IPTPB3/423-326/14-3/GG | Interpretacja indywidualna

Czy dalsze opłaty licencyjne za korzystanie ze Znaków (tj. opłaty licencyjne za okresy rozliczeniowe obejmujące rok 2015 i lata kolejne), naliczane i uiszczane zgodnie z Umową, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
IPTPB3/423-326/14-3/GGinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. nabycie
 3. prawo autorskie
 4. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie umowy licencyjnej z dnia 4 lipca 2014 r. (zwanej dalej „Umową”) zawartej pomiędzy Wnioskodawcą (Licencjobiorcą) i spółką cypryjską (Licencjodawcą) Wnioskodawca jest uprawniony do wyłącznego korzystania ze znaku towarowego zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP, na który zostało udzielone prawo ochronne.

Ponadto, na podstawie Umowy, Wnioskodawca pozostaje wyłącznie uprawniony do korzystania ze znaku towarowego, który został zgłoszony w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante w charakterze wspólnotowego znaku towarowego.

Właścicielem praw ze zgłoszenia do znaku objętego rejestracją w charakterze wspólnotowego znaku towarowego pozostaje Licencjodawca, niemniej jednak, zgodnie z Umową, Licencjodawca udzielił Wnioskodawcy upoważnienia do korzystania również z tego znaku na zasadach wyłączności w zakresie (na polach eksploatacji) opisanym w Umowie. W konsekwencji, przedmiotem udzielonej Wnioskodawcy licencji jest prawo wyłącznego korzystania przez Niego z obu ww. znaków (zwanych dalej łącznie „Znakami”).

W szczególności na podstawie Umowy Wnioskodawca jest uprawniony do używania Znaków w sposób zarobkowy lub zawodowy i wykorzystywania ich w tym celu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wnioskodawcy przysługuje m.in. prawo do oznaczania którymkolwiek ze Znaków sprzedawanych towarów i usług, umieszczania Znaków na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, a także wykorzystywania ich w reklamie i w celu promocji przedsiębiorstwa. Poza tym, na podstawie Umowy, Wnioskodawcy przysługuje, w zakresie udzielonego mu przez Licencjodawcę upoważnienia, prawo udzielania pisemnych sublicencji do Znaków osobom trzecim.

Na podstawie Umowy Licencjodawca jest z kolei zobowiązany m.in. do podejmowania wszelkich prawem dozwolonych działań, które mają na celu zachowanie i ochronę praw przypisanych do Znaków (których prawo używania jest przedmiotem licencji), w szczególności do podejmowania akcji procesowych zmierzających do przeciwdziałania i eliminacji naruszeń, których mogłyby się dopuścić względem Znaków (i praw z nimi związanych) podmioty trzecie. Z tytułu udzielonej Wnioskodawcy licencji jest On zobowiązany do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych na warunkach uzgodnionych w Umowie. Zgodnie z Umową, opłaty licencyjne są naliczane za okresy rozliczeniowe, które zasadniczo obejmują okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i rozpoczynają swój bieg w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Innymi słowy, okresy rozliczeniowe, za które są pobierane przez Licencjodawcę opłaty licencyjne obejmują okres 1 roku kalendarzowego, który jest skorelowany u Licencjobiorcy z rokiem podatkowym. Ze względu na fakt, że Umowa została zawarta w trakcie roku, strony zdecydowały, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie krótszy i będzie obejmował okres od dnia 4 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Strony (Licencjodawca i Licencjobiorca) określiły też w Umowie warunki, w oparciu o które będą kalkulowane opłaty licencyjne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Zasadniczo strony zgodziły się, że opłaty za okresy rozliczeniowe obejmujące rok 2015 i lata kolejne będą obliczane w oparciu o przychody generowane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży w roku poprzednim. Stąd też, zgodnie z Umową, opłata licencyjna za te okresy rozliczeniowe wyniesie, w każdym przypadku, 3,5% rocznych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Wnioskodawcę w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres rozliczeniowy. Opłaty te będą wyliczane w oparciu o dane zamieszczanie przez Licencjobiorcę (Wnioskodawcę) w rocznym sprawozdaniu finansowym składanym przez Niego do akt rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zapłata naliczonej w ten sposób opłaty będzie następować w trakcie okresu rozliczeniowego, za który jest naliczana, na podstawie faktury wystawionej przez Licencjodawcę, już po przeanalizowaniu przez niego danych o przychodach ze sprzedaży ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym Wnioskodawcy. Ze względu na praktykę i terminy obowiązujące w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i ich składania w Krajowym Rejestrze Sądowym, opłaty licencyjne za okresy rozliczeniowe obejmujące rok 2015 i lata kolejne będą realizowane co do zasady w miesiącu lipcu lub sierpniu.

Przyjęta formuła obliczenia należnej opłaty licencyjnej nie znajduje jednak, zgodnie z Umową, bezpośredniego zastosowania do pierwszego okresu rozliczeniowego. Opłata licencyjna za pierwszy okres rozliczeniowy wskazany w Umowie została bowiem określona w sposób ryczałtowy (sztywny).

Innymi słowy, nie została ona określona wprost jako procent od generowanych przez Wnioskodawcę przychodów. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia tej opłaty za udzielenie licencji i korzystanie ze Znaków w okresie od dnia 4 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Warto dodać w tym miejscu, że opłata licencyjna, o której mowa powyżej, wynosi w sumie PLN i jest płatna w trzech ratach:

 • I rata w wysokości PLN płatna do dnia 30 września 2014 r.,
 • II rata w wysokości PLN płatna do dnia 30 października 2014 r.
 • III rata w wysokości PLN płatna do dnia 30 listopada 2014 r.

