IPPB3/423-940/14-3/PK1 | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia dla celów amortyzacji wartości początkowej nabytych w drodze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa praw ochronnych na znaki towarowe
IPPB3/423-940/14-3/PK1interpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. sprzedaż przedsiębiorstwa
 3. wartości niematerialne i prawne
 4. wartość firmy
 5. wartość początkowa
 6. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014r. (data wpływu: 8 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 9 września 2014 r. (data wpływu: 10 września 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia dla celów amortyzacji wartości początkowej nabytych w drodze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa praw ochronnych na znaki towarowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie określenia dla celów amortyzacji wartości początkowej nabytych w drodze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa praw ochronnych na znaki towarowe. W dniu 9 września 2014 r. (data wpływu: 10 września 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w zakresie przedłożenia dokumentów wypełniających warunki formalne niezbędnych dla wydania rozstrzygnięcia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, stosownie do treści art. 1 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT.

W przyszłości Wnioskodawca rozważa nabycie w drodze umowy sprzedaży od spółki komandytowo - akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. W skład nabywanego przedsiębiorstwa będą wchodziły m.in. zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP znaki towarowe, na które zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej: Prawo własności przemysłowej) przysługują prawa ochronne. Nabywane składniki majątkowe, w tym prawa ochronne na znaki towarowe zostaną wycenione przez biegłego rzeczoznawcę.

Nabyte składniki majątku, w tym zarejestrowane znaki towarowe, na które udzielono praw ochronnych będą wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące sposobu ustalenia wartości początkowej dla celów odpisów amortyzacyjnych nabywanych praw ochronnych na znaki towarowe w zależności od wystąpienia bądź niewystąpienia przy nabyciu przedsiębiorstwa dodatniej wartości firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jakiej wartości należy rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytych w drodze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa praw ochronnych na znaki towarowe, stanowiących wartość niematerialną i prawną prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy...
 2. W jakiej wartości należy rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytych w drodze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa praw ochronnych na znaki towarowe, stanowiących wartość niematerialną i prawną - prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nabycia przez niego w ramach przedsiębiorstwa praw ochronnych na znaki towarowe i wystąpienia dodatniej wartości firmy będzie on, zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 1 ustawy o CIT, miał prawo do ustalenia wartości początkowej nabytych praw ochronnych na znaki towarowe, jako wartości niematerialnej i prawnej, w wartości rynkowej tego prawa, wycenionej przez biegłego rzeczoznawcę (wycena będzie odpowiadała wartości rynkowej tego prawa).

W przypadku zaś niewystąpienia dodatniej wartości firmy, zgodnie z art. 16g. ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych będzie należało dokonywać od wartości początkowej praw ochronnych na znaki towarowe, jako wartości niematerialnych i prawnych, ustalonej jako różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Wnioskodawca wskazuje, że nabyte w drodze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa prawa ochronne na znaki towarowe, będą podlegały amortyzacji w księgach Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna - prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, stosownie do treści art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. Odpisy amortyzacyjne będą dokonywane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw ochronnych na znaki towarowe do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CU, amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z powyższym, aby nabyte zarejestrowane znaki towarowe, na które udzielono praw ochronnych mogły być amortyzowane jako wartości niematerialne i prawne, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • nabycie praw ochronnych na znaki towarowe przez podatnika,
 • nadawanie się praw ochronnych na znaki towarowe do gospodarczego wykorzystania,
 • przewidywany okres wykorzystania przez podatnika nabytych praw ochronnych na znaki towarowe wyniesie co najmniej rok.

Zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o CIT, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2;
 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Zgodnie z pkt 1 powyższej regulacji, wartością początkową dla każdego z osobna składnika majątku jest wartość rynkowa składników nabytych. Odpisy amortyzacyjne od wartości rynkowej wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze umowy sprzedaży, są dla nabywcy kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. Łączną wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, stanowi suma ich wartości rynkowej z dnia nabycia.

Wnioskodawca wskazuje, że nabywane przez niego prawa ochronne na znaki towarowe zostaną wycenione przez biegłego rzeczoznawcę w wartości odpowiadającej cenie rynkowej nabywanych praw ochronnych na znaki towarowe, stąd zasadne będzie przyjęcie jako wartości początkowej wartości wynikającej z wyceny biegłego rzeczoznawcy.

W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy - wartość początkową nabytych wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw ochronnych na znaki towarowe, będzie należało określić zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 jako różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5 a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. Wskazaną w tej regulacji cenę nabycia przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W przypadku wystąpienia przy nabyciu przedsiębiorstwa w drodze umowy sprzedaży dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, wartość początkową nabytych w ramach przedsiębiorstwa praw ochronnych na znaki towarowe jako wartości niematerialnych i prawnych dla celów odpisów amortyzacyjnych należy rozpoznać jako sumę ich wartości rynkowej, wskazaną w wycenie dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę;
 2. W przypadku niewystąpienia przy nabyciu przedsiębiorstwa w drodze umowy sprzedaży dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, wartość początkową nabytych w ramach przedsiębiorstwa praw ochronnych na znaki towarowe jako wartości niematerialnych i prawnych dla celów odpisów amortyzacyjnych należy rozpoznać jako różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.