IPTPB1/415-565/14-6/MR | Interpretacja indywidualna

Amortyzacja oraz ustalenie wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego
IPTPB1/415-565/14-6/MRinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. wartość początkowa
 3. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) oraz pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji oraz ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 grudnia 2014 r., Nr IPTPB2/436-148/14-2/KK, IPTPB1/415-565/14-2/MR, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 24 grudnia 2014 r. (data doręczenia 29 grudnia 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 31 grudnia 2014 r.

Następnie pismem z dnia 13 stycznia 2015 r., Nr IPTPB2/436-148/14-4/KK, IPTPB1/415-565/14-4/MR (data nadania 13 stycznia 2015 r.), ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 15 stycznia 2015 r., następnie w dniu 23 stycznia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 20 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej pod firmą .... Spółka została zawiązana w 1993 r. na postawie umowy Spółki cywilnej. Spółka prowadzi działalność w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej prowadzonej w przychodniach oraz działalności szpitali. Wykonywane świadczenia zdrowotne mają charakter odpłatny, zaś Spółka nie pobiera refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W związku z planowaną restrukturyzacją przedsiębiorstwa wspólnicy zamierzają dokonać przekształcenia Spółki cywilnej w Spółkę jawną w trybie przewidzianym art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Wspólnicy nie zamierzają podwyższać wkładów do Spółki. Po zakończeniu przekształcenia dotychczasowi wspólnicy planują rozszerzyć skład osobowy przekształconej Spółki jawnej o dwóch nowych wspólników – syna pana ... i córkę pana .... Nowi wspólnicy zamierzają wnieść do Spółki w drodze aportu wkład niepieniężny w postaci prawa ochronnego do znaku towarowego, ustanowionego na podstawie rejestracji w Urzędzie Patentowym RP (w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 111, z późn. zm.), stanowiący ich współwłasność ułamkową w częściach równych.

W piśmie z dnia 31 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Spółka cywilna ... Spółka cywilna ma siedzibę w ..., przy ul. ..., ...;
 2. udział Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki cywilnej wynosi 50%;
 3. siedziba Spółki przekształconej będzie mieścić się pod tym samym adresem, co siedziba Spółki cywilnej;
 4. Spółka przekształcona będzie prowadzić działalność w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej prowadzonej w przychodniach oraz działalności szpitali;
 5. po rozszerzeniu składu osobowego udział Wnioskodawcy będzie ustalony proporcjonalnie do wartości wkładów (z uwagi na brak wyceny na obecną chwilę Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wysokości udziału w zyskach i stratach po rozszerzeniu składu osobowego);
 6. prawo ochronne do znaku towarowego wniesione przez nowych wspólników do Spółki jawnej (Spółki przekształconej) zostanie wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 7. wspólnicy otrzymają znak towarowy w formie darowizny do majątku osobistego każdego ze wspólników. Udział każdego nowego wspólnika w prawie ochronnym do znaku towarowego będzie wynosić 50%. Darowizna zostanie przekazana przez rodziców na rzecz dzieci;
 8. przedmiotowe prawo ochronne do znaku towarowego będzie wykorzystywane w działalności medycznej prowadzonej przez Spółkę jawną;
 9. wartość znaku towarowego przed wniesieniem do Spółki jawnej zostanie wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego;
 10. przedmiotowe prawo ochronne do znaku towarowego zostanie przekazane na potrzeby osobiste przyszłych wspólników Spółki jawnej. Nie będzie wykorzystywane przed wniesieniem do prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym nie będzie prowadzona amortyzacja przed amortyzowaniem.

Wartość wkładów wniesionych do Spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia będzie równa wartości wszystkich wkładów wniesionych do Spółki cywilnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy przekształcenie Spółki cywilnej w Spółkę jawną spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki jawnej (Spółki przekształconej) będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od wniesionego do Spółki w drodze aportu wkładu niepieniężnego w postaci prawa ochronnego do znaku towarowego proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach i stratach w ww. Spółce...
 3. Czy prawidłowym jest ustalenie przez wspólników Spółki przekształconej wartości początkowej prawa ochronnego znaku towarowego w oparciu o wartość rynkową wynikającą z wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby umowy darowizny na podstawie, której wnoszący aport nabyli prawo ochronne do znaku...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2 i Nr 3, natomiast odpowiedź na pytanie Nr 1 jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku,

Ad. 2

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przez koszty uzyskania przychodów należy rozumieć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Mogą to być zarówno wydatki bezpośrednio jak i pośrednio związane z osiąganiem przychodów.

