IPPP3/4512-44/16-4/ISK | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez małżonka Wnioskodawczyni faktury VAT
IPPP3/4512-44/16-4/ISKinterpretacja indywidualna
  1. podatnik
  2. prawo do odliczenia
  3. znak towarowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez małżonka Wnioskodawczyni faktury VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez małżonka Wnioskodawczyni faktury VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i uzyskać status zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT. Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni będzie obejmować w szczególności zarządzanie prawami do znaków towarowych, a także świadczenie usług udzielania licencji na odpłatne korzystanie z praw do znaków towarowych. Wnioskodawczyni, już jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT), otrzyma od swojego małżonka w drodze darowizny dokonanej na podstawie art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, w formie aktu notarialnego, na terytorium Polski:

  • udział w wysokości 1/2 w znaku towarowym A oraz udziały w wysokości 1/2 w prawach ochronnych na znak towarowy A wynikających z rejestracji tego znaku dokonanej w Urzędzie Patentowym RP, a także z rejestracji w procedurze międzynarodowej dokonanej według tzw. systemu madryckiego za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności intelektualnej WIPO w Genewie, na podstawie postanowień Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. 1993 nr 116, poz. 514), a także Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 2003 nr. 13 poz. 129).
  • udział w wysokości 1/2 w znaku towarowym B oraz udziały w wysokości 1/2 w prawach ochronnych na znak towarowy B wynikających z rejestracji tego znaku dokonanej w Urzędzie Patentowym RP.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażonym w wydanej na wniosek małżonka Wnioskodawczyni interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2015 r. znak IPPP2/4512-1057/15-2/MAO, przekazanie przez małżonka Wnioskodawczyni udziałów w prawach do znaków towarowych A i B i prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) w formie darowizny na rzecz Wnioskodawczyni będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W ocenie Organu interpretacyjnego, charakter znaku towarowego i korzyści wynikające z faktu bycia jego właścicielem wykluczają, by mógł być on wykorzystywany na cele osobiste i niemożliwym jest skuteczne realizowanie praw z niego wynikających w sferze „życia prywatnego”, w oderwaniu od działalności gospodarczej.

W konsekwencji czynność przekazania przez małżonka Wnioskodawczyni udziałów w znakach towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) na te znaki nosić będzie znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zaś małżonek Wnioskodawczyni w tej czynności występować będzie w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W rezultacie darowiznę udziałów w znakach towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) na rzecz Wnioskodawczyni dokonana przez jej małżonka uznać należy za odpłatne świadczenie usług, opodatkowane VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Mając na względzie treść wydanej interpretacji indywidualnej znak IPPP2/4512-1057/15-2/MAO małżonek Wnioskodawczyni zamierza przed dokonaniem przedmiotowej darowizny udziałów w prawach do znaków towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych na te znaki zarejestrować się w charakterze podatnika VAT, a następnie odprowadzić podatek VAT należny z tytułu darowizny i udokumentować tę transakcję wystawieniem faktury VAT.

W wyniku planowanej darowizny Wnioskodawczyni stanie się współuprawnionym z praw ochronnych (praw z rejestracji) na znaki towarowe A i B (oraz z samych znaków towarowych) i posiadać będzie udziały we wskazanych prawach w wysokości 1/2.

Dzięki rejestracji znaków towarowych Wnioskodawczyni jako współuprawnionemu będą przysługiwać prawa do tych znaków szczegółowo określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 poz. 1410) (dalej jako: „p.w.p.”), w zakresie wynikającym z przepisów o współwłasności zawartych w Księdze II Tytule i Dziale IV Kodeksu cywilnego p.t. „Współwłasność”.

Nadto Wnioskodawczyni wraz z drugim współuprawnionym rozważy uzyskanie dla znaku towarowego A (jak również dla znaku towarowego B) wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w art. 162 ust. 1 (1) p.w.p.

Po otrzymaniu darowizny Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać nabyte prawa w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, mianowicie, zamierza wraz z drugim współuprawnionym oddać przedmiotowe znaki towarowe do korzystania podmiotowi trzeciemu do używania na podstawie umowy licencyjnej o charakterze odpłatnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez jej małżonka faktury VAT, dokumentującej darowiznę udziałów w znakach towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez jej małżonka faktury VAT, dokumentującej darowiznę udziałów w znakach towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji).

Artykuł 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wyjątki nie będą miały zastosowania do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, mianowicie odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek nabycia towarów lub usług z wykonanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z czynnością darowizny małżonek Wnioskodawczyni wystawi fakturę VAT.

Wnioskodawczyni w dacie nabycia udziałów w znakach towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu prawami do znaków towarowych, a także świadczeniu usług udzielania licencji na odpłatne korzystanie z praw do znaków towarowych.

Nabyte w drodze darowizny udziały w prawach do znaków towarowych i prawach ochronnych (prawach z rejestracji) Wnioskodawczyni ma zamiar wykorzystywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez oddanie przedmiotowych praw (wraz z drugim współuprawnionym) do odpłatnego korzystania na podstawie umowy licencyjnej.

Tego rodzaju usługi podlegają opodatkowaniu VAT podatkiem wg stawki 23%, zatem Wnioskodawczyni będzie wykazywać VAT należny z tytułu świadczenia przez nią tych usług.

W konsekwencji stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie wykorzystywać nabyte udziały w znakach towarowych A i B oraz udziały w prawach ochronnych do wykonywania czynności opodatkowanych, przez co wypełniona zostanie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawczyni przysługiwać będzie zatem prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie przedmiotowych udziałów w prawach do znaków towarowych w drodze darowizny.

Nieodpłatny charakter czynności prawnej jaką jest darowizna pozostaje bez znaczenia dla prawa Wnioskodawczyni od obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bowiem w obowiązującym stanie prawnym ustawa o VAT nie wyłącza prawa do odliczenia VAT w sytuacji, w której nabycie towarów lub usług następuje w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.