ITPB3/4510-36/16/JG | Interpretacja indywidualna

Okreslenia momentu zaliczenia do kosztow uzyskania przychodu oplat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego.
ITPB3/4510-36/16/JGinterpretacja indywidualna
 1. leasing finansowy
 2. licencja
 3. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z pozn. zm.) oraz ? 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wplywu 13 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych w zakresie okreslenia momentu zaliczenia do kosztow uzyskania przychodu oplat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016 r. wplynal ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych w zakresie okreslenia momentu zaliczenia do kosztow uzyskania przychodu oplat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego.

W ww. wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenia przyszle.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osob prawnych, majacym siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W przyszlosci spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia lub spolka akcyjna, bedaca podatnikiem podatku dochodowego od osob prawnych i majaca siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: ?Spolka?), w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej udzieli Wnioskodawcy licencji na korzystanie za wynagrodzeniem z jednego lub wiekszej liczby znakow towarowych, stanowiacych u Spolki podlegajace amortyzacji wartosci niematerialnei prawne. Wnioskodawca bedzie wykorzystywac znak towarowy (znaki towarowe), na ktore Spolka udzieli mu licencji, w prowadzonej przez Wnioskodawce dzialalnosci gospodarczej, w celu osiagniecia (zwiekszenia) przychodow z tej dzialalnosci.

Oplaty licencyjne za korzystanie przez Wnioskodawce ze znaku towarowego (znakow towarowych) skalkulowane beda na warunkach rynkowych, a ich wysokosc uzalezniona bedzie w calosci od wysokosci przychodow z licencji uzyskanych przez Wnioskodawce. Oplaty te beda platne w regularnych okresach rozliczeniowych, nie dluzszych niz rok.

W kontekscie przedstawionego zdarzenia przyszlego postawiono nastepujace pytanie.

Czy oplaty licencyjne placone na rzecz Spolki przez Wnioskodawce z tytulu licencji znakow towarowych beda stanowic koszty uzyskania przychodow Wnioskodawcy, ktore - jako koszty niezwiazane bezposrednio z przychodami ? beda potracane w dacie ich poniesienia...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy oplaty licencyjne placone na rzecz Spolki przez Wnioskodawce z tytulu licencji znakow towarowych beda stanowic koszty uzyskania przychodow Wnioskodawcy, ktore ? jako koszty niezwiazane bezposrednio z przychodami - beda potracane w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, kosztami uzyskania przychodow sa koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow lub zachowania albo zabezpieczenia zrodla przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z utrwalonym w interpretacjach organow podatkowych oraz orzecznictwie sadow administracyjnych pogladem, zaliczenie wydatku do kosztow uzyskania przychodow uzaleznione jest od spelnienia nastepujacych warunkow:

 • poniesienia wydatku przez podatnika,
 • istnienia zwiazku wydatku z prowadzona przez podatnika dzialalnoscia gospodarcza,
 • poniesienia wydatku w celu uzyskania przychodow lub zachowania albo zabezpieczenia zrodla przychodow.

Ponadto, wydatek nie moze byc kwalifikowany do kategorii wydatkow wyraznie wylaczonych z kosztow uzyskania przychodow moca art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.

W mysl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie innych niz grunty lub prawa wieczystego uzytkowania gruntow srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, w tym rowniez wchodzacych w sklad nabytego przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanych czesci. Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszone o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, sa jednak kosztem uzyskania przychodow, w przypadku odplatnego zbycia srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bez wzgledu na czas ich poniesienia.

Na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, licencje o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, nadajace sie do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjecia do uzywania i wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane przez niego do uzywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierzawy lub umowy leasingu stanowia wartosci niematerialne i prawne podlegajace amortyzacji.

