IPPB3/4510-1079/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 3a - 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
IPPB3/4510-1079/15-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. przychód
 4. wkłady niepieniężne
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa ze zgłoszenia Wspólnotowego Znaku Towarowego do Nowej Spółki oraz skutków podatkowych w postaci otrzymania przez Wnioskodawcę Wspólnotowego Znaku Towarowego, na który udzielone zostały prawa ochronne, w związku z likwidacją Nowej Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa ze zgłoszenia Wspólnotowego Znaku Towarowego do Nowej Spółki oraz skutków podatkowych w postaci otrzymania przez Wnioskodawcę Wspólnotowego Znaku Towarowego, na który udzielone zostały prawa ochronne, w związku z likwidacją Nowej Spółki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca posługuje się słowno-graficznym znakiem towarowym, który nie został zarejestrowany ani w polskim Urzędzie Patentowym (dalej: „UP”) ani w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej: „OHIM”). Znak nie został również zgłoszony do rejestracji w żadnym z tych urzędów i w związku z tym nie uzyskał prawa ochronnego. Wnioskodawca obecnie zamierza podjąć działania mające na celu uzyskanie ochrony znaku towarowego na obszarze krajów Unii Europejskiej. W tym celu wnioskodawca złoży wniosek do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) uruchamiający procedurę rejestracji znaku towarowego, jako wspólnotowego znaku towarowego, chronionego prawem ochronnym na zasadach wynikających z Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L z 24 marca 2009 r., Nr 78, str. l) (dalej: „Wspólnotowy Znak Towarowy”). Następnie, to znaczy po uruchomieniu procedury rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego, Wnioskodawca planuje powołać nową spółkę osobową - spółkę jawną (dalej: „Nowa Spółka”); celem Nowej Spółki będzie obsługa i zarządzanie znakami towarowymi (m.in. obsługa, zawieranie umów na korzystanie ze znaków, pobieranie opłat licencyjnych, itp.). Będzie to spółka z siedzibą na terytorium Polski.

Wnioskodawca planuje, w drodze wkładu niepieniężnego, wnieść do Nowej Spółki m.in. prawo ze zgłoszenia Wspólnotowego Znaku Towarowego. W zamian Wnioskodawca uzyska status wspólnika w Nowej Spółce i będzie uczestniczyć w majątku Nowej Spółki i w jej zysku. Wartość wkładu do Nowej Spółki zostanie ustalona przez Wnioskodawcę we własnym zakresie, gdyż nie ma obowiązku dokonywania wyceny przy wnoszeniu wkładów do spółki osobowej. Udział w zysku zostanie ustalony proporcjonalnie do udziału kapitałowego Wnioskodawcy.

W toku postępowania prowadzonego przez OHIM nastąpi zmiana podmiotu wnioskującego o zarejestrowanie Wspólnotowego Znaku Towarowego, a rejestracja i udzielenie prawa ochronnego nastąpi już na Nową Spółkę i tym samym stanie się ona właścicielem praw ochronnych do Wspólnotowego Znaku Towarowego. Nowa Spółka po dokonaniu rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego ustali wartość rynkową tego Wspólnotowego Znaku Towarowego, a że nie posiada wiedzy w tym zakresie, skorzysta z pomocy biegłego rzeczoznawcy, zajmującego się szacowaniem wartości praw do znaków towarowych.

W przyszłości Wnioskodawca dopuszcza możliwość podjęcia decyzji o likwidacji Nowej Spółki w przypadku braku spełnienia biznesowych założeń jej działalności. W takim przypadku Wnioskodawca po pokryciu z majątku Nowej Spółki zobowiązań Nowej Spółki przejmie majątek Nowej Spółki w części obejmującej m.in. zarejestrowany Wspólnotowy Znak Towarowy (prawo ochronne do tego znaku). Ten Wspólnotowy Znak Towarowy będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, przez okres dłuższy niż jeden rok. W ten sposób Wnioskodawca nabędzie w sposób nieodpłatny (w wyniku likwidacji Nowej Spółki) aktywo w postaci Wspólnotowego Znaku Towarowego.

