IPTPP3/4512-134/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy zastosowanie znajdzie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT przewidujący na zwrot termin 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, zakładając, iż w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy Spółka wykaże czynności opodatkowane na terytorium kraju?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni,
 • prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), która podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka zajmować się będzie działalnością o charakterze marketingowym, mającym na celu w szczególności zarządzanie i promocję marki handlowej podmiotów z Grupy, a także szeroko rozumianą działalnością związaną z nieruchomościami.

Wnioskodawca rozważa nabycie od innej spółki z Grupy (dalej: „Sprzedający”) prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Znak towarowy”). Przeniesienie własności Znaku Towarowego na rzecz Spółki zostanie dokonane w formie sprzedaży (odpłatnego zbycia).

Z uwagi na fakt, iż Znak towarowy wnoszony do Spółki nie będzie spełniał definicji przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, transakcja zbycia tego Znaku będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Podmiotem zobowiązanym do uiszczenia należnego VAT w związku z dokonywaną transakcją będzie Sprzedający. Transakcja sprzedaży do Spółki zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Sprzedającego na Spółkę. Ponadto Spółka i Sprzedający na moment zbycia będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Nabyty Znak towarowy Spółka zamierza wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka rozważa zarządzanie Znakiem towarowym poprzez jego oddanie w odpłatne używanie (na podstawie umowy licencyjnej na odpłatne korzystanie ze Znaku towarowego) bądź dalszą jego sprzedaż.

Mając na uwadze, iż wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, Spółka nie może z całą pewnością wykluczyć, że podatek naliczony za okres rozliczeniowy, w którym Spółka zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, nie będzie wynikał również z innych faktur ujętych w deklaracji VAT za określony okres rozliczeniowy.

Wszystkie faktury VAT, z których Spółka planuje odliczyć podatek naliczony w okresie rozliczeniowym zostaną w całości zapłacone w formie przelewu bankowego. Jednakże zapłata faktury dokumentującej nabycie Znaku towarowego może nastąpić zarówno poprzez uiszczenie ustalonej przez strony umowy sprzedaży ceny w formie przelewu bankowego, jak i poprzez potrącenie całości lub części wzajemnych należności i zobowiązań Spółki oraz przyszłego kontrahenta Spółki.

Końcowo, Wnioskodawca wskazuje, że co do zasady podatek naliczony za okres rozliczeniowy, w którym Spółka zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, będzie wynikał wyłącznie z faktur dotyczących danego okresu rozliczeniowego. Jednakże, mając na uwadze, iż wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, Spółka nie może z całą pewnością wykluczyć, że podatek naliczony za okres rozliczeniowy, w którym Spółka zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym nie będzie wynikał również z faktur uwzględnionych w poprzednich okresach rozliczeniowych wykazanych, jako kwota nadwyżki do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to Wnioskodawca wskazuje, że te faktury zostaną zapłacone w całości w formie przelewu bankowego.

Spółka wskazuje, że otrzymała interpretację indywidualną Dyrektora tutejszej Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2015 r. (znak IPTPP4/4512-60/15-3/OS), z której wynika, iż w przypadku wykorzystywania Znaku towarowego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej nabycie Znaku towarowego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Wszystkie faktury VAT stanowiące podatek naliczony za okres rozliczeniowy, za który Wnioskodawca zamierza wykazać kwotę do zwrotu w terminie 25 dni zostaną zapłacone w całości (w tym również za nabycie znaku towarowego), z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Co więcej, Spółka pragnie zaznaczyć, iż płatność części faktur nastąpi przelewem bankowym, a pozostałej części faktur nastąpi w części przelewem bankowym i w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.
 2. Podatek naliczony za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym będzie wynikał zarówno z faktur dotyczących danego okresu rozliczeniowego, jak również z faktur uwzględnionych w poprzednich okresach rozliczeniowych wskazanych jako kwota nadwyżki do przeniesienia na następy okres rozliczeniowy. Ponadto, Spółka pragnie poinformować, iż faktury będące przedmiotem powyższego pytania (tj. przeniesione z poprzednich okresów rozliczeniowych) zostaną zapłacone w całości zapłacone w formie przelewu bankowego.
 3. Wnioskodawca składa deklaracje dla podatku od towarów i usług. Właściwą deklarację Spółka składa na druku VAT-7.
 4. Wnioskodawca zaznacza, iż w deklaracji, w której będzie ubiegać się o zwrot podatku naliczonego, zostaną wykazane po stronie podatku należnego czynności opodatkowane.
 5. Kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, będą wynikać z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Ponadto, mając na uwadze, pozostałe odpowiedzi na wątpliwości Organu, Wnioskodawca zaznacza, iż płatność części faktur nastąpi przelewem bankowym, a pozostałej części faktur nastąpi w części przelewem bankowym i w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.
 6. Spółka zaznacza, iż w związku z tym, że w deklaracji VAT-7, w której Wnioskodawca ubiegać się będzie o zwrot podatku naliczonego, będą wykazane po stronie podatku należnego czynności opodatkowane, to w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 87 ust. 2 w zw. z ust. 2a ustawy o VAT złoży wymagane powyższymi przepisami zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.
 7. Mając na uwadze art. 87 ust. 4a z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), Spółka złoży jedną z form zabezpieczenia majątkowego wymienionego w powyższym przepisie tj.:
  1. gwarancję bankową lub ubezpieczeniową;
  2. poręczenie banku;
  3. weksel z poręczeniem wekslowym banku;
  4. czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeka;
  5. papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca powziął następujące wątpliwości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zastosowanie znajdzie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT przewidujący na zwrot termin 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, zakładając, iż w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy Spółka wykaże czynności opodatkowane na terytorium kraju... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce będzie przysługiwał zwrot różnicy podatku VAT w oparciu o art. 87 ust. 2 ustawy o VAT przewidujący na zwrot termin 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, zakładając, iż w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy Spółka wykaże czynności opodatkowane na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik, a prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, zwrot różnicy podatku z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego weryfikowania, Naczelnik Urzędu Skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Urząd Skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy ustawy o VAT, Spółce będzie przysługiwał zwrot różnicy podatku VAT w oparciu o art. 87 ust. 2 ustawy o VAT przewidujący na zwrot termin 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, zakładając, iż w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy Spółka wykaże czynności opodatkowane, na terytorium kraju.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie jego stanowiska przedstawionego powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Zgodnie z ww. przepisami odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 • podatnik jest w posiadaniu faktury, bądź dokumentu celnego dokumentujących tę transakcję.

