IPPB3/4510-576/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie czy nieodpłatne wycofanie z majątku Spółki składników majątku i przekazanie udziałów w nich do majątku Wnioskodawcy, w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki, spowoduje powstanie po jego stronie przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT
IPPB3/4510-576/15-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. przeniesienie własności rzeczy
 2. spółka osobowa
 3. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych uzyskania własności (współwłasności) składników majątkowych spółki jawnej przez wspólnika tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych uzyskania własności (współwłasności) składników majątkowych spółki jawnej przez wspólnika tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem spółki jawnej (dalej: „Spółka”), któremu przysługuje udział w zyskach i stratach Spółki. Pozostałymi wspólnikami Spółki są osoby fizyczne, a jej działalność ma charakter firmy rodzinnej. Do majątku Spółki należą między innymi nieruchomości lokalowe oraz prawo ochronne do znaku towarowego (dalej łącznie: „Składniki majątku”).

Wskazane nieruchomości zostały nabyte przez Spółkę w trakcie prowadzonej przez nią działalności i są wykazane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Nieruchomości wykorzystywane są do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Prawo ochronne do znaku towarowego zostało wytworzone przez Spółkę oraz potwierdzone w drodze decyzji przez Urząd Patentowy.

Z uwagi na to, że Spółka ma charakter firmy rodzinnej, wspólnicy planują podjąć działania, które mają na celu zabezpieczenie źródła przychodów dla kolejnych pokoleń oraz stopniowe przekazanie kierowania biznesem młodszym członkom rodziny. Jednym z etapów planowanych działań jest wycofanie Składników majątku ze Spółki i przeniesienie ich własności do majątków wspólników. Przeniesienie Składników majątku na rzecz wspólników zostanie przeprowadzone w opisany poniżej sposób:

 • przeniesienie Składników majątku nastąpi na podstawie uchwały wspólników (w formie aktu notarialnego) o przekazaniu wskazanych składników majątku spółki do majątku wspólników;
 • w wykonaniu uchwały zawarta zostanie umowa (w formie aktu notarialnego) o nieodpłatne przekazanie wspólnikom udziałów w przekazywanych Składnikach majątku, w proporcji do udziału każdego ze wspólników w zysku Spółki;
 • umowa przenosząca własność nie będzie stanowiła umowy darowizny w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., dalej: „KC”), będzie natomiast umową nienazwaną, której najważniejsze postanowienia będą stanowiły, że:
  • w celu wykonania podjętej przez wspólników uchwały, Spółka oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na wspólników prawo własności Składników majątku, a wspólnicy oświadczają, że niniejsze Składniki majątku przyjmują;
  • strony umowy oświadczają, że przeniesienie prawa własności Składników majątku następuje przy zachowaniu proporcji odpowiadających udziałom w zysku przysługującym poszczególnym wspólnikom Spółki;
  • strony umowy oświadczają, że przeniesienie na wspólników prawa własności składników majątku następuje na potrzeby własne wspólników, a Spółka nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych z tytułu dokonania czynności przeniesienia Składników majątku;
  • strony umowy oświadczają, że zawierając niniejszą umowę nienazwaną, ich wolą nie jest zawarcie umowy darowizny w rozumieniu KC o treści i skutkach określonych w niniejszej umowie;
 • przekazanie składników majątku nie będzie stanowiło wycofania wkładu w rozumieniu ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”).

Wspólnicy nie przewidują likwidacji Spółki - będzie ona nadal prowadziła swoją działalność w oparciu o pozostały majątek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne wycofanie z majątku Spółki Składników majątku i przekazanie udziałów w nich do majątku Wnioskodawcy, w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki, spowoduje powstanie po jego stronie przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne wycofanie z majątku Spółki Składników majątku i przekazanie udziałów w nich do majątku Wnioskodawcy, w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki, nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT.

Uzasadnienie

 1. Uwagi ogólne

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy o CIT, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Powołany wyżej przepis stanowi ogólną definicję przychodu rozpoznawanego na zasadzie kasowej. Zasada ta nie znajduje zastosowania w odniesieniu do każdego przychodu uzyskiwanego przez podatnika. Do wyjątków zalicza się przychody z tytułu udziału w spółce niemającej osobowości prawnej.

