IPPB5/4510-517/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Czy potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz sprzedającego prawa do znaków towarowych stanowić będzie formę uregulowania zobowiązania z tytułu nabycia praw do znaków towarowych w rozumieniu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od praw do znaków towarowych
IPPB5/4510-517/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. cena nabycia
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. potrącenie (kompensata)
 4. prawo autorskie
 5. wartości niematerialne i prawne
 6. wartość początkowa
 7. znak towarowy
 8. zobowiązanie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz sprzedającego prawa do znaków towarowych stanowić będzie formę uregulowania zobowiązania z tytułu nabycia praw do znaków towarowych w rozumieniu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od praw do znaków towarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz sprzedającego prawa do znaków towarowych stanowić będzie formę uregulowania zobowiązania z tytułu nabycia praw do znaków towarowych w rozumieniu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od praw do znaków towarowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na chwilę obecną Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki komandytowej, która nie jest podatnikiem CIT. W przyszłości Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia swojej formy prawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na skutek czego Wnioskodawca nabędzie statut podatnika CIT.

Wnioskodawca (już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) rozważa nabycie praw do znaków towarowych (dalej: „ZT”). Nabycie ZT nastąpi w drodze umowy sprzedaży. Zbywającym ZT będzie spółka komandytowo-akcyjna.

Nabyte przez Spółkę ZT w postaci słownej lub słowno-graficznej stanowić będą utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm. – dalej: „UPA”). Dodatkowo, niektóre z nabytych ZT na moment nabycia Przedsiębiorstwa będą zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „UP RP”) lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej: „OHIM”), inne natomiast będą przedmiotem toczącego się postępowania w sprawie rejestracji w UP RP lub w OHIM.

Spółka zamierza rozpoznać nabyte prawa do ZT jako podatkowe wartości niematerialne i prawne (dalej: „WNiP”) i dokonywać od nich podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Zapłata za nabywane ZT może nastąpić zarówno poprzez faktyczne uiszczenie ustalonej przez strony umowy ceny, jak i poprzez potrącenie części wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz sprzedającego ZT. Przykładowo Wnioskodawca może mieć wierzytelność wobec zbywcy ZT o:

 • zapłatę ceny emisyjnej za zaoferowane podmiotowi zbywającemu ZT obligacje lub
 • wypłatę środków z tytułu udzielenia pożyczki przez podmiot zbywający ZT na rzecz Wnioskodawcy lub
 • dokonanie wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, przez podmiot zbywający ZT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz sprzedającego ZT stanowić będzie formę uregulowania zobowiązania z tytułu nabycia ZT w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od ZT...

Zdaniem Wnioskodawcy, potrącenie wzajemnych części wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz sprzedającego ZT na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu zapłaty (całości lub części) ceny za ZT, należy uznać za uregulowanie (całości lub części) ceny w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT.

W konsekwencji, w sytuacji, w której przedmiotowe potrącenie nastąpi w terminach wskazanych w art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodów (dokonanych w formie odpisów amortyzacyjnych od wartości ZT), o której mowa w art. 15b ust. 6 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. W myśl z kolei ust. 2 powołanego artykułu jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zgodnie z kolei z ust. 6 powołanego artykułu przepisy art. 15b ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych mogą być co do zasady zaliczone do kosztów podatkowych, jeżeli cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych wynikająca z faktury lub innego dokumentu została uregulowana przez podatnika we wskazanych w ustawie terminach. W przeciwnym wypadku podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o tę część odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane od nieuregulowanej części ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej (przedmiotowa korekta kosztów uzyskania przychodów ma charakter czasowy - ponowne zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe po uregulowaniu ceny - w myśl art. 15b ust. 7 ustawy o CIT).

W tym miejscu podkreślić należy, iż ustawa o CIT nie uszczegóławia w jakiej formie cena powinna zostać uiszczona, aby mogła zostać uznana za uregulowaną w myśl art. 15b ustawy o CIT. Ustawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń w przedmiotowej kwestii. Tym samym, każda forma zapłaty ceny (czyli wykonania świadczenia którego skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania z tytułu ceny) powinna zostać uznana za uregulowanie, o którym mowa w powołanym art. 15b ustawy o CIT. W konsekwencji, za uregulowanie ceny uznać należy również zapłatę ceny na skutek potrącenia zobowiązania z wierzytelnością przysługującą podatnikowi.

Za takim stanowiskiem przemawia również fakt, iż na gruncie ustawy o CIT rozliczenie zobowiązania w drodze potrącenia traktowane jest jako forma uregulowania należności - wprost przedmiotową kwestię wskazują np. przepisy w zakresie różnic kursowych (art. 15a ust. 7 ustawy o CIT) oraz wypłat należności, od których pobierany jest podatek u źródła (art. 26 ust. 7 ustawy o CIT).

Stanowisko, zgodnie z którym przez uregulowanie zobowiązań rozumie się m.in. potrącenie, podzielają również organy podatkowe. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2014 r., sygn. ITPB3/423-264/14/PS): „(...) termin „uregulowanie”, którym posługuje się ustawodawca w powołanych powyżej przepisach jest pojęciem szerokim, obejmującym wszelkie typy rozliczeń, takich jak: gotówka, czek gotówkowy, dowód wpłaty na rachunek bankowy, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek rozrachunkowy, akredytywa, weksel własny, weksel trasowany, okresowe rozliczenia saldami, rozliczenia planowe, karta płatnicza, potrącenie (kompensata). Przez termin „uregulowanie”, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach należy więc rozumieć każdą dopuszczalną prawnie formę efektywnego spełnienia świadczenia skutkującym wygaśnięciem zobowiązania...
  Tym samym, również wykładnia systemowa wewnętrzna wskazuje, że pojęcie „uregulowanie”, którym posługuje się ustawodawca, w szczególności w art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinno być interpretowane szeroko, w konsekwencji powinno obejmować każdą prawnie dopuszczalną formę wykonania zobowiązania przez podatnika, w tym również potrącenie (kompensatę).”
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 listopada 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1071/14/CzP, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym „(...) potrącenie powinno być uznane za formę „uregulowania” kwoty odpowiadającej cenie nabycia, o którym mowa w art. 15b ustawy o CIT. W konsekwencji, w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę zobowiązania z tytułu zapłaty za nabyte przedsiębiorstwo w drodze potrącenia w terminach wskazanych w ustawie, możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od nabytych w ramach przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych (autorskich praw majątkowych).
  Reasumując powyższe, zapłata ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej na skutek potrącenia w terminie wskazanym w powołanym art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT, powoduje, iż podatnik nie ma obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów (dokonanych w formie odpisów amortyzacyjnych) przewidzianej w art. 15b ust. 6 ustawy o CIT.”

Jak zostało podkreślone w stanie faktycznym, ZT stanowić będą WNiP podlegające amortyzacji podatkowej zgodnie z 16b ust. 1 ustawy o CIT.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, uiszczenie ceny za ZT przez Wnioskodawcę w formie potrącenia stanowić będzie jej uregulowanie w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT.

W konsekwencji, w sytuacji, gdy przedmiotowe potrącenie nastąpi w terminach wskazanych w art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodów (rozpoznawanych przez Spółkę w związku z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych od wartości ZT), o której mowa w art. 15b ust. 6 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.