IBPP4/443-642/14/PK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zbycia przez spółkę praw ochronnych na rzecz wspólników
IBPP4/443-642/14/PKinterpretacja indywidualna
  1. usługi
  2. znak towarowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie przeniesienie przez Spółkę na rzecz wspólników, w związku z likwidacją Spółki prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy „I.”, prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „....” zarejestrowanego w Tunezji oraz praw ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „...” i „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie przeniesienie przez Spółkę na rzecz wspólników, w związku z likwidacją Spółki prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy „...”, prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „...” zarejestrowanego w Tunezji oraz praw ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „....” i „....”. Ww. wniosek został sprostowany pismem z 23 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Związek Producentów Kawy . spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji („Spółka”) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Spółka jest organizacją posiadającą osobowość prawną, powołaną do reprezentowania interesów przedsiębiorców, o której mowa w art. 136 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej.

Wspólnikiem Spółki jest „G.” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada 57,5% udziałów w kapitale Spółki. Drugim ze wspólników Spółki jest GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który posiada 42,5% udziałów w kapitale Spółki.

W skład majątku Spółki wchodzi min. prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „....”, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „....” zostało udzielone Spółce decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 18 czerwca 2013 roku. Spółka nie nabyła tego prawa. W skład majątku Spółki wchodzi również jedno prawo ochronne na znak towarowy „I.” zarejestrowane na terytorium Tunezji oraz prawa ze zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolite Polskiej dwóch znaków towarowych (znak słowny „....” i znak słowny „...”), na które Spółka nie uzyskała jeszcze prawa ochronnego. Umowa Spółki w związku z art. 286 § 3 kodeksu spółek handlowych przewiduje, że w przypadku likwidacji Spółki, majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w ten sposób, że „G.” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma 99% tego majątku, a drugi wspólnik Spółki GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma 1% tego majątku, przy czym podział majątku między wspólników może nastąpić w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „I.” będzie przeniesione, w związku z likwidacją Spółki, ze Spółki na wspólników, jako wspólne prawo ochronne, gdzie jeden ze wspólników nabędzie udział w każdym wspólnym prawie ochronnym w 99/100 części (w 99%), a drugi wspólnik nabędzie udział w każdym wspólnym prawie ochronnym w 1/100 części (w 1 %). W związku z likwidacją Spółki jeden ze wspólników nabędzie także od Spółki prawa ze zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej dwóch znaków towarowych (znak słowny „...” i znak słowny „...”) oraz prawo ochronne na słowny znak towarowy „I.” zarejestrowane na terytorium Tunezji.

W trakcie swojej działalności Spółka poniosła min. następujące wydatki (koszty) na nabycie, ustanowienie czy utrzymanie praw ochronnych i praw ze zgłoszenia, które opisano szczegółowo poniżej: (i) wydatki (koszty) na rzecz rzecznika patentowego oraz Urzędu Patentowego RP w związku ze zgłoszeniem słowno - graficznego znaku towarowego „I.”, reprezentacją Spółki w trakcie postępowania do czasu uzyskania rejestracji prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP oraz rejestracją prawa ochronnego (ii) wydatki na rzecz rzecznika patentowego oraz opłaty za zgłoszenie w związku ze zgłoszeniem dwóch słownych znaków towarowych „...” i „...”, na które nie zostały jeszcze udzielone prawa ochronne, (iii) wydatki (koszty) na usługi prawne w związku ze zgłoszeniem słownego znaku towarowego „I.” na terytorium Tunezji i reprezentacją Spółki w trakcie postępowania do czasu uzyskania rejestracji prawa ochronnego na terytorium Tunezji.

W trakcie swoje działalności Spółka ponosiła również inne wydatki (koszty), w tym: (i) wydatki (koszty) na nabycie usług od podmiotów trzecich, w tym od agencji reklamowych, wydawców prasy, nadawców radiowych i telewizyjnych w związku ze świadczeniem przez Spółkę na rzecz „G.” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usług doradczych w zakresie marketingu oraz promocji i reklamy towarów oznaczonych znakiem towarowym „I.”, polegających na doradztwie i pośrednictwie, w tym kupowaniu we własnym imieniu, powierzchni reklamowej i czasu reklamowego w środkach masowego przekazu; doradztwie i pośrednictwie w przygotowaniu i produkcji materiałów promocyjnych; doradztwie i pośrednictwie w przygotowaniu promocji handlowych i detalicznych; consultingu w działaniach Public relations polegających na opracowywaniu ofert sponsorskich, (ii) wydatki (koszty) o charakterze ogólnym związane z działalnością gospodarczą Spółki (np. najem pomieszczeń, nabycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, nabycie usług telekomunikacyjnych, nabycie usług księgowych). Wydatki (koszty) te nie są związane bezpośrednio z nabyciem, ustanowieniem czy utrzymaniem praw ochronnych na znaki towarowe czy prawa ze zgłoszenia.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy przeniesienie przez Spółkę na rzecz wspólników, w związku z likwidacją Spółki prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy „I.”, prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „I.” zarejestrowanego w Tunezji oraz praw ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „...” i „...” stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 20014 roku o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają min. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: 1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; 2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając na względzie powyższe przeniesienie przez Spółkę na rzecz wspólników, w związku z likwidacją Spółki prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy „I.”, prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „I.” zarejestrowanego w Tunezji oraz praw ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „...” i „...” stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co potwierdza, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2014 roku, IBPP4/2/443-530/14/PK wydanej dla Wnioskodawcy

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe regulacje należy wskazać, że co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług, w tym przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Należy zauważyć, że przekazanie własności znaku towarowego lub innych praw mieści się w kategorii „wartości niematerialnych i prawnych”, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wynika z tego, że przeniesienie tych wartości należy zaliczyć do świadczenia usług.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, usługa o charakterze nieodpłatnym, tj. w ramach której odbiorca świadczenia nie jest obowiązany do żadnego świadczenia ekwiwalentnego na rzecz świadczącego usługę, może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli świadczenie usługi nastąpi dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje więc, że aby norma w nim zawarta znalazła zastosowanie, tj. nastąpiło opodatkowanie VAT nieodpłatnie świadczonej usługi, konieczne jest spełnienie warunku, zgodnie z którym świadczenie usługi musi nastąpić dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W sytuacji ziszczenia się tego warunku istnieje podstawa do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Zasady oraz tryb rozwiązania i likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej k.s.h.

Na mocy art. 272 k.s.h., rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Z kolei w świetle art. 275 § 2 k.s.h., w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

Art. 282 § 1 k.s.h. stanowi, że likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Zgodnie natomiast z art. 286 § 1 k.s.h., podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Umowa Spółki może określać inne zasady podziału majątku (art. 286 § 2 i 3 k.s.h.).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - jest Spółką z o.o. będącą w stanie likwidacji. Majątek Spółki w postaci praw ochronnych na słowno-graficzny znak towarowy „I.” zostanie przekazany wspólnikom. Prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „I.” zarejestrowanego w Tunezji oraz praw ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „...” i „...” zostaną przekazane wspólnikowi. Powyższe przekazanie nie można uznać za związane z działalnością gospodarcza podatnika tj. z działalności produkcyjną handlową czy usługową Spółki, a jest wynikiem jej likwidacji. Tym samym, zgodnie z powołanymi wyżej regulacjami, przekazanie ww. praw będzie zrównane z odpłatnym świadczeniem usług na gruncie podatku VAT, a w konsekwencji czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że odpowiedź na zawarte we wniosku pytania nr 2-4 są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.