IPPB1/4511-1186/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy w związku z planowanym odpłatnym nabyciem Znaku Towarowego (tj. praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych już w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, co do którego zostało wydane świadectwo ochronne) Spółka Jawna będzie uprawniona do ujęcia nabytego Znaku Towarowego w Ewidencji w miesiącu dokonania czynności prawnej nabycia tego Znaku Towarowego?2) Czy w związku z planowanym odpłatnym nabyciem Znaku Towarowego, Wnioskodawca będzie uprawniony do proporcjonalnego rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego, poczynając od miesiąca następującego. po miesiącu, w którym Spółka Jawna wprowadzi ww. Znak Towarowy do Ewidencji Spółki Jawnej (tj. w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano czynności prawnej nabycia Znaku Towarowego)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzacji nabytego znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzacji nabytego znaku towarowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „Spółka Jawna”). W przyszłości rozważane jest nabycie przez Spółkę Jawną prawa ochronnego do już zgłoszonego i zarejestrowanego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wspólnotowego znaku towarowego (dalej: „Znak Towarowy”) na podstawie pisemnej umowy sprzedaży.

Znak Towarowy będzie wykorzystywany przez Spółkę Jawną w jej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia przychodów podlegających opodatkowaniu. Znak Towarowy będzie spełniał definicję wartości niematerialnej i prawnej i zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „Ewidencja”). W momencie nabycia Znaku Towarowego Spółka Jawna nie będzie jeszcze wpisana w rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, jako podmiot uprawniony. Cena nabycia wynikająca z faktury zostanie uregulowana w odpowiednich terminach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w związku z planowanym odpłatnym nabyciem Znaku Towarowego (tj. praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych już w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, co do którego zostało wydane świadectwo ochronne) Spółka Jawna będzie uprawniona do ujęcia nabytego Znaku Towarowego w Ewidencji w miesiącu dokonania czynności prawnej nabycia tego Znaku Towarowego...
  2. Czy w związku z planowanym odpłatnym nabyciem Znaku Towarowego, Wnioskodawca będzie uprawniony do proporcjonalnego rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego, poczynając od miesiąca następującego. po miesiącu, w którym Spółka Jawna wprowadzi ww. Znak Towarowy do Ewidencji Spółki Jawnej (tj. w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano czynności prawnej nabycia Znaku Towarowego)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Spółka Jawna będzie uprawniona do ujęcia nabytego Znaku Towarowego w Ewidencji w miesiącu dokonania czynności prawnej nabycia Znaku Towarowego.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do proporcjonalnego rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka Jawna wprowadzi Znak Towarowy do Ewidencji (tj. w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano czynności prawnej nabycia Znaku Towarowego).

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 zdanie pierwsze Ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat, zwolnień oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy o PIT, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (do których należy zaliczyć Znak Towarowy jako prawo określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2013r. poz. 1410, z późn. zm.) zaliczane są do kosztów uzyskani przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 16 ust. I pkt a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L z dnia 24 marca 2009 r. 78.1, dalej: „Rozporządzenie”) wspólnotowy znak towarowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym terytorium Wspólnoty tak jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w Państwie Członkowskim, w którym według rejestru wspólnotowych znaków towarowych właściciel ma swoją siedzibę lub swoje miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny. Możliwość amortyzacji wspólnotowego znaku towarowego analogicznie do krajowego znaku towarowego jest akceptowana przez organy podatkowe (przykładem stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej z dani 2 lutego 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej, nr IPPB3/423- 781/10-2/MS).

Ponadto, w świetle przepisów ustawy o PIT amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne, które spełniają przesłanki wymienione w art. 22b ust. 1 Ustawy o PIT. Znak Towarowy, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, będzie spełniać przesłanki przewidziane w art. 22b ust. 1 Ustawy o PIT. W rezultacie, Znak Towarowy będzie podlegał amortyzacji dla celów podatku dochodowego o osób fizycznych.

Na podstawie treści art. 22d ust. 2 Ustawy o PIT, składniki majątku, w tym wartości niematerialne i prawne, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Natomiast zgodnie z normą art. 22h ust. 1 pkt 1 Ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji.

W celu stwierdzenia czy ww. warunki są spełnione - z uwagi na specyficzną naturę składników będących prawami ochronnymi na znaki towarowe konieczne jest sięgnięcie do regulacji ustawy Prawo własności przemysłowej w związku z przepisami Rozporządzenia.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ww. ustawy, na warunkach określonych w tej ustawie, udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Zgodnie zaś z normą art. 120 ust. 1 i 2 Prawa własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym (...) może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym (art. 9 ust. 1 Rozporządzenia). Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację.

W myśl zaś art. 32 Rozporządzenia zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, któremu nadano datę zgłoszenia, jest równoważne w państwach członkowskich z prawidłowym zgłoszeniem krajowym, w odpowiednim przypadku z pierwszeństwem zastrzeganym dla zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z pkt 11 preambuły do Rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy powinien być traktowany jako przedmiot własności istniejący niezależnie od przedsiębiorstwa, którego towary lub usługi są oznaczone oraz powinien być zbywalny.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że dla skutecznego przeniesienia własności praw ochronnych do Znaku Towarowego wystarczające jest dokonanie ważnej czynności prawnej rozporządzającej tymi prawami. Ważność i skuteczność tej czynności nie zależy zaś od dokonania aktualizacji danych zawartych w odpowiednim rejestrze. Wpis do odpowiedniego rejestru ma jedynie znaczenie dla określenia momentu, od którego nabywcy praw ochronnych do znaków towarowych będzie przysługiwała ochrona wobec osób trzecich.

Dokonanie w odpowiednim rejestrze aktualizacji danych dotyczących właściciela praw ochronnych na znaki towarowe pozostaje bez znaczenia z perspektywy skuteczności nabycia ww. praw, a tym samym możliwości ich amortyzowania dla celów podatkowych przez nabywcę.

Stanowisko analogiczne do zaprezentowanego powyżej zostało podzielone w następujących interpretacjach indywidualnych:

  • interpretacja indywidualna z dnia 19 sierpnia 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB4/423-56/14/AM,
  • interpretacja indywidualna z dnia 5 listopada 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPBI/2/423-1043/13/PC,
  • interpretacja indywidualna z dnia 30 października 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB3/423-554/12-3/PK1.

Podsumowując, Spółka Jawna będzie uprawniona do ujęcia Znaku Towarowego w Ewidencji w miesiącu dokonania czynności prawnej nabycia Znaku Towarowego, zaś Wnioskodawca będzie uprawniony do proporcjonalnego rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka Jawna wprowadzi Znak Towarowy do Ewidencji (tj. w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano czynności prawnej nabycia Znaku Towarowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo – odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że interpretacje te dotyczą tylko konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.