IPPB3/4510-16/16-4/PS | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)
IPPB3/4510-16/16-4/PSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przychód
 4. spółka osobowa
 5. wkłady niepieniężne
 6. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych amortyzacji znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych amortyzacji znaku towarowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) posiada status polskiego rezydenta podatkowego. Spółka osobowa z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka osobowa”) zamierza wnieść do Wnioskodawcy wkład niepieniężny (dalej: „Aport”) w postaci prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.), dalej zwana „k.c.”. W skład wnoszonego przedsiębiorstwa wchodzić będzie m.in. prawo ochronne na znak towarowy, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, które w Spółce osobowej stanowiło wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji i od której wspólnicy Spółki osobowej dokonywali odpisów amortyzacyjnych pomniejszających ich przychód, jako koszty uzyskania przychodu.

W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego Spółka osobowa otrzyma udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wnoszonego przedsiębiorstwa.

Składniki majątku, otrzymane w drodze aportu przedsiębiorstwa, spełniające przesłanki do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, zostaną następnie wprowadzone przez Wnioskodawcę do prowadzonej przez niego ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a następnie Wnioskodawca rozpocznie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej, zgodnie z przepisami u.p.d.o.p., które pomniejszać będą jego przychód, jako koszty uzyskania przychodu. Jednym ze składników, które Wnioskodawca otrzyma w ramach aportu przedsiębiorstwa i wprowadzi do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a następnie będzie dokonywał od jego wartości odpisów amortyzacyjnych, będzie prawo ochronne na znak towarowy, którego wartość w umowie wniesienia wkładu niepieniężnego zostanie wykazana w wartości rynkowej, przewyższającej 3.500,00 złotych, ustalonej zgodnie z wyceną, przeprowadzoną przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy nabyte przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, prawo ochronne na znak towarowy, będzie mogło podlegać amortyzacji w rozumieniu przepisów u.p.d.o.p., jako wartość niematerialna i prawna, a w konsekwencji, czy odpisy amortyzacyjne, dokonywane od jego wartości, zgodnie z zasadami u.p.d.o.p., będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...
 2. Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy, nabytego przez Wnioskodawcę w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, w wysokości równej jego wartości początkowej, wykazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne w Spółce osobowej, jako podmiocie wnoszącym wkład w postaci przedsiębiorstwa...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Nabyte przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa prawo ochronne na znak towarowy, będzie mogło, jako wartość niematerialna i prawna, podlegać amortyzacji, zgodnie z przepisami u.p.d.o.p., z uwagi na fakt, że Wnioskodawca będzie je wykorzystywać na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w przewidywanym okresie przekraczającym rok oraz stanowiło wartość niematerialną i prawną, od której dokonywano odpisów amortyzacyjnych w podmiocie dokonującym aportu, a w konsekwencji odpisy amortyzacyjne od tego prawa ochronnego na znak towarowy stanowić będą koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jego wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poż. 851 ze zmianami) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne), dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 u.p.d.o.p.

Definicję pojęć „środki trwałe” oraz „wartości niematerialne i prawne”, zawierają przepisy art. 16a- 16c u.p.d.o.p., wskazujące jednocześnie, które składniki majątku, uznawane za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, podlegają amortyzacji, a od których podatnik nie jest uprawniony do jej dokonywania. Zasada ta potwierdzona jest dodatkowo treścią przepisu art. 16fust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym „podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b”. Zatem, jeśli dany składnik majątku, otrzymany przez Wnioskodawcę w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, spełni warunki do uznania go za środek trwały, na podstawie art. 16a u.p.d.o.p., bądź wartość niematerialną i prawną, na podstawie art. 16b u.p.d.o.p., a jednocześnie nie został wykazany w art. 16c u.p.d.o.p., jako niepodlegający amortyzacji, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości tych składników majątku, które będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu u Wnioskodawcy.