Wnioskodawca podkreśla, że aktywo w postaci znaku towarowego wytworzył we własnym zakresie, dlatego znak taki nie stanowi obecnie dla Wnioskodawcy wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”). W związku z powyższym znak taki nie był wcześniej amortyzowany. Wnioskodawca dopiero w momencie, gdy nabędzie prawo ochronne do Wspólnotowego Znaku Towarowego w wyniku ewentualnej likwidacji Nowej Spółki będzie mógł rozpocząć amortyzację tego prawa. Odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywał od wartości początkowej praw ochronnych do Wspólnotowego Znaku Towarowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa ze zgłoszenia Wspólnotowego Znaku Towarowego do Nowej Spółki powstanie przychód po stronie Wnioskodawcy...
 2. Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę Wspólnotowego Znaku Towarowego, na który udzielone zostały prawa ochronne, w związku z likwidacją Nowej Spółki, powstanie przychód po stronie Wnioskodawcy wynikający z faktu otrzymania tego Wspólnotowego Znaku Towarowego...
 3. Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę Wspólnotowego Znaku Towarowego, na który udzielone zostały prawa ochronne, w związku z likwidacją Nowej Spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej tego Znaku według wartości rynkowej z dnia otrzymania Wspólnotowego Znaku Towarowego dla celów ustalenia odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych...

Stanowisko Spółki

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa ze zgłoszenia Wspólnotowego Znaku Towarowego do Nowej Spółki nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę Wspólnotowego Znaku Towarowego w związku z likwidacją Nowej Spółki, nie powstanie przychód po stronie Wnioskodawcy, a wynikający z faktu otrzymania Wspólnotowego Znaku Towarowego.
 3. Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje Wnioskodawcy prawo do przyjęcia wartości początkowej Wspólnotowego Znaku Towarowego według jego wartości rynkowej z dnia jego otrzymania przez Wnioskodawcę, w wyniku likwidacji Nowej Spółki.

Ad. 1

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że w myśl art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. dalej: updop) spółką niebędącą osobą prawną jest spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego, a więc również spółka osobowa - Nowa Spółka, której wspólnikiem zamierza zostać Wnioskodawca. Zatem Nowa Spółka, jako że nie jest podatnikiem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast podatkiem dochodowym opodatkowani są wspólnicy takiej spółki, w tym przypadku Wnioskodawca.

Natomiast, zdaniem Wnioskodawcy, prawnopodatkową sytuację wspólnika spółki niebędącej osobą prawną regulują przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3a - 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4 pkt 3c updop do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Reasumując w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa ze zgłoszenia Wspólnotowego Znaku Towarowego do Nowej Spółki po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Ad. 2

Jak Wnioskodawca wskazał powyżej, że prawnopodatkową sytuację wspólnika spółki niebędącej osobą prawną regulują przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3a - 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4 pkt 3b updop do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych przez wspólnika spółki nie będącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie wspólnikiem takiej właśnie spółki - spółki jawnej - Nowej Spółki. Tak więc w przypadku gdy Wnioskodawca otrzyma Wspólnotowy Znak Towarowy objęty prawem ochronnym, w związku z likwidacją Nowej Spółki, wartość tego składnika majątku nie będzie stanowiła przychodu Wnioskodawcy, co wyniku wprost z przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3b updop. Przychód natomiast może się pojawić dopiero w momencie zbycia przez Wnioskodawcę składnika majątku otrzymanego w ten sposób, co również wynika z art. 12 ust. 4 pkt 3b lit.a) updop. Jednak sam fakt otrzymania Wspólnotowego Znaku Towarowego nie spowoduje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 3

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. pdop amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) (dalej:"Pwp"), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. Pomimo braku wskazania wspólnotowych znaków towarowych w Pwp, zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady nr 207/2009, jeżeli art. 17-24 nie stanowią inaczej, wspólnotowy znak towarowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym terytorium Wspólnoty tak jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w Państwie Członkowskim, w którym według rejestru wspólnotowych znaków towarowych właściciel ma swoją siedzibę lub swoje miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny. Tak więc wspólnotowe znaki towarowe są traktowane tak samo jak znaki towarowe, o których mowa w Pwp.

Z treści powyższych przepisów wynika, że prawa ochronne do znaków będących wspólnotowymi znakami towarowymi podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne.

