IPTPB3/423-299/14-4/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy znak towarowy słowno-graficzny objęty prawem ochronnym nabyty w ramach aportu przedsiębiorstwa stanowić będzie po stronie Wnioskodawcy wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy spółka będzie mogła dokonywać amortyzacji wskazanego znaku towarowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania prawa ochronnego do znaku towarowego za wartość niematerialną i prawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 30 września 2014 r., nr IPTPB3/423-299/14-2/PM (doręczonym w dniu 2 października 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 13 października 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 9 października 2014 r.). W dniu 9 października 2014 r. wniesiono brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o. o., podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, rozważa następującą sytuację: jeden ze wspólników spółki planuje wniesienie do spółki aportu w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Jednym ze składników przedsiębiorstwa będzie znak towarowy słowno-graficzny, objęty prawem ochronnym zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej. Wskazany znak towarowy podlegał amortyzacji, w działalności gospodarczej wspólnika. Wnioskodawca zaznacza, że kapitał zakładowy Wnioskodawcy zostanie podwyższony zgodnie z wartością wnoszonego aportu. Spółka planuje otrzymany w postaci aportu przedsiębiorstwa znak towarowy wykorzystywać w przyszłości w prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Zatem Wnioskodawca będzie chciał dokonywać amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej (dalej: WNiP).

Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest:

22 11 (PKD 2004) Wydawanie książek

22 13 (PKD 2004) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22 14 (PKD 2004) Wydawanie nagrań dźwiękowych

22 15 (PKD 2004) Działalność wydawnicza pozostała

22 21 (PKD 2004) Drukowanie gazet

22 22 (PKD 2004) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

22 24 (PKD 2004) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku

22 25 (PKD 2004) Działalność graficzna pomocnicza

22 31 (PKD 2004) Reprodukcja nagrań dźwiękowych

22 32 (PKD 2004) Reprodukcja nagrań wideo

22 33 (PKD 2004) Reprodukcja komputerowych nośników informacji

51 18 (PKD 2004) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana

51 19 (PKD 2004) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

51 43 (PKD 2004) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych

52 47 A (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna książek

52 47 B (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych

52 48 E (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek

52 61 (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

52 63 A (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową

52 63 B (PKD 2004) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

62 03 (PKD 2007) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63 11 (PKD 2007) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63 12 (PKD 2007) Działalność portali internetowych

63 12 C (PKD 2004) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

63 99 (PKD 2007) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64 2 (PKD 2007) Działalność holdingów finansowych

64 91 (PKD 2007) Leasing finansowy

64 92 (PKD 2007) Pozostałe formy udzielania kredytów

64 99 (PKD 2007) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66 19 (PKD 2007) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 1 (PKD 2007) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70 1 (PKD 2007) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70 21 (PKD 2007) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70 22 (PKD 2007) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71 33 (PKD 2004) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego

71 4 (PKD 2004) Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

72 1 (PKD 2004) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

72 21 (PKD 2004) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania

72 22 (PKD 2004) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała

72 3 (PKD 2004) Przetwarzanie danych

72 4 (PKD 2004) Działalność związana z bazami danych

72 6 (PKD 2004) Działalność związana z informatyką, pozostała

73 11 (PKD 2007) Działalność agencji reklamowych

73 12 A (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73 12 B (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73 12 C (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73 12 D (PKD 2007) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73 2 (PKD 2007) Badanie rynku i opinii publicznej

74 13 (PKD 2004) Badanie rynku i opinii publicznej

74 4 (PKD 2004) Reklama

74 81 (PKD 2004) Działalność fotograficzna

74 85 (PKD 2004) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

74 87 A (PKD 2004) Działalność związana z organizacją targów i wystaw

74 9 (PKD 2007) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77 4 (PKD 2007) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

80 42 B (PKD 2004) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

82 99 (PKD 2007) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

92 (PKD 2004) Działalność Związana z Kulturą, Rekreacją i Sportem

92 12 (PKD 2004) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo

Wnioskodawca planuje wykorzystywać otrzymany w postaci aportu znak towarowy w prowadzonej działalności gospodarczej udzielając licencji na jego używanie innym podmiotom. Wnioskodawca ponadto wskazał, że:

 • znak towarowy nie został wytworzony przez wnoszącego aport, otrzymał on znak towarowy podlegający ochronie w drodze darowizny.
 • znak towarowy był amortyzowany przez wnoszącego aport,
 • udziały zostaną wydane w wartości odpowiadającej wartości wnoszonego przedsiębiorstwa,
 • Wnioskodawca zamierza ująć otrzymane w formie aportu prawo ochronne do znaku towarowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Wnioskodawca przyjmie za wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej wartość, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Wnioskodawca przyjmie okres amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej powyżej 5 lat.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca zawarł następujące informacje:

 1. przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego,
 2. wniesienia wkładu dokona osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 3. wnoszący wkład przyjmie okres amortyzacji, zgodny z art. 22m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli nie mniej niż 60 miesięcy,
 4. odpisy amortyzacyjne dokonywane przez wnoszącego aport nie będą podlegały ograniczeniom,
 5. wnoszący aport nie rozpoczął jeszcze amortyzacji rozpatrywanej wartości niematerialnej i prawnej,
 6. Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem wartości odpisów dokonanych przez wnoszącego aport,
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy znak towarowy słowno-graficzny objęty prawem ochronnym nabyty w ramach aportu przedsiębiorstwa stanowić będzie po stronie Wnioskodawcy wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy Spółka będzie mogła dokonywać amortyzacji wskazanego znaku towarowego...
 2. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a za wartość początkową należy przyjąć wartość określoną w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika wnoszącego aport, zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9...
 3. Jaki powinien być okres amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabędzie On w postaci aportu przedsiębiorstwo w skład, którego będzie wchodzić znak towarowy podlegający ochronie na terytorium RP, co potwierdza wydane przez Urząd Patentowy świadectwo ochronne.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazany znak towarowy stanowić będzie po stronie Wnioskodawcy WNiP, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od którego Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Jak zostało to wskazane znak towarowy, będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zaś przewidywany okres jego wykorzystania przekroczy rok, a więc stanowić będzie dla Wnioskodawcy WNiP podlegającą amortyzacji podatkowej.

Spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

 • rozpatrywany przedmiot aportu mieści się w katalogu art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. stanowić będzie prawo określone w ustawie o prawo własności przemysłowej;
 • znak towarowy zostanie nabyty przez Wnioskodawcę (w formie wkładu niepieniężnego, gdyż będzie częścią wniesionego aportem przedsiębiorstwa) i będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania;
 • Wnioskodawca planuje wykorzystywać rozpatrywany znak towarowy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez okres przekraczający rok.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uważa, że rozpatrywany znak towarowy stanowić będzie wartość niematerialną i prawną. Zatem Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia znaku towarowego w ewidencji środków trwałych i WNiP oraz dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od rozpatrywanego znaku towarowego.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza, praktyka organów podatkowych: przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2011 r. (ILPB4/423-278/10-2/MC), gdzie stwierdził, że: „należy uznać, iż otrzymane w drodze wkładu niepieniężnego Znaki Towarowe stanowić będą po stronie Spółki wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji podatkowej na mocy art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość początkowa zostanie określona na dzień wkładu niepieniężnego na poziomie nie wyższym od wartości rynkowej Znaków Towarowych – na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 16 września 2011 r. (sygn. ITPB3/423-346/11/PST), stwierdził, że: „ Prawa Autorskie, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zaś ich przewidywany okres wykorzystywania przekroczy rok stanowić będą dla Wnioskodawcy WNiP podlegające amortyzacji podatkowej, albowiem spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do ujęcia znaku towarowego w ewidencji środków trwałych oraz do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od rozpatrywanego znaku towarowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Pojęcie „aport” oznacza wkład niepieniężny wniesiony do spółki w celu pokrycia udziału (w całości lub części). Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą one być wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Zatem, przeniesienie praw własności składników majątkowych w drodze aportu do spółek kapitałowych stanowi jedną z form nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa następującą sytuację: jeden ze wspólników Spółki planuje wniesienie do spółki aportu w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Jednym ze składników przedsiębiorstwa będzie znak towarowy słowno-graficzny, objęty prawem ochronnym zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej. Wskazany znak towarowy podlegał amortyzacji, w działalności gospodarczej wspólnika. Wnioskodawca zaznacza, że kapitał zakładowy Wnioskodawcy zostanie podwyższony zgodnie z wartością wnoszonego aportu. Spółka planuje otrzymany w postaci aportu przedsiębiorstwa znak towarowy wykorzystywać w przyszłości w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem Wnioskodawca będzie chciał dokonywać amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej. Wnioskodawca planuje wykorzystywać otrzymany w postaci aportu znak towarowy w prowadzonej działalności gospodarczej udzielając licencji na jego używanie innym podmiotom. Znak towarowy nie został wytworzony przez wnoszącego aport, otrzymał on znak towarowy podlegający ochronie w drodze darowizny. Znak towarowy był amortyzowany przez wnoszącego aport. Udziały zostaną wydane w wartości odpowiadającej wartości wnoszonego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zamierza ująć otrzymane w formie aportu prawo ochronne do znaku towarowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca przyjmie za wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej wartość, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca przyjmie okres amortyzacji wskazanej wartości niematerialnej i prawnej powyżej 5 lat.

W myśl art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Przepis art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje obligatoryjne przesłanki, które muszą zaistnieć aby wartość niematerialna i prawna podlegała amortyzacji. W myśl powyższego przepisu wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są wskazane w jego treści m.in. prawa określone w ustawie – Prawo własności przemysłowej, które spełniają następujące warunki:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania przekracza rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do praw wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych należą m.in. wymienione w pkt 6 tego przepisu – „prawa określone w ustawie – Prawo własności przemysłowej”.

W celu ustalenia znaczenia tego pojęcia należy odnieść się do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), który stanowi, że na warunkach określonych w tej ustawie udzielane są:

 • patenty,
 • dodatkowe prawa ochronne na wynalazki,
 • prawa ochronne na wzory użytkowe,
 • prawa ochronne na znaki towarowe,
 • prawa z rejestracji na wzory przemysłowe,
 • prawa z rejestracji na topografie układów scalonych,
 • prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa – w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 powołanej ustawy). Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedurę uzyskania tego prawa rozpoczyna zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa (art. 144 Prawa własności przemysłowej). Podlega ono wpisowi do rejestru znaków towarowych (art. 149 tej ustawy). Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy (art. 150 ww. ustawy).

Wobec powyższego, w przypadku otrzymania w formie wkładu niepieniężnego prawa ochronnego na znak towarowy – dojdzie do nabycia prawa, które może stanowić wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że prawo ochronne do znaku towarowego, otrzymane przez Spółkę w ramach aportu przedsiębiorstwa, będzie w myśl art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartością niematerialną i prawną, od której Spółka będzie mógła dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Jednocześnie należy wskazać, że w ramach postępowania dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego tutejszy organ nie ma uprawnień do badania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Celem interpretacji jest bowiem udzielenie odpowiedzi na wątpliwości związane z interpretacją przepisów prawa podatkowego, nie zaś rozstrzyganie wątpliwości dotyczących zdarzenia przyszłego, czy też potwierdzenia prawidłowości dokonywanych rozliczeń.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.