Z kolei z art. 22 ust. 8 ww. ustawy wynika, że kosztem uzyskania przychodów mogą być odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W myśl art. 22b ww. ustawy amortyzacji podlegają m.in nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia wykorzystania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej wynika, że ustawa normuje stosunki w zakresie m.in. znaków towarowych, jak również zasady udzielania praw ochronnych na znaki towarowe. Wskazać należy, że znakiem może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, a w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także kontrolne. Zgodnie z art. 121 ww. ustawy na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi spełnienie wszystkich przesłanek przemawiających za rejestracją.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że właścicielami prawa ochronnego do znaku towarowego (oraz znaku towarowego) będą dzieci dotychczasowych wspólników Spółki cywilnej. Prawo własności przysługiwać im będzie na zasadach współwłasności ułamkowej w równych częściach. Nowi wspólnicy zamierzają wstąpić do Spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki ... Spółka cywilna .... Nowi wspólnicy w drodze aportu wniosą do Spółki wspomniane prawo ochronne do znaku towarowego (oraz znak towarowy).

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione zostaną przesłanki umożliwiające wpisanie prawa ochronnego do znaku towarowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prawo ochronne będzie wykorzystywane do działalności gospodarczej Spółki przez okres dłuższy niż 1 rok. Znak towarowy został zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP i przysługuje mu prawo ochronne przewidziane w ustawie Prawo własności przemysłowej. Ponadto, w wyniku wniesienia aportem znaku towarowego do Spółki jawnej dochodzi do skutecznego przeniesienia na Spółkę prawa ochronnego do tego znaku, czyli jego nabycie.

Wnioskodawca wskazał, że podobne stanowisko prezentują organy podatkowe:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2010 r., Nr IPPB1/415-909/09-3/ES;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 grudnia 2013 r., Nr ILPB4/423-340/13-6/MC;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 2014 r., Nr ITPB3/423-38a/12/DK.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach Spółki będą stanowić dla Niego koszt uzyskania przychodów.

Ad. 3

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
 3. wartość ustaloną zgodnie z art. 19 – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Z kolei art. 19 stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena wskazana w umówię odbiega bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej, wartość praw lub rzeczy należy ustalić w oparciu o cenę rynkową.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, nowi wspólnicy zamierzający przystąpić do Spółki jawnej są osobami fizycznymi. Jeden z przyszłych wspólników nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś drugi ma zawieszoną działalność gospodarczą. Żaden z nowych wspólników nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto nowi wspólnicy nie są wspólnikami Spółek cywilnych. Prawo ochronne do znaku towarowego (wraz ze znakiem towarowym) nabędą w drodze darowizny przekazanej im przez rodziców do ich majątków prywatnych. W konsekwencji powyższego nowi wspólnicy staną się współwłaścicielami (w częściach ułamkowych) prawa ochronnego do znaku towarowego (oraz znaku towarowego). Nowi wspólnicy wniosą wspomniane udziały do Spółki w drodze aportu. Wartość prawa ochronnego do znaku towarowego zostanie ustalona w umowie darowizny w oparciu o wartość rynkową oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego. Podkreślić należy, że prawo ochronne nie będzie wykorzystywane przez żadnego z nowych wspólników na cele związane z działalnością gospodarczą przed wniesieniem aportu.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze treść art. 22g ust. 1 pkt 4 lit c) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że wartość początkową prawa ochronnego do znaku towarowego należy przyjąć w wysokości wynikającej z wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby umowy darowizny, tj. w wartości rynkowej.

Wnioskodawca wskazał, że takie stanowisko prezentuje również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 r., Nr IBPBI/1/415-455/14/AB), który wskazał, że w „związku z uprzednią darowizną (darowiznami) praw na rzecz nowego wspólnika (...), wartość początkową będzie stanowić wartość rynkowa praw wskazana w umowie (umowach) darowizny”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki cywilnej.

Dodać należy, że właściwym publikatorem ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej obowiązującym w dniu wydania niniejszej interpretacji jest Dz. U. z 2013 r., poz. 1410.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.