W swietle przytoczonych uregulowan, nabyta przez Wnioskodawce od Spolki licencja na korzystanie ze znaku towarowego (znakow towarowych), wykorzystywana w dzialalnosci gospodarczej Wnioskodawcy, stanowic bedzie ? co do zasady ? wartosc niematerialna i prawna Wnioskodawcy.

Jak stanowi art. 16g ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, wartosc poczatkowa praw majatkowych, w tym licencji i autorskich praw majatkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jezeli wynagrodzenie (oplaty) wynikajace z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majatkowych jest uzaleznione od wysokosci przychodow z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorce albo nabywce, przy ustalaniu wartosci poczatkowej praw majatkowych, w tym licencji, nie uwzglednia sie tej czesci wynagrodzenia.

Oplaty licencyjne nalezne Spolce z tytulu udzielenia licencji uzaleznione beda w calosci od wysokosci przychodow z licencji uzyskanych przez Wnioskodawce. W konsekwencji, ze wzgledu na uregulowanie art. 16g ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, oplaty licencyjne nie beda powiekszaly wartosci poczatkowej licencji u Wnioskodawcy.

Jednoczesnie Wnioskodawca wykorzystywac bedzie znak towarowy (znaki towarowe), na ktore Spolka udzieli mu licencji, w prowadzonej przez Wnioskodawce dzialalnosci gospodarczej (tj. w celu osiagniecia/zwiekszenia przychodow z tej dzialalnosci). W ocenie Wnioskodawcy, spelnione beda zatem przeslanki dla uznania oplat licencyjnych na rzecz Spolki za koszty uzyskania przychodow stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, koszty uzyskania przychodow, inne niz koszty bezposrednio zwiazane z przychodami, sa potracalne w dacie ich poniesienia. Jezeli koszty te dotycza okresu przekraczajacego rok podatkowy, a nie jest mozliwe okreslenie, jaka ich czesc dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowia koszty uzyskania przychodow proporcjonalnie do dlugosci okresu, ktorego dotycza. Art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych precyzuje, ze za dzien poniesienia kosztu uzyskania przychodow, z zastrzezeniem ust. 4a i 4f-4h, uwaza sie dzien, na ktory ujeto koszt w ksiegach rachunkowych (zaksiegowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzien, na ktory ujeto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjatkiem sytuacji, gdy dotyczyloby to ujetych jako koszty rezerw albo biernych rozliczen miedzyokresowych kosztow.

W ocenie Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodow w postaci oplat licencyjnych na rzecz Spolki nie beda bezposrednio zwiazane z okreslonymi przychodami. Jako koszty tzw. ?posrednie?, oplaty licencyjne beda zatem potracane przez Wnioskodawce w dacie poniesienia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie przywolac m.in. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-326/15/BD), zgodnie z ktora ?oplaty licencyjne ponoszone na rzecz Licencjodawcy za korzystanie ze Znakow, z racji tego, ze nie zwiekszaja wartosci poczatkowej wartosci niematerialnych i prawnych Spolki, stanowia koszty uzyskania przychodow inne niz bezposrednio zwiazane z przychodami; w konsekwencji powinny one zostac zaliczone do kosztow podatkowych Wnioskodawcy w dacie ich poniesienia, stosownie do regulacji zawartych w art. 15 ust. 4d w zw. z art. 15 ust. 4e Ustawy CIT, tj. w dniu ich ujecia w ksiegach rachunkowych, jako koszt bilansowy.?

Reasumujac, zdaniem Wnioskodawcy oplaty licencyjne placone na rzecz Spolki przez Wnioskodawce z tytulu licencji znakow towarowych beda stanowic koszty uzyskania przychodow Wnioskodawcy, ktore - jako koszty niezwiazane bezposrednio z przychodami ? beda potracane w dacie ich poniesienia.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego ? jest prawidlowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z pozn. zm., dalej: ustawa o podatku dochodowym od osob prawnych), kosztami uzyskania przychodow sa koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow lub zachowania albo zabezpieczenia zrodla przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 16 ust. 1.