Ponadto, Wnioskodawca zaznacza, że w dacie przygotowania wniosku, nie wprowadził On jeszcze licencji nabytej na podstawie Umowy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zwanej dalej: „Ewidencją”), Umowa została zawarta przez strony na czas nieokreślony, a przewidywany czas używania licencji będzie przenosił okres jednego roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy pierwsza opłata licencyjna za korzystanie ze Znaków przez Wnioskodawcę będzie stanowiła wartość początkową licencji, zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z póżn. zm.) i tym samym będzie rozliczana przez Wnioskodawcę w kosztach uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne...
 2. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Wnioskodawca pyta, czy licencja będzie podlegała amortyzacji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym licencja została ujawniona w Ewidencji, zgodnie z art. 16d ust. 2 oraz art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy dalsze opłaty licencyjne za korzystanie ze Znaków (tj. opłaty licencyjne za okresy rozliczeniowe obejmujące rok 2015 i lata kolejne), naliczane i uiszczane zgodnie z Umową, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie pytania nr 3 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 1 i nr 2 wniosku zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy, dalsze opłaty licencyjne (za okresy rozliczeniowe obejmujące rok 2015 i lata kolejne) będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu potrącalny w momencie jego poniesienia, tj. w dniu na który zostały one ujęte w księgach rachunkowych jako koszt rachunkowy (bilansowy). Jednocześnie celem uzasadnienia swojego stanowiska Wnioskodawca podaje co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W sprawie nie powinno zaś budzić wątpliwości, że opłaty licencyjne będą ponoszone przez Wnioskodawcę w celu umożliwienia Mu generowania przychodów poprzez dystrybucję (sprzedaż) towarów i usług pod określoną marką.

Zgodnie z art. 16g ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartością początkową licencji jest cena jej nabycia, jednakże, jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji uzyskanych przez licencjobiorcę, przy ustalaniu wartości początkowej licencji nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

W związku z faktem, że dalsze opłaty licencyjne (za rok 2015 i lata kolejne) za korzystanie ze Znaków są naliczane na podstawie Umowy jako procent wartości sprzedanych towarów i usług oznaczonych tymi znakami, nie będą one stanowiły wartości początkowej licencji i nie będą tym samym podlegały rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne. Za takim wnioskiem przemawia także okoliczność, że na dzień zawarcia Umowy nie sposób określić sumy przyszłych opłat licencyjnych za korzystanie ze Znaków, ze względu na fakt uzależnienia ich wysokości od przyszłych obrotów Wnioskodawcy i nieokreślony czas obowiązywania Umowy (por. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby

Skarbowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. IPPB3/423-6/12-2/PK1).

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy rozważyć sposób ujęcia ww. opłat licencyjnych za korzystanie ze Znaków w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z przepisami art. 15 ustawy o podatku dochodowym od sob prawnych.

Zasadniczo, koszty uzyskania przychodów na gruncie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od sob prawnych dzielimy na:

 • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami,
 • koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie).

Stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są koszty, których poniesienie w sposób bezpośredni wpływa na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody.

Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, „do kosztów pośrednich uzyskania przychodów należy zaliczyć wszystkie koszty, których nie można przyporządkować do określonych przychodów, lecz dają się one przypisać do całokształtu działalności podatnika poprzez potencjalne choćby oddziaływanie na jego przychody w danym okresie rozliczeniowym”.

W opinii Wnioskodawcy, koszty dalszych opłat licencyjnych nie będą stanowiły kosztu bezpośrednio związanego z uzyskiwanymi przychodami. Kosztu tych opłat nie można bowiem powiązać z konkretnym przychodem Wnioskodawcy. W związku z tym należy je uznać za koszt pośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że koszty nie będą dotyczyć okresu przekraczającego rok podatkowy, o którym mowa w art. 15 ust. 4d zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (opłaty będą ustalane za okres nieprzekraczający roku), będą one stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia. Powyższe stanowisko potwierdzają m.in.:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 czerwca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-228/08/BG), w której podkreślono, że: „koszty ponoszone w związku z korzystaniem ze znaku towarowego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami”,
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2010 r. (sygn. ILPB3/423-1092/09-2/ŁM), w której wyjaśniano, że: „opłaty licencyjne z tytułu użytkowanej licencji stanowią koszty uzyskania przychodu pośrednio związane z przychodami, których moment poniesienia uregulowany został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”,
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 grudnia 2013 r. (sygn. ITPB4/423-145/13/TK), w której stwierdzono, że: „opłaty licencyjne należne Licencjodawcy, z racji tego, że nie zwiększają wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami i w konsekwencji powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych Wnioskodawcy w dacie ich poniesienia, stosownie do regulacji art. 15 ust. 4d w zw. z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu na który zostały ujęte w księgach rachunkowych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, dalsze opłaty licencyjne za korzystanie ze Znaków (za rok 2015 i lata kolejne będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. w dniu na który zostały ujęte w księgach rachunkowych.

Finalnie należy wskazać, że stanowisko Wnioskodawcy wyrażone powyżej znajduje swoje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. ILPB4/423-143/14-2/ŁM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 marca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-152/14/AK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. IPTPB3/423-341/12-4/MF,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB3/423-6-12-2/PK1

oraz w orzecznictwie, np. w wyroku WSA w Krakowie z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1695/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.