ILPB4/423-452/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku Towarowego, Know-How, Oprogramowania, oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ww. wartości niematerialnych i prawnych.
ILPB4/423-452/14-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. know-how
 3. oprogramowanie
 4. prawo materialne
 5. prawo o notariacie
 6. umorzenie
 7. umorzenie udziałów
 8. wartości niematerialne i prawne
 9. wartość początkowa
 10. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wartości początkowej Znaku Towarowego – jest prawidłowe,
 • ustalenia wartości początkowej Know-How – jest prawidłowe,
 • ustalenia wartości początkowej Oprogramowania – jest prawidłowe,
 • odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ww. wartości niematerialnych i prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wartości początkowej Znaku Towarowego,
 • ustalenia wartości początkowej Know-How,
 • ustalenia wartości początkowej Oprogramowania,
 • odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ww. wartości niematerialnych i prawnych.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego. Wnioskodawca posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski, tzn. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług HR i pośrednictwa na rynku pracy.

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: Spółka).

Wnioskodawca planuje umorzyć udziały w Spółce za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za umorzone udziały zostanie ustalone w formie niepieniężnej, tzn. Spółka przeniesie na Wnioskodawcę prawo własności określonych składników majątkowych. W ramach przedmiotowego umorzenia udziałów nie dojdzie do likwidacji Spółki. Po przekazaniu Wnioskodawcy wynagrodzenia w formie niepieniężnej, w Spółce pozostaną m.in.:

 • personel (np. dyrektorzy),
 • tytuł prawny do pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność,
 • umowy (np. umowa najmu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność, umowy dotyczące zatrudnienia personelu etc.),
 • zobowiązania (np. z tytułu umów najmu, umów dotyczących zatrudnienia personelu, zobowiązania handlowe etc.).

Tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały Wnioskodawca otrzyma od Spółki następujące składniki majątkowe:

 • know-how w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT (dalej: Know-How),
 • autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego (dalej: Oprogramowanie),
 • wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę,
 • prawo ochronne na znak towarowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: Prawo Własności Przemysłowej) (dalej: Znak Towarowy).

Wartość rynkowa umarzanych udziałów będzie – na dzień umorzenia – równa wartości rynkowej wskazanych powyżej składników majątkowych, w konsekwencji, np. ta część wartości rynkowej umorzonych udziałów, która przypada na Znak Towarowy, Know-How i Oprogramowanie będzie równa wartości rynkowej odpowiednio Znaku Towarowego, Know-How i Oprogramowania.

Znak Towarowy, Know-How i Oprogramowanie (dalej łącznie również: Wartości Niematerialne) zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy w miesiącu przekazania ich do używania. Wnioskodawca będzie wykorzystywać Wartości Niematerialne w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż rok.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wartością początkową Znaku Towarowego będzie wartość rynkowa Znaku Towarowego na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Znak Towarowy)...
 2. Czy wartością początkową Know-How będzie wartość rynkowa Know-How na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Know-How)...
 3. Czy wartością początkową Oprogramowania będzie wartość rynkowa Oprogramowania na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Oprogramowanie)...
 4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej Znaku Towarowego, Know-How i Oprogramowania...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Wartością początkową Znaku Towarowego będzie wartość rynkowa Znaku Towarowego na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Znak Towarowy).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Wartością początkową Know-How będzie wartość rynkowa Know-How na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Know-How).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Wartością początkową Oprogramowania będzie wartość rynkowa Oprogramowania na moment umorzenia udziałów w Spółce (która odpowiada wartości rynkowej umorzonych udziałów przypadającej na Oprogramowanie).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4.

Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej Znaku Towarowego, Know-How i Oprogramowania.

Uzasadnienie.