Zasady dotyczące sposobu określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uregulowane zostały w art. 16g updop. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, nie dojdzie do odpłatnego lub częściowo odpłatnego nabycia, wytworzenia Wspólnotowego Znaku Towarowego we własnym zakresie lub wniesienia w formie wkładu niepieniężnego. W związku z tym zastosowania nie znajdą przepisy art. 16g ust. 1 pkt 1, la, 2 i 4 updop. Zastosowania nie znajdzie także ust. la tego przepisu, gdyż Wnioskodawca po likwidacji Nowej Spółki nie będzie wnosić Wspólnotowego Znaku Towarowego w formie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną. Zastosowania nie znajdą również przepisy art. 16g ust. 10 i l0a, gdyż Wnioskodawca nie zamierza nabywać przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w których skład mogłyby wchodzić wartości niematerialne i prawne. Zastosowania nie znajdzie także przepis art. 16g ust. 1 pkt 5 upopd, gdyż dotyczy on likwidacji osoby prawnej lub spółki w rozumieniu art. 4a pkt 21 updop.

Warto w tym miejscu zauważyć, że Wnioskodawca otrzyma prawo ochronne do Wspólnotowego Znaku Towarowego, które następnie stanie się wartością niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b updop w rezultacie likwidacji Nowej Spółki. Po stronie Nowej Spółki prawo ochronne do Wspólnotowego Znaku Towarowego nie zostanie nabyte, ale wytworzone, a zgodnie z art. 16b updop prawo to nie będzie stanowić dla Nowej Spółki (zgodnie z updop dla jej wspólników) wartości niematerialnej i prawnej. Wynika to z faktu, że dopiero po stronie Nowej Spółki zakończy się proces rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego przez OHIM i dopiero wtedy dojdzie do nabycia prawa ochronnego do tego znaku. Zgodnie z jednolitym podejściem organów podatkowych, nabycie przez podatnika jedynie praw ze zgłoszenia znaków towarowych, które jeszcze nie stanowią praw ochronnych z uwagi na niezakończony proces rejestracji, nie uprawnia takiego podatnika do wykazania odpowiedniej wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji. Wyraźnie bowiem prawo ochronne, a nie prawo ze zgłoszenia mieści się w dyspozycji przepisu art. 16b ust. 1 pkt 6 updop. Pogląd taki na gruncie analogicznego przepisu art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaprezentowany został m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 maja 2013 r., nr IPTPB3/423-61/13-5/IR, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2011 r., nr IBPB1/2/423 -760/11/CzP, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 1146/13, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 28/11, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Po 210/11 oraz szeregu orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. Akt II FSK 23/08).

W związku z powyższym Nowa Spółka (jej wspólnicy) nie będzie miała prawa do wprowadzenia do ewidencji środków prawa ochronnego do Wspólnotowego Znaku Towarowego - nie będzie więc wartości początkowej, którą można by przyjąć po stronie Wnioskodawcy, od której dopuszczalna byłaby amortyzacja znaku towarowego.

Wartość początkową prawa ochronnego do Wspólnotowego Znaku Towarowego, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanego przez Wnioskodawcę w rezultacie likwidacji Nowej Spółki będzie należało przyjąć zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 3 updop w wartości rynkowej. Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia. Nie ulega wątpliwości, iż w rezultacie likwidacji Nowej Spółki, Wnioskodawca nabędzie prawo ochronne do Wspólnotowego Znaku Towarowego. Zmieni się właściciel tego prawa (podmiot uprawniony) co zostanie zgłoszone do OHIM. Nabycie to wynika bezpośrednio z zasad likwidacji spółki osobowej, w tym przypadku spółki jawnej, którą jest Nowa Spółka, nie wiąże się z jakąkolwiek odpłatnością pełną lub częściową.

W związku z tym Wnioskodawca będzie miał prawo do przyjęcia wartości początkowej Wspólnotowego Znaku Towarowego według jego wartości rynkowej z dnia jego otrzymania przez Wnioskodawcę dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w zakresie trzeciego pytania wniosku Organ podatkowy odniósł się jedynie ściśle do do kwestii zawartej w zadanym przez Spółkę pytaniu tj. sposobu ustalania wartości początkowej Wspólnotowego Znaku Towarowego. Organ podatkowy nie wypowiada się natomiast co do możliwości zaliczania przez Spółkę do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie w świetle przepisów ustawy o pdop, w tym wyłączeń zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.