Wyzej wymieniony przepis sformulowany przez ustawodawce ma charakter ogolny. Z tego wzgledu, kazdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegac indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Za koszty uzyskania przychodow mozna uznac takie wydatki, ktore spelniaja lacznie warunki okreslone w cytowanym art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych , tj.:

 • zostaly poniesione przez podatnika,
 • ich poniesienie mialo na celu uzyskanie przychodow lub zachowanie albo zabezpieczenie zrodla przychodow,
 • nie zostaly wylaczone z kategorii kosztow podatkowych moca art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych,
 • zostaly prawidlowo udokumentowane.

Innymi slowy oznacza to, ze dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim zostal poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodow, jezeli pomiedzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiekszeniem badz tez mozliwoscia powstania przychodu istnieje zwiazek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiazania, ustawodawca wyroznia koszty podatkowe bezposrednio zwiazane z przychodami i inne niz bezposrednio z nimi zwiazane, ktorych nie mozna wprost przypisac do okreslonych przychodow, ale sa racjonalnie uzasadnione jako zmierzajace do ich osiagniecia (tzw. koszty posrednie).W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzic, ze kosztami uzyskania przychodow sa wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza, ktorych celem jest osiagniecie, zabezpieczenie i zachowanie zrodla przychodow, ktore nie sa wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszlego wynika, ze w przyszlosci Spolka, w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej udzieli Wnioskodawcy licencji na korzystanie za wynagrodzeniem z jednego lub wiekszej liczby znakow towarowych, stanowiacych w Spolce podlegajace amortyzacji wartosci niematerialne i prawne. Wnioskodawca bedzie wykorzystywac znak towarowy (znaki towarowe), na ktore Spolka udzieli mu licencji, w prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, w celu osiagniecia (zwiekszenia) przychodow z tej dzialalnosci. Oplaty licencyjne za korzystanie przez Wnioskodawce ze znaku towarowego (znakow towarowych) skalkulowane beda na warunkach rynkowych, a ich wysokosc uzalezniona bedzie w calosci od wysokosci przychodow z licencji uzyskanych przez Wnioskodawce. Oplaty te beda platne w regularnych okresach rozliczeniowych, nie dluzszych niz rok.

Umowa licencyjna charakteryzuje sie tym, ze podmiot, ktoremu przysluguje wylaczne prawo do okreslonego dobra o charakterze niematerialnym (licencjodawca), upowaznia inny podmiot (licencjobiorce) do korzystania z tego dobra na warunkach ustalonych w tej umowie. Umowa ma charakter zobowiazaniowy. Licencjodawca nie przenosi na licencjobiorce swoich praw, a jedynie udziela mu ? nieodplatnie albo za wynagrodzeniem (tzw. oplata licencyjna) ? prawa do korzystania z nich w ograniczonym zakresie. Zasady udzielania licencji do poszczegolnych dobr niematerialnych wynikaja z przepisow odnoszacych sie do tych dobr, a w zakresie w nich nieuregulowanym ? z przepisow ogolnych prawa cywilnego.

Do dobr niematerialnych, ktorych dotyczyc moga umowy licencyjne, naleza prawa regulowane ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pozn. zm.) oraz prawa, o ktorych mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ? dalej: Prawo wlasnosci przemyslowej). W szczegolnosci, przedmiotem umowy licencyjnej moze byc udzielenie przez podmiot uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy innej osobie upowaznienia do uzywania tego znaku (art. 163 ust. 1 Prawa wlasnosci przemyslowej). Celem wyjasnienia czym jest znak towarowy nalezy posluzyc sie jego definicja zawarta w art. 120 powyzej powolanej ustawy, wedlug ktorej znakiem towarowym jest kazde oznaczenie, ktore mozna przedstawic w sposob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje sie do odroznienia towarow jednego przedsiebiorstwa od towarow innego przedsiebiorstwa, w szczegolnosci moze byc to wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny sygnal dzwiekowy.

