ILPB4/4510-1-28/16-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw ze zgłoszeń znaków towarowych.
ILPB4/4510-1-28/16-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty pośrednie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. wartości niematerialne i prawne
 5. znak towarowy
 6. związek przyczynowo-skutkowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw ze zgłoszeń znaków towarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw ze zgłoszeń znaków towarowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jest spółką kapitałową, mającą siedzibę i ośrodek faktycznego zarządu na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka nabyła w roku 2015 szereg praw ochronnych na znaki towarowe (dalej: Zarejestrowane Znaki Towarowe) oraz praw wynikających ze zgłoszeń znaków towarowych, w odniesieniu do których nie nadane zostały jeszcze prawa ochronne (dalej: Prawa Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych) (dalej łącznie: Znaki Towarowe). Spółka po nabyciu Znaków Towarowych udziela odpłatnie podmiotom trzecim praw do korzystania ze Znaków Towarowych, tj. zarówno Zarejestrowanych Znaków Towarowych, jak i Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych. Podmioty trzecie, które mają prawo do korzystania ze Znaków Towarowych w zakresie określonym umową licencyjną, wykorzystują je do oznaczania swoich wyrobów.

Wartość nabytych Znaków Towarowych, w tym Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych, została określona przez rzeczoznawcę. Wnioskodawca podkreśla, że wartość jednostkowa części z ww. praw została ustalona na kwotę nie przekraczającą 3.500 zł, a części ww. praw przekracza wartość 3.500 zł.

Nabyte przez Spółkę Zarejestrowane Znaki Towarowe są przez Wnioskodawcę kwalifikowane jako wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: Ustawa CIT). Spółka do kosztów uzyskania przychodu zalicza odpisy amortyzacyjne od Zarejestrowanych Znaków Towarowych. W odniesieniu do Zarejestrowanych Znaków Towarowych o wartości początkowej określonej zgodnie z art. 16g Ustawy CIT nieprzekraczającej 3.500 zł, wydatki poniesione na nabycie takich praw Spółka zakwalifikowała jednorazowo jako koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 16d Ustawy CIT.

Natomiast wydatki poniesione na nabycie Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych Wnioskodawca planuje zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatek na nabycie Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych o wartości przekraczającej 3.500 zł oraz o wartości niższej niż 3.500 zł może być zakwalifikowany jednorazowo przez Wnioskodawcę jako koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy nabyte Prawa Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych mogą zostać jednorazowo zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT w momencie poniesienia, tj. ujęcia w księgach rachunkowych.

Uzasadnienie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

Powołując się na wskazaną regulację prawną oraz dorobek doktryny i orzecznictwa w tym zakresie, należy wskazać, że kosztem uzyskania przychodów na gruncie Ustawy CIT jest wydatek:

 1. faktycznie poniesiony przez podatnika,
 2. definitywny (rzeczywisty), którego wartość została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 3. pozostający w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
 5. który został właściwie udokumentowany,
 6. nieznajdujący się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W pierwszej kolejności należy wskazać że, w ocenie Wnioskodawcy, nabyte Prawa Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych nie spełniają przesłanek zakwalifikowania ich jako wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) na gruncie Ustawy CIT. W konsekwencji nabyte prawe nie podlegają amortyzacji podatkowej, zgodnie z regulacją art. 16b ust. 1 ustawy CIT.

Ustawa CIT zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), które podlegają amortyzacji podatkowej. Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Prawa, które nie zostały wymienione wprost w zamkniętym katalogu ustawowym jako WNiP, nie mogą zostać zaliczone do tej kategorii, a tym samym nie stanowią WNiP na gruncie Ustawy CIT, co oznacza, że wydatki na ich nabycie nie mogą być odnoszone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne.

Ustawa CIT wskazuje zatem, że WNiP stanową prawa ochronne na znaki towarowe udzielane na warunkach określonych w ustawie - Prawo własności przemysłowej (art. 6 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej - dalej Ustawy PWP). Wśród podlegających amortyzacji WNiP nie znajdują się natomiast prawa ze zgłoszeń rejestracyjnych znaków towarowych, co do których nie doszło jeszcze do rejestracji. Zabieg ustawodawcy w tym zakresie jest celowy, gdyż ustawa PWP rozróżnia te dwie kategorie praw powiązanych ze znakami towarowymi, a zatem racjonalny ustawodawca nakazał podatkową amortyzację tylko jednego ze wskazanych praw. Podkreślić należy, że przedmiotem amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy CIT nie jest sam znak towarowy lub faktyczne wykorzystywanie niezarejestrowanego znaku, a prawo do znaku towarowego, wynikające z Ustawy PWP.

Stosownie do przepisów Ustawy PWP znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa - w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 1 i 2 Ustawy PWP). W orzecznictwie podkreśla się przy tym odrębność pojęcia znaku towarowego od pojęcia prawa do znaku towarowego. Powstanie znaku towarowego jest niezależne od jakiejkolwiek procedury prawnej. Staje się nim z momentem zastosowania wybranego przez przedsiębiorcę oznaczenia w funkcji znaku towarowego, a więc z oznaczaniem jego towarów i usług. Natomiast rejestracja znaku, która ma charakter fakultatywny, decyduje o nadaniu temu znakowi określonego przez szczegółowe regulacje prawne prawa ochronnego (np. NSA w wyroku z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 627/09).

