IPPP3/4512-263/16-4/WH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem jednego lub większej ilości znaków towarowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym w dniu 11 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) na wezwanie nr IPPP3/4512-263/16-2/WH z dnia 28 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem jednego lub większej ilości znaków towarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem jednego lub większej ilości znaków towarowych.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje znaki towarowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 508, ze zm.).

W przyszłości Wnioskodawca, samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem lub innymi podmiotami, zawiąże spółkę kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną), zwaną dalej „Spółką kapitałową”. W konsekwencji Wnioskodawca stanie się jedynym wspólnikiem albo jednym ze wspólników Spółki kapitałowej.

Spółka kapitałowa zostanie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, a jej przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej będzie dzierżawa własności intelektualnej (w szczególności udzielanie licencji na używanie znaku towarowego).

Następnie Wnioskodawca, działając w charakterze czynnego podatnika VAT, wniesie jeden lub większą ilość znaków towarowych jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki kapitałowej. Od dnia tego wniesienia Spółka kapitałowa będzie wykorzystywać otrzymany od Wnioskodawcy wkład niepieniężny w postaci jednego lub większej ilości znaków towarowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w szczególności do udzielenia licencji na używanie tego znaku lub tych znaków).

Wnioskodawca wystawi i przekaże Spółce kapitałowej fakturę dokumentującą opodatkowane VAT świadczenie usługi polegające na wniesieniu do Spółki kapitałowej jednego lub większej ilości znaków towarowych jako wkład niepieniężny (aport).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 maja 2016 r. Wnioskodawca wskazał, iż Spółka kapitałowa, o której mowa we wniosku:

  • została zawiązana przez Wnioskodawcę (samodzielnie, tj. jako jedynego jej założyciela) w dniu 24 marca 2016 r., a następnie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 marca 2016 r.,
  • jej nazwa (firma) to S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • jej NIP...
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółce kapitałowej będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przez Spółkę kapitałową z tytułu nabycia jednego lub większej ilości znaków towarowych jako wkładu niepieniężnego (aportu) Wnioskodawcy do Spółki kapitałowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy Spółce kapitałowej będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przez Spółkę kapitałową z tytułu nabycia jednego lub większej ilości znaków towarowych jako wkładu niepieniężnego (aportu) Wnioskodawcy do Spółki kapitałowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy VAT przez odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy VAT. Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż wniesienie przez czynnego podatnika VAT jednego lub więcej znaków towarowych jako wkład niepieniężny (aport) do spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanowi odpłatne świadczenie usług, opodatkowane VAT na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy VAT.

W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdą zastosowanie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy VAT. Stosownie bowiem do art. 86 ust. 1 Ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w rozważanym zdarzeniu przyszłym). Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy VAT).

Jak stwierdzono w opisie zdarzenia przyszłego nabyty przez Spółkę kapitałową wkład niepieniężny (aport) w postaci jednego lub większej ilości znaków towarowych będzie od dnia tego nabycia wykorzystywany przez Spółkę kapitałową do wykonywania czynności opodatkowanej VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie dzierżawa własności intelektualnej (tj. do udzielenia licencji na używanie znaku towarowego lub znaków towarowych). W związku z tym zaistnieje wskazany w art. 86 ust. 1 Ustawy VAT związek pomiędzy nabytym przez Spółkę kapitałową wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci jednego lub większej ilości znaków towarowych a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi VAT w postaci udzielenia licencji na używanie znaku towarowego lub znaków towarowych nabytych jako wkład niepieniężny (aport) od Wnioskodawcy.

W konsekwencji powyższego Spółce kapitałowej będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, która to kwota - zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy VAT - będzie wynikać z wystawionej przez Wnioskodawcę i otrzymanej przez Spółkę kapitałową faktury dokumentującej opodatkowane VAT świadczenie usługi polegające na wniesieniu do Spółki kapitałowej jednego lub większej ilości znaków towarowych jako wkład niepieniężny (aport).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Spółce kapitałowej będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przez Spółkę kapitałową z tytułu nabycia jednego lub większej ilości znaków towarowych jako wkładu niepieniężnego (aportu) Wnioskodawcy do Spółki kapitałowej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2015 r. (sygn. ITPP1/4512-194/15/DM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczające jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo – prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje znaki towarowe. W przyszłości Wnioskodawca, samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem lub innymi podmiotami, zawiąże spółkę kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W konsekwencji Wnioskodawca stanie się jedynym wspólnikiem albo jednym ze wspólników Spółki kapitałowej. Spółka kapitałowa zostanie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, a jej przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej będzie dzierżawa własności intelektualnej (w szczególności udzielanie licencji na używanie znaku towarowego). Następnie Wnioskodawca, działając w charakterze czynnego podatnika VAT, wniesie jeden lub większą ilość znaków towarowych jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki kapitałowej. Od dnia tego wniesienia Spółka kapitałowa będzie wykorzystywać otrzymany od Wnioskodawcy wkład niepieniężny w postaci jednego lub większej ilości znaków towarowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w szczególności do udzielenia licencji na używanie tego znaku lub tych znaków). Wnioskodawca wystawi i przekaże Spółce kapitałowej fakturę dokumentującą opodatkowane VAT świadczenie usługi polegające na wniesieniu do Spółki kapitałowej jednego lub większej ilości znaków towarowych jako wkład niepieniężny (aport).

Wątpliwości w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy Spółce kapitałowej będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przez Spółkę kapitałową z tytułu nabycia jednego lub większej ilości znaków towarowych jako wkładu niepieniężnego (aportu) Wnioskodawcy do Spółki kapitałowej.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem transakcja sprzedaży prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanej transakcji, jako odpłatnego świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że aport (wkład niepieniężny) w postaci praw do wartości niematerialnych i prawnych (praw do znaków towarowych) spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym czynność ta stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku, czy też obniżonej stawki podatku dla czynności aportu znaku towarowego. Tym samym uznać należy, że czynność ta podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności niniejszej sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sytuacji zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bowiem Spółka kapitałowa będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyty znak towarowy/znaki towarowe będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie dzierżawa własności intelektualnej (tj. do udzielania licencji na używanie znaku towarowego lub znaków towarowych).

W konsekwencji mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że Spółce kapitałowej będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przez Spółkę kapitałową z tytułu nabycia jednego lub większej ilości znaków towarowych jako wkładu niepieniężnego (aportu) Wnioskodawcy do Spółki kapitałowej, pod warunkiem niezaistnienia zawartych w art. 88 ustawy przesłanek negatywnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016, poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.