IPPB5/423-928/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy po zawarciu z licencjodawcą porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na modyfikację Znaku Towarowego oraz po tej modyfikacji Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać opłatę licencyjną do kosztów uzyskania przychodów na dotychczasowych zasadach?
IPPB5/423-928/14-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. licencja
  4. opłata licencyjna
  5. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako „Wnioskodawca”) jako licencjobiorca wykorzystuje w swej działalności gospodarczej słowno-graficzny znak towarowy „P.” (dalej jako „Znak Towarowy”). Na znak ten Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał prawo ochronne, co również zostało wskazane w umowie licencyjnej. Umowa licencyjna ma charakter odpłatny, stawka opłaty licencyjnej uzależniona jest od przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę ze sprzedaży towarów z wykorzystaniem Znaku Towarowego. Oprócz Wnioskodawcy, licencja na Znak Towarowy została udzielona jeszcze innemu podmiotowi (łącznie jest dwóch licencjobiorców).

Według Wnioskodawcy, dla celów marketingowych, w grafice Znaku Towarowego powinno się dokonać pewnych zmian. Sam element słowny Znaku Towarowego, to jest samo stwierdzenie słowne „P.” powinno pozostać, jednakże cały Znak Towarowy powinien mieć nieco inną formę graficzną.

Wnioskodawca nie może jednak dokonać zamierzonych zmian i korzystać ze zmodyfikowanego Znaku Towarowego bez zgody licencjodawcy, któremu przysługuje prawo ochronne na ten znak. Jak wynika bowiem z art. 157 ustawy z. dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uprawniony podmiot sam by nie używał znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5. Zastrzeżenie to nie będzie jednak miało zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 3 Prawa własności przemysłowej, przez używanie znaku rozumie się również używanie go przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, co oznacza przykładowo zawarcie umowy licencyjnej.

Z powyższych względów Wnioskodawca i licencjodawca zamierzają zawrzeć porozumienie (odrębne od umowy licencyjnej), na podstawie którego Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania modyfikacji graficznej Znaku Towarowego. Może się zdarzyć, że z uwagi na odbiór klientów (nabywców towarów oznaczonych graficznie zmodyfikowanym Znakiem Towarowym), będą konieczne dalsze modyfikacje albo powrót do pierwotnej wersji Znaku Towarowego.

Po zawarciu porozumienia i w oparciu o jego postanowienia, opłata licencyjna będzie naliczana na dotychczasowych zasadach, niezależnie czy Wnioskodawca będzie używał Znaku Towarowego czy też zmodyfikowanego graficznie Znaku Towarowego. Tak więc modyfikacja Znaku Towarowego nie wpłynie na wysokość opłaty licencyjnej, która będzie uzależniona jedynie od wielkości przychodów ze sprzedaży towarów z wykorzystaniem Znaku Towarowego lub zmodyfikowanego graficznie Znaku Towarowego.

Porozumienie będzie zawierało zastrzeżenie, że przed rozpoczęciem użytkowania zmodyfikowanego Znaku Towarowego będzie on podlegał akceptacji licencjodawcy. Ponadto licencjodawca w każdej chwili będzie posiadał prawo do cofnięcia swej zgody na używanie zmienionego Znaku Towarowego, co będzie oznaczało konieczność ponownego korzystania przez Wnioskodawcę z pierwotnej wersji Znaku Towarowego. We wspomnianym porozumieniu Wnioskodawca zobowiąże się także, że w związku z uzyskaną zgodą na modyfikację graficzną Znaku Towarowego, nie dokona nigdy jakiejkolwiek czynności, która mogłaby naruszyć prawo licencjodawcy do Znaku Towarowego albo stanowić wobec licencjodawcy czyn nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo Wnioskodawca będzie miał obowiązek przenieść na licencjodawcę, na jego żądanie, majątkowe prawa autorskie do zmodyfikowanego Znaku Towarowego, za zwrotem kosztów poniesionych na jego wytworzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po zawarciu z licencjodawcą porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na modyfikację Znaku Towarowego oraz po tej modyfikacji Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać opłatę licencyjną do kosztów uzyskania przychodów na dotychczasowych zasadach...

Zdaniem Wnioskodawcy, po zawarciu z licencjodawcą porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na modyfikację Znaku Towarowego oraz po tej modyfikacji, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać opłatę licencyjną do kosztów uzyskania przychodów na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (tzw. negatywny katalog kosztów podatkowych). Opłata licencyjna uiszczana jest i będzie przez Wnioskodawcę tytułem wykorzystywania Znaku Towarowego w działalności Wnioskodawcy i uzyskiwania z niej przychodów podlegających opodatkowaniu (ze sprzedaży towarów opatrzonych Znakiem Towarowym). Zachowany jest więc i będzie adekwatny związek pomiędzy ponoszonymi kosztami w postaci opłat licencyjnych a przychodami, bowiem koszty te ewidentnie są i będą ponoszone w celu uzyskania przychodów. Warunek ten zostanie również spełniony po zawarciu porozumienia, na podstawie którego Wnioskodawca będzie miał prawo dokonania modyfikacji graficznej Znaku Towarowego i opatrywania sprzedawanych towarów tak zmodyfikowanym Znakiem Towarowym. Należy przy tym zauważyć, że opłaty licencyjne za używanie znaku towarowego nie zostały wymienione jako wydatek nie uznawany za koszty podatkowe, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

Jak wynika z art. 157 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie. Nie ma wątpliwości, że zarówno Znak Towarowy jak i zmodyfikowany Znak Towarowy będą oznaczeniami podobnymi, skoro w ich wizerunku znajdzie się stwierdzenie „P.”. Tak więc Wnioskodawca będzie musiał uzyskać zgodę licencjodawcy na korzystanie ze zmodyfikowanego Znaku Towarowego. Zgoda taka ma być udzielona przez licencjodawcę, który warunkuje ją uiszczaniem przez Wnioskodawcę opłat licencyjnych na dotychczasowych zasadach, niezależnie czy Wnioskodawca będzie używał Znaku Towarowego, czy zmodyfikowanego graficznie Znaku Towarowego, czy też będzie dokonywał dalszych jego modyfikacji. Może też dojść do sytuacji, że Wnioskodawca powróci do pierwotnej wersji Znaku Towarowego, ze względu na jego lepszą rozpoznawalność przez klientów, albo z uwagi na brak akceptacji licencjodawcy dla dokonanych modyfikacji. Zawarte pomiędzy Wnioskodawcą i licencjodawcą porozumienie będzie więc stanowiło podstawę dla Wnioskodawcy do zgodnego z prawem, a jednocześnie elastycznego modyfikowania Znaku Towarowego, zaś dla licencjodawcy nie będzie powodowało żadnego uszczerbku ekonomicznego.

Podsumowując, należy uznać, że zawarcie wspomnianego porozumienia i używanie przez Wnioskodawcę zmodyfikowanego graficznie Znaku Towarowego nie wpłynie w żaden sposób na prawo Wnioskodawcy do zaliczania opłat licencyjnych do jego kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.