IPPP3/4512-42/16-4/ISK | Interpretacja indywidualna

Ustalenie podstawy opodatkowania darowizny udziałów w znakach towarowych A i B i prawach ochronnych (prawach rejestracji) oraz obowiązek rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego.
IPPP3/4512-42/16-4/ISKinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. podstawa opodatkowania
 3. znak towarowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • ustalenia podstawy opodatkowania darowizny udziałów w znakach towarowych A i B oraz prawach ochronnych (prawach rejestracji) – jest prawidłowe,
 • obowiązku rejestracji przez Wnioskodawcę jako podatnik VAT czynny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania darowizny udziałów w znakach towarowych A i B i prawach ochronnych (prawach rejestracji) oraz obowiązku rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niebędącą czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca posiada w swoim majątku odrębnym (osobistym):

 • udział w wysokości 1/2 w znaku towarowym A oraz udziały w wysokości 1/2 w prawach ochronnych na znak towarowy A, wynikających z rejestracji tego znaku dokonanej w Urzędzie Patentowym RP, a także z rejestracji w procedurze międzynarodowej dokonanej według tzw. systemu madryckiego za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej W. w Genewie, na podstawie postanowień Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 2003 nr 13 poz. 129).
 • udział w wysokości 1/2 w znaku towarowym B oraz udział w wysokości 1/2 w prawie ochronnym na znak towarowy B, wynikającym z rejestracji tego znaku dokonanej w Urzędzie Patentowym RP.

Pozostałe, wynoszące 1/2 udziały w prawach do znaków towarowych A i B i prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) posiada brat Wnioskodawcy.

Wskazane udziały w prawach do znaków towarowych A i B i prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) Wnioskodawca i jego brat nabyli od N. AG, spółki prawa szwajcarskiego, której jedynymi akcjonariuszami byli Wnioskodawca i jego brat. Łączna cena nabycia praw do wskazanych znaków towarowych wynosiła 943.285,90 CHF netto, przy czym każdy z nabywców uiścił połowę wskazanej ceny (471.642,45 CHF).

Po nabyciu udziałów w prawach do znaków towarowych A i B i prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) Wnioskodawca nie podejmował żadnych czynności faktycznych ani prawnych w stosunku do nabytych praw, nie dokonał również zgłoszeń aktualizacyjnych w organach patentowych, mających na celu ujawnienie jego praw do przedmiotowych znaków towarowych.

Wnioskodawca i jego brat zamierzają przekazać nabyte udziały w prawach do znaków towarowych A i B w drodze darowizny swoim małżonkom, które mogłyby przekazać je do używania podmiotowi trzeciemu na podstawie umowy licencyjnej, względnie w inny sposób wykorzystywać nabyte prawa w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażonym w wydanej na wniosek Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2015 r. znak IPPP2/4512-1057/15-2/MAO, przekazanie przez Wnioskodawcę udziałów w prawach do znaków towarowych A i B i prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji), w formie darowizny na rzecz jego małżonki będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W ocenie organu interpretacyjnego, charakter znaku towarowego i korzyści wynikające z faktu bycia jego właścicielem wykluczają, by mógł być on wykorzystywany na cele osobiste i niemożliwym jest skuteczne realizowanie praw z niego wynikających w sferze „życia prywatnego”, w oderwaniu od działalności gospodarczej. W konsekwencji czynność przekazania przez Wnioskodawcę udziałów w znakach towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) na te znaki nosić będzie, zdaniem organu, znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zaś Wnioskodawca w tej czynności występować będzie w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle stanowiska organu interpretującego, planowana przez Wnioskodawcę darowizna udziałów w znakach towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) na rzecz małżonki stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, opodatkowane VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Mając na względzie treść wydanej interpretacji indywidualnej znak IPPP2/4512-1057/15-2/MAO Wnioskodawca zamierza w związku z planowanym przed dokonaniem przedmiotowej darowizny udziałów w prawach do znaków towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), a następnie odprowadzić podatek VAT należny z tytułu darowizny i udokumentować tę transakcję wystawieniem faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku uznania, iż opisane w zdarzenie przyszłe tj. darowizna udziałów w znakach towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania tej transakcji będzie stanowił koszt nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w znakach towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych na znaki od N. AG, tj. równowartość kwoty 471.642,45 CHF, po jej przeliczeniu na złote według kursu średniego franka szwajcarskiego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego...
 2. Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, tj. w związku z planowaną darowizną znaków towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji), Wnioskodawca (na potrzeby dokonania ww. darowizny) będzie zobowiązany zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), tj. złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne i zarejestrować się w charakterze „podatnika VAT czynnego”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 5 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

Przepisy ustawy o VAT nie określają wprost, jakiego rodzaju koszty mogą zostać uznane za poniesione przez podatnika w związku ze nieodpłatnym świadczeniem usług. Uzasadnione jest przyjęcie, iż chodzi tu o koszty rzeczywiście poniesione w związku ze świadczoną usługą, to jest koszty, bez poniesienia których wykonanie usługi byłoby niemożliwe.