Powyższe stanowi zasadę ogólną, którą ogranicza przepis art. 16d ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym „podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 16g, nie przekracza 3.500 złotych; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania”. Powołany przepis wskazuje, że zasada dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wszystkich składników majątku, które uznane zostaną na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji,, ograniczona może zostać przez podatnika jedynie do tych z nich, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 3.500 złotych. Mając zatem na uwadze powyższe, Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wszystkich składników majątku, otrzymanych przez Spółkę osobową w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, które wchodzić będą w zakres przepisów art. 16a u.p.d.o.p., bądź 16b u.p.d.o.p. oraz nie będą zawierać się w zakresie przepisu art. 16c u.p.d.o.p., a jednocześnie ich wartość będzie wyższa od kwoty 3.500 złotych, stosownie do postanowień art. l6d ust. 1 u.p.d.o.p.

Przenosząc powyższego zasady na grunt uznania prawa ochronnego na znak towarowy, stanowiącego składnik majątku, który Wnioskodawca otrzymana w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji na gruncie u.p.d.o.p. wskazać należy, że zgodnie z art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, przy spełnieniu określonych przesłanek, wymienione zostały m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), P.w.p. normuje m.in.: stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 p.w.p., na warunkach określonych w przedmiotowej ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Zgodnie z art. 120 p.w.p., znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 153 p.w.p.). Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 p.w.p.).

Analiza przepisów p.w.p. prowadzi zdaniem Wnioskodawcy do wniosku, że prawa do znaków towarowych w rozumieniu ustawy p.w.p., które spełnią przesłanki, wyrażone w art. 16b u.p.d.o.p., mogą, jako wartości niematerialne i prawne, podlegać amortyzacji podatkowej. W związku z powyższym, mając na uwadze, że prawo ochronne na znak towarowy, które zostanie nabyte przez Wnioskodawcę, będzie nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres jego używania będzie dłuższy niż rok i będzie wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, to w ocenie Wnioskodawcy spełniać będzie ono przesłanki do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji. Jednocześnie, przepisy u.p.d.o.p. pozwalają na uznanie, że dla określenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego na znak towarowy bez znaczenia będzie data przerejestrowania praw do zarejestrowanych znaków towarowych na Wnioskodawcę, czy inny podmiot, który po nabyciu prawa ochronnego zamierza je następnie amortyzować. Zgodnie z art. 67 ust. 2 w związku z art. 162 ust. 1 p.w.p. dla skutecznego przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego wystarczy zachowanie formy pisemnej. Wniosek ten potwierdził Minister Finansów w piśmie „Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego” zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4/2007. Minister Finansów wskazał, że skoro amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w p.w.p., to w przypadku zachowania formy pisemnej przy ich przenoszeniu „spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaku towarowego, może (...) dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaku towarowego”.

Uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przyznawane jest podatnikowi pod warunkiem uprzedniego wprowadzenia tych składników majątku do prowadzonej przez podatnika ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepisy u.p.d.o.p. wskazują konkrenty moment, kiedy składniki majątku, uznawane na gruncie u.p.d.o.p. za środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji, powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych ’oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stosownie do art. l6d ust. 2 u.p.d.o.p. „składniki majątku, o których mowa w art. 16a - 16c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4”.

Do powołanego przepisu bezpośrednio odnosi się przepis dotyczący zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, spełniających przesłanki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. „odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 16e, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 16 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów”. Jednocześnie, zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. „odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Jednocześnie, zgodnie z art. l6h ust. 2 u.p.d.o.p. „podatnicy, z zastrzeżeniem art. 161 i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.” Wskazane przepisy stanowią regułę ogólną dotyczącą. momentu, od którego podatnik jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych, bądź wartości niematerialnych i prawnych oraz uprawniają podatnika do wyboru jednej ze wskazanych w u.p.d.o.p. metody amortyzacji.. Reguła ta doznaje modyfikacji w przypadku, gdy składniki majątku, stanowiące na gruncie u.p.d.o.p. podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne zostały nabyte przez podatnika w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, bądź jego zorganizowanej części. Tym samym, zgodnie z art. 16h ust. 3 u.p.d.o.p. „podmioty powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2 - 7.” Ponadto, zgodnie z art. 16h ust. 3a u.p.d.o.p. „przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, prawo ochronne na znak towarowy, które Wnioskodawca otrzyma, jako składnik majątku, wchodzący w skład przedsiębiorstwa, które zostanie nabyte przez Wnioskodawcę w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego, zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład oraz od jego wartości były dokonywane odpisy amortyzacyjne. Tym samym, mając na uwadze wskazane zasady, wynikające z powyżej powołanych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę prawa ochronnego na znak towarowy w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, będzie on uprawniony do wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej, ustalonej zgodnie z przepisami u.p.d.o.p., pomniejszonej o dokonane w podmiocie wnoszącym wkład odpisy amortyzacyjne, kontynuując metodę amortyzacji, przyjętą przez podmiot wnoszący wkład, bowiem prawo to spełniać będzie przesłanki do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji oraz było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład.