Zasady regulujące zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym uregulowane są w art. 87 powołanej ustawy.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

W przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia - art. 87 ust. 2a ustawy.

Zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Natomiast, zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opis sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozważa nabycie od innej spółki z Grupy (dalej: „Sprzedający”) prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Znak towarowy”). Przeniesienie własności Znaku Towarowego na rzecz Spółki zostanie dokonane w formie sprzedaży (odpłatnego zbycia). Z uwagi na fakt, iż Znak towarowy wnoszony do Spółki nie będzie spełniał definicji przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, transakcja zbycia tego Znaku będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Podmiotem zobowiązanym do uiszczenia należnego VAT w związku z dokonywaną transakcją będzie Sprzedający. Transakcja sprzedaży do Spółki zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Sprzedającego na Spółkę. Nabyty Znak towarowy Spółka zamierza wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółka rozważa zarządzanie Znakiem towarowym poprzez jego oddanie w odpłatne używanie (na podstawie umowy licencyjnej na odpłatne korzystanie ze Znaku towarowego) bądź dalszą jego sprzedaż. Wszystkie faktury VAT stanowiące podatek naliczony za okres rozliczeniowy, za który Wnioskodawca zamierza wykazać kwotę do zwrotu w terminie 25 dni zostaną zapłacone w całości (w tym również za nabycie znaku towarowego), z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Co więcej, Spółka pragnie zaznaczyć, iż płatność części faktur nastąpi przelewem bankowym, a pozostałej części faktur nastąpi w części przelewem bankowym i w części poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności. Podatek naliczony za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca zamierza zadeklarować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym będzie wynikał zarówno z faktur dotyczących danego okresu rozliczeniowego, jak również z faktur uwzględnionych w poprzednich okresach rozliczeniowych wskazanych jako kwota nadwyżki do przeniesienia na następy okres rozliczeniowy. Faktury będące przedmiotem powyższego pytania (tj. przeniesione z poprzednich okresów rozliczeniowych) zostaną zapłacone w całości w formie przelewu bankowego. Wnioskodawca składa deklaracje dla podatku od towarów i usług. Właściwą deklarację Spółka składa na druku VAT-7. W deklaracji, w której Wnioskodawca będzie ubiegać się o zwrot podatku naliczonego, zostaną wykazane po stronie podatku należnego czynności opodatkowane.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, iż 60-cio dniowego terminu zwrotu nie będzie można zastosować, co do zasady, do tych podatników, którzy w okresie rozliczeniowym nie dokonali czynności opodatkowanych. W tym przypadku termin na dokonanie zwrotu wynosi 180 dni.

Jak wskazał Wnioskodawca - w deklaracji, w której będzie ubiegać się o zwrot podatku naliczonego, zostaną wykazane po stronie podatku należnego czynności opodatkowane. Zatem zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot różnicy podatku VAT w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Zaznaczyć jednocześnie należy, że termin 60 dni jest podstawowym terminem zwrotu, licząc od dnia złożenia rozliczenia (deklaracji za właściwy okres rozliczeniowy) przez podatnika, z tym że przepisy przewidują również możliwość przeprowadzenia przed dokonaniem zwrotu tzw. postępowania wyjaśniającego czy też postępowania sprawdzającego, gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia. Natomiast tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytania oznaczonego Nr 1. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako: Nr 2, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.