IBPP4/4512-4/15/LG | Interpretacja indywidualna

Miejsce opodatkowania czynności wniesienia znaków towarowych do spółki osobowej posiadającej siedzibę na terytorium Niemiec
IBPP4/4512-4/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kontrahent zagraniczny
 3. miejsce opodatkowania
 4. miejsce świadczenia usług
 5. znak towarowy
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania czynności wniesienia znaków towarowych do spółki osobowej posiadającej siedzibę na terytorium Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania czynności wniesienia znaków towarowych do spółki osobowej posiadającej siedzibę na terytorium Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce oraz podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca jest również podmiotem należącym do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. Wspólnikiem Wnioskodawcy, posiadającym ponad 99% prawa do udziału w jego zysku, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy spółek planowane jest utworzenie spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemczech (dalej Nowa Spółka), w której jednym ze komandytariuszy byłaby spółka prawa niemieckiego, drugim zaś Wnioskodawca. Planowane przy tym jest, że Wnioskodawca dokona transgranicznego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki w postaci wytworzonych przez siebie znaków towarowych (choć nie jest wykluczone, że część wnoszonych praw do znaków towarowych została nabyta od podmiotów trzecich). W szczególności przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki mogą być znaki towarowe, na które przyznano prawo ochronne jak również inne znaki towarowe, na które nie przyznano Wnioskodawcy praw ochronnych. Drugim wspólnikiem Nowej Spółki (komandytariuszem) byłaby spółka - matka grupy - niemiecka spółka komandytowa. Spółka ta wniesie do Nowej Spółki wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości. W rezultacie, każdy ze wspólników - SP.K. oraz Spółka-matka grupy - będzie posiadać, odpowiadający wartości wniesionego wkładu, procentowy udział w Nowej Spółce.

Jednocześnie Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) prawami do znaków towarowych i będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej będącego odpowiednikiem polskiego podatku od towarów i usług. Zgodnie z zamierzeniami, Nowa Spółka w momencie dokonania przez Wnioskodawcę aportu będzie zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec.

Ponadto w piśmie z 6 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że Nowa Spółka, do której zostanie wniesiony wkład niepieniężny w postaci praw do znaków towarowych, nie będzie posiadać na terytorium kraju (Polski) stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowych do spółki osobowej prawa niemieckiego skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Planowana transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowych do spółki osobowej prawa niemieckiego nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT) przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego praw do znaków towarowych wytworzonych przez Wnioskodawcę w toku działalności gospodarczej stanowić będzie świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

Z kolei, z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W celu oceny czy planowana transakcja podlegać będzie zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w pierwszej kolejności należy ustalić, czy miejscem świadczenia usługi polegającej na przeniesieniu praw do znaków towarowych będzie terytorium kraju.

Zgodnie z przepisem art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług, co do zasady, w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Jednocześnie w myśl przepisu art. 28a pkt 1 ustawy o VAT ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje w szczególności m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Biorąc pod uwagę okoliczność, że transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych dokonana będzie na rzecz Nowej Spółki, która prowadzić będzie w Niemczech działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem, jak również udzielaniem licencji na wykorzystywanie znaków towarowych będących jej własnością. Nowa Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą, w szczególności będzie udostępniała odpłatnie innym podmiotom prawa do korzystania z będących jej własnością znaków towarowych. Nie może zatem ulegać wątpliwości, że Nowa Spółka będzie wykonywała działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji stwierdzić zatem należy, że Nowa Spółka będzie podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jednocześnie Nowa Spółka będzie również usługobiorcą usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, polegającej na przeniesieniu praw do znaków towarowych, które to prawa w wyniku transakcji wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki zostaną nabyte przez Nową Spółkę.

Skoro zatem nabywcą praw do znaków towarowych będzie Nowa Spółka z siedzibą i zarządem na terytorium państwa innego niż Polska państwa członkowskiego (w Niemczech), zarejestrowana na jego terytorium jako podatnik podatku od wartości dodanej, to zgodnie z regulacją przepisu art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, transakcja ta będzie opodatkowana w państwie, w którym Nowa Spółka będzie miała siedzibę (tj. w Niemczech).

Tym samym należy stwierdzić, że transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Na marginesie Wnioskodawca pragnie również zwrócić uwagę, że powyższy pogląd jest jednolicie prezentowany w praktyce organów skarbowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2014 r. znak: IPTPP2/443-143/14-4/PR potwierdził, że „czynność wniesienia przez Wnioskodawcą do Spółki Cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce”.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r., znak: ILPP4/443-275/11-6/EWW, w której wskazano, że „w świetle przepisów ustawy o VAT, Aport (wniesienie Wkładu Niepieniężnego) do Spółki Celowej nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, ponieważ Aport stanowi odpłatne świadczenie usług, dla których miejscem świadczenia jest Holandia”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z powyższego wynika, że prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem transakcja zbycia znaku towarowego wraz z prawem ochronnym nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanej transakcji, jako odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Ustawodawca w ww. przepisach poza wskazaniem, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wskazał ponadto, że za świadczenie usług uznawana jest każda transakcja, która nie stanowi dostawy towarów.

Przyjęcie podziału na dostawę towaru oraz świadczenie usług oznacza w praktyce, że wolą ustawodawcy było określenie maksymalnie szeroko przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli nawet wykazane zostałoby w konkretnym przypadku, że nie występuje dostawa towarów to i tak z reguły należy opodatkować czynność kwalifikowaną wówczas jako świadczenie usług.

Głównym celem wprowadzenia takiej konstrukcji jest zagwarantowanie, aby każda transakcja, która nie mogłaby zostać uznana za dostawę towarów była opodatkowana jako świadczenie usług, za wyjątkiem tych transakcji, które zostały wyłączone lub zwolnione z opodatkowania.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu.

Sprzedaż znaku towarowego spełnia definicję świadczenia usług, ponieważ stanowi świadczenie, które nie jest dostawą towarów.

Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca zamierza dokonać wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych do spółki mającej siedzibę na terytorium Niemiec. Spółka niemiecka nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka niemiecka w momencie dokonania aportu będzie podatnikiem podatku od wartości dodanej. Spółka niemiecka będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zarzadzania wniesionymi do niej prawami do znaków towarowych.

Mając na uwadze powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że zbycie praw do znaku towarowego w zamian za udziały w Nowej Spółce spełnia definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tym samym czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą miejsca opodatkowania czynności wniesienia praw do znaków towarowych.

Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w Rozdziale 3 Dział V ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy o VAT, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Stosowanie do treści art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust 2 ustawy).

Tym samym w sprawie, do miejsca opodatkowania czynności aportu praw do znaków towarowych do spółki mającej siedzibę na terytorium kraju członkowskiego i będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej będzie miał zastosowanie art. 28b ustawy. Zatem miejscem opodatkowania przedmiotowego aportu praw do znaków towarowych będzie terytorium Niemiec.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.