Zgodnie z przepisami, przysporzenia majątkowe, które uzyskiwane są w związku z uczestnictwem w spółce niemającej osobowości prawnej są co do zasady opodatkowane na zasadzie memoriałowej, w trakcie prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej. Stąd też przekazanie majątku spółki niemającej osobowości prawnej przez tę spółkę do jej wspólników dotyczy majątku uzyskanego w zamian za dochody, które podlegały opodatkowaniu na poziomie wspólników w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez tę spółkę. Wszelkie odstępstwa od tej zasady, przewidujące opodatkowanie na zasadzie kasowej, przewidziane są w przepisach ustawy o CIT (por. wyrok NSA z 22 maja 2014 r. sygn. II FSK1471/12, wyrok WSA w Łodzi z 13 lutego 2015 r. sygn. 1377/14).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wspólnicy Spółki mają zamiar przenieść nieodpłatnie Składniki majątku Spółki do swoich majątków. Jak należy przyjąć, dochody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu jej działalności, również te wydatkowane na nabycie środków trwałych czy wytworzenie innych składników majątku, stanowiły przedmiot opodatkowania na zasadzie memoriałowej u wspólników. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, może on jako wspólnik Spółki uzyskać obecnie przychód jedynie z tytułu zbycia Składników majątku przez Spółkę.

 1. Przychód ze zbycia majątku

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Z analizy powyższego przepisu wynika, że przychód podatnika ze zbycia rzeczy lub praw majątkowych może powstać jedynie pod warunkiem, że zbycie to jest odpłatne. Przez odpłatne zbycie należy rozumieć zbycie, które jest dokonywane w zamian za korzyść majątkową.

Co więcej, ustawa o CIT nie zawiera przepisów, które bezpośrednio wskazywałaby, że przekazanie majątku pomiędzy spółką niemającą osobowości prawnej a jej wspólnikiem na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania stanowi dla wspólnika tej spółki przychód.

 1. Nieodpłatne przekazanie na potrzeby własne wspólników Składników majątku

W analizowanym zdarzeniu przyszłym przekazanie wspólnikom przez Spółkę Składników majątku stanowić będzie ich zbycie. W wyniku takich czynności dojdzie bowiem do przeniesienia prawa własności Składników majątku ze Spółki na wspólników. Spółka w zamian za przeniesienia prawa własności nie otrzyma żadnego przysporzenia, czy też rekompensaty majątkowej w innej formie. Tym samym należy uznać, że zbycie Składników majątku będzie nieodpłatne.

W konsekwencji, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, nie dojdzie do odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Tym samym, nieodpłatne wycofanie z majątku Spółki Składników majątku i przekazanie udziałów w nich do prywatnego majątku Wnioskodawcy, w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki, nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o CIT.

 1. Stanowisko Ministra Finansów w analogicznych stanach faktycznych

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę jest uznawane za prawidłowe w interpretacjach wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”), dotyczących analogicznych stanów faktycznych. Przykładowo, w interpretacji z 13 stycznia 2015 r. (nr IPTPB1/415-553/14-4/MD) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że: „Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że czynność nieodpłatnego przekazania części przedmiotowej nieruchomości z majątku Spółki jawnej na potrzeby własne Wnioskodawcy nie będzie rodziła dla Niego, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w postaci powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 4 grudnia 2014 r. (nr ITPB1/415-911/14/AD): „W świetle powyższego, nieodpłatne wycofanie składników majątku z majątku spółki jawnej do majątku osobistego jej wspólników nie powoduje powstania przychodu. W sytuacji tej co prawda dochodzi do przekazania ww. składników majątku spółki do majątku osobistego wspólników, jednak z uwagi na brak odpłatności takiego przesunięcia nie może ono zostać uznane za „odpłatne zbycie”, o którym mowa w wyżej przytoczonych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątków osobistych jej wspólników będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci zobowiązania podatkowego”.

Analogiczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 8 maja 2014 r. (nr IBPBI/1/415-130/14/ESZ).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe stanowisko jest również aktualne na gruncie przepisów ustawy o CIT. W świetle obowiązujących przepisów, nie ma bowiem podstaw, aby różnicować sytuację podatkową wspólników będących osobami fizycznymi i wspólników będących osobami prawnymi. Taka konkluzja prowadziłaby do nierównego traktowania podatników w identycznych stanach faktycznych, co byłoby niewątpliwie zjawiskiem niepożądanym. Zasady opodatkowania wspólników spółek niemających osobowości prawnej, pomimo braku wyodrębnienia źródeł przychodów w CIT, powinny być analogiczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.