Prawa z dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne, a więc np. znak towarowy, wobec którego trwa procedura rejestracyjna, są zbywalne (zgodnie z art. 162 ust. 6 Ustawy PWP). Przedmiotem takiego przeniesienia nie jest prawo ochronne na znak towarowy - to bowiem nie zostało jeszcze udzielone - ale jak wskazuje orzecznictwo sądowe, ekspektatywa takiego prawa. Art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT nie przewiduje możliwości amortyzowania ekspektatywy praw ochronnych.

Z powyższego wynika więc, że prawo ochronne na znak towarowy może być WNiP, podlegającą amortyzacji podatkowej. Natomiast prawo z dokonanego zgłoszenia, w odniesieniu do którego nie udzielono prawa ochronnego, nie może być uznane za wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT. Wykluczenie kwalifikacji wydatku poniesionego przez Wnioskodawcę na nabycie Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych jako nabycia WNiP pozwala na stwierdzenie, że wydatek powinien być bezpośrednio ujęty w kosztach uzyskania przychodów w całości na moment jego poniesienia, zwłaszcza, że dla wskazanego wydatku nie znajduje zastosowania katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, a w szczególności przepis art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy CIT.

Należy podkreślić, że ciężar nakładów na zakup Znaków Towarowych, w tym Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych został poniesiony przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia przychodu, a prawa do wykorzystywania tych ze Znaków Towarowych, w odniesieniu do których nie nadane zostały jeszcze prawa ochronne (tj. Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych) są udostępniane za wynagrodzeniem podmiotowi trzeciemu na podstawie umowy licencyjnej. Istnieje zatem związek poniesionego wydatku z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami, a kwalifikacja poniesionego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów wynika z ogólnej regulacji przepisu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Wobec spełnienia pozytywnych przesłanek uznania wydatku za koszt podatkowy, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy CIT, poniesione wydatki na nabycie Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w całości jednorazowo w dacie poniesienia tego wydatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl tego przepisu podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Warunkiem zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest również to, aby dany wydatek nie był zawarty w katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła w 2015 r. prawa ochronne na znaki towarowe (dalej: Zarejestrowane Znaki Towarowe) oraz prawa wynikające ze zgłoszeń znaków towarowych, w odniesieniu do których nie nadane zostały jeszcze prawa ochronne (dalej: Prawa Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych). Spółka po ich nabyciu udziela odpłatnie podmiotom trzecim zarówno praw do korzystania z Zarejestrowanych Znaków Towarowych, jak i Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych. Wartość jednostkowa części z Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych została ustalona na kwotę nie przekraczającą 3.500 zł, a części ww. praw przekracza wartość 3.500 zł.

Odnośnie Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych należy wskazać, ze ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 ww. ustawy: amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Aby więc prawa do znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych mogły zostać uznane za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych muszą spełniać następujące warunki:

 • muszą zostać nabyte przez podatnika,
 • muszą nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • muszą być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej albo oddane przez podatnika do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1,
 • przewidywany okres ich wykorzystywania winien wynosić dłużej niż rok.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 162 ustawy Prawo własności przemysłowej prawem zbywalnym są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Jak stanowi art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej: znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 ww. ustawy). Natomiast zgodnie z art. 153 tej ustawy przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 162 ww. ustawy, dodaje ponadto, że prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

W celu uzyskania pełnej ochrony prawnej w odniesieniu do przedmiotów własności przemysłowej dla większości z nich wymagane jest:

 • dokonanie ich zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP,
 • wydanie przez ten organ decyzji w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji.

W świetle powyższego należy podkreślić, że elementarnym warunkiem uznania za wartości niematerialne i prawne praw do znaków towarowych, wynalazków i wzorów przemysłowych jest ich zarejestrowanie, a nie zgłoszenie do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Brak jest zatem podstaw do uznania, że Prawa Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym miejscu należy jednak wskazać, że wydatki na nabycie Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Tym samym na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Odnośnie natomiast do momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy wskazać, że na podstawie kryterium stopnia powiązania danego wydatku z osiąganym przychodem, ustawodawca wyróżnia dwie kategorie kosztów podatkowych:

 • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami – ich poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów, możliwe jest zatem ustalenie, kiedy i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód,
 • koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy zatem rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody.

Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów, nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec tego kosztami będą również koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały poniesione w sposób racjonalny w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów).

W związku z powyższym należy uznać, że wydatki na nabycie Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych stanowią koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, gdyż nie ma możliwości powiązania ich z powstaniem konkretnych przychodów. Wydatki te są przykładem kosztu poniesionego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści, a nie konkretnego przychodu, dlatego też należy zakwalifikować je do kosztów pośrednich.

Moment potrącenia kosztów pośrednich wynika z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ww. ustawy).

Z powyższego wynika zatem, że pod pojęciem „dzień poniesienia kosztu” należy rozumieć dzień, na który Spółka uwzględniła koszt w prowadzonych przez siebie księgach rachunkowych, za wyjątkiem kosztów ujętych jako rezerwy bądź bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Reasumując - wydatki na nabycie Praw Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych o wartości przekraczającej 3.500 zł oraz o wartości niższej niż 3.500 zł z racji tego, że Prawa Ze Zgłoszeń Znaków Towarowych nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami. W konsekwencji powinny one zostać zaliczone do kosztów podatkowych Wnioskodawcy jednorazowo w dacie ich poniesienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.