Powołany przepis art. 29a ust. 5 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 75 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.) stanowiącego, iż w odniesieniu do świadczenia usług, o których mowa w art. 26 (tj. m.in. usług świadczonych przez podatnika nieodpłatnie na prywatny użytek jego lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, uznawanych za usługi świadczone odpłatnie) w przypadku gdy towary stanowiące część majątku przedsiębiorstwa używane są do celów prywatnych lub usługi są świadczone nieodpłatnie, podstawę opodatkowania stanowi całkowita kwota wydatków poniesionych przez podatnika na wykonanie tych usług.

Znaki towarowe A i B, w których udziały posiada Wnioskodawca nie zostały przez niego wytworzone, lecz Wnioskodawca nabył do nich prawa za kwotę 471.642,45 CHF. Po nabyciu udziałów w prawach do wskazanych znaków towarowych i prawach ochronnych na te znaki Wnioskodawca nie dokonał zgłoszeń aktualizacyjnych w organach patentowych, ani nie podejmował w żadnych innych czynności faktycznych ani prawnych w stosunku do nabytych praw, stąd też nie ponosił żadnych dodatkowych wydatków związanych z ich posiadaniem i utrzymaniem.

Wobec powyższego, w przypadku zamierzonej przez Wnioskodawcę czynności darowizny na rzecz małżonki udziałów w prawach do zarejestrowanych znaków towarowych o których mowa we wniosku, faktycznym kosztem świadczenia tej usługi poniesionym przez Wnioskodawcę będzie kwota wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie tych praw i kwota ta zgodnie z art. 29a ust. 5 ww. ustawy o VAT stanowić będzie podstawę opodatkowania.

Powyższe stanowisko w analogicznym stanie faktycznym zostało również zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2015 r. (sygn. IBPP1/4512-744/15/DK).

Zważywszy że cena nabycia przedmiotowych praw została ustalona i zapłacona we frankach szwajcarskich, dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania planowanej darowizny należy dokonać zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT przeliczenia ceny na złote stosując kurs średni CHF ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

W związku z faktem, że Wnioskodawca w ramach planowanej darowizny będzie występował w charakterze podatnika od towarów i usług (VAT) w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, będzie on zobowiązany złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne i zarejestrować się w charakterze „podatnika VAT czynnego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

I tak, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niebędącą czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca posiada w swoim majątku odrębnym (osobistym) udziały w wysokości 1/2 w znakach towarowych A i B oraz udziały w wysokości 1/2 w prawach ochronnych na te znaki towarowe, pozostałą część udziałów posiada brat Wnioskodawcy.

Wskazane udziały w prawach do znaków towarowych A i B i prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) Wnioskodawca i jego brat nabyli od N. AG, spółki prawa szwajcarskiego, której jedynymi akcjonariuszami byli Wnioskodawca i jego brat. Łączna cena nabycia praw do wskazanych znaków towarowych wynosiła 943.285,90 CHF netto, przy czym każdy z nabywców uiścił połowę wskazanej ceny (471.642,45 CHF).

Po nabyciu udziałów w prawach do znaków towarowych A i B i prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) Wnioskodawca nie podejmował w żadnych czynności faktycznych ani prawnych w stosunku do nabytych praw, nie dokonał również zgłoszeń aktualizacyjnych w organach patentowych, mających na celu ujawnienie jego praw do przedmiotowych znaków towarowych.

Wnioskodawca i jego brat zamierzają przekazać nabyte udziały w prawach do znaków towarowych A i B w drodze darowizny swoim małżonkom, które mogłyby przekazać je do używania podmiotowi trzeciemu na podstawie umowy licencyjnej, względnie w inny sposób wykorzystywać nabyte prawa w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W otrzymanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2015 r. znak IPPP2/4512-1057/15-2/MAO, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał przedmiotową darowiznę za czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia podstawy opodatkowania przedmiotowej transakcji darowizny udziałów w znakach towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach rejestracji).

