IPPB5/423-757/14-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Amortyzacja znaków towarowych nabytych w formie wkładu niepieniężnego (w tym ujawnienie w ewidencji, korekta wartości początkowej)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji znaków towarowych nabytych w formie wkładu niepieniężnego:

 • w części dotyczącej pyt. nr 2, tj. co do obowiązku korekty wartości początkowej Znaku X oraz obowiązku korekty odpisów amortyzacyjnych - jest prawidłowe;
 • w części dotyczącej pyt. nr 3, tj. - co do obowiązku ujawnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych innych znaków towarowych niż Znak X i rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych każdego z ujawnionych znaków od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do ich ujawnienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji znaków towarowych nabytych w formie wkładu niepieniężnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) zajmuje się niezależnym doradztwem finansowym dla klientów indywidualnych m.in. w zakresie sposobu inwestowania posiadanych środków oraz możliwości uzyskania finansowania w postaci kredytu.

26 listopada 2007 r. E. Sp. z o.o. (dalej: „Wnoszący Aport”) w zamian za udziały wniosła do Wnioskodawcy wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa.

W ramach aportu Wnioskodawcy zostało przekazane m.in. 19 praw ochronnych do znaków towarowych E (dalej: „znaki towarowe”).

Przewidywany okres użytkowania znaków towarowych był nieokreślony ale dłuższy niż rok. W akcie notarialnym dotyczącym aportu nie zostały wskazane wartości znaków towarowych.

Tylko jeden z otrzymanych znaków towarowych został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „Znak X”, data wprowadzenia listopad 2007 r.)

Dla celów podatkowych Znak X został przyjęty w wartości odpowiadającej łącznej wartości 19 znaków otrzymanych w ramach aportu ustalonej na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy (wartość rynkowa).

Począwszy od grudnia 2007 r. Spółka rozpoznawała dla celów podatkowych odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Znaku X.

W 2014 r. Wnioskodawca stwierdził, że posiada 18 nabytych znaków towarowych niewprowadzonych do ewidencji.

Część nabytych znaków towarowych miała na moment aportu dla Wnoszącego Aport jak i Spółki charakter uzupełniający i drugorzędny, tj. ich głównym celem było zabezpieczenie hipotetycznych interesów Wnioskodawcy i jego pozycji w przyszłości (dalej: „znaki blokujące”). Pozostałe znaki były na dzień otrzymania aportu używane przez Wnoszącego Aport i później Spółkę: były umieszczane na stronie internetowej Spółki, w umowach zawieranych przez Spółkę, w korespondencji, reklamach, itp. (dalej: „znaki główne”, „główne znaki towarowe”).

Główne znaki towarowe były używane przez Wnoszącego Aport jak i Spółkę w sposób zamienny, ze zbliżoną częstotliwością, pełniąc zbliżone funkcje. Każdy z takich znaków stanowi odrębne prawo majątkowe (odrębne, niepowiązane ze sobą rejestracje), zarejestrowane w Urzędzie Patentowym przez Wnoszącego Aport przed dokonaniem aportu.

Znak X zaliczany jest przez Wnioskodawcę do głównych znaków towarowych.

Zgodnie z posiadanymi świadectwami ochronnymi, prawa ochronne dla wszystkich znaków towarowych otrzymanych aportem przez Spółkę trwają od dat sprzed dokonania aportu.

W celu skorygowania błędnie określonej wartości początkowej Znaku X obejmującej wartość 19 znaków otrzymanych w ramach aportu, Spółka planuje dokonać alokacji wartości znaków z dnia aportu pomiędzy wszystkie nabyte aportem znaki towarowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka jest uprawniona do dokonania alokacji - w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i ocenę - wartości znaków z dnia aportu, które ujęte były w wartości początkowej Znaku X pomiędzy poszczególne znaki towarowe oraz jest uprawniona do rozpoznawania na tej podstawie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej poszczególnych znaków towarowych jako koszt uzyskania przychodów...
 2. Czy Spółka powinna skorygować wartość początkową Znaku X wprowadzoną w listopadzie 2007 r. do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonać stosownej korekty dokonanych od Znaku X odpisów amortyzacyjnych...
 3. Czy w odniesieniu do innych znaków towarowych niż Znak X, Spółka jest uprawniona do ich ujawnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych każdego z nich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do ich ujawnienia...

Niniejsza interpretacja dotyczy pyt. nr 2 i pyt. nr 3.

W zakresie pyt. nr 1 zapadło odrębne rozstrzygnięcie.

Stanowisko Spółki (Wnioskodawcy):

Ad. pyt. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on skorygować wartość początkową Znaku X wprowadzoną w listopadzie 2007 r. do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonać stosownej korekty dokonanych od Znaku X odpisów amortyzacyjnych.

Ad. pyt. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do innych znaków towarowych niż Znak X, jest on uprawniony do ich ujawnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych każdego z nich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do ich ujawnienia.

W uzasadnieniu własnego stanowiska Spółka przedstawia:

Analiza przepisów prawa podatkowego

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa o PDOP):

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i stanowiskiem doktryny w ww, zakresie, możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest (i) od powiązania - poniesionego wydatku z działalnością podatnika, który zalicza dany wydatek do kosztów, (ii) istnienia racjonalnego (choćby nawet jedynie potencjalnego) związku przyczynowego między wydatkiem a uzyskanym przychodem oraz (iii) właściwego udokumentowania tego wydatku.

Wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o PDOP:

„1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz, 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi”.

Zgodnie natomiast z art. 16d ust. 2 ustawy o PDOP:

Składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4”.

Natomiast zgodnie z art. 16h ust 1 ustawy o PDOP odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. „ od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

(...)

 1. od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Uzasadnienie do pyt. nr 2 i pyt. nr 3

Zgodnie z art. 16d ust. 2 ustawy o PDOP, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o której mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

W konsekwencji, Spółka powinna skorygować ujętą w 2007 r. w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wartość początkową Znaku X (która zgodnie z przepisami ustawy o PDOP była zawyżona, gdyż ujmowała wartość wszystkich znaków towarowych objętych w ramach aportu). Korekta powinna dotyczyć tej części wartość początkowej Znaku X, która alokowana powinna być na pozostałe znaki towarowe (inne niż Znak X), objęte przez Spółkę w ramach aportu. Konsekwentnie, Spółka powinna dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaku X poprzez wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów, które odpowiadają wartości pozostałych znaków towarowych (innych niż Znak X).

Ponadto, w odniesieniu do znaków towarowych otrzymanych aportem, które nie zostały dotychczas wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 16d ust. 2 ustawy o PDOP, Spółka może dokonać wprowadzenia ich do ewidencji po dacie, kiedy odkryła, że nie zostały one do tej pory w tej ewidencji ujawnione.

W świetle art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, Spółka jest uprawniona do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tak ujawnionych wartości niematerialnych i prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do przedmiotowego ujawnienia. Oznacza to, że moment ujawnienia wyżej wymienionych wartości majątkowych determinuje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, powinien on skorygować wartość początkową Znaku X wprowadzoną w 2007 r. do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonać proporcjonalnej korekty dokonanych od Znaku X odpisów amortyzacyjnych. Ponadto, w odniesieniu do innych znaków towarowych niż Znak X, jest on uprawniony do ich ujawnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowych każdej z nich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do ich ujawnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.