Prawo ochronne na znak towarowy, know-how oraz autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 Ustawy o CIT amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne, które:

 • zostały nabyte,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Za wartość niematerialną i prawną Ustawa o CIT uznaje w szczególności:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe (art. 16b ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT),
 • prawa określone w ustawie Prawo Własności Przemysłowej, czyli m.in. prawa ochronne na znak towarowy (art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT),
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) (art. 16b ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT).

Wartości Niematerialne będą zatem spełniać wszystkie warunki konieczne dla uznania za wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji, tzn.:

 • Znak Towarowy stanowi prawo ochronne na znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo Własności Przemysłowej, Know-How stanowi informacje związane z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), natomiast Oprogramowanie jest autorskim prawem majątkowym do programu komputerowego,
 • Wartości Niematerialne zostaną przez Wnioskodawcę nabyte (jako wynagrodzenie za umorzone udziały w Spółce),
 • Wartości Niematerialne będą nadawały się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • Wartości Niematerialne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż rok.

W konsekwencji Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Znaku Towarowego, Know-How oraz Oprogramowania począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpowiednio Znak Towarowy, Know-How i Oprogramowanie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Odpisy amortyzacyjne będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowy koszt uzyskania przychodów.

Wartość początkowa Znaku Towarowego, Know-How i Oprogramowania.

Przepisy Ustawy o CIT nie rozstrzygają, w jaki sposób należy ustalić wartość początkową składników majątkowych nabytych jako wynagrodzenie za umorzone udziały.

Nabycie tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały stanowi w istocie nabycie odpłatne (odpłatnością jest wartość umorzonych udziałów). W konsekwencji – zdaniem Wnioskodawcy – wartość początkowa powinna być określona w oparciu o przepisy dotyczące wartości niematerialnych nabytych odpłatnie. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT w przypadku odpłatnego nabycia za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych uważa się cenę nabycia.

A zatem wartością początkową Wartości Niematerialnych powinna być ich cena nabycia. W przedmiotowym stanie faktycznym ceną nabycia Wartości Niematerialnych jest wartość rynkowa umorzonych udziałów Spółki, za które Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w postaci Wartości Niematerialnych, czyli np. ceną nabycia Znaku Towarowego jest wartość rynkowa umorzonych udziałów Spółki, za które Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w postaci Znaku Towarowego. Innymi słowy ceną nabycia Wartości Niematerialnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów w Spółce, która przypada na Wartości Niematerialne, czyli np. ceną nabycia Znaku Towarowego będzie wartość umorzonych udziałów w Spółce, która przypada na ten Znak Towarowy. Skoro – jak wskazano w stanie faktycznym – wartość rynkowa umorzonych udziałów, która przypada na Wartości Niematerialne, będzie równa wartości rynkowej Wartości Niematerialnych, cena nabycia Wartości Niematerialnych będzie odpowiadać ich wartości rynkowej (na moment umorzenia udziałów).

W konsekwencji podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie wartość rynkowa umorzonych udziałów przypadająca na Znak Towarowy, Know-How oraz Oprogramowanie, która odpowiada wartości rynkowej odpowiednio Znaku Towarowego, Know-How oraz Oprogramowania na moment umorzenia udziałów w Spółce.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje:

 • interpretację indywidualną z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. IPPB1/415-883/09-6/AG, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż „wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości wynagrodzeniu za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie”,
 • wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 października 2011 r. sygn. I SA/Po 591/11, w którym skład orzekający uznał, iż „jak wynika z cytowanego przepisu żaden ze wskazanych w nim sposobów określenia wartości początkowej środków trwałych nie odnosi się wprost do nabycia środków trwałych jako wynagrodzenia za umarzane udziały. W ocenie Sądu najbliższym istocie rozpoznawanej sprawy sposobem ustalenia wartości początkowej nabytych przez spółkę środków trwałych jest ten wskazany w art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.”.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia wartości początkowej Znaku Towarowego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia wartości początkowej Know-How jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia wartości początkowej Oprogramowania jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ww. wartości niematerialnych i prawnych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu. W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.