Odnosząc się do kwestii dotyczącej podstawy opodatkowania przy przedmiotowej darowiźnie, należy przytoczyć przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 5 ww. ustawy, w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Ustawodawca nie określił w sposób precyzyjny, jakiego rodzaju koszty mogą zostać uznane za poniesione przez podatnika w związku ze świadczeniem nieodpłatnie usług. Nie ulega jednak wątpliwości, iż chodzi tu o koszty rzeczywiście poniesione w związku ze świadczoną usługą, tzn. takiego rodzaju koszty, bez poniesienia których wykonanie usługi byłoby niemożliwe.

Należy zauważyć, że cyt. wyżej przepis art. 29a ust. 5 ustawy o VAT nie określa podstawy opodatkowania w oparciu o wartość rynkową dla nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy o VAT.

Ww. przepis art. 29a ustawy stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.) z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74–77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Stosownie do art. 75 Dyrektywy, w odniesieniu do świadczenia usług, o których mowa w art. 26 (tj. m.in. usług świadczonych przez podatnika nieodpłatnie na prywatny użytek jego lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, uznawanych za usługi świadczone odpłatnie) w przypadku gdy towary stanowiące część majątku przedsiębiorstwa używane są do celów prywatnych lub usługi są świadczone nieodpłatnie, podstawę opodatkowania stanowi całkowita kwota wydatków poniesionych przez podatnika na wykonanie tych usług.

W myśl art. 78 lit. a) Dyrektywy, do podstawy opodatkowania wlicza się podatki, cła, opłaty, i inne należności, z wyjątkiem samego VAT.

Do podstawy opodatkowania nie wlicza się zatem samego podatku od wartości dodanej – należnego z tytułu danej transakcji.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku dokonanej przez Wnioskodawcę czynności darowizny na rzecz małżonki udziałów w znakach towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach rejestracji) o których mowa we wniosku, jako podstawę opodatkowania – zgodnie z cyt. wyżej art. 29a ust. 5 ww. ustawy – przyjąć należy faktyczny koszt świadczenia tej usługi poniesiony przez Wnioskodawcę, którym w przedmiotowej sprawie będzie kwota wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem przedmiotu darowizny, o ile oczywiście bez ich poniesienia wykonanie usługi nieodpłatnego ich przekazania byłoby niemożliwe, z wyłączeniem natomiast kosztów związanych z samym dokonaniem darowizny.

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są wykazane w walucie obcej zastosowanie znajduje art. 31a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi art. 31a ust. 2 ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

W analizowanej sprawie udziały w prawach do znaków towarowych A i B i prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) Wnioskodawca i jego brat nabyli od N. AG, spółki prawa szwajcarskiego, której jedynymi akcjonariuszami byli Wnioskodawca i jego brat. Łączna cena nabycia praw do wskazanych znaków towarowych wynosiła 943.285,90 CHF netto, przy czym każdy z nabywców uiścił połowę wskazanej ceny (471.642,45 CHF).

Mając powyższe na uwadze, przy ustalaniu podstawy opodatkowania w przedmiotowej sprawie przeliczenia waluty obcej na złote Wnioskodawca powinien dokonać zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy t.j.: według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania darowizny udziałów w znakach towarowych A i B oraz prawach ochronnych (prawach rejestracji) należało uznać za prawidłowe.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca dodatkowo wskazał, iż w otrzymanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2015 r. znak IPPP2/4512-1057/15-2/MAO, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że czynność przekazania przez Wnioskodawcę udziałów w znakach towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) na te znaki nosić będzie, znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zaś Wnioskodawca w tej czynności występować będzie w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Dodatkowo w związku z planowanym przed dokonaniem przedmiotowej darowizny udziałów w prawach do znaków towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych na te znaki (prawach z rejestracji) Wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), a następnie odprowadzić podatek VAT należny z tytułu darowizny i udokumentować tę transakcję wystawieniem faktury VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego i rejestracji jako „podatnik VAT czynny” w związku z planowaną darowizną znaków towarowych A i B oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy wskazać, że zgodnie z ogólną zasadą obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny podlegają podmioty wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma obowiązek rejestracji jako „podatnik VAT czynny” na podstawie art. 96 ust.1 ustawy, o ile nie skorzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku rejestracji jako podatnik VAT czynny należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.