z tego tytułu żadnego przysporzenia, wręcz przeciwnie – wartość posiadanym przez niego aktywów ulegnie pomniejszeniu.

Istota umowy darowizny została określona w art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z którym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Powyższa definicja wskazuje, że z zasady przekazujący darowiznę nie może z tego tytułu osiągać przychodu - wręcz przeciwnie - oznaczone świadczenie wykonuje się kosztem swego majątku. Tym samym u darczyńcy nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co prawda przekazane znaki towarowe i prawa do znaków towarowych były przez Wnioskodawcę wcześniej wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie znajdzie tu zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8) oraz ust. 2 pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie dochodzi tu bowiem do odpłatnego zbycia składników majątku. Zgodnie bowiem z przywołanymi przepisami podatnik osiąga przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli dokona odpłatnego zbycia składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej, a pomiędzy datą sprzedaży a datą wycofania z działalności nie upłynie 6 lat. W analizowanym przypadku następuje wydanie aktywów nieodpłatnie, w formie darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.