Skoro zatem na gruncie rozpatrywanej sprawy, przedmiotem umowy licencyjnej dotyczacej korzystania ze znakow towarowych jest udzielenie licencji w powyzszym rozumieniu, licencja ta stanowi, co do zasady, podlegajaca amortyzacji wartosc niematerialna i prawna, o ktorej stanowi art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Na jego mocy, z zastrzezeniem art. 16c, do podlegajacych amortyzacji wartosci niematerialnych i prawnych zalicza sie nabyte nadajace sie do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjecia do uzywania licencje, o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane przez niego do uzywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej w art. 17a pkt 1.

Zasady ustalania wartosci poczatkowej licencji okresla art. 16g ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Zgodnie z tym przepisem, wartosc poczatkowa praw majatkowych, w tym licencji i autorskich praw majatkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jezeli wynagrodzenie (oplaty) wynikajace z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majatkowych jest uzaleznione od wysokosci przychodow z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorce albo nabywce, przy ustalaniu wartosci poczatkowej praw majatkowych, w tym licencji, nie uwzglednia sie tej czesci wynagrodzenia.

Wnioskodawca w tresci wniosku wskazal, ze oplaty licencyjne beda uzaleznione w calosci od wysokosci przychodow z licencji. Beda one skalkulowane na warunkach rynkowych i platne w regularnych okresach rozliczeniowych, nie dluzszych niz rok.

Majac zatem na uwadze okolicznosc, ze nalezne oplaty licencyjne beda ustalone w oparciu o wielkosc przychodow uzyskiwanych przez Wnioskodawce z tytulu korzystania z tej licencji oraz tresc art. 16g ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, stwierdzic nalezy, ze oplaty te nie beda wplywaly na wartosc poczatkowa licencji, gdyz wynagrodzenie (oplaty) wynikajace z umowy licencyjnej jest uzaleznione od wysokosci przychodow uzyskanych z licencji przez Wnioskodawce. Tym samym, nie beda podlegaly zaliczeniu do kosztow uzyskania przychodow poprzez odpisy amortyzacyjne, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, zgodnie z ktorym, kosztem uzyskania przychodow sa odpisy z tytulu zuzycia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wylacznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzglednieniem art. 16. Beda one natomiast podlegaly zaliczeniu bezposrednio do kosztow uzyskania przychodow, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.

W celu ustalenia momentu potracalnosci poniesionych wydatkow zwiazanych z oplatami licencyjnymi, nalezy w pierwszej kolejnosci prawidlowo okreslic ich charakter.

W oparciu o kryterium stopnia powiazania danego wydatku z osiaganym przychodem, ustawodawca wyroznia dwie kategorie kosztow podatkowych:

 • koszty uzyskania przychodow bezposrednio zwiazane z przychodami ? ich poniesienie przeklada sie wprost na uzyskanie konkretnych przychodow, mozliwe jest zatem ustalenie, kiedy i w jakiej wysokosci powstal zwiazany z nimi przychod,
 • koszty uzyskania przychodow inne niz koszty bezposrednio zwiazane z przychodami, ktorych nie mozna wprost przypisac do okreslonych przychodow, ale sa racjonalnie uzasadnione jako zmierzajace do ich osiagniecia (tzw. koszty posrednie).

Jak wynika z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, koszty uzyskania przychodow bezposrednio zwiazane z przychodami, poniesione w latach poprzedzajacych rok podatkowy oraz w roku podatkowym, sa potracalne w tym roku podatkowym, w ktorym osiagniete zostaly odpowiadajace im przychody, z zastrzezeniem ust. 4b i 4c. Przez koszty uzyskania przychodow bezposrednio zwiazane z przychodami nalezy rozumiec te koszty, ktorych poniesienie wplywa bezposrednio na uzyskanie przychodu z danego zrodla. Sa to wiec wszelkie koszty, ktorych poniesienie jest niezbedne, aby okreslone zrodlo przychodow przynioslo konkretne przychody.