Jednocześnie, wskazać należy, że przepisy u.p.d.o.p.; nie różnicują zasad amortyzacji ze względu na rodzaj danego środka trwałego, bądź wartości niematerialnej i prawnej. Tym samym, uprawnionym jest twierdzenie Wnioskodawcy, zgodnie z którym wskazane zasady będą miały zastosowanie do wszystkich składników majątku, otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, które spełniać będą warunki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne. W konsekwencji, odpisy amortyzacyjne, dokonywane od ich wartości (w tym od wartości prawa ochronnego na znak towarowy), zgodnie z zasadami u.p.d.o.p., będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jednocześnie należy podkreślić, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wartość wkładu niepieniężnego zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Oznacza to, że nie zostanie spełniona hipoteza przytoczonego przepisu, wobec czego nie istnieje ograniczenie w uznaniu odpisów amortyzacyjnych za koszt podatkowy, co oznacza, że Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy bez żadnych ograniczeń, z uwzględnieniem jedynie zasady kontynuacji, wynikającej z art. 16h ust. 3 i 3a u.p.d.o.p.

Ad. 2

Prawidłowym jest ustalenie wartości początkowej składników majątku, nabytych przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, spełniających przesłanki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (w tym prawa ochronnego na znak towarowy, które, jak wskazano w uzasadnieniu do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1, spełnia przesłanki do uznania je na gruncie u.p.d.o.p. za podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną) w wysokości wartości początkowej; jaka została ustalona w ewidencji podmiotu“wnoszącego wkład (Spółki osobowej), od której podmiot wnoszący wkład dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 16f ust. 1 u.p.d.o.p., podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Zasady ustalania wartości początkowej powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych regulują przepisy art. 16g u.p.d.o.p. Art. 16g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. wprowadza regułę ogólną ustalania wartości początkowej składników majątku, które na gruncie u.p.d.o.p. spełniają warunki do uznania ich za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, i zostały nabyte w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego. Zgodnie z powoływaną regułą ogólną „za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną, przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej”.

Jednocześnie, zasada ta doznaje modyfikacji poprzez postanowienia art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. la u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p. „w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego”. Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 10a u.p.d.o.p. „przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący, w drodze wkładu niepieniężnego”.

Powyższe nakazuje uznać, że w przypadku, gdy Wnioskodawca nabędzie w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzić będą składniki majątku, które na gruncie u.p.d.o.p. stanowiły będą podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne (w tym prawo ochronne na znak towarowy), wartość początkową tych składników majątku, od której Wnioskodawca będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodu, będzie należało ustalić w wysokości wartości początkowej, ustalonej przez Spółkę osobową, która będzie podmiotem wnoszącym wkład w postaci przedsiębiorstwa do Wnioskodawcy.

Podsumowując, prawidłowym będzie ustalenie przez Wnioskodawcę wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy, stanowiącego na gruncie u.p.d.o.p. podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną oraz innych składników majątku, wchodzących w skład wnoszonego przedsiębiorstwa, spełniających przesłanki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne, w wysokości wartości początkowej, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne w Spółce osobowej. Jednocześnie, wskazać należy, że przepisy u.p.d.o.p. nie różnicują zasad ustalania wartości początkowej ze względu na rodzaj danego środka trwałego, bądź wartości niematerialnej i prawnej. Tym samym, uprawnionym jest twierdzenie Wnioskodawcy, zgodnie z którym wskazane zasady będą miały zastosowanie do wszystkich składników majątku, otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, które spełniać będą warunki do uznania ich na gruncie u.p.d.o.p. za podlegające amortyzacji środki trwałe, bądź wartości niematerialne i prawne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.