IBPBII/2/415-698/14/MMa | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy przysługiwać będą koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaku towarowego w wysokości 50% uzyskanego przychodu, jako współtwórcy znaku towarowego?
IBPBII/2/415-698/14/MMainterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. objęcie (nabycie)
 3. udział
 4. wkłady niepieniężne
 5. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 lipca 2014 r. (data otrzymania 1 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci znaku firmowego do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci znaku firmowego do spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednym z udziałowców spółki jawnej. Spółka jawna (składająca się z 3 udziałowców, będących osobami fizycznymi: X, Y, Z) 16 października 2008 r. objęła udziały w spółce z o.o. (udziałowcami spółki z o.o. są te same osoby: X, Y, Z, które tworzą spółkę jawną). Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym - znakiem firmowym indywidualizującym do tej chwili spółkę jawną (jednak znak ten nie był zarejestrowany i wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki jawnej, lecz był używany przez spółkę jawną). Twórcą tego znaku są właściciele spółki jawnej: X, Y, Z (wytworzenie znaku graficznego było ich pomysłem). Znak ten został na zlecenie spółki jawnej wyceniony przez biegłego rzeczoznawcę i zgłoszony do objęcia prawem ochronnym na znak towarowy zgodnie z potwierdzeniem zgłoszenia wydanym przez Urząd Patentowy, jednak w momencie objęcia udziałów przez spółkę jawną w spółce z o.o. nie było jeszcze decyzji Urzędu Patentowego przyznającego prawo ochronne. Prawo do zgłoszonego znaku towarowego zostało przeniesione na spółkę z o.o. w formie aktu notarialnego dokumentującego aport znaku firmowego.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługiwać będą koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaku towarowego w wysokości 50% uzyskanego przychodu, jako współtwórcy znaku towarowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem aportu do spółki z o.o. był zgłoszony przez spółkę jawną do objęcia prawem ochronnym (nie zarejestrowany jeszcze) znak towarowy, który został wytworzony we własnym zakresie (przez wspólników spółki jawnej). W księgach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie jest i nie była zaewidencjonowana wartość tego znaku, a jego wartość wyrażała się w rozpoznawalności znaku na rynku i dochodach osiąganych ze sprzedaży produktów opatrzonych tych znakiem.

Zdarzenie takie powoduje - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych w wartości nominalnej objętych udziałów. Przychód ten powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e ww. ustawy - w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów - ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, czyli w tym przypadku zgłoszonego do opatentowania znaku firmowego. Wartość ta powinna zostać zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pomniejszona o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu ewentualnych odpisów amortyzacyjnych. Jednakże omawiany znak towarowy nie spełnia warunków określonych dla wartości niematerialnych i prawnych. Z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości wynika, że - do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się jedynie nabyte przez jednostkę, stanowiące aktywa trwałe, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. W niniejszej sprawie nie można powiedzieć, że wnoszony znak towarowy - wytworzony we własnym zakresie - na dzień objęcia udziałów w spółce z o.o. jest wartością niematerialną. Zatem w tej sytuacji należy odwołać się do ogólnych zasad określenia kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Ponieważ w momencie objęcia udziałów w spółce z o.o. znak został dopiero zgłoszony do Urzędu Patentowego (procedura objęcia prawem ochronnym trwa 2 lata), a w momencie zgłoszenia nie wiadomo jeszcze czy zostanie objęty prawem ochronnym, to na ten moment, który jest jednocześnie momentem objęcia udziałów w spółce z o.o., można go uznać jako utwór i zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Niezarejestrowany znak towarowy to utwór będący przedmiotem praw autorskich. Znak towarowy jako utwór podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy - koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
 2. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W przypadku uznania znaku towarowego za przedmiot prawa autorskiego określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastosowanie znajdzie regulacja zawarta w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy. Zatem koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaku towarowego wynoszą 50% uzyskanego przychodu.

Ponieważ Wnioskodawca jest współwłaścicielem znaku towarowego, to w związku z tym przychody oraz koszty uzyskania przychodów należy ustalić proporcjonalnie do udziału we współwłasności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w niniejszej sprawie wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej miało miejsce w 2008 r., dlatego uzasadnienie prawne interpretacji należało oprzeć na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2008 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. - źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 17 ust. 1a ww. ustawy - przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W świetle przedstawionych uwarunkowań prawnych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy, w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za taki wkład.

Przy czym pojęcie „aport” oznacza wkład niepieniężny wniesiony do spółki w celu pokrycia udziałów lub akcji (w całości lub części). Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą one być wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów (akcji). W myśl art. 14 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1030 ze zm.) - przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy - dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

W myśl art. 22 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

1.wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;

2.wartości:

 1. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć,
 2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

-jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;

3.faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2008 r. przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był niezarejestrowany znak firmowy, który został wytworzony we własnym zakresie przez wspólników spółki jawnej (w tym Wnioskodawcę). Opisany znak firmowy nie był zarejestrowany i nie podlegał ujawnieniu w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem w opisanej sprawie nie można powiedzieć, że wnoszony znak firmowy – wytworzony przez Wnioskodawcę we własnym zakresie - na dzień objęcia udziałów w spółce kapitałowej był wartością niematerialną i prawną (stałby się wartością niematerialną i prawną w momencie ujęcia tego składnika majątku w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). W konsekwencji uznać należy, że ustawodawca nie przewidział przy szczególnym trybie ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej przypadku, kiedy przedmiotem wkładu jest składnik majątku wytworzony przez podatnika.

W tych okolicznościach, wobec braku szczegółowego uregulowania, należy odwołać się do ogólnych zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów uregulowanych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyjaśnić należy, że prawa ochronne na znaki towarowe udzielane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) - art. 6 ust. 1 tej ustawy. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa - w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

W myśl art. 121 przywołanej ustawy - na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (art. 153 ust. 1 i 2 tej ustawy).

Opisany we wniosku znak firmowy nie był na dzień aportu zarejestrowanym znakiem towarowym – w rozumieniu powyższej ustawy – dopiero decyzja Urzędu Patentowego przyznaje prawo ochronne. Można zatem rozważać czy znak firmowy stanowił utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Stosownie do przepisu art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) - w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Przy czym Organ podatkowy nie ma kompetencji do interpretacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż nie są to przepisy prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, a tylko takie przepisy mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej w trybie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przypadku uznania znaku firmowego za przedmiot prawa autorskiego określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastosowanie znajdzie regulacja zawarta w art. 22 ust. 9 pkt 1 i 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu (pkt 1);
 • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (pkt 3).

Tym samym jeżeli znak firmowy wytworzony m.in. przez Wnioskodawcę stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej (spółce z o.o.) w zamian za wkład niepieniężny wynoszą 50% uzyskanego przychodu.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.