IPPB2/4515-125/15-3/AF | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego darowizna udziałów w znakach towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) na te znaki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
IPPB2/4515-125/15-3/AFinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. nabycie
  3. osoby fizyczne
  4. podatek od spadków i darowizn
  5. znak towarowy
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania znaku towarowego na podstawie umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania znaku towarowego na podstawie umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (art. 3 ust. 1 ustawy o PIT). Prawdopodobnym jest, że Wnioskodawczyni otrzyma od swojego małżonka w drodze darowizny (art. 888 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej, jako k.c.) zawartej w formie aktu notarialnego, na terytorium Polski:

  • udział w wysokości 1/2 w znaku towarowym A oraz udziały w wysokości 1/2 w prawach ochronnych na znak towarowy A wynikających z rejestracji tego znaku dokonanej w Urzędzie Patentowym RP, a także z rejestracji w procedurze międzynarodowej dokonanej według tzw. systemu madryckiego za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie, na podstawie postanowień Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. 1993 nr 116, poz. 514), a także Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. Dz. U. 2003 nr 13, poz. 129).
  • udział w wysokości 1/2 w znaku towarowym B oraz udział w wysokości 1/2 w prawie ochronnym na znak towarowy B wynikającym z rejestracji tego znaku dokonanej w Urzędzie Patentowym RP.

Wskazane wyżej znaki towarowe oraz prawa ochronne (prawa z rejestracji) na te znaki małżonek Wnioskodawczyni wraz ze swoim bratem nabyli na podstawie Umowy sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy oraz aneksów do tej umowy. W następstwie zawarcia umowy pomiędzy małżonkiem Wnioskodawczyni a jego bratem powstała wspólność w częściach ułamkowych praw do tych znaków oraz praw ochronnych na te znaki, przy czym każdy ze współuprawnionych nabył równe, wynoszące 1/2, udziały w tych prawach.

W wyniku planowanej darowizny Wnioskodawczyni stanie się zatem współuprawnionym z praw ochronnych (praw z rejestracji) na znaki towarowe (oraz z samych znaków towarowych) i posiadać będzie udziały we wskazanych prawach w wysokości 1/2.

Darowizna zostanie dokonana z majątku odrębnego małżonka Wnioskodawczyni, jako współuprawnionego ze znaków towarowych oraz praw z rejestracji tych znaków, do majątku odrębnego Wnioskodawczyni.

Wartość praw będących przedmiotem darowizny zostanie określona odrębnie dla każdego z tych praw - według wartości rynkowej, określonej w drodze dokonanej uprzednio wyceny wartości rynkowej znaków towarowych i praw ochronnych (praw z rejestracji) na te znaki przez wyspecjalizowany podmiot.

Dzięki rejestracji znaków towarowych Wnioskodawczyni jako współuprawnionemu będą przysługiwały prawa do tych znaków szczegółowo określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013, poz. 1410) (dalej p.w.p.), w zakresie wynikającym z przepisów o współwłasności zawartych w Księdze II Tytule I Dziale IV Kodeksu Cywilnego p.t. Współwłasność.

Nadto Wnioskodawczyni wraz z drugim współuprawnionym rozważy uzyskanie dla znaku towarowego A (jak również dla znaku towarowego B) wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w art. 162 ust. 1 <1> p.w.p.

Po otrzymaniu darowizny Wnioskodawczyni zamierza w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystywać nabyte prawa, a także wprowadzić otrzymane prawa ochronne (prawa z rejestracji) na znaki towarowe do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej, ustalonej dla każdego ze znaków proporcjonalnie do posiadanego w nich udziału. Wnioskodawczyni rozważa również oddanie znaków towarowych wraz z drugim współuprawnionym podmiotowi trzeciemu do używania na podstawie umowy licencyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego darowizna udziałów w znakach towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) na te znaki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
  2. Czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego nabycie na mocy darowizny udziałów w znakach towarowych oraz udziałów w prawach ochronnych (prawach z rejestracji) na te znaki oznaczać będzie powstanie po stronie Wnioskodawczyni, jako obdarowanej, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 1 w zakresie podatku od spadków i darowizn. W zakresie pytania nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z generalną regułą z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 z późn. zm.), dalej jako u.p.s.d., podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej podatkiem, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. Jednakże z mocy art. 3 pkt 2 u.p.s.d. podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Należy uznać, że przepis ten stanowi podstawę do zwolnienia z opodatkowania nie tylko znaków towarowych, które uzyskały ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także znaków towarowych zarejestrowanych w systemie madryckim i praw z ich rejestracji. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy p.w.p. stanowi, że jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. Z mocy tego przepisu przepisy polskich ustaw stosuje się również do znaków towarowych, na które uzyskano ochronę na podstawie umów międzynarodowych, w tym Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., do którego Polska przystąpiła 18 marca 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514; zob. też Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 515) oraz Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r., którego Polska jest stroną od 4 marca 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129; zob. też Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 130). Zdaniem Wnioskodawczyni udział w znakach towarowych oraz udziały prawach z ich rejestracji są prawami objętymi hipotezą normy z art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stanowisko to potwierdza wydana z upoważnienia Ministra Finansów interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lipca 2015 r. o nr IBPB-2-1/4515-5/15/BD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.