Aby uznac dany wydatek za koszt uzyskania przychodow, nie jest konieczne w kazdym przypadku wykazanie miedzy nim, a przychodem bezposredniego zwiazku. Nalezy zaznaczyc, ze kosztami uzyskania przychodow sa wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodow, w tym rowniez w celu zachowania i zabezpieczenia zrodla przychodow, tak aby to zrodlo przynosilo przychody takze w przyszlosci. Wobec powyzszego, kosztami beda rowniez koszty posrednie zwiazane z uzyskiwanymi przychodami, jezeli zostanie wykazane, ze zostaly poniesione w sposob racjonalny w celu uzyskania przychodow (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania zrodla przychodow), nawet wowczas gdy z obiektywnych powodow przychod nie zostal osiagniety.

W zwiazku z powyzszym, nalezy uznac, ze oplaty licencyjne stanowia koszty uzyskania przychodow posrednio zwiazane z przychodami, gdyz nie ma mozliwosci powiazania ich z powstaniem konkretnych przychodow pomimo, ze wysokosc tych kosztow uzalezniona jest od scisle okreslonych przychodow. Oplaty licencyjne sa przykladem kosztu poniesionego w celu osiagniecia dlugofalowych korzysci, a nie konkretnego przychodu, dlatego tez oplaty licencyjne nalezy zakwalifikowac do kosztow posrednich.

Moment potracenia kosztow posrednich wynika z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, ktory stanowi, ze koszty uzyskania przychodow, inne niz koszty bezposrednio zwiazane z przychodami, sa potracalne w dacie ich poniesienia. Jezeli koszty te dotycza okresu przekraczajacego rok podatkowy, a nie jest mozliwe okreslenie, jaka ich czesc dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowia koszty uzyskania przychodow proporcjonalnie do dlugosci okresu, ktorego dotycza. Za dzien poniesienia kosztu uzyskania przychodow, z zastrzezeniem ust. 4a i 4f-4h uwaza sie dzien, na ktory ujeto koszt w ksiegach rachunkowych (zaksiegowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzien, na ktory ujeto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjatkiem sytuacji gdy dotyczyloby to ujetych jako koszty rezerw albo biernych rozliczen miedzyokresowych kosztow (art. 15 ust. 4e ustawa o podatku dochodowym od osob prawnych).

Z powyzszego wynika zatem, ze pod pojeciem ?dzien poniesienia kosztu? nalezy rozumiec dzien, na ktory Wnioskodawca uwzglednil koszt w prowadzonych przez siebie ksiegach rachunkowych, za wyjatkiem kosztow ujetych jako rezerwy badz bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztow.

Majac powyzsze na uwadze oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszlego nalezy stwierdzic, ze oplaty licencyjne ponoszone na rzecz Spolki z tytulu licencji znakow towarowych, z racji tego, ze nie zwiekszaja wartosci poczatkowej wartosci niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, stanowia koszty uzyskania przychodow inne niz bezposrednio zwiazane z przychodami; w konsekwencji powinny one zostac zaliczone do kosztow podatkowych Wnioskodawcy w dacie ich poniesienia, stosownie do regulacji zawartych w art. 15 ust. 4d w zw. z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, tj. w dniu ich ujecia w ksiegach rachunkowych, jako koszt bilansowy.

Majac na uwadze powyzsze, stanowisko Wnioskodawcy nalezalo uznac za prawidlowe.

Odnosnie powolanej we wniosku interpretacji indywidualnej, wskazac nalezy, ze zostala wydana w indywidualnej sprawie w okreslonym stanie faktycznym i tylko do niego sie odnosi.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Gdansku, Al. Zwyciestwa 16/17, 80-219 Gdansk, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy). Jednoczesnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna.

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.