IPPB5/423-987/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do wykazania w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanego w drodze aportu znaku towarowego według jego wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (wartość ta będzie odpowiadać wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej wydanych przez Wnioskodawcę udziałów? Czy odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej znaku towarowego stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
IPPB5/423-987/14-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. aport
 3. objęcie udziałów
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. prawa autorskie
 6. wartości niematerialne i prawne
 7. wartość początkowa
 8. wkłady niepieniężne
 9. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wartości początkowej otrzymanego w drodze aportu znaku towarowego – jest prawidłowe;
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej otrzymanego w drodze aportu znaku towarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej otrzymanego w drodze aportu znaku towarowego, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej otrzymanego w drodze aportu znaku towarowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) zarejestrowanego znaku towarowego od spółki z siedzibą na Cyprze (dalej: „CypCo”). CypCo jest spółką posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną jako podatnik podatku od wartości dodanej na Cyprze i będącą rezydentem podatkowym na Cyprze. CypCo nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej na terytorium Polski ani bezpośrednio ani za pośrednictwem tzw. „zakładu” w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Cyprem (dalej: „Umowa”).

CypCo jest właścicielem znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym (jest to zarejestrowany znak towarowy podlegający ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej). CypCo zawarła umowy na odpłatne korzystanie ze znaku towarowego z podmiotami mającymi siedzibę w Polsce.

CypCo wniesie znak towarowy jako wkład niepieniężny do Wnioskodawcy, Przed dokonaniem aportu znaku towarowego przez CypCo, Wnioskodawca zleci wycenę wartości rynkowej tego znaku towarowego rzeczoznawcy majątkowemu. Wnioskodawca podwyższy kapitał zakładowy i wyda CypCo udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, w zamian za które CypCo wniesie wkład niepieniężny w postaci znaku towarowego.

Wartość nominalna wydanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie równa wartości podwyższenia kapitału zakładowego i będzie odpowiadać wartości rynkowej znaku towarowego zgodnej z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego (nie zostanie wykreowane tzw. agio).

Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabyty od CypCo znak towarowy na potrzeby działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż jeden rok.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do wykazania w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanego w drodze aportu znaku towarowego według jego wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (wartość ta będzie odpowiadać wysokości podwyższenia kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej wydanych przez Wnioskodawcę udziałów...
 2. Czy odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej znaku towarowego stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu...
 3. Czy wniesienie znaku towarowego jako wkładu niepieniężnego podlegać będzie opodatkowaniu u Wnioskodawcy podatkiem VA17
 4. Jak Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT...
 5. Czy i kiedy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego w wysokości podatku VAT należnego...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 wniosku w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. ustawy o podatku od towarów i usług (pytania nr 3, 4 i 5 wniosku) zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy,

PYTANIE 1

Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 851, z późn. zm.; dalej: „Ustawa CIT”) wartościami niematerialnym i prawnymi są nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 u Nr 119, poz. 1117, z późa zm.; dalej „PWP”),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
  - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 PWP na warunkach określonych w PWP udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Zgodnie z art. 120 PWP, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zgodnie z art. 121 PWP na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Analiza przepisów PWP prowadzi zatem do wniosku, że zarejestrowany znak towarowy (prawo do znaku towarowego, na które udzielone zostało prawo ochronne) będący przedmiotem aportu na rzecz Wnioskodawcy stanowi prawo w rozumieniu PWP, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT.

Z uwagi na fakt, że nabyty przez Wnioskodawcę w drodze aportu znak towarowy stanowi prawo, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT, które nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania oraz którego przewidywany okres używania przez Wnioskodawcę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jest dłuższy niż rok, znak towarowy stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu Ustawy CIT i podlega wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16d ust. 1 Ustawy CIT.

Sposób ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego określa art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, zgodnie z którym w razie nabycia wartości niematerialnych i prawnych w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki, za wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

W powyższym przepisie dowolność ustalenia wartości początkowej wnoszonej aportem wartości niematerialnej i prawnej ograniczona jest więc jedynie parametrem jej wartości maksymalnej, która nie może przekraczać wartości rynkowej danej wartości niematerialnej i prawnej. Ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej na poziomie jej wartości rynkowej pozostaje więc w zgodzie z postanowieniami Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 16g ust. 12 Ustawy CIT przy ustalaniu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych m.in. na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, stosuje się odpowiednio art. 14 Ustawy CIT, który precyzuje znaczenie wartości rynkowej.

Wnioskodawca zleci wycenę wartości rynkowej tego znaku towarowego rzeczoznawcy majątkowemu. Wnioskodawca podwyższy kapitał zakładowy i wyda CypCo udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, w zamian za które CypCo wniesie wkład niepieniężny w postaci znaku towarowego.

Wartość nominalna wydanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie równa wartości podwyższenia kapitału zakładowego i będzie odpowiadać wartości rynkowej znaku towarowego zgodnej z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego (nie zostanie wykreowane tzw. agio).

Art. 14 ust. 2 Ustawy CIT stanowi, że wartość rynkową, o której mowa m.in. w art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia, przy czym - jak stanowi art. 14 ust. 3 Ustawy CIT - jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych.

Powyższe oznacza, że organ podatkowy w celu określenia rynkowej wartości prawa majątkowego opiera się na opinii biegłego, jeżeli więc znak towarowy nabyty przez Wnioskodawcę zostanie wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego, będącego biegłym w sprawie wyceny znaku towarowego, należy uznać, że wynik tej wyceny stanowi wartość rynkową znaku towarowego.

W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie uprawniony do wykazania w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanego w drodze aportu znaku towarowego według jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiącej równowartość wartości rynkowej znaku towarowego.

PYTANIE 2

Jak wykazano w przedstawionym stanowisku własnym dotyczącym pytania 1, nabyty znak towarowy będący przedmiotem analizy stanowić będzie u Wnioskodawcy wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 Ustawy CIT jako prawo do znaku towarowego, na które udzielone zostało prawo ochronne, o którym mowa w punkcie 6 wskazanego artykułu.

Zgodnie z art. 15 ust 6 Ustawy CIT kosztem uzyskania przychodu są co do zasady, odpisy amortyzacyjne dokonywane z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 Ustawy CIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się co do zasady od wartości początkowej środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych, przy czym wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze wkładu niepieniężnego została zdefiniowana w art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT na poziomie wartości ustalonej przez podatnika nu dzień wniesienia wkładu wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.

Jak Wnioskodawca przedstawił w stanowisku własnym dotyczącym pytania 1, wartości niematerialne i prawne w postaci zarejestrowanego znaku towarowego zostaną przez Wnioskodawcę wprowadzone do ewidencji środków trwałych po ich wartości rynkowej, wynikającej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartością początkową znaku towarowego będzie więc jego wartość rynkowa, co jest zgodne z art. 16g ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT i od tej kwoty Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów administracyjnych.

Wnioskodawca zwraca przy tym uwagę, że art. 16 ust. 1 pkt 65 lit. d Ustawy CIT wyłącza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego. Przepis ten nie będzie mieć jednak zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, wartość aportu zostanie w całości odniesiona na kapitał zakładowy.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej znaku towarowego równej jego wartości rynkowej i dokonane odpisy amortyzacyjne w całości stanowić będą koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.